INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:25-32

Snejana B. Dineva

Development of the leaf blades of Acer platanoides in industrially contaminated environment

Dendrobiology 2006, vol. 55: 25-32 Full text (pdf)

 

Abstract: Leaf blades of Norway maple (Acer platanoides L.), growing in heavily polluted industrial area have been studied for anatomical changes developed under the influence of the industrial contamination (with SO2, NxOx, Pb, As). The aim of the examination was to reveal the dynamics in the development of leaf blades and to trace the impact of the contaminated air on the leaf structure of Norway maple. The conducted study registered acceleration of the vegetative growth of the leaf blades that is manifested through approximately two weeks earlier appearance of leaves on the tree, faster linear growth and strengthened the xeromorphic traits in the leaf structure of the tree plants from the contaminated region. The observed changes are regarded as adaptation of the plant to the polluted environment, i.e. as tolerance.

Additional key words:

Norway maple, leave blades, industrially contaminated air, sulphur dioxide

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button