INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Laboratories

Anna Michalak

 

Oddziaływanie metali ciężkich na metabolizm wtórny korzeni topoliCelem pracy była analiza wpływu metali ciężkich zawartych w glebie pochodzącej ze środowiska przez kilkadziesiąt lat zanieczyszczonego przez przymysł (Hutę Miedzi "Głogów") oraz kontrolowanych dawek metali ciężkich (Cu, Pb, Cd, Zn) na aktywność metabolizmu wtórnego topoli. Materiałem roślinnym były korzenie drobne (o średnicy poniżej 2 mm) topoli czarnej amerykańskiej (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) i topoli czarnej (Populus nigra L.). Analizy wykonano na korzeniach ukorzenionych sadzonkach wzrastających w warunkach semikontrolowanych na podłożach o wzrastającej zawartości gleb skażonych. Badania dotyczyły kumulacji poszczególnych metali ciężkich w korzeniu i części nadziemnej, analizowano również natężenie stresu oksydacyjnego (poprzez pomiar zawartości aldehydu malonowego oraz nadtlenku wodoru) wywołanego działaniem metali ciężkich. Główne zagadnienie pracy dotyczyło wpływu metali ciężkich na aktywności enzymów zaangażowanych w szlaki syntezy i degradacji związków fenolowych (amoniakoliaza fenyloalaniny (PAL), peroksydaza gwajakolowa (GPOX) oraz oksydaza polifenolowa (PPO)) i zawartość rozpuszczalnych związków fenolowych i skondensowanych tanin w korzeniach oraz zawartość rozpuszczalnych związków fenolowych w glebie. Oba badane gatunki topoli wykazywały dużą odporność na obecność metali ciężkich w podłożu oraz wysoki stopień akumulacji metali ciężkich w tkankach korzenia i części nadziemnej sadzonek, przy czym gatunkiem bardziej odpornym była P. deltoides, co może wskazywać na jej potencjalne lepsze zastosowanie w fitoremediacji (szczególnie w fitoesktrakcji i fitostabiizacji). Prezentowane w pracy wyniki wskazują, że badane gatunki topoli dobrze znoszą zanieczyszczenie środowiska, przy czym silny stres metali ciężkich prowadzi nieuchronnie do zahamowania wzrostu i rozwoju roślin, nasilenia procesów oksydacyjnych w korzeniach i zablokowania mechanizmów obrony antyoksydacyjnej. W warunkach umiarkowanego stresu topole uruchamiają mechanizmy obronne, w tym wtórne procesy metaboliczne, aby skutki tego stresu niwelować. Słaby stres (tj. nietoksyczne dawki metali ciężkich) ma stymulujący efekt na badane topole (szczególnie na P. deltoides) poprawiając ich kondycję, wzrost itp. (zjawisko hormezy).


     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button