INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

74: 69-76

Terezia Salaj, Radoslava Matusova, Jan Salaj
Conifer somatic embryogenesis – an efficient plant regeneration system for theoretical studies and mass propagation

Dendrobiology 2015, vol. 74: 69-76

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.074.007

Full text (pdf)

Abstract: 

Since the first report of somatic embryogenesis in Norway spruce in 1985, the in vitro process has been initiated for a number of conifer species belonging to different genera. The process of somatic embryogenesis involves initiation, proliferation, maturation and plantlets (emblings) regeneration. The initiation of somatic embryogenesis is restricted mostly to juvenile explants, although recently explants taken from adult trees produced embryogenic tissues. The successful initiation, maturation and emblings regeneration are affected by factors as developmental stage of primary explants, genotype, plant growth regulators content in the culture medium, light conditions. Optimisation of mentioned factors resulted in regeneration of emblings capable of growing after transfer to soil.


Additional key words: in vitro, plant biotechnology, plant growth regulators (PGRs)

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN