INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Habilitacja dr inż. Emilii Pers-Kamczyc

EPK Fot. AMJ

dr hab. inż. Emilia Pers-Kamczyc (Fot. Andrzej M. Jagodziński)

 

Kolejny w tym roku powód do radości! Z przyjemnością informuję, iż na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które odbyło się 23 marca 2023 r., Pani dr inż. Emilii Pers-Kamczyc z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych nadany został stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie oceny całości dorobku naukowego oraz osiągnięcia pt. „Potencjał reprodukcyjny dwupiennych roślin drzewiastych rosnących w warunkach zróżnicowanego nawożenia na przykładzie cisa pospolitego (Taxus baccata L.) i jałowca pospolitego (Juniperus communis L.)”.

 

Podstawowym celem badań, w wyniku których powstały publikacje składające się na osiągnięcie naukowe, było określenie wpływu długoterminowego nawożenia na potencjał reprodukcyjny osobników żeńskich oraz osobników męskich cisa pospolitego i jałowca pospolitego wyrażony poprzez ilościowe i jakościowe cechy nasion, ziarn pyłku oraz siewek. W ramach otrzymanych wyników wykazano szereg istotnych zmian zachodzących w cyklu rozrodczym obu badanych gatunków pod wpływem wieloletniego nadmiernego nawożenia.

 

W imieniu pracowników Instytutu, a także własnym, składam Pani dr hab. Emilii Pers-Kamczyc serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie realizacji wszystkich naukowych zamierzeń w nieodległej przyszłości oraz by rezultaty planowanych badań znajdowały swe miejsce w czasopismach o międzynarodowej renomie.

 

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button