INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Procedura nostryfikacji

Informacje istotne w procesie nostryfikacji
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

 

Co to jest nostryfikacja?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.
Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i niepodlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych.


Podstawa prawna: art. 328 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.)

 

Co należy zrobić?

Wyciąg z rozporządzenia: wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek (Załącznik nr 1) do Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN za pośrednictwem Komisji ds. nostryfikacji (zwanej dalej Komisją) o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym, do którego dołącza:
1) w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z:
a) polskim stopniem naukowym doktora:
• dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
• dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia (w szczególności tekst rozprawy doktorskiej – wersja elektroniczna lub drukowana; recenzje oraz bibliografia publikacji opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora),
• dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca,

b) polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego:
• dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
• dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia (tekst rozprawy oraz kserokopie papierowe lub pliki elektroniczne publikacji będących podstawą do nadania tego stopnia; recenzje oraz bibliografia publikacji opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora),
• dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca,

2) oświadczenie wnioskodawcy:
• oświadczenie wnioskodawcy, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik nr 2),
• oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia (Załącznik nr 3),
• oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN (Załącznik nr 4).

Dokumenty wymienione w punkcie 1 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Instytut Dendrologii PAN.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytut Dendrologii PAN może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego
i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Terminy:
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Instytutu Dendrologii PAN na adres:
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Dział Informacji Naukowej
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku Instytut wyznacza wnioskodawcy 14 dni jako termin uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Wnioskodawca może złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.
Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN uznaje albo odmawia uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów.

 

Zasady wnoszenia opłat:
Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.
Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy Instytutu Dendrologii PAN w ciągu 14 dni od dostarczenia dokumentów do Instytutu Dendrologii PAN.
Rachunek bankowy:
Tytułem: nostryfikacja_Imię Nazwisko

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację stopnia naukowego, Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN może zwolnić wnioskodawcę z opłat za postępowanie nostryfikacyjne w całości lub części.

 

Procedura nostryfikacji

1. Ocena formalna wniosku

Dział Informacji Naukowej Instytutu Dendrologii PAN przeprowadza ocenę formalną wniosku.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o brakach, jest zobowiązany do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

2. Wybór Komisji ds. nostryfikacji dyplomu

Dział Informacji Naukowej Instytutu Dendrologii PAN po ocenie formalniej przekazuje wniosek do Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN, który zarządzeniem powołuje Komisję ds. nostryfikacji dla danej sprawy oraz określa zakres recenzji i termin jej przedstawienia. Komisję stanowią trzy osoby powołane spośród pracowników Instytutu Dendrologii PAN posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.
Komisja przestawia wynik swojej oceny Radzie Naukowej Instytutu Dendrologii PAN.

3. Odmowa wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

4. Decyzja Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN, po zapoznaniu się z protokołami Komisji ds. nostryfikacji, podejmuje uchwałę w sprawie uznania albo odmowy uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Rada Naukowa wydaje postanowienie
o odmowie wydania zaświadczenia. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o postanowieniu Rady bezzwłocznie. Od chwili otrzymania postanowienia odmownego wnioskodawca ma 14 dni kalendarzowych na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zaświadczenie (Załącznik nr 5) oraz uchwałę Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN przekazuje wnioskującemu Dział Informacji Naukowej Instytutu Dendrologii PAN.

 

Dokumenty:

Zarządzenie 26/2024 Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN z 27.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury nostryfikacji stopnia naukowego w Instytucie Dendrologii PAN

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk nr 8/2024 z 25.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Procedury nostryfikacji stopnia naukowego w ID PAN

Informacje istotne w procesie nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN - plik pdf

Załącznik nr 1 do Informacji istotnych w procesie nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN - plik word

Załącznik nr 2 do Informacji istotnych w procesie nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN - plik word

Załącznik nr 3 do Informacji istotnych w procesie nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN - plik word

Załącznik nr 4 do Informacji istotnych w procesie nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN - plik word

Załącznik nr 5 do Informacji istotnych w procesie nostryfikacji w Instytucie Dendrologii PAN - plik word

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button