INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2020/2021

Seminaria Instytutu Dendrologii 2020/2021

 

Seminaria, które się odbędą:

 

18.01.2021 r., godz. 9.00

dr inż. Mateusz Rawlik

Kształtowanie się runa pod drzewostanami na rekultywowanych gruntach poprzemysłowych

  

Seminaria, które już się odbyły:

 

10.11.2020, godz. 9:00
dr Łukasz Dylewski
Zapylacze w miejskiej dżungli - czynniki wpływające na liczebność i różnorodność owadów zapylających w krajobrazie miejskim
 
17.11.2020, godz. 9:00
mgr Paulina Kościelniak
Analiza odpowiedzi na jasmoniany mutantów jęczmienia niosących zmiany w genie HvSNAC1 (Stress-responsive NAC1)

 

24.11.2020, godz. 9:00
mgr Małgorzata Wastowska
Reakcje kompleksowania kwasu galusowego z (II)-wartościowymi jonami metali

 

1.12.2020, godz. 9.00
dr inż. Marcin Pietras
Nie taki leśnik straszny - wpływ gospodarki leśnej na mykobiotę kwaśnej buczyny niżowej

 

8.12.2020, godz. 9.00
dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Stypendia DAAD

 

14.12.2020 r. godz. 11.00

dr Agata Kostro-Ambroziak (Uniwersytet w Białymstoku)
To be, or not to be ... ? (Nie)łatwe życie parazytoidów os klecanek i pająków.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN