INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

konferencja2021

 

Konferencja naukowa

„Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”

 

Kórnik-Poznań, 11-13 października 2021 roku

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji naukowej „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”, organizowanej przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu.

 

     Lasy należą do najcenniejszych i najsilniej zróżnicowanych ekosystemów lądowych na Ziemi, odgrywając kluczową rolę m.in. w funkcjonowaniu krajobrazu, ochronie gleb i regulacji stosunków wodnych, obiegu pierwiastków i energii oraz decydując o różnorodności biologicznej w mikro- i makroskali. Równie istotną rolę pełnią zadrzewienia śródpolne oraz drzewa rosnące w środowisku miejskim. Pojedyncze drzewa jak i tworzone przez nie układy nie funkcjonują jednak w stałych warunkach, a zmieniające się parametry środowiska wymuszają na nich zróżnicowane reakcje. Z jednej strony zmiany te mogą wywoływać negatywne skutki w ich funkcjonowaniu, z drugiej zaś drzewa i lasy mogą łagodzić konsekwencje zmian zachodzących w środowisku.

     Celem Konferencji będzie zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych zmian w środowisku, w tym zmian klimatycznych.

     Konferencja umożliwi omówienie praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej i leśnictwie, nakreślenie przyszłych kierunków i perspektyw niezbędnych badań, w tym badań interdyscyplinarnych oraz integrację ośrodków i środowisk naukowych.

 

     W obliczu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Konferencji, wszystkie wykłady, doniesienia, jak również sesja plakatowa oraz towarzyszące im dyskusje, realizowane będą w formie on-line. Młodych naukowców zachęcamy do zaprezentowania wyników swoich badań w formie krótkich wystąpień podczas specjalnej sesji konkursowej.

 

 

Serdecznie zapraszamy,

 

prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński

   Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

   prof. dr hab. Małgorzata Mańka

Przewodnicząca Komisji Nauk Leśnych
i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu

dr inż. Emilia Pers-Kamczyc

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button