INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Nowe granty NCN w naszym Instytucie

NCN logo

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS-19 i PRELUDIUM-19. Wśród projektów, które uzyskały pozytywną decyzję Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na badania, znalazły się cztery projekty z Instytutu Dendrologii PAN na łączną kwotę blisko 2 mln zł:

 

DEC-2020/37/B/NZ9/01496 – projekt OPUS

prof. dr hab. Witold Wachowiak

Zmienność genetyczna ekotypów sosny zwyczajnej w Polsce i jej implikacje w badaniach ewolucyjnych i gospodarowaniu zasobami leśnymi w obliczu zmian środowiskowych.

 

DEC-2020/37/N/NZ9/01915 – projekt PRELUDIUM

mgr Marta Kujawska                           

Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevis w siedliskach leśnych i nieleśnych.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN

 

DEC-2020/37/N/NZ8/00387 – projekt PRELUDIUM

mgr inż. Sonia Paź-Dyderska

Jak lepiej opisać funkcjonowanie gatunków w ekosystemie? Cechy reprodukcyjne i ich potencjał w ekologii funkcjonalnej roślin.

Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN

 

DEC-2020/37/N/NZ8/01403 – projekt PRELUDIUM

mgr Robin Wilgan

Jak inwazja robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L.) wpływa na zbiorowiska grzybów glebowych w rodzimych lasach w Europie?

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN

 

Zachęcam do zapoznania się ze streszczeniami projektów badawczych, które będą realizowane w Instytucie Dendrologii PAN. Gratuluję naszym naukowcom uzyskania środków finansowych na realizację własnych pomysłów badawczych.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN