INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KATALOG ECTS

 

Informacje ogólne o instytucji:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z wolą ostatniego właściciela dóbr kórnickich – Władysława hr. Zamoyskiego (1853-1924) – w Ustawie z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnickich (Dz. U. z 1925 r. nr 86 poz. 592) zapisano, iż jednym z celów Fundacji ma być założenie i utrzymanie placówki naukowej, w której prowadzone mają być badania roślin drzewiastych. W 1933 r. powstał w Kórniku Zakład Badania Drzew i Lasu. W 1951 r. przekształcono go w Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku, który 24 maja 1952 r. na pierwszym w historii posiedzeniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk został włączony w struktury Polskiej Akademii Nauk. Stworzyło to stabilne podstawy do rozwoju placówki. W 1957 r. w Zakładzie zatrudnionych było czterech samodzielnych pracowników, 19 asystentów i 11 pracowników technicznych.
W 1962 r. zmieniono nazwę placówki na Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie Polskiej Akademii Nauk. W dowód uznania potencjału naukowego placówki i jej osiągnięć, uchwałą nr 4/74 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 maja 1974 r. podniesiono placówkę do rangi Instytutu, który od tej pory przyjął nazwę Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.


Instytut prowadzi działalność naukową w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: nauk biologicznych i nauk leśnych. Obejmuje ona interdyscyplinarne badania biologii roślin drzewiastych na wszystkich poziomach ich organizacji. Wysoką jakość badań gwarantuje wyśmienicie wykwalifikowana kadra naukowców i pracowników inżynieryjnych oraz pracowników administracji, a także profesjonalna infrastruktura: specjalistyczne laboratoria, kolekcja roślin drzewiastych w Arboretum, zielnik, biblioteka, a także sieć licznych powierzchni badawczych zlokalizowanych na terenie całego kraju i w należącym do Instytutu Lesie Doświadczalnym „Zwierzyniec” w Kórniku. Kadra naukowa Instytutu aktywnie współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy. Wyniki badań prowadzonych w Instytucie publikowane są w najlepszych czasopismach naukowych na świecie, a także w formie książek. Pracownicy Instytutu wielką wagę przywiązują do krzewienia wiedzy przyrodniczej poprzez publikowanie prac popularnonaukowych oraz wygłaszanie wykładów promujących osiągnięcia naukowe, a także do kształtowania postaw społecznych nastawionych na wzrost szacunku dla przyrody. Rezultaty badań prowadzonych w Instytucie znajdują zastosowanie w praktyce – wspierają gospodarkę leśną i ochronę przyrody prowadzone w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę.


Obecnie Instytut zatrudnia 111 osób (łącznie z doktorantami): 42 pracowników naukowych,
32 pracowników inżynieryjnych i technicznych, 29 pracowników organizacyjno-ekonomicznych, administracji i biblioteki. Kształcenie doktorantów odbywa się w ramach Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, którą prowadzi wspólnie pięć Instytutów Polskiej Akademii Nauk: Chemii Bioorganicznej, Dendrologii, Fizyki Molekularnej, Genetyki Człowieka oraz Genetyki Roślin. Aktualnie w Instytucie swoje prace doktorskie, w ramach Szkoły Doktorskiej i studiów doktoranckich, przygotowuje 8 doktorantów.

 

W ramach kształcenia w PDS IPAN doktorant zobowiązany jest do:
1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem.
2. Uzyskania co najmniej 35 punktów ECTS poprzez:
a) uczestniczenie w zajęciach i seminariach obowiązkowych z zakresu własnej dyscypliny; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 14 punktów ECTS.
b) uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych organizowanych przez PDS IPAN w wybranych
dyscyplinach naukowych prowadzonych przez PDS IPAN oraz, za zgodą promotora, poza PDS IPAN; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 8 punktów ECTS.
c) udział w zajęciach kształtujących kompetencje uniwersalne; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 6 punktów ECTS.
d) prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 2 punkty ECTS.
Program kształcenia

Szczegółowy program kształcenia obejmujący listę wykładów monograficznych, warsztatów,
ćwiczeń, praktyk i innych zajęć realizowanych w Instytutach tworzących PDS IPAN, w danym roku akademickim, wraz z odpowiadającym im wymiarem punktów ECTS, udostępniany jest na stronie internetowej PDS IPAN na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

Zajęcia oferowane w roku akademickim 2023/2024:
Szczegółowy program kształcenia PSD IPAN na rok akademicki 2023/2024
Subject obligatory_2023/2024
Seminar_2023/2024

 

Kursy językowe

Ponieważ zajęcia obowiązkowe w szkole doktorskiej, seminaria i wszystkie wykłady oraz publikacje naukowe prowadzone są w języku angielskim, zarówno od doktorantów, jak i pracowników wymaga się wysokiego poziomu znajomości języka. W celu ciągłego doskonalenia umiejętności językowych ID PAN oferuje doktorantom i pracownikom kurs języka angielskiego. Kurs odbywa się przez cały rok akademicki, raz w tygodniu (1,5 godziny), na różnych poziomach i jest bezpłatny. Wszyscy doktoranci i i pracownicy pragnący mogą w nim uczestniczyć i doskonalić swoje umiejętności językowe. Kurs jest również otwarty dla doktorantów zagranicznych. Aby zaliczyć rok należy zdać test minimum na poziomie 60%.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button