INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze

Evoltree: Evolution of trees as drivers of terrestrial biodiversity


Pracownia Biologii Molekularnej oraz Pracownia Badania Mikoryz Instytutu Dendrologii PAN realizują badania w ramach Sieci Doskonałości (Network of Excellence) EVOLTREE (Evolution of trees as drivers of terrestrial biodiversity - Ewolucja drzew jako determinant bioróżnorodności ekosystemów lądowych). Projekt prowadzony jest w ramach priorytetu: 6.6 Global change and ecosystems, obszar: III Biodiversity and ecosystems, sub-topic III.1.2. - Genomics for terrestrial biodiversity and ecosystem research.

Koordynatorem Sieci Doskonałości jest dr Antoine Kremer z: Institut National de la Recherche Agronomigue (INRA) z Francji. W projekcie uczestniczy 25 zespołów badawczych z 15 krajów europejskich. Koordynatorem sieci krajowej jest prof. dr hab. Jarosław Burczyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nadrzędnym celem Sieci Doskonałości EVOLTREE jest redukcja fragmentacji badań naukowych poprzez utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z takich dziedzin jak: genetyka, genomika, ekologia i ewolucjonizm, oraz stworzenie platformy, w ramach której możliwe będą badania procesów i czynników wpływających na zmiany różnorodności genetycznej ekosystemów lądowych. Projekt tworzy podwaliny nowej interdyscyplinarnej dziedziny biologii tzw. "genomiki ekosystemów", która bada reakcje organizmów na zmienne warunki środowiska z perspektywy genów. Celem sieci jest również badanie i postrzeganie globalnych zmian klimatycznych z perspektywy ewolucyjnej. Zdolności adaptacyjne gatunków drzew leśnych są analizowane przy użyciu zaawansowanych metod z zakresu genetyki i genomiki. Badania dynamiki populacji oraz stosowanie odpowiednich modeli i symulacji pozwoli przewidzieć reakcje ekosystemów leśnych na globalne zmiany środowiskowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EVOLTREE: http://www.evoltree.org/

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN