INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

 

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk jest jedną z pięciu jednostek upoważnionych przez Ministra Środowiska (na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r.; Dziennik Ustaw nr 97)  do przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego. Znajduje się także wśród ośmiu placówek naukowych upoważnionych do przeprowadzania badań leśnego materiału podstawowego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r.; Dziennik Ustaw nr 97).

Celem testowania potomstwa drzew leśnych jest określenie wartości genetycznej i jakości hodowlanej składników leśnego materiału podstawowego, który jest wykorzystywany w gospodarce leśnej, tj.: drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, drzew matecznych, klonów i mieszanek klonów (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o leśnym materiale rozmnożeniowym, Dz. U. 01, Nr 73, poz. 761 z dnia 18 lipca 2001). Zadaniem testowania jest również opracowanie zasad racjonalnego wykorzystania bazy nasiennej przez określenie obszaru możliwego transferu wg przyjętych zasad regionalizacji nasiennej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 Dz. U. 04, Nr 67, poz. 621 w sprawie wykazu obszarów i mapy regionów pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego oraz w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dz. U. 04, Nr 84, poz. 791), a także modyfikowanie tych zasad. Zasady te, w miarę postępu testowania oraz związanych z tym badań, będą w większym stopniu oparte na podstawach genetycznych. Wyniki testowania posłużą optymalizacji zadań realizowanych w Lasach Państwowych w zakresie zachowania trwałości lasów, tj. doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych i zachowania leśnych zasobów genowych.

Zespołem realizującym wskazane cele w Instytucie Dendrologii kieruje prof. dr hab. Władysław Chałupka (konsultant Programu, a wcześniej członek Zespołu ds. opracowania programu testowania potomstwa drzew leśnych powołanego zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r.), a jego członkami są: dr inż. Daniel J. Chmura, mgr inż. Roman Rożkowski, dr hab. Marzenna Guzicka, inż. Damian Michałowicz oraz Henryka Przybył.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN