INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze

Projekt rozwojowy dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Alternatywne wykorzystanie topoli - fitoremediacja gleb zanieczyszczonych ściekami przemysłu spożywczego"

Jednym ze źródeł zanieczyszczenia gleb są ścieki przemysłu spożywczego, w tym z przemysłu ziemniaczanego. Oczyszczone mechanicznie i biologicznie, charakteryzują się wysoką zawartością substancji organicznych (głównie białko i wielocukry) i zawiesin nieorganicznych oraz potasu, azotu i fosforu i dlatego mogą stanowić uzupełnienie potrzeb nawozowych i wodnych dla roślin uprawnych.

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" należy do jednych z największych producentów skrobi ziemniaczanej i białka paszowego. Wody ze spławiaków i płuczek oraz ścieki technologiczne po oczyszczeniu są deszczowane na pola rolniczego wykorzystania ścieków (RWŚ) Gospodarstwa Rudki, należącego do PPZ „Trzemeszno", obejmujące areał ponad 500 ha, z czego na 100-130 ha wypasa się bydło mięsne hodowane w systemie chowu ekstensywnego, a resztę (około 350 ha) stanowią nieużytki.

Nieużytki rolne powstałe w następstwie kilkudziesięcioletniego RWŚ można oczyszczać z wykorzystaniem różnych metod fizyczno-chemicznych, które jednak są kosztowne i nie zawsze społecznie akceptowane. W ostatnich latach wnikliwie rozważa się wykorzystanie roślin do oczyszczania gleb w procesie zwanym fitoremediacją. Metoda ta polega na wykorzystaniu roślin zdolnych do pobierania szerokiego spektrum składników/związków wraz z roztworem glebowym i ich akumulowania w różnych organach. Fitoremediacja w minimalnym stopniu zakłóca równowagę środowiska i biologiczną strukturę gleby. W czasach rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa jest metodą społecznie akceptowaną. Jest też mniej kosztochłonna niż fizykochemiczne metody remediacji gleby. Topole są gatunkiem potencjalnie odpowiednim na potrzeby fitoremediacji.

Projekt rozwojowy dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.09.2009, a termin zakończenia: 31.08.2012 r.

Kierownik projektu: Gabriela Lorenc-Plucińska.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN