O Instytucie

Preambuła

 

Instytut Dendrologii jest wiodąca krajową placówką naukową, która zajmuje się szeroko pojętymi, interdyscyplinarnymi badaniami biologii drzew i krzewów na wszystkich poziomach ich organizacji.

 

 

Misja

 

Prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk biologicznych i nauk leśnych, w szczególności istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności.

 

 

Cele strategiczne

 

 • Prowadzenie podstawowych i aplikacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Wzmacnianie i rozwój potencjału badawczego poprzez aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.
 • Wykorzystywanie potencjału naukowego na rzecz rozwoju gospodarki narodowej i społeczeństwa.
 • Utrzymanie i rozwój Arboretum, kolekcji i sieci terenowych powierzchni doświadczalnych.

 

 

Program działań

 

 • Doskonalenie kadr oraz wspieranie ludzi młodych rozpoczynających karierę naukową.
 • Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej.
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania badań.
 • Podwyższenie jakości i liczby publikacji.
 • Wprowadzanie nowych narzędzi badawczych.
 • Prowadzenie badań rozwojowych i wdrażanie wyników do gospodarki.
 • Wspieranie rozwoju nowoczesnego leśnictwa poprzez wzmacnianie współpracy z Lasami Państwowymi i transfer wiedzy do gospodarki leśnej.
 • Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi w zakresie prowadzenia i organizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz udział w inicjatywach budowy różnorodnych platform współpracy naukowej.
 • Kształtowanie postaw społecznych poprzez krzewienie wiedzy przyrodniczej, formowanie świadomości ekologicznej i promowanie idei społeczeństwa otwartego na wiedzę.
 • Promowanie działalności Instytutu.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna