INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:57-63

Henryk Fober

Genetic reactivity of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. to soil fertility

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 57-63 Full text (pdf)


Abstract: Seedlings of various provenances and progenies were greenhouse grown in sand cultures with different levels of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium. The first experiment tested 20 provenances and the next studied 45–50 half-sib families of 9–10 provenances to establish the interaction between Picea abies genotypes and nutrition levels. Spruces of various origins differed in their nutrient requirements. In particular, seedlings from Wisła and Istebna grew better at smaller phosphorus levels. The genotype × environment interactions were significant for numerous traits when seedlings were grown at different levels of nitrogen, phosphorus and calcium, and for a few traits for potassium. The proportion of variance explained by interaction was small. Generally, the interactions were significant for a greater number of traits at progeny level than at provenance level. The results suggest that it is possible to select genotypes which are suitable for specific site conditions and genotypes which are stable over a wide range of nutrition levels.

 

Additional key words: edaphotypes, provenance, half-sib families, genotype × nutrition level

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button