INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

57:49-54

Leszek Bednorz

The wild service tree Sorbus torminalis (L.) Crantz in plant communities of Poland

Dendrobiology 2007, vol. 57: 49-54 Full text (pdf)

 

Abstract: The available phytosociological data and original observations were used for preparing a list of plant communities with Sorbus torminalis on its natural sites in Poland. The community context of its sites showed a wide range: from pine-oak forests (alliance Dicrano-Pinion) and oak forests (Quercetalia robori-petraeae, Quercetalia pubescenti-petraeae) to oak-hornbeam forests (Carpinion) and beech forests (Fagion). Oak-hornbeam forests (Carpinion) are the most frequent communities with S. torminalis in Poland. Despite this, oak forests (especially the open thermophilous forests of Quercetalia pubescenti-petraeae) seem to be the most suitable sites for growth and reproduction of this light-demanding tree species. Some remarks on S. torminalis conservation in the community context were also presented as its passive protection in some forest reserves has proved to be ineffective or even harmful.

Additional keywords: phytosociology, forest plant communities, niche amplitude, conservation, Rosaceae

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN