Pracownie naukowe

Pracownia Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej

 

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Paweł Chmielarz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Paweł Chmielarz, photo by Tomasz Siuda 

 

Zespół badawczy: 

dr Barbara Bujarska-Borkowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Ewelina Klupczyńska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

dr Jan Suszka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

mgr Agata Obarska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Paulina Pilarz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Magdalena Sobczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Mikołaj Wawrzyniak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inż. Elżbieta Nogajewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Szymańska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od lewej: Paulina Pilarz, Elżbieta Nogajewska, Barbara Bujarska-Borkowska, Jan Suszka, Elżbieta Pieniężna, Tomasz Pawłowski, Teresa Hazubska-Przybył, Paweł Chmielarz, Roman Rożkowski, Henryka Przybył, Marzenna Guzicka, Daniel Chmura, Ewelina Klupczyńska. Poniżej od lewej: Agata Obarska, Mikołaj Wawrzyniak, Danuta Szymańska 

 

 

DATY Z HISTORII PRACOWNI I JEJ TWÓRCY

Pracownia Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej (PBRiGP) powstała w 2014 roku z połączenia Pracowni Biologii Nasion, Pracowni Genetyki Populacyjnej oraz Pracowni Rozmnażania Wegetatywnego

Twórcą Pracowni Biologii Nasion i kierownikiem w latach 1954 – 1995 był prof. dr hab. Bolesław Suszka, w roku 1996 funkcję tę przejął prof. ID PAN, dr hab. Tadeusz Tylkowski. W 2009 roku włączono do PBN Pracownię Fizjologii, której twórcą i kierownikiem w latach 1954 – 1984 był prof. dr hab. Mirosław Tomaszewski, a w latach 1985 – 2008 stanowisko to sprawowała prof. dr hab. Zofia Szczotka. Twórcą Pracowni Genetyki Populacyjnej i jej kierownikiem w latach 1975-1996 był prof. dr hab. Maciej Giertych, a w latach 1996-2014 funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Władysław Chałupka. Pracownia Rozmnażania Wegetatywnego powołana w 1994 r. z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Bojarczuk działała pod Jej kierunkiem do 2014 roku. Profesor Tadeusz Tylkowski kierował Pracownią Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej od jej powstania do marca 2017 r.

 

TEMATYKA BADAWCZA

W PBRiGP prowadzone są badania nad ustępowaniem spoczynku i długoterminowym przechowywaniem, w tym również kriogenicznym, nasion roślin drzewiastych, proteomiką oraz epigenetyką nasion, zmiennością genetyczną drzew leśnych, nabywaniem i ustępowaniem spoczynku pąków wegetatywnych drzew nagozalążkowych, mikrorozmnażaniem oraz embriogenezą somatyczną drzew. Ważnym aspektem działalności Pracowni jest podejmowanie badań o charakterze aplikacyjnym, a tym samym transfer wiedzy do gospodarki leśnej, możliwy dzięki współpracy z wieloma jednostkami Lasów Państwowych.

 

KIERUNKI BADAŃ

 • Biologia nasion

Badania nad ustępowaniem spoczynku, indukcją spoczynku wtórnego, nad długoterminowym przechowywaniem nasion roślin drzewiastych w warunkach tradycyjnych oraz opracowywanie i wdrażanie do praktyki nowych technologii przysposabiania nasion do siewu.

 • Genetyka populacyjna

Badania koncentrują się wokół czterech głównych nurtów: 1) analiza zmienności genetycznej cech ilościowych i jakościowych głównych gatunków drzew leśnych na różnych poziomach: osobniczym, rodowym, populacyjnym, 2) środowiskowe i genetyczne aspekty alokacji biomasy, 3) testowanie wartości genetycznej potomstwa leśnego materiału podstawowego oraz 4) strukturalne i molekularne mechanizmy nabywania i ustępowania spoczynku pąków wegetatywnych drzew nagozalążkowych.

Kluczowe jest posiadanie własnej bazy badawczej, którą stanowi kilkadziesiąt powierzchni doświadczalnych zlokalizowanych w Lesie Doświadczalnym „Zwierzyniec” i w Lasach Państwowych na terenie całego kraju. W większości powierzchnie te były zaplanowane i zakładane przez pracowników Zakładu/Pracowni Genetyki Populacyjnej (wykaz doświadczeń). Ze względu na znaczenie doświadczeń proweniencyjnych, poza aktualnie realizowanymi zadaniami badawczymi, zespół Genetyki Populacyjnej prowadzi stałą merytoryczną i techniczną opiekę nad powierzchniami badawczymi.

 • Wegetatywne rozmnażanie roślin in vitro

Prowadzone są badania nad rozmnażaniem różnych drzew i krzewów metodą kultur tkankowych. Bardzo dobre wyniki uzyskano, stosując tę metodę dla likaków-bzów, różaneczników, azalii oraz wybranych klonów topoli i brzozy. Obecnie prowadzone są również badania nad somatyczną embriogenezą wybranych gatunków drzew iglastych i liściastych (np. z rodzajów Picea i Fagus). W badaniach tych stosowane są metody kriokonserwacji, w celu długoterminowego przechowywania cennych gatunków drzew leśnych.

Badania finansowane są przez Instytut Dendrologii PAN i Narodowe Centrum Nauki

 • Przechowywanie zasobów genowych i epigenetyka

Badania dotyczą długoterminowego przechowywania zasobów genowych gatunków drzewiastych w postaci nasion w klasycznych warunkach (od -3° do -18°C) oraz fragmentów nasion recalcitrant i sterylnych merystemów pędów oraz tkanki embriogennej w ciekłym azocie (-196°C), z wykorzystaniem kultur in vitro.

Znaczną część rezultatów badań wykorzystywana jest w praktyce leśnej m.in. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

Prowadzone badania dotyczą przebiegu procesów regulacji epigenetycznej zachodzących w nasionach roślin drzewiastych. Głównym tematem zainteresowania jest obserwacja zmian w całkowitym poziomie 5-metylocytozyny w genomowym DNA w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne takie jak podsuszenie i niskie temperatury. Badany jest także proces starzenia się nasion przechowywanych w warunkach tradycyjnych (chłodnia) oraz w ciekłym azocie (-196°C) i jego wpływ na zmiany zachodzące w ich epigenomie.

 • Fizjologia/proteomika

Badania nad mechanizmami procesów nabywania i ustępowania spoczynku oraz kiełkowania nasion; biologia systemowa (proteomika, genomika, transkryptomika i metabolomika) spoczynku i kiełkowania; rola regulatorów wzrostu (kwasu abscysynowego, giberelin, etylenu oraz poliamin) w kontroli/regulacji spoczynku i kiełkowania.

 

W holu budynku A (na parterze obok sali) pracownia wyeksponowała kolekcję nasion 190 gatunków drzew i krzewów. Kolekcja dalej się powiększa.

Fragment kolekcji nasion

Fragment kolekcji nasion

 

Projekty badawcze (od 2016 roku)

 

 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, EO.271.3.7.2018
  Tytuł projektu: Długoterminowe przechowywanie nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Czas trwania: 2018-2023, kierownik projektu: P. Chmielarz
 • Narodowe Centrum Nauki, Opus, UMO-2012/07/B/NZ9/01312
  Tytuł projektu: Epigenetyczne konsekwencje podsuszania nasion.
  Czas trwania: 2013-2018, kierownik projektu: P. Chmielarz
 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, EO-2717-4/13
  Tytuł projektu: Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w leśnym banku genów (II etap) oraz ochrona zasobów genowych najstarszych drzew w Polsce, poprzez sklonowanie in vitro i kriokonserwację.
  Czas trwania: 2013-2017, kierownik projektu: P. Chmielarz
 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, OR-2717-2/12
  Tytuł projektu: Gatunki rodzimych drzew i krzewów owocowych w aspekcie długoterminowego przechowywania oraz przysposobienia nasion do produkcji kontenerowej: czereśnia ptasia (Prunus avium), grusza pospolita (Pyrus communis), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), jabłoń dzika (Malus sylvestris), czeremcha zwyczajna (Prunus padus) oraz dereń świdwa (Cornus sanguinea).
  Czas trwania: 2012-2016, kierownik projektu: P. Chmielarz

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

W druku

 • Wawrzyniak M.K., Kalemba E.M., Ratajczak E., Chmielarz P. 2020, Oxidation processes related to seed storage and seedling growth of Malus sylvestris, Prunus avium and Prunus padus. PloS One, 15, 6, e0234510, doi: 10.1371/journal.pone.0234510
 • Wawrzyniak KM, Chmielarz P. Ochrona leśnych zasobów genowych w dobie zmian klimatycznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

 

2020

 • Chmielarz P. 2020. Wizjoner nasiennictwa roślin drzewiastych. Las Polski 13–14/2020
 • Bujarska-Borkowska B. 2020. Torreja orzechowa – endemit z Japonii. Z cyklu „Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”Kórniczanin, 19/2020
 • Wawrzyniak M.K., Michalak M., Chmielarz P. 2020, Effect of different conditions of storage on seed viability and seedling growth of six European wild fruit woody plants. Annals of Forest Science, 77, 2, 1-20. https://doi.org/10.1007/s13595-020-00963-z
 • Giertych M.J., Chmielarz P. 2020. Size variability in embryonic axes, cotyledons and seedlings in fifteen species of the genus Quercus. Trees-Structure and Function 34: 593-601. https://doi.org/10.1007/s00468-019-01941-3
 • Wawrzyniak M.K., Jasińska A.K., Chmielarz P., Kozlowski G. 2020, Desiccation, dormancy, and storage of Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) seeds: application in Hyrcanian and Colchian conservation. Canadian Journal of Forest Research, 50, 1, 24-31. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0519

 

2019

 • Bujarska-Borkowska B. 2019. Rosa canina L. – jej walory dekoracyjne, zdrowotne i szkółkarskie. Przyroda Polska – Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody, 18/10/2019 (Michał Francek, czasopismo Internetowe)
 • Bujarska-Borkowska B., Suszka J. 2019 Seed dormancy breaking under controlled conditions in ornamental Cotoneaster spp. Dendrobiology 81: 97–104 http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.011
 • Chybicki I.J., Iszkuło G., Suszka J. 2019 Bayesian quantification of ecological determinants of outcrossing in natural plant populations: Computer simulations and the case study of biparental inbreeding in English yew. MOL ECOL. 28: 4077–4096. https://doi.org/10.1111/mec.15195
 • Guzicka M. 2019. Jak drzewa zapadają w sen zimowy? Las Polski 22: 15-16
 • Guzicka M. 2019. Leśne powierzchnie doświadczalne – żywe laboratorium badawcze. Z cyklu „Wiadomości z Ogrodów Kórnickich” Kórniczanin 18: 16
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Drzewa i krzewy in vitro w Kórniku. Z cyklu „Wiadomości z Ogrodów Kórnickich” Kórniczanin 21/2019.
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Propagation of juniper species by plant tissue culture: a mini-review. Forests 10, 1028; doi:10.3390/f10111028
 • Hazubska-Przybył T. Rośliny drzewiaste korzystają z in vitro. Wiedza i Życie. Listopad 2019 nr 11; 66-69.
 • Jagiełło R., Baraniak E., Guzicka M., Karolewski, P., Łukowski A., Giertych, M.J. 2019. One step closer to understanding the ecology of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae): The effects of light conditions. EUR. J. ENTOMOL. 116: 42–51. DOI: 0.14411/eje.2019.005
 • Kalemba E. M., Bagniewska-Zadworna A., Suszka J. and Pukacka S. 2019 Dehydration Sensitivity at the Early Seedling Establishment Stages of the European Beech (Fagus sylvatica L.).  FORESTS 10; 900. DOI: 10.3390/f10100900
 • Kotlarski Sz., Michalak M., Chmielarz P. 2019. Klonowanie najstarszych dębów pomnikowych rosnących w Polsce z wykorzystaniem metody in vitro. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 53-60
 • Lewandowski A., Chmura D.J., Wójkiewicz B., Żukowska W. B. 2019. Hodowla lasu w zmieniającym się klimacie. Academia, 3-4/59-60:18-21
 • Mucha J., Napierała-Filipiak A., Gabała E., Pawłowski T.A., Zadworny M. 2019. Redistribution of iron and hydrogen peroxide in Pinus sylvestris roots in response to trophically diverse fungi. European Journal of Plant Pathology 153:1275–1286. https://doi.org/10.1007/s10658-018-01641-7
 • Mucha J, Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Guzicka M., Zadworny M. 2019. The effect of hydroxamic siderophores structure on acetylation of histone H3 and alpha tubulin in Pinus sylvestris root cells. Int. J. Mol. Sci. 20(23): 6099. https://doi.org/10.3390/ijms20236099.
 • Mucha J., Suszka J. Zadworny M. 2019. Wpływ przechowywania nasion topoli czarnej na rozwój system korzeniowego. Przegląd Leśniczy 12/2019, 14-15.
 • Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Staszak A.M., Suszka J. 2019. Proteomic analysis of black poplar (Populus nigra L.) seed storability. Annals of Forest Science 76: 104. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0887-y.
 • Rożkowski R., Mejnartowicz L., Guzicka M., Dorobek K., Chmura D.J. 2019. Zmienność proweniencyjna olszy czarnej w Polsce. Sylwan 163(10): 830-838
 • Staszak A.M., Pers-Kamczyc E., Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. Expression of abscisic and gibberellic acid signalling factors in Fagus sylvatica L. seeds during dormancy breaking and germination. Dendrobiology 81: 22-30. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.003
 • Staszak A.M., Rewers M., Sliwinska E, Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. DNA synthesis pattern, proteome, and ABA and GA signaling in developing seeds of Norway maple (Acer platanoides). Functional Plant Biology 46(2): 152-164. doi:10.1071/FP18074
 • Wawrzyniak M.K., Jasińska A., Chmielarz P., Kozlowski G. Desiccation, dormancy and storage of Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) seeds: application in Hyrcanian and Colchis Forest conservation. Canadian Journal of Forest Research, DOI 10.1139/cjfr-2018-0519 (w druku)
 • Wawrzyniak M.K. 2019. Nasiona-skrzynki pełne skarbów. Z cyklu „Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”, Kórniczanin Nr 19/2019.
 • Wawrzyniak M.K., Ratajczak E., Kalemba E., Chmielarz P., 2019. Las zaczyna się od nasion. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk: 3-4/59-60/2019.
 • Zadworny M., Guzicka M., Mucha J. 2019. Korzenie drzew a grzyby glebowe – rola obecności żelaza. Las Polski 15-16: 16-17

 

2018

 • Anderegg W., Wolf A; Arango-Velez A., Choat B., Chmura D.J., Jansen S., Kolb S., Li S., Meinzer F., Pita P., Resco de Dios V., Sperry J., Wolfe B., Pacala S. 2018. Woody plants optimize stomatal behavior relative to hydraulic risk. Ecology Letters 21(7):968-977.
 • Chmura D.J., Matras J., Barzdajn W., Buraczyk W., Kowalkowski W., Kowalczyk J., Rożkowski R., Szeligowski H. 2018. Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series. Silvae Genetica 67: 26-33
 • Guzicka M., Pawłowski T.A., Staszak A., Rożkowski R., Chmura D.J. Molecular and structural changes in vegetative buds of Norway spruce during dormancy in natural weather conditions. Tree Physiology https://doi.org/10.1093/treephys/tpx156
 • Plitta-Michalak B.P., Naskręt-Barciszewska M.Z., Kotlarski S., Tomaszewski D., Tylkowski T., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2018. Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoides L.) and recalcitrant (Acer pseudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiology 38: 617-629. DOI: 10.1093/treephys/tpx134
 • Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Krzesiński, W., Spiżewski, T. 2018. Cold and heat stress diversely alter both cauliflower respiration and distinct mitochondrial proteins including OXPHOS components and matrix enzymes. Int. J. Mol. Sci. 19: 877. doi:10.3390/ijms19030877
 • Rurek, M.; Czołpińska, M.; Pawłowski, T.A.; Staszak, A.M.; Nowak, W.; Krzesiński, W.; Spiżewski, T. 2018. Mitochondrial biogenesis in diverse cauliflower cultivars under mild and severe drought. Impaired coordination of selected transcript and proteomic responses, and regulation of various multifunctional proteins. Int. J. Mol. Sci. 19, 1130. doi:10.3390/ijms19041130

 

2017

 • Anderegg W., Wolf A; Arango-Velez A., Choat B., Chmura D.J., Jansen S., Kolb S., Li S., Meinzer F., Pita P., Resco de Dios V., Sperry J., Wolfe B., Pacala S. 2017. Plant water potential improves prediction of empirical stomatal models. PLoS One 12(10):e0185481. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0185481
 • strong>Chmura D.J., Burczyk J., Kowalczyk J., Lewandowski A., 2017. Plantacje a bioróżnorodność. Las Polski 2/2017: 35.
 • Chmura D.J., Guzicka M. Rożkowski R., Chałupka W. 2017. Allometry varies among related families of Norway spruce. Annals of Forest Science 74(2):36:1-12 doi:10.1007/s13595-017-0631-4
 • Chmura D.J., Modrzyński J., Chmielarz P., Tjoelker M.G. 2017. Plasticity in seedling morphology, biomass allocation and physiology among ten temperate tree species in response to shade is related to shade tolerance and not leaf habit. Plant Biology 19:172-182
 • Guzicka M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Structural modification of Quercus petraea leaf caused by Cynips quercusfolii – histological study of galls. Journal of Plant Interactions 12(1):7-13. DOI: 10.1080/17429145.2016.1269214
 • Hazubska-Przybył T., Dering M. 2017. Somaclonal variation during Picea abies and P. omorika somatic embryogenesis and cryopreservation. Acta Biol Cracov Ser Bot 59/1: 00-00. DOI: 10.1515/abcsb-2017-0003
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M. 2017. Stimulation of embryo growth and development in Picea spp. by polyethylene glycol. Dendrobiology 78: 168-178.
 • Jasiczek N., Giertych M. J., Suszka J. 2017. Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Sylwan 161 (7): 558−564.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by cynipid gall wasp: proteomic analysis. Acta Physiol Plant 39:114. DOI 10.1007/s11738-017-2414-9
 • Saenz-Romero C.  Lamy J.B., Ducousso A., Musch B., Ehrenmann F., Delzon S., Cavers S., Chalupka W., Dagdas S., Hansen J.K., Lee S.J. Liesebach M., Rau H.M., Psomas A., Schneck V., Steiner W., Zimmermann N.E., Kremer A. 2017. Adaptive and plastic responses of Quercus petraea populations to climate across Europe. Global Change Biology 23(7): 2831-2847, DOI: 10.1111/gcb.13576
 • Staszak A.M., Guzicka M., Pawłowski T.A. 2017. Signalling regulators of abscisic and gibberellic acid pathways are involved in dormancy breaking of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds. Acta Physiol Plant 39 (11): 251. DOI 10.1007/s11738-017-2544-0
 • Szuba A., Karliński L., Krzesłowska M., Hazubska-Przybył T. 2017. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb-tolerance of Populus x canescens under in vitro conditions. Plant and Soil 412(1-2): 253-266.
 • Zieliński J., Guzicka M., Gawlak M., 2017. Owoc wawrzynka (Daphne L., Thymelaeaceae) – pestkowiec czy jagoda? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 11-18

 

2016

 • Barzdajn W., Kowalkowski W., Chmura D.J. 2016. Variation in growth and survival among European provenances of Pinus sylvestrisin a 30-year-old experiment. Dendrobiology 75: 67-77. doi:http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.007 
 • Chybicki I.J., Dering M., Iszkuło G., Meyza K., Suszka J. 2016. Relative strength of fine-scale spatial genetic structure in paternally vs biparentally inherited DNA in a dioecious plant depends on both sex proportions and pollen-to-seed dispersal ratio. Heredity (2016) 117:449–459, DOI: 10.1038/hdy.2016.65
 • Chmura D.J., Guzicka M., McCulloh K.A., Żytkowiak R. 2016. Limited variation found among Norway spruce half-sib families in physiological response to drought and resistance to embolism. Tree Physiology. doi: 0.1093/treephys/tpv141 ABSTRACT
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2016. Tree somatic embryogenesis in science and forestry. Dendrobiology 76: 105-116, DOI: 10.12657/denbio.076.010
 • Hazubska-Przybył T., Kalemba E.M., Ratajczak E., Bojarczuk K. 2016. Effect of abscisic acid and an osmoticum on the maturation, starch accumulation and germination of Picea spp. somatic embryos. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38: 59 PDF
 • Hazubska-Przybył T., Salaj T., Obarska A., Guzicka M., Bojarczuk K. 2016. The pregrowth-dehydration method in cryopreservation of Abies alba x numidica embryogenic tissue and Picea omorika somatic embryos. Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland (P.M. Pukacki ed.) ID PAS Kórnik pp. 43-50.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2016. Analysis of the embryo proteome of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) seeds reveals a distinct class of proteins regulating dormancy release. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 195: 9-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2016.02.017
 • Staszak, A.M.; Pawłowski, T.A. 2016.  Proteomika nasion – w poszukiwaniu markerów spoczynku i kiełkowania. [w:] „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne” (wersja elektroniczna). Pod redakcją Andrzeja Bajguza i Iwony Ciereszko. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok. Pp: 73-85. ISBN 978-83-62069-72-9.
 • Wyka T., Karolewski P., Żytkowiak R., Chmielarz P., Oleksyn J. 2016. Whole-plant allocation to storage and defense in juveniles of related evergreen and deciduous shrub species. TREE PHYSIOLOGY 36(5): 536-547. PDF

 

2015

 • Bojarczuk K., Karliński L., Hazubska-Przybył T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Influence of mycorrhizal inoculation on growth of micropropagated Populu x canescens lines in metal-contaminated soils. NEW FORESTS. DOI 10.1007/s11056-014-9455-3
 • Chałupka W. 2015. Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 9-34.
 • Chałupka W. 2015. Inż. Feliks Antoni Osiński  i odbudowa struktur polskiego leśnictwa w 1944 roku. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 35-73.
 • Chałupka W. 2015. Przyczynek do biografii Filipa Skoraczewskiego. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 75-90.
 • Chałupka W. 2015. Wybrane zagadnienia  z fizjologii rozwoju generatywnego. W: Wiązy - U. glabra Huds. Ulmus laevis Pall., U. minor Mill. Nasze Drzewa Leśne, t. 14, Red. Władysław Bugała, A. Boratyński, Grzegorz Iszkuło. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Kórnik: 69-81.
 • Guzicka M. 2015. Anatomia i Embriologia. W: Wiązy - U. glabra Huds. Ulmus laevis Pall., U. minor Mill. Nasze Drzewa Leśne, t. 14, Red. Władysław Bugała, A. Boratyński, Grzegorz Iszkuło. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Kórnik: 53-68.
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Bojarczuk K. 2015. In vitro responses of various explants of Fagus sylvatica. DENDROBIOLOGY 73: 135-144 PDF
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M., Obarska A., Bojarczuk K. 2015. Effect of partial drying and desiccation on somatic seedling quality in Norway and Serbian spruce. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM. DOI: 10.1007/s11738-014-1735-1 PDF
 • Litkowiec M., Plitta-Michalak BP., Lewandowski A., Iszkuło G. 2015. Homogenous genetic structure in populations of Taxus baccata with varied proportions of male and female individuals. SILVA FENNICA  49: id 1236. ABSTRACT
 • Michalak M., Plitta-Michalak BP., Bujarska-Borkowska B., Naskręt-Barciszewska MZ., Barciszewski J., Chmielarz P. 2015. Global 5-methylcytosine alterations in DNA during aging of Quercus robur L. seeds. ANNALS OF BOTANY 116 (3) 369-376 ABSTRACT
 • Michalak M., Plitta-Michalak BP., Chmielarz P. 2015. A new insight in desiccation tolerance and cryopreservation of mazzard cherry (Prunus avium L.) seeds. OPEN LIFE SCIENCE 10: 354-364 PDF
 • Michalak M., Plitta B.P., Chmielarz P. 2015. Desiccation tolerance and cryopreservation of wild apple (Malus sylvestris) seeds. SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 43, 1-12. ABSTRACT
 • Michalak M., Plitta B., Tylkowski T., Chmielarz P., Suszka J. 2015. Desiccation tolerance and cryopreservation of seeds of black poplar (Populus nigra L.), a disappearing tree species in Europe. EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 134: 53-60. PDF
 • Modrzyński J., Chmura D.J., Tjoelker M.G. 2015. Seedling growth and biomass allocation in relation to leaf habit and shade tolerance among 10 temperate tree species. Tree Physiology 35(8):879-893.
 • Mucha J.,  Budka A.,  Kayzer D., Guzicka M.,  Łakomy P., Zadworny M. 2015. The origin of reactive oxygen during interaction of Pinus sylvestris root and Heterobasidion annosum s.l. – the linkage with the iron. European Journal of Plant Pathology 143: 277–290
 • Mucha M., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. Accumulation of iron-binding compounds in root of Pinus sylvestris challenged by Heterobasidion annosum sensu lato. Dendrobiology 73: 103-110
 • Mucha J., Szymańska AK., Zadworny M., Tylkowski T., Michalak M., Suszka J. 2015. Effect of seed storage temperature on fine root development and mycorrhizal colonization of Populus nigra seedlings. ANNALS OF FOREST SCIENCE. 72: 539-547. PDF
 • Piwecka M., Rolle K., Belter A., Żywicki M., Michalak M., Barciszewska A., Nowak S., Barciszewska MZ., Barciszewski J. 2015. Comprehensive analysis of microRNA expression profile in malignant glioma tissues. MOLECULAR ONCOLOGY 9 (2015) 1324-1340. ABSTRACT
 • Tylkowski T., Plitta-Michalak B.P., Chmielarz P. Biologia i technologia w nasiennictwie drzew i krzewów. Krajowa konferencja naukowa dedykowana prof. dr. hab. Bolesławowi Suszce w 90. rocznicę urodzin. Puszczykowo, 24 września 2015r.  Materiały konferencyjne. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, ISBN 978-83-7986-067-8: 1-88.

 

2014

 • Chałupka W. 2014. Zasoby genowe i potencjał hodowlany daglezji (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) w lasach niektórych krajów europejskich. SYLWAN 158 (5): 331-339. PDF
 • Chałupka W. 2014. Najstarsze polskie podręczniki leśnictwa w zaborze pruskim na tle XIX-wiecznej polskojęzycznej literatury leśnej. STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ 13: 41-70
 • Chałupka W. 2014. Krótka historia gospodarki leśnej w dawnej Wielkopolsce. W: Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki leśnej i łowieckiej. Poznań: 15-23.
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Michałowicz D., Grodzicki  W., Chałupka W. 2014. Produktywność biomasy nadziemnej i podziemnej w doświadczeniu proweniencyjno-rodowym z dębem szypułkowym. SYLWAN 158 (11): 829-839. ABSTRACT
 • Dering M., Misiorny A., Chałupka W. 2014. Inter-year variation in selfing, background pollination, and paternal contribution in a Norway spruce clonal seed orchard. CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 44 (7): 760-767. ABSTRACT
 • Guzicka M. 2013. Strukturalne podstawy spoczynku wegetatywnych pąków świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik, s. 132.
 • Lewandowski A., Chmura D.J. 2014. Narodowy Program Leśny bez hodowli selekcyjnej? LAS POLSKI 11: 17. PDF
 • Martinik A., Houšková K., Palátová E., Cafourek J., Michalak M. 2014. Vlivi prodloužené stratifikace na vzcházivost osiva Douglasky tisolisté [Impact of prolonged stratification on Douglas fir seeds emergence rate] Proceedings of Pestovanie Lesa v Strednej Európe [Silviculture in Central Europe]. Štefančík I. (red.). Národné lesnícke centrum Zvolen, Zvolen, Czech Republik P. 9-14. ISBN 978-80-8093-187-2
 • Michalak M., Plitta B.P., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2014. Czy kriokonserwacja jest bezpieczna? Określenie potencjalnych zmian w tkankach roślinnych poddanych kriogenicznemu przechowywaniu. SYLWAN 158: 795-800. ABSTRACT
 • Mucha J., Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M. 2014. Strategies utilized by trophically diverse fungal species for Pinus sylvestris root colonization. TREE PHYSIOLOGY 34:73-86. PDF
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2014. Putative markers of seed dormancy breaking and germination. Proceedings and results of the international workshop: Current technologies of forest seed treatment. J. V. Muller, C. Kozioł, M. Pałucka (red.). The Kostrzyca Forest Gene Bank, SAR Pomorze, Bydgoszcz, Poland. P. 93.
 • Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowaska B., Barciszewska M.Z., Barciszewski J. Chmielarz P. 2014. Effect of desiccation on the dynamics of genome-wide DNA methylation in orthodox seeds of Acer platanoides L. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 85: 71-77 ABSTRACT
 • Plitta B.P., Michalak M., Naskręt-Barciszewska M. Z., Barciszewski J., Chmielarz P. 2014. DNA methylation of Quercus robur L. plumules following cryo-pretreatment and cryopreservation. PLANT CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE 117: 31-37. ABSTRACT
 • Staszak A.M., Pawłowski T.A. 2014. Proteomic analysis of embryogenesis and the acquisition of seed dormancy in Norway maple (Acer platanoides L.). INT. J. MOL. SCI. 15: 10868-10891. PDF
 • Suszka J., Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowska B., Tylkowski T., Chmielarz P. 2014. Optimal seed water content and storage temperature for preservation of Populus nigra L. germplasm. ANNALS OF FOREST SCIENCES 71: 543-549. PDF
 • Tylkowski T. 2014. Wpływ łuszczenia i czasu przechowywania nasion olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertner) na kiełkowanie, wschody i wzrost siewek. SYLWAN 158(11): 821−828.
 • Tylkowski T. 2014. Galas żołędziowy (letyniec żołędziowiec) Andricus quercuscalicis stwierdzony w Polsce. PRZEGLĄD LEŚNICZY, 8: 13.
 • Tylkowski T. 2014. Czy może nam zagrażać inwazja bluszczu pospolitego? PRZEGLĄD LEŚNICZY, 9:14-15.
 • Tylkowski T. 2014. 35-year-old cherry plum seeds still produce good quality seedlings. Proceedings and results of the international workshop “Current technologies of forest seed treatment”, J. V. Muller J.V., Kozioł C., Pałucka M. (red.). 21-25 May 2012 in The Kostrzyca ForestGene Bank, Poland.

 

2013

 • Antowski A., Chałupka W.2013. Filip Skoraczewski (1838-1910): powstaniec - leśnik - organicznik. PRZEGLĄD LEŚNICZY 4: 11-13.
 • Chałupka W.2013. Co przedwojenny gajowy wiedzieć powinien? STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ 12: 25-40.
 • Chałupka W.2013. Opracowanie 57 haseł dla internetowej ENCYKLOPEDII LEŚNEJ
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2013. Variation in aboveground and belowground biomass in progeny of selected stands of Pinus sylvestris. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 28: 724-734. ABSTRACT
 • Chmura D.J., Lewandowski A. 2013. Jest miejsce dla genetycznego ulepszania drzew. LAS POLSKI 8: 24-25.
 • Hazubska-Przybył T., Ratajczak E., Kalemba E.M., Bojarczuk K. 2013. Growth regulators and guaiacol peroxidase activity during the induction phase of somatic embryogenesis in Picea species. DENDROBIOLOGY 69: 77-86
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Dering M., Bojarczuk K. 2013. Survival and genetic stability of Picea abies embryogenic cultures after cryopreservation using a pregrowthdehydration method. PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE: 113: 303-313. ABSTRACT
 • Krawiarz K., Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2013. Henryk Chylarecki (1919-2012) – dendrolog i artysta. SYLWAN 157(3): 239-240. ABSTRACT
 • Litewka A., Chałupka W. 2013. Wyprawa badawcza profesora Józefa Rivolego w Serra da Estrela w Portugalii. STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ 12: 73-93.
 • Litkowiec M., Plitta B.P., Lewandowski A. 2013. Znaczenie zmienności genetycznej dla ochrony zasobów genowych cisa pospolitego w Europie. SYLWAN 157: 754-760. ABSTRACT
 • Michalak M., Barciszewska M.Z., Barciszewski J., Plitta B.P., Chmielarz P. 2013. Global Changes in DNA Methylation in Seeds and Seedlings of Pyrus communis after Seed Desiccation and Storage. PLoS One8(8): e70693. ABSTRACT
 • Michalak M., Plitta B.P., Chmielarz P. 2013. Desiccation sensitivity and successful cryopreservation of oil seeds of European hazelnut (Corylus avellana). ANNALS OF APPLIED BIOLOGY 163: 351-358. ABSTRACT
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2013. Production of Metal Chelating Compounds by Species of Heterobasidion annosum sensu lato. JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 161: 791-799. ABSTRACT
 • Pawłowski T.A. 2012. Perspektywy rozwoju firm z branży zabezpieczeń, scenariusze zmian. Foresight w przedsiębiorstwach. NAUKA – TECHNOLOGIA – WDROŻENIE. Krzysztof Borodako, Michał Nowosielski (red.). Instytut Zachodni, Poznań. str. 15-31.
 • Plitta B.P., Michalak M., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2013. Kriogeniczne przechowywanie nasion. SYLWAN 157(10): 723-729. ABSTRACT
 • Tylkowski T. 2013. Maślak daglezjowy - co to takiego? PRZEGLĄD LEŚNICZY 11: 15.
 • Zadworny M., Guzicka M., Łakomy P., Samardakiewicz S., Smoliński D.J., Mucha J. 2013. Analysis of microtubule and microfilament distribution in Pinus sylvestris roots following infection by Heterobasidion species. FOREST PATHOLOGY 43: 222-231. ABSTRACT

 

2012

 • Chałupka W. 2012. Władysław Zamoyski a kornik drukarz, czyli: co ma piernik do wiatraka. OCHRONA LASU – WYBRANE PROBLEMY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Publikacja dedykowana Profesorowi dr. hab. Jackowi Michalskiemu z okazji urodzin. 65-74.
 • Chałupka W., Guzicka M. 2012. Doc. Dr hab. Alina Hejnowicz – In memoriam. WIADOMOŚCI BOTANICZNE 56(1/2): 37-42. PDF
 • Chałupka W., Kowalkowski W. 2012. Wielkopolski ślad w dziejach Polskiego Towarzystwa Leśnego. WIEŚCI AKADEMICKIE 11-12(170-171): 11-13 PDF
 • Chałupka W., Modrzyński J. 2012. Polscy studenci w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie w latach 1816-1919. STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ 11: 17-50.
 • Chmura D.J. O skuteczną poprawę wizerunku leśnictwa. PRZEGLĄD LEŚNICZY 8: 12.
 • Chmura D.J., Rożkowski R., Chałupka W. 2012. Growth and phenology variation in progeny of Scots pine seed orchards and commercial seed stands. EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 131: 1229-1243. ABSTRACT
 • Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae). DENDROBIOLOGY 68: 77-87
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Dering M., Bojarczuk K. 2012. Vitrification metod of ambryogenic tissues of spruce trees (Picea spp.). BIOTECHNOLOGIA 93(2): 242.
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2012. Iron and reactive oxygen responses in Pinus sylvestris root cortical infected with different species of Heterobasiodion annosum sensu lato. PLANTA 236: 975-988. ABSTRACT
 • Staszak A.M., Pawłowski T.P. 2012. Forest tree research in post genomic era. Introduction to system biology of broadleaves. DENDROBIOLOGY 68: 113-123
 • Tylkowski T. 2012. Trzmielina. PRZEGLĄD LEŚNICZY 9: 30-31.
 • Tylkowski T. 2012. Betula pendula seed storage and sowing pre-treatment: effect on germination and seedling emergence in container cultivation. DENDROBIOLOGY 67: 49-58
 • Zadworny M., Smoliński D.J., Świdziński M., Guzicka M., Łakomy P., Mucha J. 2012. Callose synthaze in Pinus sylvestris response during infection by species of Heterobasiodion annosum sensu lato varied host preferences. JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 160: 745-751. ABSTRACT
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO 60: 11-20. PDF

 

2011

 • Chałupka W. 2010. Genetyka drzew leśnych – zarys aktualnych problemów. W: Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych. PRACE KOMISJI NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH PAU. 13: 85-92.
 • Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U. 2011. Successful cryopreservation of Quercus robur plumules. PLANT CELL REPORTS 30: 1405-1414. ABSTRACT
 • Chmura D.J., Anderson P.D., Howe G.T., St.Clair J.B., Harrington C.A., Halofsky J.E., Peterson D.L., Shaw D.C., Brad St.Claire J. 2011. Forest responses to climate change in the northwestern United States: Ecophysiological foundations for adaptive management. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 261: 1121-1142. ABSTRACT
 • Giel P., Bojarczuk K. 2011. Effects of high concentrations of calcium salts in the substrate and its pH on the growth of selected rhododendron cultivars. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 80: 105-114. ABSTRACT
 • Giertych M.J., Suszka J. 2011. Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus robur acorns before sowing. ANNALS OF FOREST SCIENCE 68: 433-442. ABSTRACT
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Dering M., Michalak.M., Bojarczuk K. 2011. Cryopreservation by the vitrification method and genetic stability of embryogenic cultures of Norway spruce Picea abies L. (Karst). PROCEEDINGS OF THE 17TH COLD HARDINESS SEMINAR IN POLAND. P.M. Pukacki (ed.) ID PAS. 64-68.
 • Kowalczyk J., Markiewicz P., Chałupka W., Matras J. 2011. Plantacje nasienne – rola i znaczenie w gospodarce leśnej. LAS POLSKI 22: 18-20.
 • Młynarczyk A., Sabor J., Banach J., Rożkowski R. 2011. Ocena zasobów genowych świerka istebniańskiego na powierzchniach zachowawczych in situ i ex situ. SYLWAN 155: 674-686. ABSTRACT
 • Rożkowski R., Chmura D.J., Chałupka W., Guzicka M. 2011. Cechy przyrostowe i jakościowe modrzewia polskiego [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] z Góry Chełmowej w 37-letnim doświadczeniu rodowym. SYLWAN 155: 599-609. ABSTRACT
 • Suszka B., Bujarska-Borkowska B. 2011. Spoczynek i kiełkowanie nasion. Rozdział w: Jankiewicz L.S., Filek M., Lech W. (red.). FIZJOLOGIA ROŚLIN SADOWNICZYCH STREFY UMIARKOWANEJ. T.II. Plonowanie roślin i udział różnych czynników w tym procesie. PWN, Warszawa. 273-310.
 • Tylkowski T. 2011. Wawrzynek wilczełyko ozdoba naszych ogrodów i lasów. PRZEGLĄD LEŚNICZY 21: 240-241.
 • Tylkowski T., Bujarska-Borkowska B. 2011. Effect of acorn size and sowing depth on Quercus robur and Q. petraea seedling emergence and height. SYLWAN 155: 159-170. ABSTRACT

 

2010

 • Bojarczuk K., Kieliszewska-Rokicka B. 2010. Effect of ectomycorrhiza on Cu and Pb accumulation in leaves and roots of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings grown in metal-contaminated soil. WATER AIR AND SOIL POLLUTION 207: 227-240. ABSTRACT
 • Bojarczuk K., Kieliszewska-Rokicka B. 2010. Ex vitro ectomycorrhizal inoculation enhances survival and early growth of micropropagated clones of Populus x canescens in metal-contaminated soils. ACTA HORTICULTURAE 865: 281-284. ABSTRACT
 • Bujarska-Borkowska B., Chmielarz P. 2010. Stratification, germination and emergence of mazzard seeds following 15- or 20-year storage. FORESTRY 83: 189-194. PDF
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of the non-dormant orthodox seeds of Ulmus glabra. ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 61: 224-233. ABSTRACT
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of conditionally dormant orthodox seeds of Betula pendula. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 32: 591-596. ABSTRACT
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of dormant orthodox seeds of European hornbeam (Carpinus betulus). SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 38: 146-157
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of orthodox seeds of Alnus glutinosa. CRYOLETTERS 31: 139-146. ABSTRACT
 • Chmura D. J., Howe G. T., Anderson P. D., St.Clair J. B. 2010. Przystosowanie drzew, lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych. SYLWAN 154(9): 587-602.  ABSTRACT
 • Giertych M.J., Suszka J. 2010. Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns before sowing and of light conditions for seedlings growth on damage caused by Erysiphe alphitoides. DENDROBIOLOGY 64: 73-77
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2010. Indukcja, namnażanie i przechowywanie tkanki embriogennej świerka serbskiego w warunkach ciekłego azotu. BIOTECHNOLOGIA 2: 96-104.
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Bojarczuk K. 2010. Cryopreservation of embryogenic tissues of Picea omorika (Serbian spruce). PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 102: 35-44. ABSTRACT
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Bojarczuk K. 2009. Wpływ sposobu traktowania (prekultury) tkanki embriogennej Picea omorika (Pancić) Purk. na jej kondycję po rozmrożeniu z ciekłego azotu. W: Pukacki PM. (red.). Reakcje Roślin na Stres Niskich Temperatur. BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE 87-89.
 • Pawłowski T. 2010. Proteomic approach to analyze dormancy breaking of tree seeds. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 73: 15-25.
 • Szczygieł K., Hazubska-Przybył T. 2010. Światowe tendencje wykorzystania metod wegetatywnego rozmnażania drzew. LEŚNE PRACE BADAWCZE 71: 2-4.
 • Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J., Guzicka M. 2010. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae). Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. FLORA 205(6): 370-375. ABSTRACT
 • Tylkowski T., Grupa R. 2010. Skaryfikacja nasion robinii akacjowej. SYLWAN 154(1): 33-40.
 • Tylkowski T. 2010. Dormancy breaking in Savin juniper (Juniperus sabina L.) seeds. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 1: 27-29. PDF
 • Tylkowski T. 2010. Przekształcenia w składzie dendroflory w Dolinie Środkowej Warty. ACTA SCI. POL. ADMINISTRATIO LOCORUM 9: 117-124.
 • Tylkowski T. 2010. Seed germination and seedling emergence in Hipophaë rhamnoides L. DENDROBIOLOGY 63: 53-58
 • Zieliński J., Guzicka M., Tomaszewski D., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Pericarp anatomy of wild roses (Rosa L., Rosaceae). FLORA 205(6): 363-369 ABSTRACT
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Stomata on the pericarp of species of the genus Rosa L. (Rosaceae).  PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 284(1-2): 49-55 ABSTRACT

 

WYKAZ  POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNYCH GENETYKI POPULACYJNEJ

 

Najistotniejszą metodą, która pozwala na ocenę zmienności genetycznej cech drzew leśnych są doświadczenia proweniencyjne. Powierzchnie doświadczalne tego typu to tereny o wielkości do kilku hektarów, spełniające następujące kryteria: a) tworzone są z określonej jednostki genetycznej (populacja, ród, klon), b) w wyznaczonym układzie metodycznym (poletkowe, poletka jednodrzewowe, z powtórzeniami), c) w określonym celu badawczym (prowadzone są systematyczne pomiary, obserwacje, zbiór materiału, itp.). Z założenia są to doświadczenia długotrwałe, a ich główne cele to: a) poznanie naturalnej zmienności genetycznej drzew leśnych, b) dostarczanie informacji o cechach wzrostowych i przystosowawczych badanych obiektów; c) określenie stopnia wpływu genów i środowiska na wzrost, rozwój, odporność i inne cechy drzew c)  wskazanie najlepszych populacji do odnawiania drzewostanów dla danego terenu, d) odnalezienie populacji plastycznych nadających się do szerokiego stosowania w wielu miejscach,  e) rekonstrukcja najcenniejszych populacji drzew (np.  świerk proweniencji Kolonowskie) f) zachowanie zasobów genowych - żywe banki genów ex situ. Wartość doświadczeń proweniencyjnych wzrasta z wiekiem.

 

Wykaz powierzchni doświadczalnych zespołu Genetyki Populacyjnej (wcześniej Pracowni Genetyki Populacyjnej)

 1. Doświadczenie proweniencyjne dębu szypułkowego i bezszypułkowego z terenów Polski w Kórniku, zał. 1967 r.: 9 populacji, pow. - 1,22 ha.
 2. Doświadczenie proweniencyjne dębu bezszypułkowego z terenu Europy w Kórniku, zał. 1992 r.: 19 populacji, z 7krajów, pow. - 1,5 ha.
 3. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe dębu szypułkowego z terenów Polski i Francji w Choczewie k. Gdańska, zał. 1996 r.: 3 populacje, 24 rody, pow. - 0,2ha.
 4. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe dębu szypułkowego z terenu Polski w Nadleśnictwie Choszczno, Leśnictwo Bralęcin, zał. 1999 r.: 7 populacji, 59 rodów, pow. - 0,88ha.
 5. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe dębu szypułkowego z terenu Polski w Nadleśnictwie Choszczno, Leśnictwo Mogilica, zał. 2000 r.: 8 populacji, 188 rodów, pow. 2 ha.
 6. Kolekcja klonów drzew doborowych jesionu wyniosłego z terenu Polski w Kórniku, zał. 1964 r.: 24 klony, pow. - 0,43 ha.
 7. Doświadczenie proweniencyjne buka zwyczajnego z terenu Polski w Choczewie k. Gdańska, zał. 1996 r.: 47 populacji, pow. - 2,7 ha.
 8. Doświadczenie proweniencyjne jodły pospolitej z obszaru Polski i Czech w Kórniku, zał. 1977 r.: 13 populacji, pow. - 0,49 ha.
 9. Modelowa plantacja nasienna modrzewia europejskiego z terenu Polski w Kórniku, zał. 1964 r.: 58 klonów, pow. - 0,82 ha.
 10. Doświadczenie rodowe modrzewia polskiego z Gór Świętokrzyskich w Kórniku, zał. 1968 i 1975r.: 28 rodów, pow. - 1,4 ha.
 11. Kolekcja potomstw F1 z kontrolowanych krzyżówek (modrzew + sosna + świerk) w Kórniku, zał. 1967 r.: 226 potomstw F1, pow. - 0,7 ha.
 12. Doświadczenie proweniencyjne modrzewia europejskiego z Polski południowej w Kórniku, zał. 1985 r.: 22 populacji , pow. - 0,40 ha.
 13. Plantacja nasienna II generacji świerka pospolitego z Polski i Ukrainy w Kórniku, zał. 1981 r.: 105 klonów, pow. - 1,34 ha.
 14. Modelowa plantacja nasienna świerka z obszaru Polski w Kórniku, zał. 1968 r.:118 klonów , pow. - 0,89 ha.
 15. Plantacja nasienna II generacji świerka pospolitego z populacji Kolonowskie w Kórniku, zał. 1981 r.: l09 klonów, pow. - 1,34 ha.
 16. Doświadczenie proweniencyjne świerka pospolitego z Polski, Niemiec i Szwecji w Kórniku, zał. 1969 r.: 37 populacji , pow. - 1,08 ha.
 17. Doświadczenie proweniencyjne świerka pospolitego z Polski, Niemiec i Szwecji na Orawie, zał. 1969 r.: 26 populacji, pow. - 0,42 ha.
 18. Doświadczenie proweniencyjne świerka pospolitego z Polski, Niemiec i Szwecji w Gołdapi, zał. 1969 r.: 35 populacji, pow. - 0,93 ha.
 19. Doświadczenie proweniencyjne świerka pospolitego z Polski, Niemiec i Szwecji w Międzylesiu, zał. 1969 r.: 33 populacje, pow. - 1,23 ha.
 20. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Polski środkowej w Kórniku, zał. 1980 r.: 10 populacji, 92 rodów, pow. - 1,04 ha.
 21. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Polski środkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zał. 1980 r.: 10 populacji, 85 rodów, pow. - 1,38 ha.
 22. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Beskidów, Finlandii i Belgii w Kórniku, zał. 1972 r.: 27 populacji, 92 rodów, pow. - 2,69 ha.
 23. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Beskidów, Finlandii i Belgii w Nowym Targu, zał. 1972 r.: 24 populacje, 80 rodów, pow. - 1,86 ha.
 24. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Polski północno-wschodniej w Kórniku, zał. 1976 r.: 22 populacje, 95 rodów, pow. -1,86 ha.
 25. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Polski północno-wschodniej w Gołdapi, zał. 1976 r.: 22 populacje, 93 rodów, pow. -2,18 ha.
 26. Doświadczenie proweniencyjno-rodowe świerka pospolitego z Beskidu Śląskiego w Kórniku, zał. 1995 r.: 45 populacji , pow. - 3,46 ha.
 27. Doświadczenie rodowe świerka istebniańskiego w Kórniku, zał. 1995 r.: 24 rody, pow. - 2,0 ha.
 28. Doświadczenie rodowe świerka pospolitego z Beskidów i Polski środkowej w Kórniku, zał. 1995 r.: 24 rody, pow. - 0,05 ha.
 29. Doświadczenie rodowe świerka pospolitego z plantacji nasiennej II generacji proweniencji Kolonowskie oraz świerka formy deflexa w Kórniku, zał.1998 r.: 206 (185 + 21) rodów, pow. - 0,63 ha.
 30. Doświadczenie rodowe świerka pospolitego z plantacji nasiennej II generacji promującej kojarzenia genetycznie odległe „out breeding" w Kórniku, zał. 1999 r.: 99 rodów, pow. - 0,35 ha.
 31. Modelowa plantacja nasienna sosny zwyczajnej z terenu Polski w Kórniku, zał. 1964 r.: 94 klony, pow. - 0,85 ha.
 32. Kolekcja klonów drzew elitarnych sosny z Polski, Rosji, Szwecji i Niemiec w Kórniku, zał. 1989 r.: 67 klonów, pow. - 3,10 ha.
 33. Doświadczenie proweniencyjne sosny zwyczajnej z Polski i Szwecji w Kórniku, zał. 1967 r.: 35 populacji , pow. - 0,95 ha.
 34. Doświadczenie proweniencyjne sosny zwyczajnej z Polski i Szwecji w Stepnicy, zał. 1967 r.: 35 populacji , pow. - 0,95 ha.
 35. Doświadczenie proweniencyjne sosny zwyczajnej z Polski i Szwecji w Sokółce, zał. 1967 r.: 34 populacji , pow. - 0,92 ha.
 36. Doświadczenie proweniencyjne sosny zwyczajnej z Polski i Szwecji w Janowie Lubelskim, zał. 1967 r.: 33 populacje , pow. - 0,89 ha.
 37. Doświadczenie proweniencyjne sosny zwyczajnej z obszaru Europy w Lubieniu k. Piotrkowa Tryb., zał. 1938 r.: 10 krajów, 18 populacji.
 38. Doświadczenie proweniencyjne sosny zwyczajnej z wschodniej Europy i Azji w Puławach, zał. 1912 r.: 21 populacji, pow. 2,82 ha..
 39. Doświadczenie z testowaniem populacji potomnych sosny zwyczajnej z wolnego zapylenia, z krajowych plantacji nasiennych w Kórniku, zał. 1999 r.: 39 populacji, pow. - 1,68 ha.
 40. Doświadczenie z testowaniem populacji potomnych sosny zwyczajnej z wolnego zapylenia, z krajowych plantacji nasiennych w Wymiarkach, zał. 1999 r.: 39 populacji, pow. - 1,68 ha.
 41. Doświadczenie z testowaniem populacji potomnych sosny zwyczajnej z wolnego zapylenia, z krajowych plantacji nasiennych w Janowie Lubelskim, zał. 1999 r.: 39 populacji, pow. - 1,68 ha.
 42. Doświadczenie z testowaniem populacji potomnych sosny zwyczajnej z wolnego zapylenia, z krajowych plantacji nasiennych w Choczewie, zał. 1999 r.: 37 populacji, pow. - 1,68 ha.
 43. Doświadczenie z testowaniem populacji potomnych sosny zwyczajnej z wolnego zapylenia, z krajowych plantacji nasiennych w Gołdapi, zał. 1999 r.: 37 populacji, pow. - 1,76 ha.
 44. Doświadczenie z testowaniem potomstwa z 22 plantacyjnych upraw nasiennych w Babkach, zał. 2004 r.: 32 populacje, pow. - 1,7 ha.
 45. Doświadczenie z testowaniem potomstwa z 22 plantacyjnych upraw nasiennych w Szczebrze, zał. 2004 r.: 28 populacji, pow. - 1,7 ha.
 46. Doświadczenie z testowaniem potomstwa z 22 plantacyjnych upraw nasiennych w Wymiarkach, zał. 2004 r.: 28 populacji, pow. - 1,7 ha.
 47. Doświadczenie z testowaniem potomstwa z 22 plantacyjnych upraw nasiennych w Janowie Lubelskim, zał. 2004 r.: 28 populacji, pow. - 1,7 ha.
 48. Doświadczenie z testowaniem potomstwa z 22 plantacyjnych upraw nasiennych w Bytowie, zał. 2004 r.: 28 populacji, pow. - 1,7 ha.
 49. Doświadczenie testujące rody świerka populacji "Kolonowskie" w Jarocinie, zał. 2009 r.: 78 rodów z wolnego zapylenia, pow. - 2,58 ha.
 50. Doświadczenie testujące rody świerka populacji "Kolonowskie" w Szczebrze, zał. 2009 r.: 78 rodów z wolnego zapylenia, pow. - 2,58 ha.
 51. Doświadczenie testujące rody świerka populacji "Kolonowskie" w Zawadzkim, zał. 2009 r.: 75 rodów z wolnego zapylenia, pow. - 2,48 ha.

PROGRAM TESTOWANIA POTOMSTWA WYŁĄCZONYCH DRZEWOSTANÓW NASIENNYCH, DRZEW DOBOROWYCH, PLANTACJI NASIENNYCH I PLANTACYJNYCH UPRAW NASIENNYCH

Podstawowym celem „Programu testowania potomstwa…” jest określenie wartości genetycznej i jakości hodowlanej składników leśnego materiału podstawowego, który jest wykorzystywany w gospodarce leśnej (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o leśnym materiale rozmnożeniowym, Dz. U. 01, Nr 73, poz. 761 z dnia 18 lipca 2001.). Zespół Genetyki Populacyjnej sprawuje nadzór merytoryczny nad 20 powierzchniami testującymi. Na powierzchniach doświadczalnych prowadzi się prace badawcze, realizując naukowe cele programu, tak by zasady selekcji, podnoszenia wartości hodowlanej i wykorzystania bazy nasiennej oparte były na podstawach genetycznych.

 

Zestawienie powierzchni doświadczalnych założonych i nadzorowanych przez zespół Genetyki Populacyjnej (wcześniej Pracownię Genetyki Populacyjnej) w ramach Programu Testowania Potomstwa:

 1. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Międzychód, Leśnictwo Przylesie, oddz. 359a; rok założenia 2015
 2. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Karwin, Leśnictwo Wilcze doły, oddz. 196k; rok założenia 2015
 3. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Goleniów, Leśnictwo Niewiadowo, oddz. 617c; rok założenia 2015
 4. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Różańsko, Leśnictwo Dolsk, oddz. 440c02; rok założenia 2015
 5. Powierzchnia sosnowa z potomstwem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) w Nadleśnictwie Potrzebowice, Leśnictwo Kamiennik, oddz. 366d; rok założenia 2014
 6. Powierzchnia sosnowa z potomstwem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) w Nadleśnictwie Człopa, Leśnictwo Jeleni Róg, oddz. 252d; rok założenia 2014
 7. Powierzchnia sosnowa z potomstwem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) w Nadleśnictwie Płytnica, Leśnictwo Smolary, oddz. 58a; rok założenia 2014
 8. Powierzchnia sosnowa z potomstwem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) w Nadleśnictwie Złotów, Leśnictwo Wąsosz, oddz. 586m; rok założenia 2014
 9. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Potrzebowice, Leśnictwo Łężno, oddz. 14n; rok założenia 2013
 10. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Wronki, Leśnictwo Smolnica, oddz. 414ax,bx,z; rok założenia 2013
 11. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Sarbia, Leśnictwo Nówki, oddz. 244h; rok założenia 2013
 12. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Kalisz, Leśnictwo Grzybów, oddz. 314-n-02; rok założenia 2013
 13. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Niedźwiady, Leśnictwo Wiśnica, oddz. 336 a, c, d; rok założenia 2011
 14. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie, Leśnictwo Janowiec, oddz. 337c; rok założenia 2011
 15. Powierzchnia sosnowa z potomstwem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) w Nadleśnictwie Bytów, Leśnictwo Unichowo, oddz. 278f; rok założenia 2011
 16. Powierzchnia sosnowa z potomstwem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) w Nadleśnictwie Człuchów, Leśnictwo Barkowo, oddz. 212f; rok założenia 2011
 17. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Podanin, Leśnictwo Karczewnik, oddz. 166d; rok założenia 2010
 18. Powierzchnia sosnowa z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Sarbia, Leśnictwo Kruszewo, oddz. 296b; rok założenia 2010
 19. Powierzchnia testująca buka z potomstwem z wyłączonych drzewostanów nasiennych w Nadleśnictwie Okonek, Leśnictwo Pniewo, oddz. 346a; rok założenia 2008
 20. Powierzchnia testująca buka z potomstwem drzew matecznych w Nadleśnictwie Okonek, Leśnictwo Wilcze Laski, oddz. 23k; rok założenia 2008
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna