INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze
 

Instytut Dendrologii jest partnerem  w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską w 7 Programie Ramowym "Możliwości" w dziedzinie "Infrastruktury Badawcze", obok 27 innych europejskich placówek badawczych. Kwota finansowania to 7 mln euro. Koordynatorem projektu jest INRA (Francja).

 

Trees4Future (Drzewa dla Przyszłości) to projekt, którego celem jest integracja, rozwój i poprawa infrastruktury badawczej w zakresie genetyki leśnej i leśnictwa. Projekt ten pozwoli szerszemu gronu europejskich naukowców, zajmujących się różnymi dziedzinami nauk leśnych, na łatwiejszy dostęp do rozproszonych obecnie źródeł informacji (włączając w to genetyczne banki danych, narzędzia modelowania w leśnictwie i laboratoria technologii drewna) i umiejętności.

Projekt ten pozwoli naukowcom i praktykom sektora leśnego w Europie na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na drewno i niedrzewne pożytki z lasu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w kontekście przystosowania genetycznego i zmian klimatycznych.  Wynikiem będzie nowa i lepiej powiązana sieć infrastruktury, zwiększająca wiedzę na temat przystosowania lasów do zmian klimatu oraz cech indywidualnych drzew, prowadzących do zaspokojenia określonych potrzeb sektora drzewnego, a więc pozwalających na optymalizację wykorzystania zasobów leśnych zarówno w krótkim, jak i  dłuższym horyzoncie czasowym.

Koordynatorem projektu z ramienia ID PAN jest dr Daniel J. Chmura (Pracownia Genetyki Populacyjnej).

 

http://www.trees4future.eu/

http://www.trees4future.eu/about/partners.html

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN