INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

63: 59-63

Bhupendra Singh, Kishor Prakash Saklani, Bhagwati P. Bhatt

Provenance variation in seed and seedlings attributes of Quercus glauca Thunb. in Garhwal Himalaya, India

Dendrobiology 2010, vol. 63: 59-63

Full text (pdf)

 

Abstract: Provenance variation in seedandseed ling attributes of Quercus glauca Thunb. was investigated. Significant differences were obtained in morphological and seedling attributes with populations. Altitude of seedsource showedsignificant inverse correlation with seedlength, seedweight andseed ling weight. But altitude showedsignificant positive correlation with percentage germination androot collar diameter of seedlings. Significant positive correlation between seed weight and seedling weight was also observed.

Additional key words: Glaucous-leaf Oak, altitude, seed mass, morphological variation

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN