INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zakład Ekologii

 

1. Skład

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

 

dr hab. inż. Marcin K. Dyderski, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Olena Blinkova – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dr hab. Marzenna Guzicka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Paweł Horodecki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Roma Żytkowiak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Paulina Kościelniak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Pulak Maitra – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Katarzyna Rawlik – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Dawid Adamczyk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Sebastian Bury – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Sonia Paź-Dyderska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Róża Walkowiak-Bułaj – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Quadri Agbolade Anibaba – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dominika Błotko – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

mgr Agnieszka Drewniak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Paulina Dudek-Zychar – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Francesco Latterini – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dorota Skwaryło – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ludmiła Bladocha – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Tematyka badawcza

 

 • globalne zmiany klimatu a funkcjonowanie ekosystemów leśnych
 • ekologiczne i ekofizjologiczne mechanizmy reakcji roślin drzewiastych na czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne
 • środowiskowe uwarunkowania produkcji i alokacji biomasy oraz biogenów u roślin leśnych
 • retencja węgla w ekosystemach leśnych
 • struktura i funkcje organów roślin a funkcjonowanie ekosystemów leśnych w różnych strefach klimatycznych (w tym ekologia funkcjonalna)
 • modelowanie procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych (dekompozycja, produkcja pierwotna, dyspersja)
 • przyczyny i konsekwencje inwazji biologicznych drzew i krzewów

 

3. Projekty badawcze w trakcie realizacji

 

 • Jak lepiej opisać funkcjonowanie gatunków w ekosystemie? Cechy reprodukcyjne i ich potencjał w ekologii funkcjonalnej roślin (How to better describe the functioning of species in an ecosystem? Reproduction traits and their potential in functional ecology of plants). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2020/37/N/NZ8/00387). Okres realizacji: 2021-2024. Kierownik projektu: Paź-Dyderska S. Opiekun: Jagodziński A.M.
 • Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka (Linking soil substrate biogeochemical properties and spontaneous succession on post-mining areas: novel ecosystems in a human-transformed landscape). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2019/35/B/ST10/04141). Okres realizacji: 2020-2024. Kierownik projektu: Jagodziński A.M.
 • Wpływ inwazyjnych gatunków drzew na usługi ekosystemowe: różnorodność biologiczną roślin, obieg węgla i azotu i regulację klimatu (Impact of invasive tree species on ecosystem services: plants biodiversity, carbon and nitrogen cycling and climate regulation). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2019/35/B/NZ8/01381). Okres realizacji: 2020-2024. Kierownik projektu: Dyderski M.K.
 • Jak pochodzenie Pinus sylvestris wpływa na podziemne procesy? (How the origin of Pinus sylvestris affects belowground processes?). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2019/35/B/NZ8/01361). Okres realizacji: 2020-2023. Kierownik projektu: Mucha J.
 • Jak rośliny runa leśnego spełniają światowe wzorce? Badania związku pomiędzy dekompozycją a cechami funkcjonalnymi roślin (How herbaceous forest understory plant species reflect global patterns? Study of relationship between decomposition and plant functional traits). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2019/35/N/NZ8/01576). Okres realizacji: 2020-2023. Kierownik projektu: Rawlik K. Opiekun: Jagodziński A.M.
 • Endogenne czynniki regulujące rozwój korzeni palowych dębów – konsekwencje dla uprawy kontenerowej i polowej (Identification of endogenous factors that regulate oak taproot development – implication on initial seedling growth in containers and subsequent growth in forest stands). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2018/29/B/NZ9/00272). Okres realizacji: 2019-2023. Kierownik projektu: Zadworny M.
 • W jaki sposób dekompozycja liści oraz konkurencja wpływa na sukces ekologiczny inwazyjnych oraz rodzimych gatunków drzew? (How leaf litter decomposition as well as plant competition affect the ecological success of invasive and native tree species?). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2018/31/N/NZ8/01602). Okres realizacji: 2019-2022. Kierownik projektu: Horodecki P. Opiekun: Jagodziński A.M.
 • Ocena zagrożenia sosen Pinus sp. L. przez barczatkę sosnówkę (Dendrolimus pini L.): czy możemy przewidzieć jak daleko może rozszerzyć swój zasięg występowania? (Assessment of threats to Pinus sp. L. by lappet moth (Dendrolimus pini L.): can we predict how far it can extend its range of occurrence?). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2016/23/N/NZ9/02755). Okres realizacji: 2017-2021. Kierownik projektu: Łukowski A. Opiekun: Karolewski P.

 

4. Projekty badawcze zrealizowane

 • Rola odchodów barczatki sosnówki we wzroście i obronie sosny zwyczajnej (Impact of pine lappet (Dendrolimus pini L.) frass on the growth and defense reaction of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA, 2019/03/X/NZ9/00314). Okres realizacji: 2019-2020. Kierownik projektu: Mąderek E.
 • Wpływ inwazyjnego krzewu Aronia× prunifolia na cykle biogeochemiczne w ekosystemie leśnym (The effect of the invasive shrub Aronia × prunifolia on biogeochemical cycles in a forest ecosystem). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA, 2018/02/X/NZ8/02121). Okres realizacji: 2018-2019. Kierownik projektu: Jagodziński A.M.
 • Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. Leśne Gospodarstwa Węglowe (Preparation of the scientific basis and methodological solutions supporting the pilot development project entitled ‘Carbon Forests’). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR.271.3.3.2017). Okres realizacji: 2017-2020. Kierownik projektu w ID PAN: Jagodziński A.M.
 • Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew i krzewów na przykładzie Padus serotinaQuercus rubraoraz Robinia pseudoacacia (Ecophysiological and ecological determinants of invasiveness of trees and shrubs with the examples of Padus serotinaQuercus rubra and Robinia pseudoacacia). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2015/19/N/NZ8/03822). Okres realizacji: 2016-2020. Kierownik projektu: Dyderski M.K. Opiekun: Jagodziński A.M.
 • Znaczenie egzogennych sideroforów w funkcjonowaniu komórek korzeni sosny zwyczajnej (The importance of exogenous siderophores in the functioning of plant root cells of Scots pine). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2013/09/B/NZ9/01746). Okres realizacji: 2014-2019. Kierownik projektu: Mucha J.
 • Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznych (Latitudinal pattern in Scots pine traits in Europe: linking plant traits to climatic changes and ecological processes). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MAESTRO, 2011/02/A/NZ9/00108). Okres realizacji: 2012-2019. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach (Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests) – REMBIOFOR. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015). Okres realizacji: 2014-2018. Kierownik projektu w ID PAN: Jagodziński A.M.
 • Biologia korzeni jako czynnik kształtujący podatność dębów na okresowe zamieranie (The role of root system biology in pedunculate oak (Quercus robur) decline). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA, 2011/01/D/NZ9/02871). Okres realizacji: 2011-2018. Kierownik projektu: Zadworny M.
 • Rozpoznanie i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu rzeki Czerwona Woda (Recognition and assessment of the current state of natural habitats in the vicinity of Czerwona Woda River). Projekt finansowany przez Park Narodowy Gór Stołowych (umowa nr 383.DU.2017.3 z 23 sierpnia 2017 r.). Okres realizacji: 2017. Kierownik projektu: Jagodziński A.M.
 • Molekularno-strukturalne podstawy spoczynku pąków świerka (Molecular and structural basis of dormancy of spruce buds). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki (N N303 806940). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Guzicka M.
 • Środowiskowo-genetyczne uwarunkowania produktywności ekosystemów leśnych na gruntach leśnych i poprzemysłowych (Environmental and genetic factors affecting productivity of forest ecosystems on forest and post-industrial habitats). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR/2717/3/11). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Jagodziński A.M.
 • Rola ektomikoryz w obiegu węgla i azotu w ekosystemie leśnym (The role of ectomycorrhizae in carbon and nitrogen cycling in a forest ecosystem). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA, 2011/01/D/NZ8/01760). Okres realizacji: 2011-2016. Kierownik projektu: Trocha L.K.
 • Wpływ warunków świetlnych wzrostu krzewów czeremchy zwyczajnej i amerykańskiej na żerowanie foliofagów – szubargi pięcioplamki i namiotnika czeremszaczka (Influence of light conditions of growth of Prunus padus and Prunus serotina shrubs on feeding of folivorous insects – Gonioctena quinquepunctata and Yponomeuta evonymellus). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N304 037640). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Karolewski P.
 • Ocena wielkości, rozmieszczenia i stanu zasobów rodzaju Ulmus w Polsce (Assessment of the present population size, distribution, and condition of elms (Ulmus spp.) in Poland). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2011/01/B/NZ9/02883). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Napierała-Filipiak A.
 • Modyfikacja pH w komórkach gospodarza, jej wpływ na skuteczność infekcji grzybem mikoryzowym lub patogenicznym (pH modification in host cell, its influence on successful infection of mycorrhizal or pathogenic fungus). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS PLUS, IP2010 0274700). Okres realizacji: 2010-2012. Kierownik projektu: Mucha J.
 • Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w resorpcji składników mineralnych, cukrów niestrukturalnych i zmianach zawartości substancji ochraniających u sosny zwyczajnej (Influence of internal and external factors in resorption of minerals, non-structural carbohydrates and changes of defense compounds concentrations in Scots pine). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N304 375738). Okres realizacji: 2010-2015. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Rola żelaza w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej na porażenie izolatami Heterobasidion annosum należącymi do różnych grup intersterylnych oraz udział związków niskocząsteczkowych patogena w zakażaniu gospodarza (The role of iron in defence reaction of Pinus sylvestris L. seedlings against isolates of Heterobasidion annosum belonging to different intersterility groups and the participation of low molecular compounds of pathogen in host infection). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N309 136935). Okres realizacji: 2008-2012. Kierownik projektu: Mucha J.
 • Struktura systemu korzeniowego a zamieranie drzewostanów dębowych (Role of the root system diversity in oak decline). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS PLUS, IP2010 048570). Okres realizacji: 2010-2011. Kierownik projektu: Zadworny M.
 • Bilans węgla w biomasie drzew głównych gatunków lasotwórczych Polski (The carbon balance in biomass of major forest-forming tree species of Poland). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (umowa nr 1/07 z 23 kwietnia 2007 r.). Okres realizacji: 2007-2011. Kierownik projektu: Jagodziński A.M.
 • Izolacja symplastowa w spoczynkowych pąkach świerka pospolitego (Symplastic isolation in Norway spruce buds during dormancy). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N303 068934). Okres realizacji: 2008-2010. Kierownik projektu: Guzicka M.
 • Rola cytoszkieletu komórkowego w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej po zakażeniu szczepami reprezentującymi różne grupy intersterylne korzeniowca wieloletniego (Dynamic reorganization of the cytoskeletal components in pine seedlings during the resistance response to Heterobasidion annosum (P, S, F type) infection). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N309 377733). Okres realizacji: 2007-2010. Kierownik projektu: Zadworny M.
 • Wpływ chemizmu gospodarza i warunków świetlnych na żerowanie foliofagów na liściach krzewów podszytu leśnego (Effects of host chemistry and light conditions on folivorous insects grazing on uderstory shrubs). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N30900231/0246). Okres realizacji: 2006-2009. Kierownik projektu: Karolewski P.
 • Mechanizmy reakcji i czynniki rekompensujące uszkodzenie siewek Pinus sylvestris Fagus sylvatica w warunkach stresowych (zacienienie, konkurencja) (Reaction mechanisms and factors compensating damage of Pinus sylvestris and Fagus sylvatica seedlings under stressful conditions (shading, competition)). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N30500931/0371). Okres realizacji: 2006-2008. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Ekologiczne konsekwencje hodowli sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w różnym zagęszczeniu (Ecological consequences of planting Scots pine (Pinus sylvestris L.) with different density). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (2P06L03327). Okres realizacji: 2004-2007. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Mechanizmy determinujące różnorodność gatunkową roślin zielnych i organizmów środowiska glebowego oraz jej wpływ na funkcjonowanie biocenoz 14 gatunków drzew leśnych (The mechanisms that determine species diversity of herbaceous plants and soil organisms and its impact on the functioning of biocenoses of 14 forest tree species). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (PBZ-KBN-087/P04/2003). Okres realizacji 2003-2006. Kierownik projektu w ID PAN: Oleksyn J.
 • Rola mikoryz sosny zwyczajnej w występowaniu huby korzeni (Heterobasidion annosum) (Fr.) Bref. na glebach z podwyższonym poziomem dostępnego glinu (Effect of mycorrhizas on the incidence of root rot [(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.] in Scots pine stands showing elevated level of aluminium ions). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (3P04G08022). Okres realizacji: 2002-2004. Kierownik projektu: Werner A.
 • Interakcje pomiędzy grzybem mikoryzowym Laccaria laccatai grzybami glebowymi z rodzaju Trichoderma (T. harzianum i T. virens) w ryzosferze sosny zwyczajnej in vitro (Interactions between ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata and soil saprobic fungi from genus of Trichoderma (T. harzianum and T. virens) in the rhizosphere of Scots pine in vitro). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (3P04C06422). Okres realizacji: 2002-2003. Kierownik projektu: Zadworny M.
 • Analiza zawartości DNA w jądrach komórek zawiązka pędu świerka pospolitego w okresie spoczynku zimowego i jego ustępowania (Nuclear DNA content in the cell of the embryonic shoot of spruce during winter dormancy and spring activation). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (3P04C09722). Okres realizacji 2002-2003. Kierownik projektu: Guzicka M.
 • Collaborative Research: Linking leaf and root traits to ecosystem structure and function in a common garden study of 14 temperate tree species (Związek między cechami liści i korzeni oraz strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych). Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Ecosystem Studies Program. Okres realizacji: 2001-2005. Kierownik projektu w ID PAN: Oleksyn J.
 • Reakcja roślin drzewiastych na wpływ czynników biotycznych w środowisku zmieniającym się na skutek antropopresji (The reaction of woody plants to the influence of biotic factors in the environment changing as a result of anthropopressure). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04G03221). Okres realizacji: 2001-2004. Kierownik projektu: Karolewski P.
 • Wpływ skażenia na zdolność adaptowania się grzybów mikoryzowych i patogenów: Armillaria ostoyae Heterobasidion annosum do gleb użytkowanych rolniczo oraz gleb spod drzewostanów drugiej generacji na gruntach porolnych (Effect of pollution on mycorrhizal fungi and incidence of Armillaria ostoyae and Heterobasidion annosum in root system of pines (Pinus sylvestris L.) introduced into arable and fallow land soils). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P06S03521). Okres realizacji: 2001-2004. Kierownik projektu: Werner A.
 • Wpływ grzybów mikoryzowych na zdolność adaptowania się wrzosu (Calluna vulgaris L. Salisb.) na glebach zdegradowanych i skażonych metalami toksycznymi (Effect of mycorrhiza on the adaptability of heather (Calluna vulgaris L. Salisb.) to soils degraded and contaminated with toxic metals). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04G06719). Okres realizacji: 2000-2003. Kierownik projektu: Nawrocka-Grześkowiak U.
 • Wewnątrzgatunkowa zmienność sezonowej dynamiki zawartości i resorpcji składników mineralnych w ontogenezie igieł u geograficznie zróżnicowanych populacji sosny zwyczajnej (Intraspecific variability of the seasonal dynamics of the content and resorption of minerals in needle ontogenesis in geographically diverse populations of Scots pine). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04F00117). Okres realizacji: 1999-2001. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Określenie czynników i mechanizmów limitujących rozwój kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.) w warunkach miejskich Poznania (Factors and mechanisms limiting the development of the white horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in the urban conditions of Poznań). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04G05916). Okres realizacji: 1999-2000. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Linking leaf and root traits to ecosystem functioning among temperate tree species (Wpływ cech liści i korzeni na funkcjonowanie drzew w ekosystemach leśnych strefy umiarkowanej). Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Division of International Programs. Okres realizacji: 1999-2000. Kierownik projektu w ID PAN: Oleksyn J.
 • Wpływ saprotrofów glebowych na introdukowane do gleb uprawnych mikoryzowe symbionty sosny zwyczajnej (Effect of soil saprotrophs on mycorrhizal symbionts of Scots pine introduced into arable soils). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04F00312). Okres realizacji: 1997-2000. Kierownik projektu: Werner A.
 • Ekofizjologiczne mechanizmy wrażliwości sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego na skażenie środowiska przez związki azotu i siarki (Ecophysiological mechanisms of sensitivity of Scots pine and English oak to environmental contamination by nitrogen and sulfur compounds). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04F00412). Okres realizacji: 1997-1999. Kierownik projektu: Karolewski P.
 • Wewnątrzgatunkowa zmienność reakcji sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na działanie czynników klimatycznych i stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla (Intraspecific variability in the response of Scots pine and Norway spruce to climatic factors and atmospheric carbon dioxide concentration). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04F04712). Okres realizacji: 1997-1999. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Biogeographic adaptation to temperature, photoperiodical and CO2in boreal connifers (Biogeograficzna adaptacja do temperatury, fotoperiodu i CO2 u borealnych drzew w lasach iglastych). Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Ecological and Evolutionary Physiology Program. Okres realizacji: 1996-2000. Kierownik projektu w ID PAN: Oleksyn J.
 • Mechanizmy reakcji i dziedziczenie tolerancji sosny zwyczajnej w warunkach skażenia środowiska przez SO2, HF i Al3+(Reaction mechanisms and the inheritance of Scots pine’s tolerance in conditions of environmental contamination by SO2, HF i Al3+). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P20507906). Okres realizacji: 1994-1996. Kierownik projektu: Karolewski P.
 • Intraspecific response of European Scots pine and Norway spruce populations to air pollution, elevated CO2and temperaturę (Wewnątrzgatunkowa zmienność reakcji europejskich populacji sosny zwyczajnej i świerka pospolitego w reakcji na zanieczyszczenia przemysłowe, CO2 i temperaturę). Projekt finansowany przez Komisję Unii Europejskiej. Okres realizacji: 1993-1995. Kierownik projektu: Oleksyn J.
 • Air Pollution in Eastern Europe: Problems and Perspectives (Zanieczyszczenie powietrza w Europie Wschodniej: problemy i perspektywy). Projekt finansowany przez National Geographic Society (USA). Okres realizacji: 1991-1992. Kierownik projektu: Oleksyn J.

 

5. Publikacje

 

W druku:

 • Dyczko A., Jagodziński A.M., Woźniak G. (eds.) 2022. Green Scenarios: Mining Industry Responses to Environmental Challenges of the Anthropocene Epoch. CRC Press, Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK. ISBN 978-1-032-22212-7.
 • Dyderski M., Żarnowiec J., Stebel A., Chmura D. 2022. Propagule pressure and land‑use are more important than climate for invasive bryophytes regional distributions. Landscape Ecology, https://doi.org/10.1007/s10980-022-01446-4
 • Woźniak G., Kamczyc J., Bierza W., Błońska A., Kompała-Bąba A., Sierka E., Jagodziński A.M. 2022. Functional ecosystem parameters: soil respiration and diversity of mite (Acari, Mesostigmata) communities after disturbance in the upper Cambrian rocks environment. Land Degradation & Development, https://doi.org/10.1002/ldr.4224

 

2022: 

 • Anibaba Q.A., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2022. Predicted range shifts of invasive giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Europe. Science of the Total Environment 825: #154053. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154053
 • Cazzolla Gatti R., Reich P.B., Gamarra J.G.P., Crowther T., Hui C., Morera A. Bastin J.-F., de-Miguel S., Nabuurs G.-J., Svenning J.-Ch., Serra-Diaz J.M., Merow C., Enquist B., Kamenetsky M., Lee J., Zhu J., Fang J., Jacobs D.F., Pijanowski B., Banerjee A., Giaquinto R.A., Alberti G., Almeyda Zambrano A.M., Alvarez-Davila E., Araujo-Murakami A., Avitabile V., Aymard G.A., Balazy R., Baraloto Ch., Barroso J.G., Bastian M.L., Birnbaum P., Bitariho R., Bogaert J., Bongers F., Bouriaud O., Brancalion P.H.S., Brearley F.Q., Broadbent E.N., Bussotti F., da Silva W.C., César R.G., Češljar G., Moscoso V.Ch., Chen H.Y.H., Cienciala E., Clark C.J., Coomes D.A., Dayanandan S., Decuyper M., Dee L.E., Pasquel J.D.A., Derroire G., Djuikouo M.N.K., Do T.V., Dolezal J., Đorđević I.Đ., Engel J., Fayle T.M., Feldpausch T.R., Fridman J.K., Harris D.J., Hemp A., Hengeveld G., Herault B., Herold M., Ibanez T., Jagodzinski A.M., Jaroszewicz B., Jeffery K.J., Johannsen V.K., Jucker T., Kangur A., Karminov V.N., Kartawinata K., Kennard D.K., Kepfer-Rojas S., Keppel G., Khan M.L., Khare P.K., Kileen T.J., Kim H.S., Korjus H., Kumar A., Kumar A., Laarmann D., Labrière N., Lang M., Lewis S.L., Lukina N., Maitner B.S., Malhi Y., Marshall A.R., Martynenko O.V., Mendoza A.L.M., Ontikov P.V., Ortiz-Malavasi E., Camacho N.C.P., Paquette A., Park M., Parthasarathy N., Peri P.L., Petronelli P., Pfautsch S., Phillips O.L., Picard N., Piotto D., Poorter L., Poulsen J.R., Pretzsch H., Ramírez-Angulo H., Restrepo-Correa Z., Rodeghiero M., Rojas Gonzáles R.D., Rolim S.G., Rovero F., Rutishauser E., Saikia P., Salas-Eljatib Ch., Schepaschenko D., Scherer-Lorenzen M., Šebeň V., Silveira M., Slik F., Sonké B., Souza A.F., Stereńczak K.J., Svoboda M., Taedoumg H., Tchebakova N., Terborgh J., Tikhonova E., Torres-Lezama A., van der Plas F., Vásquez R., Viana H., Vibrans A.C., Vilanova E., Vos V.A., Wang H.-F., Westerlund B., White L.J.T., Wiser S.K., Zawiła-Niedźwiecki T., Zemagho L., Zhu Z.-X., Zo-Bi I.C., Liang J. 2022. The number of tree species on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 119(6): #e2115329119. https://doi.org/10.1073/pnas.2115329119
 • El-Sappah A.H., Seif M.M., Abdel-Kader H.H., Soaud S.A.,
  Abd Elhamid M.A., Abdelghaffar A.M., El-Sappah H.H., Sarwar H., Yadav V., Maitra P., Zhao X., Yan K., Li J., Abbas M. 2022. Genotoxicity and trace elements contents analysis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) indicated the levels of aquatic contamination at three Egyptian areas. Frontiers in Veterinary Science 9: #818866. https://doi.org/10.3389/fvets.2022.818866
 • Jankowiak A., Gołdyn B., Rawlik M., Bernard R. 2022. An introduced pine shapes gastropod assemblages in the Central European broadleaved forest. Forest Ecology and Management 507: #119981. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119981
 • Kamczyc J., Dyderski M.K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2022. Temperature and precipitation affect seasonal changes in mite communities (Acari: Mesostigmata) in decomposing litter of broadleaved and coniferous temperate tree species. Annals of Forest Science 79: #12. https://doi.org/10.1186/s13595-022-01129-9
 • Łukowski A., Karolewski P. 2022. Strong decrease in egg mass on subsequent days of oviposition generates little variation in offspring performance in the pine-tree lappet moth, Dendrolimus pini. Entomologia Experimentalis et Applicata 170(6): 522-529. https://doi.org/10.1111/eea.13171
 • Marek S., Tomaszewski D., Żytkowiak R., Jasińska A., Zadworny M., Boratyńska K., Dering M., Danusevičius D., Oleksyn J., Wyka T.P. 2022. Plant, Cell & Environment 45(1): 121-132. https://doi.org/10.1111/pce.14220
 • Matulewski P., Buchwal A., Gärtner H., Jagodziński A.M., Čufar K. 2022. Altered growth with blue rings: comparison of radial growth and wood anatomy between trampled and non-trampled Scots pine roots. Dendrochronologia 72: #125922. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2022.125922
 • Paź-Dyderska S., Dyderski M.K., Puchałka R., Jagodziński A.M. 2022. Jak wspomóc naukę i dobrze się bawić. Głos Lasu 2: 35-37.
 • Rawlik K., Jagodziński A.M. 2022. Czosnaczek pospolity – kulisy sukcesu za oceanem. Biologia w Szkole 49: 18-21.
 • Rawlik K., Kasprowicz M., Nowiński M., Jagodziński A.M. 2022. The afterlife of herbaceous plant species: A litter decomposition experiment in a temperate oak-hornbeam forest. Forest Ecology and Management 507: #120008. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120008
 • Rawlik M., Jagodziński A.M. 2022. Herbaceous layer net primary production of oak-hornbeam forest – comparing six methods of assessment based on the seasonal dynamics of biomass increments. Ecosystems 25: 337-349. https://doi.org/10.1007/s10021-021-00658-0
 • Salomón R.L., De Roo L., Oleksyn J., Steppe K. 2022. Mechanistic drivers of stem respiration: A modelling exercise across species and seasons. Plant, Cell & Environment 45: 1270-1285. https://doi.org/10.1111/pce.14246
 • Turczański K., Dyderski M.K., Andrzejewska A. 2022. Drivers of ash (Fraxinus excelsior L.) natural regeneration spread into suboptimal sites – Refugee or dead end? Forest Ecology and Management 505: #119870. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119870
 • Woźniak G., Chmura D., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2022. How different is the forest on post-coal mine heap regarded as novel ecosystem. Forest Ecology and Management 515: #120205. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120205
 • Wyka T.P., Robakowski P., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2022. Anatomical adjustment of mature leaves of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) to increased irradiance. Photosynthesis Research 152: 55-71. https://doi.org/10.1007/s11120-022-00898-8

 

2021:

 • Adamczyk D. 2021. Urokliwy spacer do Runowa. Kórniczanin 3: 14-15.
 • Adamczyk D., Dylewski Ł. 2021. Wiewiórka, ale czy na pewno pospolita? Biologia w Szkole 47: 14-18.
 • Andrzejczak R., Dylewski Ł., Jerzak L., Pet’ko B., Myczko Ł. 2021. Does traditional feeding of outdoor guard dogs provide a food resource for wild mammals and birds? Animals 11: #1198. https://doi.org/10.3390/ani110511
 • Banaszak-Cibicka W., Dylewski Ł. 2021. Species and functional diversity – a better understanding of the impact of urbanization on bee communities. Science of the Total Environment 774: #145729. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145729
 • Bialas J.T., Dylewski Ł., Dylik A., Janiszewski T., Kaługa I., Królak T., Kruszyk R., Pawlukojć K., Pestka Z., Polakowski M., Zbyryt A., Tobolka M. 2021. Impact of land cover and landfills on the breeding effect and nest occupancy of the white stork in Poland. Scientific Reports 11(1): #7279. https://doi.org/10.1038/s41598-021-86529-z
 • Boonmee S., Wanasinghe D.N., Calabon M.S., Huanraluek N., Chandrasiri S.K.U., Jones G.E.B., Rossi W., Leonardi M., Singh S.K., Rana S., Singh P.N., Maurya D.K., Lagashetti A.C., Choudhary D., Dai Y.-C., Zhao C.-L., Mu Y.-H., Yuan H.-S., He S.-H., Phookamsak R., Jiang H.-B., Martín M.P., Dueñas M., Telleria M.T., Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Liimatainen K., Pereira D.S., Phillips A.J.L., Suwannarach N., Kumla J., Khuna S., Lumyong S., Potter T.B., Shivas R.G., Sparks A.H., Vaghefi N., Abdel-Wahab M.A., Abdel-Aziz F.A., Li G.-J., Lin W.-F., Singh U., Bhatt R.P., Lee H.B., Nguyen T.T.T., Kirk P.M., Dutta A.K., Acharya K., Sarma V.V., Niranjan M., Rajeshkumar K.C., Ashtekar N., Lad S., Wijayawardene N.N., Bhat D.J., Xu R.-J., Wijesinghe S.N., Shen H.-W., Luo Z.-L., Zhang J.-Y., Sysouphanthong P., Thongklang N., Bao D.-F., Aluthmuhandiram J.V.S., Abdollahzadeh J., Javadi A., Dovana F., Usman M., Khalid A.N., Dissanayake A.J., Telagathoti A., Probst M., Peintner U., Garrido-Benavent I., Bóna L., Merényi Z., Boros L., Zoltán B., Stielow J.B., Jiang N., Tian C.-M., Shams E., Dehghanizadeh F., Pordel A., Javan-Nikkhah M., Denchev T.T., Denchev C.M., Kemler M., Begerow D., Deng C.-Y., Harrower E., Bozorov T., Kholmuradova T., Gafforov Y., Abdurazakov A., Xu J.-C., Mortimer P.E., Ren G.-C., Jeewon R., Maharachchikumbura S.S.N., Phukhamsakda C., Mapook A., Hyde K.D. 2021. Fungal diversity notes 1387–1511: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungal taxa. Fungal Diversity 111: 1-335. https://doi.org/10.1007/s13225-021-00489-3
 • Chmura D.J., Barzdajn W., Kowalkowski W., Guzicka M., Rożkowski R. 2021. Analysis of genotype-by-environment interaction in a multisite progeny test with Scots pine for supporting selection decisions. European Journal of
  Forest Research 140: 1457-1467. https://doi.org/10.1007/s10342-021-01417-5.
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R. 2021. Accumulation of standing aboveground biomass carbon in Scots pine and Norway spruce stands affected by genetic variation. Forest Ecology and Management 496: #119476. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119476
 • Czortek P., Orczewska A., Dyderski M.K. 2021. Niche differentiation, competition or habitat filtering? Mechanisms explaining co-occurrence of plant species on wet meadows of high conservation value. Journal of Vegetation Science 32: #e12983. https://doi.org/10.1111/jvs.12983
 • Dyderski M.K. 2021. Przyszłość lasów w Polsce. Dwa scenariusze. Gazeta Leśna 7:
  22-24.
 • Dyderski M.K., Mucha J., Pietras M. 2021. ‘Dendrobiology’– an open-access journal of tree biology and ecology. Dendrobiology 85: 1-2. https://doi.org/10.12657/denbio.085.001
 • Dyderski M.K., Pawlik Ł. 2021. Drivers of forest aboveground biomass and its increments in the Tatra Mountains after 15 years. Catena 205: #105468. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105468
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2021. How do invasive trees impact shrub layer diversity and productivity in temperate forests? Annals of Forest Science 78: #20. https://doi.org/10.1007/s13595-021-01033-8
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2021. Impacts of invasive trees on alpha and beta diversity of temperate forest understories. Biological Invasions 23: 235-252. https://doi.org/10.1007/s10530-020-02367-6
 • Dylewski Ł., Jagodziński A.M., Tomaś Ł., Myczko Ł., Flaherty S. 2021. Forest stand structure and cone crop affect winter habitat use by Eurasian red squirrel (Sciurus vulgaris). Forest Ecology and Management 502: #119705. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119705
 • Dylewski Ł., Ortega Y.K., Bogdziewicz M., Pearson D.E. 2021. Seed predator effects on plants: Moving beyond time-corrected proxies. Ecology Letters 24(7): 1526-1529. https://doi.org/10.1111/ele.13747
 • Dylewski Ł.Dyderski M.K., Maćkowiak Ł., Tobółka M. 2021. Nests of the white stork as suitable microsites for the colonisation and establishment of ruderal plants in the agricultural landscape. Plant Ecology 222: 337-348. https://doi.org/10.1007/s11258-020-01109-x
 • Filipiak M., Gubański J., Jaworek-Jakubska J., Napierała-Filipiak A. 2021. The strong position of silver fir (Abies alba Mill.) in fertile variants of beech and oak-hornbeam forests in the light of studies conducted in the Sudetes. Forests
  12(9): #1203. https://doi.org/10.3390/f12091203
 • Freschet G.T., Pagès L., Iversen C.M., Comas L.H., Rewald B., Roumet C., Klimešová J., Zadworny M., Poorter H., Postma J.A., Adams T.S., Bagniewska-Zadworna A., Bengough A.G., Blancaflor E.B., Brunner I., Cornelissen J.H.C., Garnier E., Gessler A., Hobbie S.E., Meier I.C., Mommer L., Picon-Cochard C., Rose L., Ryser P., Scherer-Lorenzen M., Soudzilovskaia N.A., Stokes A., Sun T., Valverde-Barrantes O.J., Weemstra M., Weigelt A., Wurzburger N., York L.M., Batterman S.A., Gomes de Moraes M., Janeček Š., Lambers H., Salmon V., Tharayil N., McCormack M.L. 2021. A starting guide to root ecology: strengthening ecological concepts and standardizing root classification, sampling, processing and trait measurements. New Phytologist 232: 973-1122. https://doi.org/10.1111/nph.17572
 • Freschet G.T., Roumet C., Comas L.H., Weemstra M., Bengough A.G., Rewald B., Bardgett R.D., De Deyn G.B., Johnson D., Klimešová J., Lukac M., McCormack M.L., Meier I.C., Pagès L., Poorter H., Prieto I., Wurzburger N., Zadworny M., Bagniewska-Zadworna A., Blancaflor E.B., Brunner I., Gessler A., Hobbie S.E., Iversen C.M., Mommer L., Picon-Cochard C., Postma J.A., Rose L., Ryser P., SchererLorenzen M., Soudzilovskaia N.A., Sun T., Valverde-Barrantes O.J., Weigelt A., York L.M., Stokes A. 2021. Root traits as drivers of plant and ecosystem functioning: current understanding, pitfalls and future research needs. New Phytologist 232: 1123-1158. https://doi.org/10.1111/nph.17072
 • Gawęda T., Małek S., Błońska E., Jagodziński A.M., Bijak Sz., Zasada M. 2021. Macro- and micronutrient contents in soils of a chronosequence of naturally regenerated birch stands on abandoned agricultural lands in central Poland. Forests 12: #956. https://doi.org/10.3390/f12070956
 • Guzicka M. 2021. Jesienią drzewa muszą odpocząć. Kórniczanin 4: 11.
 • Guzicka M., Rożkowski R. 2021. Miesiąc z życia kwiczoła. Przyroda Polska 4: 30-31.
 • Jagodziński A.M. 2021. Czas na ambitny plan. Echa Leśne 4: 50.
 • Jagodziński A.M. 2021. Z laboratorium do praktyki leśnej. Forum Akademickie 2: 15.
 • Jagodziński A.M., Pietras M., Iszkuło G., Chmura D.J., Ratajczak E. 2021. W czasie suszy szosa sucha. A co się dzieje w lesie? Forum Akademickie 5: 35-39.
 • Jankiewicz L.S., Guzicka M., Marasek-Ciolakowska A. 2021. Anatomy and ultrastructure of galls induced by Neuroterus quercusbaccarum (Hymenoptera: Cynipidae) on oak leaves (Quercus robur). Insects 12(10): #850.
  https://doi.org/10.3390/insects12100850
 • Jankowski A., Wyka T.P., Oleksyn J. 2021. Axial variability of anatomical structure and the scaling relationships in Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles of contrasting origins. Flora 274: #151747. https://doi.org/10.1016/j.flora.2020.151747
 • Janyszek-Sołtysiak M., Grzelak M., Gajewski P., Jagodziński A.M., Gaweł E., Wrońska-Pilarek D. 2021. Mineral contents in aboveground biomass of sedges (Carex L., Cyperaceae). Energies 14: #8007. https://doi.org/10.3390/en14238007
 • Kościelniak P., Glazińska P., Kęsy J., Zadworny M. 2021. Formation and development of taproots in deciduous tree species. Frontiers in Plant Science 12: #772567. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.772567
 • Łukowski A., Ciesielska K., Adamczyk D., Karolewski P. 2021. Starvation of pine-tree lappet Dendrolimus pini fourth instar larvae and recovery on different pine species – Can they recover from transport and start a new way of life?
  Forest Ecology and Management 500: #119662. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119662
 • Łukowski A., Giertych M.J., Adamczyk D., Mąderek E., Karolewski P. 2021. Preference and performance of the pine-tree lappet Dendrolimus pini on various pine species. Forests 12(9): #1261. https://doi.org/10.3390/f12091261
 • Łukowski A., Giertych M.J., Żmuda M., Mąderek E., Adamczyk D., Karolewski P. 2021. Decomposition of herbivore-damaged leaves of understory species growing in oak and pine stands. Forests 12: #304. https://doi.org/10.3390/f12030304
 • Milewska-Hendel A., Chmura D., Wyrwał K., Kurczyńska E.U., Kompała-Bąba A., Jagodziński A.M., Woźniak G. 2021. Cell wall epitopes in grasses on different novel ecosystem habitats of post-industrial sites. Land Degradation & Development 32: 1680-1694. https://doi.org/10.1002/ldr.3786
 • Mucha J. 2021. Aktywność enzymów w glebie a produktywność ekosystemów w warunkach zmian klimatycznych. Las Polski 10: 26-27.
 • Mucha J., Chen W. 2021. Editorial: Impact of aboveground disturbances on rhizosphere processes. Frontiers in Forests and Global Change 4: #673325. https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.673325
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Jaworek-Jakubska J. 2021. The populations and habitat preferences of three elm species in conditions prevailing on plains of Poland. Forests 12: #162. https://doi.org/10.3390/f12020162
 • Opalińska P., Wierzbicka A., Asman M., Rączka G., Dyderski M.K., Nowak-Chmura M. 2021. Fivefold higher abundance of ticks (Acari: Ixodida) on the European roe deer (Capreolus L.) forest than field ecotypes. Scientific Reports 11: #10649. https://doi.org/10.1038/s41598-021-90234-2
 • Paź-Dyderska S.Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2021. Ochrona klimatu kosztem różnorodności biologicznej? Środowiskowe i społeczne konsekwencje wydobycia litu na pustyni Atakama [Climate protection over biodiversity conservation? Environmental and social consequences of lithium mining in the Atacama Desert]. Kosmos 70(1): 9-18. https://doi.org/10.36921/kos.2021_2748
 • Paź-Dyderska S.Jagodziński A.M.Dyderski M.K. 2021. Possible changes in spatial distribution of Juglans regia L. in Europe under warming climate and their driving factors. Regional Environmental Change 21(1): #18. https://doi.org/10.1007/s10113-020-01745-z
 • Puchałka R., Dyderski M.K., Vítková M., Sádlo J., Klisz M., Netsvetov M., Prokopuk Y., Matisons R., Mionskowski M., Wojda T., Koprowski M., Jagodziński A.M. 2021. Black locust (Robinia pseudoacacia L.) range contraction and expansion in Europe under changing climate. Global Change Biology 27: 1587-1600. https://doi.org/10.1111/gcb.15486
 • Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. 2021. Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability. Trees – Structure and Function 35: 27-42. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02004-8
 • Rawlik K. 2021. „Wiosenna tama” – geofity w lasach. Kórniczanin 5: 8.
 • Rawlik K., Nowiński M., Jagodziński A.M. 2021. Short life–fast death: decomposition rates of woody plants leaf- and herb-litter. Annals of Forest Science 78: #6. https://doi.org/10.1007/s13595-020-01019-y
 • Rawlik K., Rawlik M., Jagodziński A.M. 2021. Pośmiertne losy roślin – kilka słów o dekompozycji. Las Polski 24: 18-20.
 • Rawlik K.Jagodziński A.M. 2021. Wybitni stratedzy – o przystosowaniach roślin naczyniowych do życia na dnie lasu. Biologia w Szkole 42: 10-14.
 • Rawlik M. 2021. Obszary pogórnicze – tereny zdewastowane czy szansa dla przyrody? Przyroda Polska 11: 22-23.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Kaźmierowski C., Łukowiak R., Grzebisz W. 2021. Tree species have a greater influence on species composition of the herb layer than soil texture on a forested post‐mining area. Land Degradation & Development 32: 2013-2024. https://doi.org/10.1002/ldr.3852
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (red.) 2021. Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. Konferencja naukowa. Kórnik-Poznań, 11-13 października 2021. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-374-7. Pp. 201.
 • Trocha L.K., Bułaj B., Durska A., Frankowski M., Mucha J. 2021. Not all long-distance-exploration types of ectomycorrhizae are the same: differential accumulation of nitrogen and carbon in Scleroderma and Xerocomus in response to variations in soil fertility. iForest – Biogeosciences and Forestry 14: 48-52. https://doi.org/10.3832/ifor3594-013
 • Turczański K., Dyderski M.K., Rutkowski P. 2021. Ash dieback, soil and deer browsing influence natural regeneration of European ash (Fraxinus excelsior L.). Science of the Total Environment 752: #141787. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141787
 • Urbanowski C.K., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Jagodziński A.M. 2021. Predatory mite instars (Acari, Mesostigmata) and decomposing tree leaves in mixed and monoculture stands growing on a spoil heap and surrounding forests. Experimental and Applied Acarology 84: 703-731. https://doi.org/10.1007/s10493-021-00646-y
 • Urbanowski C.K., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Jagodziński A.M. 2021. Does litter decomposition affect mite communities (Acari, Mesostigmata)? A five-year litterbag experiment with 14 tree species in mixed forest stands growing on a post-industrial area. Geoderma 391: #114963. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.114963
 • Withington J.M., Goebel M., Bułaj B., Oleksyn J., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2021. Remarkable similarity in timing of absorptive fine-root production across 11
  diverse temperate tree species in a common garden. Frontiers in Plant Science 11: #623722. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.623722
 • Woziwoda B., Dyderski M.K., Parzych A., Jonczak J., Jagodziński A.M. 2021. Loss in macronutrient pools in bilberry and lingonberry in mesic Scots pine forests after Northern red oak introduction. European Journal of Forest
  Research 140: 1499-1514. https://doi.org/10.1007/s10342-021-01414-8
 • Woziwoda B., Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2021. Forest land use discontinuity and northern red oak Quercus rubra introduction change biomass allocation and life strategy of lingonberry Vaccinium vitis-idaea. Forest Ecosystems 8: #9. https://doi.org/10.1186/s40663-021-00287-y
 • Woźniak G., Dyderski M.K., Kompała-Bąba A., Jagodziński A.M., Pasierbiński A., Błońska A., Bierza W., Magurno F., Sierka E. 2021. Use of remote sensing to track postindustrial vegetation development. Land Degradation & Development 32: 1426-1439. https://doi.org/10.1002/ldr.3789
 • Zadworny M., Bagniewska-Zadworna A. 2021. Śmierć korzeni. Głos Lasu 9: 26-27.
 • Zadworny M., Mucha J., Bagniewska-Zadworna A., Żytkowiak R., Mąderek E., Danusevičius D., Oleksyn J., Wyka T.P., McCormack M.L. 2021. Higher biomass partitioning to absorptive roots improves needle nutrition but does not alleviate stomatal limitation of northern Scots pine. Global Change Biology 27(16): 3859-3869. https://doi.org/10.1111/gcb.15668
 • Zadworny M.Mucha J.Jagodziński A.M.Kościelniak P., Łakomy P., Modrzejewski M., Ufnalski K., Żytkowiak R., Comas L.H., Rodríguez-Calcerrada J. 2021. Seedling regeneration techniques affect root systems and the response of Quercus robur seedlings to water shortages. Forest Ecology and Management 479: #118552. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118552
 • Zbyryt A., Dylewski Ł., Neubauer G. 2021. Mass of white stork nests predicted from their size: Online calculator and implications for conservation. Journal for Nature Conservation 60: #125967. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.125967
 • Zielonka A., Drewnik M., Musielok Ł., Dyderski M.K., Struzik D., Smułek G., Ostapowicz K. 2021. Biotic and abiotic determinants of soil organic matter stock and fine root biomass in mountain area temperate forests – examples from cambisols under European beech, Norway spruce, and silver fir (Carpathians, Central Europe). Forests 12: #823. https://doi.org/10.3390/f12070823

 

2020:

 • Adamczyk D. 2020. Czeremcha amerykańska – przyjaciel czy wróg? Kórniczanin 11: 15.
 • Bialas J.T., Dylewski Ł., Tobolka M. 2020. Determination of nest occupation and breeding effect of the white stork by human-mediated landscape in Western Poland. Environmental Science and Pollution Research 27: 4148-4158. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06639-0
 • Czortek P., Delimat A., Dyderski M.K., Zięba A., Jagodziński A.M., Jaroszewicz B. 2020. Population and community-level compositional patterns shape realized niche of the rare arctic-alpine species Carex lachenalii Schkuhr. Nordic Journal of Botany 38(5): #e02522. https://doi.org/10.1111/njb.02522
 • Czortek P., Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2020. River regulation drives shifts in urban riparian vegetation over three decades. Urban Forestry & Urban Greening 47: #126524. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126524
 • De Roo L., Lauriks F., Salomón R.L., Oleksyn J., Steppe K. 2020. Woody tissue photosynthesis increases radial stem growth of young poplar trees under ambient atmospheric CO2 but its contribution ceases under elevated CO2. Tree Physiology 44: 1572-1582. https://doi.org/10.1093/treephys/tpaa085
 • De Roo L., Salomón R.L., Oleksyn J., Steppe K. 2020. Woody tissue photosynthesis delays drought stress in Populus tremula trees and maintains starch reserves in branch xylem tissues. New Phytologist 228: 70-81. https://doi.org/10.1111/nph.16662
 • Dyderski M.K. 2020. Obce gatunki: ratunek czy niebezpieczeństwo? Głos Lasu 5: 28-30.
 • Dyderski M.K. 2020. Sosna wydmowa – niepozorna i niebezpieczna. Kórniczanin 5: 17.
 • Dyderski M.K., Chmura D., Dylewski Ł.Horodecki P.Jagodziński A.M., Pietras M., Robakowski P., Woziwoda B. 2020. Biological Flora of the British Isles: Quercus rubra. Journal of Ecology 108: 1199-1225. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13375
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2020. Impacts of alien tree species on the abundance and diversity of terricolous bryophytes. Folia Geobotanica 55(4): 351-363. https://doi.org/10.1007/s12224-020-09384-2
 • Dyderski M.K., Pawlik Ł. 2020. Spatial distribution of tree species in mountain national parks depends on geomorphology and climate. Forest Ecology and Management 474: #118366. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118366
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2020. Impact of invasive tree species on natural regeneration species composition, diversity, and density. Forests 11(4): #456. https://doi.org/10.3390/f11040456
 • Dyderski M.K.Paź-Dyderska S.Jagodziński A.M. 2020. Między wodą a lasem [Between Water and Forest]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 2(62): 4-9. https://journals.pan.pl/dlibra/show-content?id=117631
 • Dylewski Ł. 2020. Jak zwierzęta znoszą zmiany. Głos Lasu 11: 16-18.
 • Dylewski Ł. 2020. Wybiórczość siedliskowa zwierząt w lasach. Biologia w Szkole 41: 39-41.
 • Dylewski Ł. 2020. Zioła w gniazdach sposobem na pasożyty. Kórniczanin 6: 10.
 • Dylewski Ł., Maćkowiak Ł., Banaszak-Cibicka W. 2020. Linking pollinators and city flora: how vegetation composition and environmental features shapes pollinators composition in urban environment. Urban Forestry & Urban Greening 56: #126795. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126795
 • Dylewski Ł., Ortega Y.K., Bogdziewicz M., Pearson D.E. 2020. Seed size predicts global effects of small mammal seed predation on plant recruitment. Ecology Letters 23: 1024-1033. https://doi.org/10.1111/ele.13499
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2020. Lasy i leśnictwo z perspektywy przedstawiciela nauk leśnych. W: Dobierzewska-Mozrzymas E., Jezierski A. (red.). Przyroda. Działalność człowieka. Dolny Śląsk. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. ISBN 978-83-7977-486-9. Ss. 149-168.
 • Guzicka M. 2020. 22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej. Kórniczanin 10: 9-10.
 • Guzicka M., Chmura D.J. 2020. Pąki lubią zimę. Głos Lasu 1: 22-24.
 • Horodecki P. 2020. Ściółka leśna – sojusznik stabilności klimatu. Kórniczanin 12: 12.
 • Horodecki P., Skorupski M., Małek S., Olejnik J., Jagodziński A.M. 2020. Opad organiczny i jego dekompozycja w drzewostanach sosnowych w Tucznie. W: Olejnik J., Małek S. (red.). Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-971-8. Ss. 335-364.
 • Jagiello Z., López-García A., Aguirre J.I., Dylewski Ł. 2020. Distance to landfill and human activities affects the debris incorporation into the white stork nests in urbanized landscape in central Spain. Environmental Science and Pollution Research 27: 30893-30898. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09621-3
 • Jagodziński A.M. 2020. „Kórnik – okno na świat”. Wspomnienie o Profesorze Bolesławie Suszce (1925-2020). Kórniczanin 4: 12-13.
 • Jagodziński A.M. 2020. Drzewa i lasy – bogactwo w różnorodności. Magazyn Drzewo Franciszka 1: 7-14.
 • Jagodziński A.M., Pietras M., Dyderski M.K. 2020. Migracje drzew i grzybów mykoryzowych w wyniku przesuwania się stref klimatycznych. W: Burchard-Dziubińska M., Prandecki K. (red.). Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa. Ss. 75-96. ISBN 978-83-63305-98-7
 • Jagodziński A.M., Ziemblińska K., Urbaniak M., Olejnik J. 2020. Wpływ gospodarki leśnej na sekwestrację węgla w ekosystemach leśnych. W: Olejnik J., Małek S. (red.). Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-971-8. Ss. 65-76.
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Gęsikiewicz K.Horodecki P. 2020. Consequences of different sample drying temperatures for accuracy of biomass inventories in forest ecosystems. Scientific Reports 10: #16009. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73053-9
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Horodecki P. 2020. Differences in biomass production and carbon sequestration between highland and lowland stands of Picea abies (L.) H. Karst. and Fagus sylvatica L. Forest Ecology and Management 474: #118329. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118329
 • Jaworek-Jakubska J., Filipiak M., Michalski A., Napierała-Filipiak A. 2020. Spatio-temporal changes of urban forests and planning evolution in a highly dynamical urban area: The case study of Wrocław, Poland. Forests 11: #17. https://doi.org/10.3390/f11010017
 • Jaworek-Jakubska J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2020. Understanding of forest cover dynamics in traditional landscapes: mapping trajectories of changes in mountain territories (1824-2016), on the example of Jeleniogórska Basin, Poland. Forests 11: #867. https://doi.org/10.3390/f11080867
 • Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Urbanowski C.K., Malica J., Reich P.B., Oleksyn J. 2020. An alternative, portable method for extracting microarthropods from forest soil. Acta Oecologica 109: #103655. https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103655
 • Karolewski P., Łukowski A., Adamczyk D.Żmuda M., Giertych M.J., Mąderek E. 2020. Species composition of arthropods on six understory plant species growing in high and low light conditions. Dendrobiology 84: 58-80. https://doi:/10.12657/denbio.084.006
 • Kattge J., Bönisch G., Díaz S., Lavorel S., Prentice I.C., Leadley P., Tautenhahn S., Werner G.D.A., Aakala T., Abedi M., Acosta A.T.R., Adamidis G.C., Adamson K., Aiba M., Albert C.H., Alcántara J.M., Alcázar C., Aleixo I., Ali H., Amiaud B., Ammer Ch., Amoroso M.M., Anand M., Anderson C., Anten N., Antos J., Apgaua D.M.G., Ashman T.-L., Asmara D.H., Asner G.P., Aspinwall M., Atkin O., Aubin I., Baastrup-Spohr L., Bahalkeh K., Bahn M., Baker T., Baker W.J., Bakker J.P., Baldocchi D., Baltzer J., Banerjee A., Baranger A., Barlow J., Barneche D.R., Baruch Z., Bastianelli D., Battles J., Bauerle W., Bauters M., Bazzato E., Beckmann M., Beeckman H., Beierkuhnlein C., Bekker R., Belfry G., Belluau M., Beloiu M., Benavides R., Benomar L., Berdugo-Lattke M.L., Berenguer E., Bergamin R., Bergmann J., Bergmann C.M., Berner L., Bernhardt-Römermann M., Bigler Ch., Bjorkman A.D., Blackman Ch., Blanco C., Blonder B., Blumenthal D., Bocanegra-González K.T., Boeckx P., Bohlman S., Böhning-Gaese H., Boisvert-Marsh L., Bond W., Bond-Lamberty B., Boom A., Boonman C.C.F., Bordin K., Boughton E.H., Boukili V., Bowman D.M.J.S., Bravo S., Brendel M.R., Broadley M.R., Brown K.A., Bruelheide H., Brumnich F., Bruun H.H., Bruy D., Buchanan S.W., Bucher S.F., Buchmann N., Buitenwerf R., Bunker D.E., Bürger J., Burrascano S., Burslem D.F.R.P., Butterfield B.J., Byun Ch., Marques M., Scalon M.C., Caccianiga M., Cadotte M., Cailleret M., Camac J., Camarero J.J., Campany C., Campetella G., Campos J.A., Cano-Arboleda L., Canullo R., Carbognani M., Carvalho F., Casanoves F., Castagneyrol B., Catford J.A., Cavender-Bares J., Cerabolini B.E.L., Cervellini M., Chacón-Madrigal E., Chapin K., Chapin F.S., Chelli S., Chen S.-Ch., Chen A., Cherubini P., Chianucci F., Choat B., Chung K.-S., Chytrý M., Ciccarelli D., Coll L., Collins C.G., Conti L., Coomes D., Cornelissen J.H.C., Cornwell W.K., Corona P., Coyea M., Craine J., Craven D., Cromsigt J.P.G.M., Csecserits A., Cufar K., Cuntz M., da Silva A.C., Dahlin K.M., Dainese M., Dalke I., Dalle F.M., Dang-Le A.T., Danihelka J., Dannoura M., Dawson S., de Beer A.J., De Frutos A., De Long J.R., Dechant B., Delagrange S., Delpierre N., Derroire G., Dias A.S., Diaz-Toribio M.H., Dimitrakopoulos P.G., Dobrowolski M., Doktor D., Dřevojan P., Dong N., Dransfield J., Dressler S., Duarte L., Ducouret E., Dullinger S., Durka W., Duursma R., Dymova O., E-Vojtkó A., Eckstein R.L., Ejtehadi H., Elser J., Emilio T., Engemann K., Erfanian M.B., Erfmeier A., Esquivel-Muelbert A., Esser G., Estiarte M., Domingues T.F., Fagan W.F., Fagúndez J., Falster D.S., Fan Y., Fang J., Farris E., Fazlioglu F., Feng Y., Fernandez-Mendez F., Ferrara C., Ferreira J., Fidelis A., Finegan B., Firn J., Flowers T.J., Flynn D.F.B., Fontana V., Forey E., Forgiarini C., François L., Frangipani M., Frank D., Frenette-Dussault C., Freschet G.T., Fry E.L., Fyllas N.M., Mazzochini G.G., Gachet S., Gallagher R., Ganade G., Ganga F., García-Palacios P., Gargaglione V., Garnier E., Garrido J.L., de Gasper A.L., Gea-Izquierdo G., Gibson D., Gillison A.N., Giroldo A., Glasenhardt M.-C., Gleason S., Gliesch M., Goldberg E., Göldel B., Gonzalez-Akre E., Gonzalez-Andujar J.L., González-Melo A., González-Robles A., Graae B.J., Granda E., Graves S., Green W.A., Gregor T., Gross N., Guerin G.R., Günther A., Gutiérrez A.G., Haddock L., Haines A., Hall J., Hambuckers A., Han W., Harrison S.P., Hattingh W., Hawes J.E., He T., He P., Heberling J.M., Helm A., Hempel S., Hentschel J., Hérault B., Hereş A.-M., Herz K., Heuertz M., Hickler T., Hietz P., Higuchi P., Hipp A.L., Hirons A., Hock M., Hogan J.A., Holl K., Honnay O., Hornstein D., Hou E., Hough-Snee N., Hovstad K.A., Ichie T., Igić B., Illa E., Isaac M., Ishihara M., Ivanov L., Ivanova L., Iversen C.M., Izquierdo J., Jackson R.B., Jackson B., Jactel H., Jagodzinski A.M., Jandt U., Jansen S., Jenkins T., Jentsch A., Jespersen J.R.P., Jiang G.-F., Johansen J.L., Johnson D., Jokela E.J., Joly C.A., Jordan G.J., Joseph G.S., Junaedi D., Junker R.R., Justes E., Kabzems R., Kane J., Kaplan Z., Kattenborn T., Kavelenova L., Kearsley E., Kempel A., Kenzo T., Kerkhoff A., Khalil M.I., Kinlock N.L., Kissling W.D., Kitajima K., Kitzberger T., Kjøller R., Klein T., Kleyer M., Klimešová J., Klipel J., Kloeppel B., Klotz S., Knops J.M.H., Kohyama T., Koike F., Kollmann J., Komac B., Komatsu K., König Ch., Kraft N.J.B., Kramer K., Kreft H., Kühn I., Kumarathunge D., Kuppler J., Kurokawa H., Kurosawa Y., Kuyah S., Laclau J.-P., Lafleur B., Lallai E., Lamb E., Lamprecht A., Larkin D.J., Laughlin D., Le Bagousse-Pinguet Y., le Maire G., le Roux P.C., le Roux E., Lee T., Lens F., Lewis S.L., Lhotsky B., Li Y., Li X., Lichstein J.W., Liebergesell M., Lim J.Y., Lin Y.-S., Linares J.C., Liu Ch., Liu D., Liu U., Livingstone S., Llusià J., Lohbeck M., López-García Á., Lopez-Gonzalez G., Lososová Z., Louault F., Lukács B.A., Lukeš P., Luo Y., Lussu M., Ma S., Maciel R.P.C., Mack M., Maire V., Mäkelä A., Mäkinen H., Malhado A.C.M., Mallik A., Manning P., Manzoni S., Marchetti Z., Marchino L., Marcilio-Silva V., Marcon E., Marignani M., Markesteijn L., Martin A., Martínez-Garza C., Martínez-Vilalta J., Mašková T., Mason K., Mason N., Massad T.J., Masse J., Mayrose I., McCarthy J., McCormack M.L., McCulloh K., McFadden I.R., McGill B.J., McPartland M.Y., Medeiros J.S., Medlyn B., Meerts P., Mehrabi Z., Meir P., Melo F.P.L., Mencuccini M., Meredieu C., Messier J., Mészáros I., Metsaranta J., Michaletz S.T., Michelaki Ch., Migalina S., Milla R., Miller J.E.D., Minden V., Ming R., Mokany K., Moles A.T., Molnár V.A., Molofsky J., Molz M., Montgomery R.A., Monty A., Moravcová L., Moreno-Martínez A., Moretti M., Mori A.S., Mori S., Morris D., Morrison J., Mucina L., Mueller S., Muir Ch.D., Müller S.C., Munoz F., Myers-Smith I.H., Myster R.W., Nagano M., Naidu S., Narayanan A., Natesan B., Negoita L., Nelson A.S., Neuschulz E.L., Ni J., Niedrist G., Nieto J., Niinemets Ü., Nolan R., Nottebrock H., Nouvellon Y., Novakovskiy A., The Nutrient Network, Nystuen K.O., O'Grady A., O'Hara K., O'Reilly-Nugent A., Oakley S., Oberhuber W., Ohtsuka T., Oliveira R., Öllerer K., Olson M.E., Onipchenko V., Onoda Y., Onstein R.E., Ordonez J.C., Osada N., Ostonen I., Ottaviani G., Otto S., Overbeck G.E., Ozinga W.A., Pahl A.T., Paine C.E.T., Pakeman R.J., Papageorgiou A.C., Parfionova E., Pärtel M., Patacca M., Paula S., Paule J., Pauli H., Pausas J.G., Peco B., Penuelas J., Perea A., Peri P.L., Petisco-Souza A.C., Petraglia A., Petritan A.M., Phillips O.L., Pierce S., Pillar V.D., Pisek J., Pomogaybin A., Poorter H., Portsmuth A., Poschlod P., Potvin C., Pounds D., Powell A.S., Power S.A., Prinzing A., Puglielli G., Pyšek P., Raevel V., Rammig A., Ransijn J., Ray C.A., Reich P.B., Reichstein M., Reid D.E.B., Réjou-Méchain M., de Dios V.R., Ribeiro S., Richardson S., Riibak K., Rillig M.C., Riviera F., Robert E.M.R., Roberts S., Robroek B., Roddy A., Rodrigues A.V., Rogers A., Rollinson E., Rolo V., Römermann Ch., Ronzhina D., Roscher Ch., Rosell J.A., Rosenfield M.F., Rossi Ch., Roy D.B., Royer-Tardif S., Rüger N., Ruiz-Peinado R., Rumpf S.B., Rusch G.M., Ryo M., Sack L., Saldaña A., Salgado-Negret B., Salguero-Gomez R., Santa-Regina I., Santacruz-García A.C., Sardans J., Schamp B., Scherer-Lorenzen M., Schleuning M., Schmid B., Schmidt M., Schmitt S., Schneider J.V., Schowanek S.D., Schrader J., Schrodt F., Schuldt B., Schurr F., Selaya G.G., Semchenko M., Seymour C., Sfair J.C., Sharpe J.M., Sheppard Ch.S., Sheremetiev S., Shiodera S., Shipley B., Shovon T.A., Siebenkäs A., Sierra C., Silva V., Silva M., Sitzia T., Sjöman H., Slot M., Smith N.G., Sodhi D., Soltis P., Soltis D., Somers B., Sonnier G., Sørensen M.V., Sosinski Jr E.E., Soudzilovskaia N.A., Souza A.F., Spasojevic M., Sperandii M.G., Stan A.B., Stegen J., Steinbauer K., Stephan J.G., Sterck F., Stojanovic D.B., Strydom T., Suarez M.L., Svenning J.-Ch., Svitková I., Svitok M., Svoboda M., Swaine E., Swenson N., Tabarelli M., Takagi K., Tappeiner U., Tarifa R., Tauugourdeau S., Tavsanoglu C., te Beest M., Tedersoo L., Thiffault N., Thom D., Thomas E., Thompson K., Thornton P.E., Thuiller W., Tichý L., Tissue D., Tjoelker M.G., Tng D.Y.P., Tobias J., Török P., Tarin T., Torres-Ruiz J.M.,. Tóthmérész B., Treurnicht M., Trivellone V., Trolliet F., Trotsiuk V., Tsakalos J.L., Tsiripidis I., Tysklind N., Umehara T., Usoltsev V., Vadeboncoeur M., Vaezi J., Valladares F., Vamosi J., van Bodegom P.M., van Breugel M., Van Cleemput E., van de Weg M., van der Merwe S., van der Plas F., van der Sande M.T., van Kleunen M., Van Meerbeek K., Vanderwel M., Vanselow K.A., Vårhammar A., Varone L., Vasquez V.M.Y., Vassilev K., Vellend M., Veneklaas E.J., Verbeeck H., Verheyen K., Vibrans A., Vieira I., Villacís J., Violle C., Vivek P., Wagner K., Waldram M., Waldron A., Walker A.P., Waller M., Walther G., Wang H., Wang F., Wang W., Watkins H., Watkins J., Weber U., Weedon J.T., Wei L., Weigelt P., Weiher E., Wells A.W., Wellstein C., Wenk E., Westoby M., Westwood A., White P.J., Whitten M., Williams M., Winkler D.E., Winter K., Womack Ch., Wright I.J., Wright S.J., Wright J., Pinho B.X., Ximenes F., Yamada T., Yamaji K., Yanai R., Yankov N., Yguel B., Zanini K.J., Zanne A.E., Zelený D., Zhao Y.-P., Zheng J., Zheng J., Ziemińska K., Zirbel Ch.R., Zizka G., Zo-Bi I.C., Zotz G., Wirth Ch. 2020. TRY plant trait database – enhanced coverage and open access. Global Change Biology 26: 119-188. https://doi.org/10.1111/gcb.14904
 • Kompała-Bąba A., Sierka E., Dyderski M.K., Bierza W., Magurno F., Besenyei L., Błońska A., Ryś K., Jagodziński A.M., Woźniak G. 2020. Do the dominant plant species impact the substrate and vegetation composition of post-coal mining spoil heaps? Ecological Engineering 143: #105685. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.105685
 • Konowalik A., Najbar A., Konowalik K., Dylewski Ł., Frydlewicz M., Kisiel P., Starzecka A., Zaleśna A., Kolenda K. 2020. Amphibians in an urban environment: a case study from a central European city (Wrocław, Poland). Urban Ecosystems 23: 235-243. https://doi.org/10.1007/s11252-019-00912-3
 • Kościelniak P. 2020. Biotechnologia molekularna szansą na zwiększenie tolerancji roślin na suszę. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76: 70-77.
 • Kurowska M.M., Daszkowska-Golec A., Gajecka M., Kościelniak P., Bierza W., Szarejko I. 2020. Methyl jasmonate affects photosynthesis efficiency, expression of HvTIP genes and nitrogen homeostasis in barley. International Journal of Molecular Sciences 21(12): #4335. https://doi.org/10.3390/ijms21124335
 • Lechowicz K., Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D. 2020. How much of morphological variability in pollen from genus Rubus L. might be explained by climate variability. Webbia. Journal of Plant Taxonomy and Geography 75(2): 305-315. https://doi.org/10.36253/jopt-9210
 • Lisiecki M., Dylewski Ł., Kistowska B.E., Tobolka M. 2020. The Crested Lark Galerida cristata as an example of a bird species that benefits from agricultural management in western Poland. Bird Study 67: 197-205. https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808589
 • Łukowski A. 2020. Ekologiczne dylematy. Wiedza i Życie 5: 36-38.
 • Łukowski A., Popek R., Karolewski P. 2020. Particulate matter on foliage of Betula pendula, Quercus robur and Tilia cordata: deposition and ecophysiology. Environmental Science and Pollution Research 27: 10296-10307. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07672-0
 • Łukowski A.Adamczyk D., Karolewski P. 2020. Namiotnik czeremszaczek kontra czeremcha amerykańska. Las Polski 11: 16­-18.
 • Łukowski A.Adamczyk D., Karolewski P. 2020. Survival and recovery of pine-tree lappet moth Dendrolimus pini subjected to simulated starvation. Insects 11: #67. https://doi:10.3390/insects11010067
 • Marzec-Schmidt K., Wojciechowska N., Nemeczek K., Ludwików A., Mucha J.,
  Bagniewska Zadworna A. 2020. Allies or enemies: the role of reactive oxygen species
  during developmental processes in black cottonwood (Populus trichocarpa).
  Antioxidants (Basel) 9(3): #199. https://doi.org/10.3390/antiox9030199
 • Miranda J.C., Rodríguez-Calcerrada J., Pita P., Saurer M., Oleksyn J., Gil L. 2020. Carbohydrate dynamics in a resprouting species after severe aboveground perturbations. European Journal of Forest Research 139: 841-852. https://doi.org/10.1007/s10342-020-01288-2
 • Mucha J. 2020. Susza w lasach strefy umiarkowanej – rola grzybów glebowych. Przegląd Leśniczy 9: 24.
 • Mucha J.Jagodziński A.M. 2020. Związki z przyszłością. Głos Lasu 10: 16-18.
 • Mucha J.Zadworny M. 2020. Patrząc głębiej, czyli po co nam mikroskopy? Kórniczanin 15: 13.
 • Mucha J.Zadworny M., Helmisaari H-S., Nihlgård B., Repo T., Żytkowiak M., Małek S., Reich P.B., Oleksyn J. 2020. Fine root classification matters: Nutrient levels in different functional categories, orders and diameters of roots in boreal Pinus sylvestris across a latitudinal gradient. Plant and Soil 447: 507-520. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04395-1
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2020. Co dalej z wiązami w Polsce? Las Polski 21: 22-24.
 • Oleksyn J., Wyka T.P., Żytkowiak R.Zadworny M., Mucha J., Dering M., Ufnalski K., Nihlgård B., Reich P.B. 2020. A fingerprint of climate change across pine forests of Sweden. Ecology Letters 23: 1739-1746. https://doi.org/10.1111/ele.13587
 • Oleksyn J. 2020. O czym mówią igły. Głos Lasu 12: 19-21.
 • Paź-Dyderska S. 2020. Araukaria chilijska – zagrożona piastunka. Dzikie Życie 10(316): 18-20.
 • Paź-Dyderska S. 2020. Cechy rośliny a zmiany klimatyczne. Kórniczanin 8: 11.
 • Paź-Dyderska S., Ladach-Zajdler A., Jagodziński A.M.Dyderski M.K. 2020. Landscape and parental tree availability drive spread of Ailanthus altissima in the urban ecosystem of Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 56: #126868. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126868
 • Paź-Dyderska S.Dyderski M.K., Nowak K., Jagodziński A.M. 2020. On the sunny side of the crown – Quantification of intra-canopy SLA variation among 179 taxa. Forest Ecology and Management 472: #118254. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118254
 • Paź-Dyderska S.Dyderski M.K., Szwaczka P., Brzezicha M., Bigos K., Jagodziński A.M. 2020. Leaf traits and aboveground biomass variability of forest understory herbaceous plant species. Ecosystems 23: 555-569. https://doi.org/10.1007/s10021-019-00421-6
 • Pers-Kamczyc E., Horodecki P., Suszka J., Jaskulska M., Kamczyc J. 2020. Ślimak, ślimak, zabierz rogi. Głos Lasu 9: 19-21.
 • Rabska M., Pers-Kamczyc E., Żytkowiak R.Adamczyk D., Iszkuło G. 2020. Sexual dimorphism in the chemical composition of male and female in the dioecious tree, Juniperus communis L., growing under different nutritional conditions. International Journal of Molecular Sciences 21: #8094. https://doi.org/10.3390/ijms21218094
 • Rawlik K. 2020. Rezerwat przyrody „Czmoń”. Kórniczanin 19: 16.
 • Rawlik M.Jagodziński A.M. 2020. Seasonal dynamics of shoot biomass of dominant clonal herb species in an oak-hornbeam forest herb layer. Plant Ecology 221(11): 1133-1142. https://doi.org/10.1007/s11258-020-01067-4
 • Salomón R.L., De Roo L., Oleksyn J., De Pauw D.J.W., Steppe K. 2020. TReSpire – a biophysical TRee Stem respiration model. New Phytologist 225: 2214-2230. https://doi.org/10.1111/nph.16174
 • Szala K., Dylewski Ł., Tobolka M. 2020. Winter habitat selection of Corvids in an urban ecosystem. Urban Ecosystems 23: 483-493. https://doi.org/10.1007/s11252-020-00942-2
 • Szuba A., Marczak Ł., Ratajczak I., Kasprowicz-Maluśki A., Mucha J. 2020. Integrated proteomic and metabolomic analyses revealed molecular adjustments in Populus × canescens colonized with the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus, which limited plant host growth. Environmental Microbiology 22: 3754-3771. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15146
 • Tomaś Ł. 2020. Afrykański pomór świń. Biologia w Szkole 39: 58-63.
 • Tomaś Ł. 2020. Drewno martwe – ważny składnik ekosystemu leśnego. Biologia w Szkole 41: 12-15.
 • Tomaś Ł. 2020. Wirus z lasu. Gazeta Leśna 3: 22-25.
 • Turczański K., Rutkowski P., Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D., Nowiński M. 2020. Soil pH and organic matter content affects European ash (Fraxinus excelsior L.) crown defoliation and its impact on understory vegetation. Forests 11: #22. https://doi.org/10.3390/f11010022
 • Ufnalski K.Łukowski A. 2020. Zmierzchnica trupia główka na dalekiej północy. Wszechświat 121(7-9): 244-245.
 • Wierzcholska S., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2020. Potential distribution of an epiphytic bryophyte depends on climate and forest continuity. Global and Planetary Change 193: #103270. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103270
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Bocianowski J., Marecik M., Janyszek-Sołtysiak M. 2020. Pollen morphology and variability of Sambucus nigra L. – Adoxaceae. Biologia 75(4): 481-493. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00396-8
 • Zadworny M.Mucha J. 2020. Korzenie to podstawa. Głos Lasu 6: 20-21.
 • Zbyryt A., Dylewski Ł., Morelli F., Sparks TM., Tryjanowski P. 2020. Behavioural responses of adult and young White Storks Ciconia ciconiain nests to an unmanned aerial vehicle. Acta Ornithologica 55: 243-251. https://doi.org/10.3161/00016454AO2020.55.2.009
 • Ziemblińska K., Jagodziński A.M., Urbaniak M., Małek S., Dukat P., Olejnik J. 2020. Globalne zasoby i dynamika obiegu węgla w ekosystemach leśnych. W: Olejnik J., Małek S. (red.). Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-971-8. Ss. 45-63.
 • Zohner C.M., Mo L., Renner S.S., Svenning J.-Ch., Vitasse Y., Benito B.M., Ordonez A., Baumgarten F., Bastin J.-F., Sebald V., Reich P.B., Liang J., Nabuurs G.-J., de-Miguel S., Alberti G., Antón-Fernández C., Balazy R., Brändli U.-B., Chen H.Y.H., Chisholm Ch., Cienciala E., Dayanandan S., Fayle T.M., Frizzera L., Gianelle D., Jagodzinski A.M., Jaroszewicz B., Jucker T., Kepfer-Rojas S., Khan M.L., Kim H.S., Korjus H., Johannsen V.K., Laarmann D., Lang M., Zawila-Niedzwiecki T., Niklaus P.A., Paquette A., Pretzsch H., Saikia P., Schall P., Šebeň V., Svoboda M., Tikhonova E., Viana H., Zhang Ch., Zhao X., Crowther T.W. 2020. Late-spring frost risk between 1959 and 2017 decreased in North America but increased in Europe and Asia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117(22): 12192-12200. https://doi.org/10.1073/pnas.1920816117

 

2019:

 • Adamczyk D.Łukowski A.Karolewski P. 2019. Historia drzew. Wiedza i Życie 12: 27-30.
 • Adamczyk D.Łukowski A.Karolewski P. 2019. Obcy kontra bukszpan. Wiedza i Życie 8: 52-53.
 • Angst G., Mueller K.E., Eissenstat D.M., Trumbore S., Freeman K.H., Hobbie S.E., Chorover J., Oleksyn J., Reich P.B., Mueller C.W. 2019. Soil organic carbon stability in forests: Distinct effects of tree species identity and traits. Global Change Biology 25: 1529-1546. https://doi.org/10.1111/gcb.14548
 • Banacki J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2019. Analiza wpływu dębu czerwonego Quercus rubra L. na wybrane gatunki roślin charakterystycznych dla siedliska Stellario holosteae-Carpinetum Oberd. w Nadleśnictwie Starogard. Przegląd Leśniczy 1: 13-15.
 • Czapiewska N., Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Seasonal dynamics of floodplain forest understory – impacts of degradation, light availability and temperature on biomass and species composition. Forests 10: #22. https://doi.org/10.3390/f10010022
 • Duszyński J., Grzywacz A., Jagodziński A.M., Kojs P., Kujawa K., Zabielski R. 2019. Ratujmy las, on chroni nas. Polityka 37(3227): 56-58.
 • Dyderski M.K.Dylewski Ł. 2019. Gatunki inwazyjne [Invasive species]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 32-37. PDF
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Context-dependence of urban forest vegetation invasion level and alien species’ ecological success. Forests 10: #26. https://doi.org/10.3390/f10010026
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Dlaczego inwazyjne gatunki drzew i krzewów wkraczają do lasu? Przegląd Leśniczy 1: 18-19.
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Functional traits of acquisitive invasive woody species differ from conservative invasive and native species. NeoBiota 41: 91-113. https://doi.org/10.3897/neobiota.41.31908
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Seedling survival of Prunus serotina Ehrh., Quercus rubra L. and Robinia pseudoacacia L. in temperate forests of Western Poland. Forest Ecology and Management 450: #117498. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117498
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Similar impacts of alien and native tree species on understory light availability in a temperate forest. Forests 10: #951. https://doi.org/10.3390/f10110951
 • Dylewski Ł., Myczko Ł., Pearson D.E. 2019. Native generalist consumers interact strongly with seeds of the invasive wild cucumber (Echinocystis lobata). NeoBiota 53: 25-39. https://doi.org/10.3897/neobiota.53.37431
 • Giertych M.J., Jagiełło R. 2019. Ucieczka z lasu jako szansa na przetrwanie. Historia, zagrożenia, badania i perspektywy, czyli co wiemy o kasztanowcu [Flee the Forest to Survive. History and threats, research and future prospects: how much do we really know about the majestic horse-chestnut tree?]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 58-61.
 • Guzicka M. 2019. Jak drzewa zapadają w sen zimowy? Las Polski 22: 15-16.
 • Guzicka M. 2019. Leśne powierzchnie doświadczalne – żywe laboratorium badawcze. Kórniczanin 18: #16.
 • Horodecki P.Jagodziński A.M. 2019. Site type effect on litter decomposition rates: A three-year comparison of decomposition process between spoil heap and forest sites. Forests 10: #353. https://doi.org/10.3390/f10040353
 • Horodecki P.Jagodziński A.M. 2019. Ściółka leśna – życiodajny składnik lasów [Forest Litter – a Life-Sustaining Component]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 54-57.
 • Horodecki P., Nowiński M., Jagodziński A.M. 2019. Advantages of mixed tree stands in restoration of upper soil layers on postmining sites: A five-year leaf litter decomposition experiment. Land Degradation & Development 30: 3-13. https://doi.org/10.1002/ldr.3194
 • Jagiełło R., Baraniak E., Guzicka M.Karolewski P.Łukowski A., Giertych M.J. 2019. One step closer to understanding the ecology of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae): The effects of light conditions. European Journal of Entomology 116: 42-51. https://www.eje.cz/pdfs/eje/2019/01/05.pdf
 • Jagiełło R., Giertych M.J. 2019. Słów kilka o kasztanowcu. Wieści z lasu – dodatek do Życie Gostynia 14(1021): #19.
 • Jagiełło R., Łakomy P., Łukowski A., Giertych M.J. 2019. Spreading-the-hypothesis may explain Cameraria ohridella oviposition in relations to leaf blotch disease. Arthropod-Plant Interactions 13(5): 787-795. https://doi.org/10.1007/s11829-019-09697-w
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridellaon Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65: 33-43. https://doi.org/10.1080/09670874.2018.1454630
 • Jagiełło Z., Dyderski M.K., Dylewski Ł. 2019. What can we learn about the behaviour of red and grey squirrels from YouTube? Ecological Informatics 51: 52-60. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2019.02.006
 • Jagodziński A.M. 2019. 110-lecie urodzin twórcy Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Las Polski 10: 29-30.
 • Jagodziński A.M. 2019. Drzewa i lasy w obliczu rewolucyjnych zmian klimatu. Zielone Wiadomości 2: #9.
 • Jagodziński A.M. 2019. Instytut Dendrologii PAN – pasja i misja. Kórniczanin 10: 6-7.
 • Jagodziński A.M. 2019. Zaniechania będą drogo kosztować! Las Polski 21: #9.
 • Jagodziński A.M. 2019. Zasoby leśne Polski [Poland’s Forest Resources]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 4-7.
 • Jagodziński A.M. 2019. Zweryfikujmy fundamenty. Głos Lasu 12: 27-29.
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Gęsikiewicz K.Horodecki P. 2019. Efects of stand features on aboveground biomass and biomass conversion and expansion factors based on a Pinus sylvestris L. chronosequence in Western Poland. European Journal of Forest Research 138: 673-683. https://doi.org/10.1007/s10342-019-01197-z
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Gęsikiewicz K.Horodecki P. 2019. Tree and stand level estimations of Abies alba Mill. aboveground biomass. Annals of Forest Science 76: #56. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0842-y
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Horodecki P., Knight K.S., Rawlik K., Szmyt J. 2019. Light and propagule pressure affect invasion intensity of Prunus serotina in a 14-tree species forest common garden experiment. NeoBiota 46: 1-21. https://doi.org/10.3897/neobiota.46.30413
 • Jagodziński A.M., Ratajczak E., Pers-Kamczyc E. 2019. Prof. dr Stefan Białobok – wybitny dendrolog i zasłużony kórniczanin. Kórniczanin 9: 12-13.
 • Jankowski A., Wyka T.P., Zytkowiak R., Danusevičius D., Oleksyn J. 2019. Does climate-related in situ variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles have a genetic basis? Evidence from common garden experiments. Tree Physiology 39: 573-589. doi:10.1093/treephys/tpy145
 • Kamczyc J., Dyderski M.K.Horodecki P.Jagodziński A.M. 2019. Mite communities (Acari, Mesostigmata) in the initially decomposed ‘litter islands’ of 11 tree species in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest. Forests 10: #403. https://doi.org/10.3390/f10050403
 • Karolewski P.Łukowski A. 2019. Relacje między roślinami podszytowymi i owadami [Close Ties Between Undergrowth Plants and Insects]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 62-67.
 • Łakomy P., Kuźmiński R., Mucha J.Zadworny M. 2019. Effects of oak root pruning in forest nurseries on potential pathogen infections. Forest Pathology 49(3): #e12513. https://doi.org/10.1111/efp.12513
 • Łukowski A., Janek W., Baraniak E., Walczak U., Karolewski P. 2019. Changing host plants causes structural differences in the parasitoid complex of the monophagous moth Yponomeuta evonymella, but does not improve survival rate. Insects 10: #197. https://doi.org/10.3390/insects10070197
 • Marzec-Schmidt K., Ludwików A., Wojciechowska N., Kasprowicz-Maluśki A., Mucha J., Bagniewska‑Zadworna A. 2019. Xylem cell wall formation in pioneer roots and stems of Populus trichocarpa (Torr. & Gray). Frontiers in Plant Science 10: #1419. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01419
 • Mąderek E.Łukowski A.Karolewski P. 2019. Menu leśnej stonki. Las Polski 15-16: 12-13.
 • Michałowicz D., Nowak K., Jagodziński A.M. 2019. Las Doświadczalny Zwierzyniec i jego istota. Kórniczanin 14: 13-14.
 • Mucha J., Gabała E., Zadworny M. 2019. The effects of structurally different siderophores on the organelles of Pinus sylvestris root cells. Planta 249(6): 1747-1760. https://doi.org/10.1007/s00425-019-03117-2
 • Mucha J.Napierała-Filipiak A., Gabała E., Pawłowski T.A., Zadworny M. 2019. Redistribution of iron and hydrogen peroxide in Pinus sylvestris roots in response to trophically diverse fungi. European Journal of Plant Pathology 153(4): 1275-1286. https://doi.org/10.1007/s10658-018-01641-7
 • Mucha J., Pawlowski T.A., Klupczyńska E.A., Guzicka M.Zadworny M. 2019. The effect of hydroxamic siderophores structure on acetylation of histone H3 and alpha tubulin in Pinus sylvestris root cells. International Journal of Molecular Science 20(23): #6099. https://doi.org/10.3390/ijms20236099
 • Mucha J., Suszka J., Zadworny M. 2019. Wpływ przechowywania nasion topoli czarnej na rozwój system korzeniowego. Przegląd Leśniczy 12: 14-15.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Łakomy P. 2019. Changes in the Species Composition of Elms (Ulmus spp.) in Poland. Forests 10: #1008. https://doi.org/10.3390/f10111008
 • Pilichowski S., Ulitzka M.R., Jagiełło R., Giertych M.J. 2019. Plant-mediated interaction: a first record of thrips feeding on Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) galls. Polish Journal of Ecology 67: 168-173. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2019.67.2.007
 • Rawlik K.Jagodziński A.M. 2019. Ekologiczne znaczenie roślin runa leśnego [The Whole Story of the Herbaceous Understory]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 50-53.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M.Rawlik K., Kaźmierowski C. 2019. Slope exposure and forest stand type as crucial factors determining the decomposition rate of herbaceous litter on a reclaimed spoil heap. Catena 175: 219-227. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.12.008
 • Rożkowski R., Mejnartowicz L., Guzicka M., Dorobek K., Chmura D.J. 2019. Zmienność proweniencyjna olszy czarnej w Polsce [Provenance variability of black alder in Poland]. Sylwan 163: 830-838. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019061
 • Steidinger B.S., Crowther T.W., Liang J., Van Nuland M.E., Werner G.D.A., Reich P.B., Nabuurs G., de-Miguel S., Zhou M., Picard N., Herault B., Zhao X., Zhang C., Routh D., Abegg M., Adou Yao C.Y., Alberti G., Almeyda Zambrano A., Alvarez-Davila E., Alvarez-Loayza P., Alves L.F., Ammrt Ch., Antón-Fernández C., Araujo-Murakami A., Arroyo L., Avitabile V., Aymard G., Baker T., Bałazy R., Banki O., Barroso J., Bastian M., Bastin J.-F., Birigazzi L., Birnbaum P., Bitariho R., Boeckx P., Bongers F., Bouriaud O., Brancalion P.H.S., Brandl S., Brearley F.Q., Brienen R., Broadbent E., Bruelheide H., Bussotti F., Cazzolla Gatti R., Cesar R., Cesljar G., Chazdon R., Chen H.Y.H., Chisholm Ch., Cienciala E., Clark C.J., Clark D., Colletta G., Condit R., Coomes D., Cornejo Valverde F., Corral-Rivas J.J., Crim P., Cumming J., Dayanandan S., de Gasper A.L., Decuyper M., Derroire G., DeVries B., Djordjevic I., Iêda A., Dourdain A., Engone Obiang N.L., Enquist B., Eyre T., Fandohan A.B., Fayle T.M., Feldpausch T.R., Finér L., Fischer M., Fletcher Ch., Fridman J., Frizzera L., Gamarra J.G.P., Gianelle D., Glick H.B., Harris D., Hector A., Hemp A., Hengeveld G., Herbohn J., Herold M., Hillers A., Honorio Coronado E.N., Huber M., Hui C., Cho H., Ibanez T., Jung I., Imai N., Jagodzinski A.M., Jaroszewicz B., Johannsen V., Joly C.A., Jucker T., Karminov V., Kartawinata K., Kearsley E., Kenfack D., Kennard D., Kepfer-Rojas S., Keppel G., Khan M.L., Killeen T., Kim H.S., Kitayama K., Köhl M., Korjus H., Kraxner F., Laarmann D., Lang M., Lewis S., Lu H., Lukina N., Maitner B., Malhi Y., Marcon E., Marimon B.S., Marimon-Junior B.H., Marshall A.R., Martin E., Martynenko O., Meave J.A., Melo-Cruz O., Mendoza C., Merow C., Mendoza A.M., Moreno V., Mukul S.A., Mundhenk P., Nava-Miranda M.G., Neill D., Neldner V., Nevenic R., Ngugi M., Niklaus P., Oleksyn J., Ontikov P., Ortiz-Malavasi E., Pan Y., Paquette A., Parada-Gutierrez A., Parfenova E., Park M., Parren M., Parthasarathy N., Peri P.L., Pfautsch S., Phillips O., Piedade M.T., Piotto D., Pitman N.C.A., Polo I., Poorter L., Poulsen A.D., Poulsen J.R., Pretzsch H., Ramirez Arevalo F., Restrepo-Correa Z., Rodeghiero M., Rolim S., Roopsind A., Rovero F., Rutishauser E., Saikia P., Saner P., Schall P., Schelhaas M.-J., Schepaschenko D., Scherer-Lorenzen M., Schmid B., Schöngart J., Searle E., Seben V., Serra-Diaz J.M., Salas-Eljatib Ch., Sheil D., Shvidenko A., Silva-Espejo J., Silveira M., Singh J., Sist P., Slik F., Sonké B., Souza A.F., Stereńczak K., Svenning J.-Ch., Svoboda M., Targhetta N., Tchebakova N., ter Steege H., Thomas R., Tikhonova E., Umunay P., Usoltsev V., Valladares F., van der Plas F., Van Do T., Vasquez Martinez R., Verbeeck H., Viana H., Vieira S., von Gadow K., Wang H.-F., Watson J., Westerlund B., Wiser S., Wittmann F., Wortel V., Zagt R., Zawila-Niedzwiecki T., Zhu Z.-X., Zo-Bi I.C., Peay K.G. 2019. Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses. Nature 569: 404-408. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1128-0
 • Stereńczak K., Mielcarek M., Wertz B., Bronisz K., Zajączkowski G., Jagodziński A.M., Ochał W., Skorupski M. 2019. Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species. Journal of Environmental Management 231: 1284-1292. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.100
 • Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus ×canescenswith two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza 29(5): 503-517. https://doi.org/10.1007/s00572-019-00910-5
 • Tomaś Ł.Jagodziński A.M. 2019. Przebudowa drzewostanów [Reshaping Tree Stands]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4(59-60): 94-97.
 • Wierzbicka A., Dyderski M.K., Kamczyc J., Rączka G., Jagodziński A.M. 2019. Responses of soil mite communities (Acari: Oribatida, Mesostigmata) to elemental composition of mosses and pine needles and long-term air pollution in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Science of the Total Environment 691: 284-295. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.138
 • Wigley B.J., Staver A.C., Zytkowiak R.Jagodziński A.M., Wigley-Coetsee C. 2019. Root trait variation in African savannas. Plant and Soil 441: 555-565. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04145-3
 • Woziwoda B., Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2019. Effects of land use change and Quercus robur introduction on Vaccinium myrtillus performance in Pinus sylvestris forests. Forest Ecology and Management 440: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.03.010
 • Woziwoda B., Dyderski M.K., Kobus S., Parzych A., Jagodziński A.M. 2019. Natural regeneration and recruitment of native Quercus robur and introduced Q. rubra in European oak-pine mixed forests. Forest Ecology and Management 449: #117473. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117473
 • Wyka T.P., Zadworny M.Mucha J., Żytkowiak R., Nowak K., Oleksyn J. 2019. Biomass and nitrogen distribution ratios reveal a reduced root investment in temperate lianas vs. self-supporting plants. Annals of Botany 124(5): 777-790. https://doi.org/10.1093/aob/mcz061
 • Wyka T.P., Zadworny M.Mucha J., Żytkowiak R., Nowak K., Oleksyn J. 2019. Species-specific responses of growth and biomass distribution to trellis availability in three temperate lianas. Trees – Structure and Function 33(3): 921-932. https://doi.org/10.1007/s00468-019-01828-3
 • Zadworny M.Guzicka M., Mucha J. 2019. Korzenie drzew a grzyby glebowe – rola obecności żelaza. Las Polski 15-16: 16-17.
 • Zadworny M.Jagodziński A.M., Łakomy P., Mucha J., Oleksyn J., Rodríguez-Calcerrada J., Ufnalski K. 2019. Regeneration origin affects radial growth patterns preceding oak decline and death – insights from tree-ring d13C and d18O. Agricultural and Forest Meteorology 278: #107685. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107685
 • Zadworny M.Mucha J., Jagodziński A.M. 2019. Praktyka szkółkarska a rozwój systemu korzeniowego dębów. Las Polski 24: 12-13.

 

2018:

 • Czortek P., Delimat A.,Dyderski M.K., Zięba A., Jagodziński A.M., Jaroszewicz B. 2018. Climate change, tourism and historical grazing influence the distribution of Carex lachenalii Schkuhr – A rare arctic-alpine species in the Tatra Mts. Science of the Total Environment 618: 1628-1637. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.001
 • Czortek P., Ratyńska H., Dyderski M.K.Jagodziński A.M., Orczewska A., Jaroszewicz B. 2018. Cessation of livestock grazing and windthrow drive a shift in plant species composition in the Western Tatra Mts. Tuexenia 38: 177-196. https://doi.org/10.14471/2018.38.008
 • Dering M., Sekiewicz K., Iszkulo G., Chojnacka A., Tomaszewski D., Pers-Kamczyc E., Karolewski P. 2018. Spatial genetic structure and clonal structure of Prunus serotina during invasive spread. Silva Fennica 52(3): #9987. https://doi.org/10.14214/sf.9987
 • Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I.L., Kamczyc J., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Skorupski M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Impacts of soil conditions and light availability on natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in low-elevation mountain forests. Annals of Forest Science 75: #91. https://doi.org/10.1007/s13595-018-0775-x.
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2018. Drivers of invasive tree and shrub natural regeneration in temperate forests. Biological Invasions 20: 2363-2379. https://doi.org/10.1007/s10530-018-1706-3
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2018. Low impact of disturbance on ecological success of invasive tree and shrub species in temperate forests. Plant Ecology 219: 1369-1380. https://doi.org/10.1007/s11258-018-0885-4
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2018. Odnowienie naturalne inwazyjnych gatunków drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym a dostępność drzew matecznych. W: Bodziarczyk J. (red.). Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków. ISBN 978-83-64758-71-3. Ss. 115-130.
 • Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2018. How much does climate change threaten European forest tree species distributions? Global Change Biology 24: 1150-1163. https://doi.org/10.1111/gcb.13925
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D. 2018. Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu [The flora of vascular plants in the planned ecological land ‘Strumień Junikowski’ in Poznań]. Nauka Przyroda Technologie 12(1): 87-101. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D. 2018. Rośliny naczyniowe projektowanych użytków ekologicznych „Olszak I” oraz „Olszak II” w Poznaniu [Vascular plants of the projected ecological sites “Olszak I” and “Olszak II” in Poznań]. Wiadomości Botaniczne 62: #10. https://doi.org/10.5586/wb.2018.010
 • Guzicka M., Pawłowski T.A., Staszak A., Rożkowski R., Chmura D.J. 2018. Molecular and structural changes in vegetative buds of Norway spruce during dormancy in natural weather conditions. Tree Physiology 38(5): 721-734. https://doi.org/10.1093/treephys/tpx156
 • Jagodziński A.M. 2018. Badania ekologiczne drzew i lasów w Instytucie Dendrologii PAN. Przegląd Leśniczy 11: #31.
 • Jagodziński A.M. 2018. Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Kórnik. In: Jasińska A.K., Jagodziński A.M., Fazan L., Sękiewicz K., Walas Ł. (eds.). Relict woody plants: linking the past, present and future. The International Scientific Conference. Kórnik, 19th June 2018. Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 17-24.
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Gęsikiewicz K.Horodecki P. 2018. Tree- and stand-level biomass estimation in a Larix decidua Mill. chronosequence. Forests 9(10): #587. https://doi.org/10.3390/f9100587.
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Gęsikiewicz K.Horodecki P., Cysewska A., Wierczyńska S., Maciejczyk K. 2018. How do tree stand parameters affect young Scots pine biomass? – Allometric equations and biomass conversion and expansion factors. Forest Ecology and Management 409: 74-83. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.001
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Horodecki P.Rawlik K. 2018. Limited dispersal prevents Quercus rubra invasion in a 14-species common garden experiment. Diversity and Distributions 24: 403-414. https://doi.org/10.1111/ddi.12691
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K., Horodecki P., Rawlik K., Gdula A.K. 2018. Succession of tree species on drained bogs in the ‘Brzozowe Bagno koło Czaplinka’ nature reserve, NW Poland. Polish Journal of Ecology 66(4): 352-368. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2018.66.4.004
 • Jagodziński A.M., Wierzcholska S., Dyderski M.K.Horodecki P., Rusińska A., Gdula A.K., Kasprowicz M. 2018. Tree species effects on bryophyte guilds on a reclaimed post-mining site. Ecological Engineering 110: 117-127. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.10.015
 • Jedrzejczyk I., Morozowska M., Nowińska R., Jagodziński A.M. 2018. Primula veris plants derived from in vitro cultures and from seeds: genetic stability, morphology, and seed characteristics. Turkish Journal of Botany 42: 412-422. http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-18-42-4/bot-42-4-4-1802-7.pdf
 • Kamczyc J., Skorupski M.,Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) to long-term Norway spruce plantation along a mountain stream. Experimental and Applied Acarology 76: 269-286. https://doi.org/10.1007/s10493-018-0314-3..
 • Łukowski A.Popek R., Jagiełło R.Mąderek E.Karolewski P. 2018. Particulate matter on two Prunus spp. decreases survival and performance of the folivorous beetle Gonioctena quinquepunctata. Environmental Science and Pollution Research 25(17): 16629-16639. https://doi.org/10.1007/s11356-018-1842-4
 • Mucha J.Jagodziński A.M., Bułaj B., Łakomy P., Talaśka A.M., Oleksyn J.Zadworny M. 2018. Functional response of Quercus robur L. to taproot pruning: a 5-year case study. Annals of Forest Science 75: #22. https://doi.org/10.1007/s13595-018-0708-8
 • Mucha J., Peay K.G., Smith D.P., Reich P.B., Stefański A., Hobbie S.E. 2018. Effect of simulated climate warming on the ectomycorrhizal fungal community of boreal and temperate host species growing near their shared ecotonal range limits. Microbial Ecology 75(2): 348-363. https://doi.org/10.1007/s00248-017-1044-5
 • Paź S., Czapiewska N., Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2018. Ocena introdukcji Carya ovata (Mill.) K. Koch na siedlisku grądu w Nadleśnictwie Czerniejewo [Assessment of Carya ovata (Mill.) K.Koch introduction to the potential oak-hornbeam forest habitat in the Czerniejewo Forest District]. Sylwan 162(1): 41-48. https://doi.org/10.26202/sylwan.2017094
 • Pielech R., Malicki M., Smoczyk M., Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Horodecki P., Wierzcholska S., Skorupski M., Kamczyc J., Kałucka I., Hachułka M., Gazda A. 2018. Zbiorowiska roślinne doliny Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych [Plant communities of the Czerwona Woda River Valley (Stołowe Mountains National Park)]. Leśne Prace Badawcze 79(2): 181-197. https://doi.org/10.2478/frp-2018-0019
 • Popek R.Łukowski A., Grabowski M. 2018. Influence of particulate matter accumulation on photosynthetic apparatus of Physocarpus opulifolius and Sorbaria sorbifolia. Polish Journal of Environmental Studies 27(5): 291-2396https://doi.org/10.15244/pjoes/78626
 • Popek R., Przybysz A., Gawronska H., Klamkowski K., Gawronski S.W. 2018. Impact of particulate matter accumulation on the photosynthetic apparatus of roadside woody plants growing in the urban conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety 163: 56-62. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.07.051
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M. 2018. Differentiation of herb layer vascular flora in reclaimed areas depends on the species composition of forest stands. Forest Ecology and Management 409: 541-551 https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.055
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Kaźmierowski C., Łukowiak R., Grzebisz W. 2018. Canopy tree species determine herb layer biomass and species composition on a reclaimed mine spoil heap. Science of the Total Environment 635: 1205-1214. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.133
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2018 (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań, 11-15 czerwca 2018 roku. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 288.
 • Urbanowski C.K., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Jagodziński A.M. 2018. Succession of mite assemblages (Acari, Mesostigmata) during decomposition of tree leaves in forest stands growing on reclaimed post-mining spoil heap and adjacent forest habitats. Forests 9: #718. https://doi.org/10.3390/f9110718
 • Wiatrowska B., Łukowski A.Karolewski P., Danielewicz W. 2018. Invasive Spiraea tomentosa: new host for monophagous Earias clorana? Arthropod-Plant Interactions 12(3): 423-434. https://doi.org/10.1007/s11829-017-9592-7
 • Wierzcholska S., Dyderski M.K., Pielech R., Gazda A., Smoczyk M., Malicki M., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Hachułka M., Kałucka I., Jagodziński A.M. 2018. Natural forest remnants as refugia for bryophyte diversity in a transformed mountain river valley landscape. Science of the Total Environment 640-641: 954-964. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.340
 • Wojciechowska N., Marzec-Schmidt K., Kalemba E.M., Zarzyńska-Nowak A., Jagodziński A.M., Bagniewska-Zadworna A. 2018. Autophagy counteracts instantaneous cell death during seasonal senescence of the fine roots and leaves in Populus trichocarpa. BMC Plant Biology 18: #260. https://doi.org/10.1186/s12870-018-1439-6.
 • Woziwoda B., Krzyżanowska A., Dyderski M.K.Jagodziński A.M., Stefańska-Krzaczek E. 2018. Propagule pressure, presence of roads, and microsite variability influence dispersal of introduced Quercus rubrain temperate Pinus sylvestris forest. Forest Ecology and Management 428: 35-45. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.033
 • Zadworny M., Comas L.H., Eissenstat D.M. 2018. Linking fine root morphology, hydraulic functioning, and shade tolerance of trees. Annals of Botany 122: 239-250. https://doi.org/10.1093/aob/mcy054
 • Zajdler M., Tyborski J., Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2018. Analiza dendroklimatologiczna przyrostów radialnych inwazyjnych Acer negundo L. oraz Fraxinus pennsylvanica Marshall z doliny Warty [Dendroclimatological analysis of radial increments of invasive Acer negundo L. and Fraxinus pennsylvanica Marshall from the Warta river valley]. Sylwan 162(7): 547-554. https://doi.org/10.26202/sylwan.2018027
 • Ziemblińska K., Urbaniak M., Merbold L., Black T.A., Jagodziński A.M., Herbst M., Qiu Ch., Olejnik J. 2018. The carbon balance of a Scots pine forest following severe windthrow: Comparison of reforestation techniques. Agricultural and Forest Meteorology 260-261: 216-228. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.06.012

 

2017:

 • Beręsewicz M., Alvarez A., Biecek P., Dyderski M.K., Kosiński M., Nowosad J., Rotter K., Szabelska-Beręsewicz A., Szymkowiak M., Wawrowski Ł., Zyprych-Walczak J. 2017. Conference Report: European R Users Meeting 2016. The R Journal 9: 501-504. https://journal.r-project.org/archive/2017-1/erum.pdf
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2017. Allometry varies among related families of Norway spruce. Annals of Forest Science 74(2): #36. https://doi.org/10.1007/s13595-017-0631-4
 • Czapiewska N., Paź S.,Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2017. Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi – Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum [Continuum of floristic composition between two plant communities – Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum]. Leśne Prace Badawcze 78(4): 285-296. https://doi.org/10.1515/frp-2017-0032
 • Dering M., Kosiński P., Wyka T.P., Pers-Kamczyc E., Boratyński A., Boratyńska K., Reich P.B., Romo A., Zadworny M.Żytkowiak R., Oleksyn J. 2017. Tertiary remnants and Holocene colonizers: Genetic structure and phylogeography of Scots pine reveal higher genetic diversity in young boreal than in relict Mediterranean populations and a dual colonization of Fennoscandia. Diversity and Distributions 23(5): 540-555. https://doi.org/10.1111/ddi.12546
 • Dyderski M.K., Banaszczak P., Rawlik M., Jagodziński A.M. 2017. Interaction between invasive and potentially invasive shrub species does not influence relationships between their ecological success and distance from propagule sources. Plant Ecology 218: 923-933. https://doi.org/10.1007/s11258-017-0740-z
 • Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2017. Wpływ zmian klimatycznych na zasięgi geograficzne drzew leśnych w lasach Europy. Las Polski 23: 12-13.
 • Dyderski M.K., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2017. The utility of ancient forest indicator species in urban environments: A case study from Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 27: 76-83. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.06.016
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2017. Ecological lands for conservation of vascular plant diversity in the urban environment. Urban Ecosystems 20: 639-650. https://doi.org/10.1007/s11252-016-0625-2
 • Górski P., Fudali E., Żołnierz L., Smoczyk M., Wierzcholska S., Rosadziński S., Dyderski M.K. 2017. New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 10. Steciana 21(2): 59-68. https://doi.org/10.12657/steciana.022.007
 • Guzicka M.Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Structural modification of Quercus petraealeaf caused by Cynips quercusfolii – histological study of galls. Journal of Plant Interactions 12(1): 7-13. https://doi.org/10.1080/17429145.2016.1269214
 • Horodecki P.Jagodziński A.M. 2017. Tree species effects on litter decomposition in pure stands on afforested post-mining sites. Forest Ecology and Management 406: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.09.059
 • Jagiełło R., Baraniak E.,Karolewski P., Łakomy P., Behnke-Borowczyk J., Walczak U., Giertych M.J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum. Dendrobiology 78: 146-156. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.014
 • Jagiełło R., Beker C. 2017. Uproszczony model rozkładu pierśnic jednowiekowych, niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) [Simplified model of diameter distribution for even-aged, unthinned Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands]. Sylwan 161(10): 822-830. https://doi.org/10.26202/sylwan.2017017
 • Jagodziński A.M.Horodecki P., Rawlik K., Dyderski M.K. 2017. Do understory or overstory traits drive tree encroachment on a drained raised bog? Plant Biology 19(4): 571-583. https://doi.org/10.1111/plb.12569
 • Jagodziński A.M., Janyszek M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. 2017. Variability of the inflorescence morphology of Carex spicata Huds. (Cyperaceae) and its implication to taxonomy. Nordic Journal of Botany 35: 95-106. https://doi.org/10.1111/njb.01151
 • Jagodziński A.M., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A., Bijak S. 2017. Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites. Forest Ecology and Management 384: 208-220. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.10.051
 • Jankowski A., Wyka T.P., Żytkowiak R., Nihlgard B., Reich P.B., Oleksyn J. 2017. Cold adaptation drives variability in needle structure and anatomy in Pinus sylvestris L. along a 1900km temperate-boreal transect. Functional Ecology 31(12): 2212-2223. https://doi.org/10.1111/1365-2435.12946
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M. 2017. Ectomycorrhizal Fungi: A Major Player in Early Succession. In: Varma A., Prasad R., Tuteja N. (eds.). Mycorrhiza – Function, Diversity, State of the Art. Fourth Edition. Springer International Publishing. Ss. 187-229. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53064-2_10
 • Karolewski P.Łukowski A., Walczak U., Baraniak E., Mucha J., Giertych M.J. 2017. Larval food affects oviposition preference, female fecundity and offspring survival in Yponomeuta evonymellus. Ecological Entomology 42(5): 657-667. https://doi.org/10.1111/een.12428
 • Łukowski A., Giertych M.J., Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2017. Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymellus on its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina. Bulletin of Entomological Research 107(2): 208-216. https://doi.org/10.1017/S0007485316000791
 • Mąderek E.Zadworny M.Mucha J., Karolewski P. 2017. Light as a regulator of structural and chemical leaf defences against insects in two Prunus species. Acta Oecologica 85: 18-24. https://doi.org/10.1016/j.actao.2017.09.002
 • McCormack M.L., Guo D., Iversen C., Chen W., Eissenstat D.M., Fernandez C., Li L., Ma C., Ma Z., Poorter H., Reich P., Zadworny M., Zanne A. 2017. Building a better foundation: Improving root-trait measurements to understand and model plant and ecosystem processes. New Phytologist 215: 27-37. https://doi.org/10.1111/nph.14459
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by cynipid gall wasp – proteomic analysis. Acta Physiologiae Plantarum 39: #114. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2414-9
 • Popek R.Łukowski A., Bates C., Oleksyn J. 2017. Particulate matter, heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons accumulation on the leaves of Tilia cordata Mill. in five Polish cities with different level of air pollution. International Journal of Phytoremediation 19(12): 1134-1141. https://doi.org/10.1080/15226514.2017.1328394
 • Popek R.Łukowski A.Karolewski P. 2017. Particulate matter accumulation – further differences between native Prunus padus and non-native Prunus serotina. Dendrobiology 78: 85-95. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.009
 • Rodriguez-Calcerrada J., Li M., Lopez R., Cano F.J., Oleksyn J., Atkin O.K., Pita P., Aranda I., Gil L. 2017. Drought-induced shoot dieback starts with massive root xylem embolism and variable depletion of nonstructural carbohydrates in seedlings of two tree species. New Phytologist 213(2): 597-610. https://doi.org/10.1111/nph.14150
 • Staszak A.M., Guzicka M., Pawłowski T.A. 2017. Signalling regulators of abscisic and gibberellic acid pathways are involved in dormancy breaking of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds. Acta Physiologia Plantarum 39(11): #251. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2544-0
 • Trocha L.K., Bułaj B., Kutczyńska P., Mucha J., Rutkowski P., Zadworny M. 2017. The interactive impact of root branch order and soil genetic horizon on root respiration and nitrogen concentration. Tree Physiology 37: 1055-1068. https://doi.org/10.1093/treephys/tpx096
 • Zadworny M., McCormack M.L., Żytkowiak R.Karolewski P., Mucha J., Oleksyn J. 2017. Patterns of structural and defense investments in fine roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) across strong temperature and latitudinal gradient in Europe. Global Change Biology 23(3): 1218-1231. https://doi.org/10.1111/gcb.13514

 

2016:

 • Bruder D., Łukowski A. 2016. New locality of rare saproxylic beetle Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) in Poland with remarks on the biology and distribution of the species. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 15(3): 137-144. https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
 • Chmura D.J., Guzicka M., McCulloh K.A., Żytkowiak R. 2016. Limited variation found among Norway spruce half-sib families in physiological response to drought and resistance to embolism. Tree Physiology 36: 252-266. https://doi.org/10.1093/treephys/tpv141
 • Donnelly L., Jagodziński A.M., Grant O.M., O’Reilly C. 2016. Above- and below-ground biomass partitioning and fine root morphology in juvenile Sitka spruce clones in monoclonal and polyclonal mixtures. Forest Ecology and Management 373: 17-25. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.04.029
 • Dyderski A.M., Biegańska A., Królik K., Rydzińska S., Żychlińska A., Kamieniarz R., Skubis J. 2016. Przydatność danych z wyszukiwarki internetowej do analizy intensywności inwazji biologicznej na przykładzie szopa pracza [Potential of data from the Internet search engine to analyze of biological invasion intensity on the example of Procyon lotor]. Sylwan 160(10): 822-828. https://doi.org/10.26202/sylwan.2016071
 • Dyderski M.K., Czapiewska N., Ćwiejkowska A., Gdula A.K., Minta N., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2015-2016. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych na torfowiskach wokół jezior dystroficznych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” [Rare and threatened vascular plants species on peat bogs around the dystrophic lakes in the ‘Bory Tucholskie’ National Park]. Acta Botanica Cassubica 14-15: 5-21.
 • Dyderski M.K., Czapiewska N., Zajdler M., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2016. Functional diversity, succession, and human-mediated disturbances in raised bog vegetation. Science of the Total Environment 562: 648-657. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.102
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2016. Patterns of plant invasions at small spatial scale correspond with that at the whole country scale. Urban Ecosystems 19: 983-998. https://doi.org/10.1007/s11252-015-0524-y
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2016. Zmiany roślinności rezerwatu przyrody Mszar Bogdaniec [Changes in vegetation of the Mszar Bogdaniec nature reserve]. Leśne Prace Badawcze 77(2): 104-116. PDF
 • Jagiełło R., Beker C., Jagodziński A.M. 2016. Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów bukowych różnych klas wieku z wybranymi rozkładami teoretycznymi [Goodness of fit evaluation of the breast height diameter distributions of beech stands differing in age with selected theoretical distributions]. Sylwan 160(2): 107-119. https://doi.org/10.26202/sylwan.2015078
 • Jagodzinski A.M., Ziółkowski J., Warnkowska A., Prais H. 2016. Tree age effects on fine root biomass and morphology over chronosequences of Fagus sylvaticaQuercus roburand Alnus glutinosa stands. PLoS One 11(2): #e0148668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148668
 • Jagodziński A.M.Dyderski M.K.Rawlik K., Kątna B. 2016. Seasonal variability of biomass, total leaf area and specific leaf area of forest understory herbs reflects their life strategies. Forest Ecology and Management 374: 71-81. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.04.050
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I., Wrońska-Pilarek D., Bocianowski J. 2016. Taxonomic significance of achene morphology of selected Rosa taxa (Rosaceae) occurring in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2): #3493. https://doi.org/10.5586/asbp.3493
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M. 2016. Successional traits of ectomycorrhizal fungi in forest reclamation after surface mining and agricultural disturbances: A review. Dendrobiology 76: 91-104. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.009
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare and red-listed species. Acta Mycologica 51(2): #1080. http://dx.doi.org/10.5586/am.1080
 • Liang J., Crowther T.W., Picard N., Wiser S., Zhou M., Alberti G., Schulze E.-D., McGuire A.D., Bozzato F., Pretzsch H., de-Miguel S., Paquette A., Hérault B., Scherer-Lorenzen M., Barrett Ch.B., Glick H.B., Hengeveld G.M., Nabuurs G.-J., Pfautsch S., Viana H., Vibrans A.C., Ammer Ch., Schall P., Verbyla D., Tchebakova N., Fischer M., Watson J.V., Chen H.Y.H., Lei X., Schelhaas M.-J., Lu H., Gianelle D., Parfenova E.I., Salas Ch., Lee E., Lee B., Kim H.S., Bruelheide H., Coomes D.A., Piotto D., Sunderland T., Schmid B., Gourlet-Fleury S., Sonké B., Tavani R., Zhu J., Brandl S., Vayreda J., Kitahara F., Searle E.B., Neldner V.J., Ngugi M.R., Baraloto Ch., Frizzera L., Bałazy R., Oleksyn J., Zawiła-Niedźwiecki T., Bouriaud O., Bussotti F., Finér L., Jaroszewicz B., Jucker T., Valladares F., Jagodzinski A.M., Peri P.L., Gonmadje Ch., Marthy W., O’Brien T., Martin E.H., Marshall A.R., Rovero F., Bitariho R., Niklaus P.A., Alvares-Loayza P., Chamuya N., Valencia R., Mortier F., Wortel V., Engone-Obiang N.L., Ferreira L.V., Odeke D.E., Vasquez R.M., Lewis S.L., Reich P.B. 2016. Positive biodiversity – productivity relationship predominant in global forests. Science 354(6309): #aaf8957. https://doi.org/10.1126/science.aaf8957
 • Łakomy P., Kwaśna H., Kuźmiński R, Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Behnke K., Behnke-Borowczyk J. 2016. Investigation of Ophiostomapopulation infected elms in Poland. Dendrobiology 76: 137-144. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.013
 • Łukowski A., Opalińska P., Wierzbicka A. 2016. Aktywność nadleśnictw w mediach społecznościowych na przykładzie portalu „Facebook” [Forest districts activity in social media on the example of “Facebook”]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 47(2): 209-216. http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim47_pdf/lukowski_opalinska_wierzbicka.pdf
 • Mueller K.E., Eisenhauer N., Reich P.B., Hobbie S.E., Chadwick O.A., Chorover J., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2016. Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology & Biochemistry 92: 184-198. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2015.10.010
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Łakomy P, Kuźmiński R., Gubański J. 2016. Changes in elm (Ulmus) populations of mid-western Poland during the past 35 years. Dendrobiology 76: 145-156. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.014
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2016 (red.). Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. Konferencja naukowa. Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 372. PDF
 • Trocha L.K.Rudy E., Chen W., Dabert M., Eissenstat D.M. 2016. Linking the respiration of fungal sporocarps with their nitrogen concentration: variation among species, tissues, and guilds. Functional Ecology 30: 1756-1768. https://doi.org/10.1111/1365-2435.12688
 • Trocha L.K.Weiser E., Robakowski P. 2016. Interactive effects of juvenile defoliation, light conditions, and interspecific competition on growth and ectomycorrhizal colonization of Fagus sylvatica and Pinus sylvestris seedlings. Mycorrhiza 26: 47-57. https://doi.org/10.1007/s00572-015-0645-4
 • Wyka T., Karolewski P.Żytkowiak R., Chmielarz P., Oleksyn J. 2016. Whole-plant allocation to storage and defense in juveniles of related evergreen and deciduous shrub species. Tree Physiology 36(5): 536-547. https://doi.org/10.1093/treephys/tpv108
 • Zadworny M., McCormack M.L., Mucha J., Reich P.B., Oleksyn J. 2016. Scots pine fine roots adjust along a 2,000 km latitudinal climatic gradient. New Phytologist 212: 389-399. https://doi.org/10.1111/nph.14048

 

2015:

 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Jagodziński A.M. 2015. “The rich get richer” concept in riparian woody species – A case study of the Warta River Valley (Poznań, Poland). Urban Forestry & Urban Greening 14: 107-114. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.12.003
 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Jagodziński A.M. 2015. Encroachment of woody species on a drained transitional peat bog in ‘Mszar Bogdaniec’ nature reserve (Western Poland). Folia Forestalia Polonica, series A: 57(3): 161-173. https://doi.org/10.1515/ffp-2015-0016 
 • Dyderski M.K.Jagodziński A.M. 2015. Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh. do olsów i łęgów olszowo-jesionowych [Encroachment of Padus serotina (Ehrh.) Borkh.into alder carrs and ash-alder riparian forests]. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 14(2): 103-113. https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10
 • Eissenstat D.M., Kucharski J.M., Zadworny M., Adams T.S., Koide R.T. 2015. Linking root traits to nutrient foraging in arbuscular mycorrhizal trees in a temperate forest. New Phytologist 208: 114-124. https://doi.org/10.1111/nph.13451
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2015. Zarys ekologii. In: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (red.). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik. Pp. 133-181.
 • Giertych M.J., Karolewski P.Oleksyn J. 2015. Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance. Acta Physiologiae Plantarum 37: #216. https://doi.org/10.1007/s11738-015-1965-x
 • Grzegorczyk R., Sigiel-Dopierała A., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2015. Valuable roadside tree avenues in the north-eastern part of the Drawski Landscape Park. Steciana 19(2): 97-104. https://doi.org/10.12657/steciana.019.011
 • Guzicka M. 2015. Anatomia i embriologia. W: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (red.). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik, Ss. 53-68.
 • Horodecki P., Nowiński M., Rawlik K.Jagodziński A.M. 2015. Rozkład liści drzew w początkowych etapach dekompozycji w drzewostanach sosnowych i brzozowych rosnących na rekultywowanym zwałowisku pokopalnianym i terenach leśnych [Early stages of tree leaves decomposition in pine and birch stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap and forest areas]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 262-278. http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim42_pdf/Hordeck_Nowinski_Rawlik_Jagodzinski.pdf PDF
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gdula A.K., Rawlik M., Kasprowicz M. 2015. Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych runa pod drzewostanami powstałymi w wyniku rekultywacji zwałowiska pokopalnianego [Differentiation of the flora of herbaceous layer under tree stands established for reclamation of the lignite mine spoil heap]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 249-261. PDF
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Rawlik M., Banaszczak P. 2015. Plantation of coniferous trees modifies risk and size of Padus serotina (Ehrh.) Borkh. invasion – Evidence from a Rogów Arboretum case study. Forest Ecology and Management 357: 84-94. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.08.011
 • Łukowski A. 2015. Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) Trzemeszna i okolic [Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) of Trzemeszno and its vicinity]. Wiadomości Entomologiczne 34(1): 29-42. PDF
 • Łukowski A., Giertych M.J., Zadworny M.Mucha J.Karolewski P. 2015. Preferential feeding and occupation of sunlit leaves favors defense response and development in the flea beetle, Altica brevicollis coryletorum – a pest of Corylus avellana. PLoS One 10(4): #e0126072. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126072
 • Łukowski A.Mąderek E., Giertych M.J.,Karolewski P. 2015. Sex ratio and body mass of adult herbivorous beetles depend on time of occurrence and light conditions. PLoS One 10(12): #e0144718. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144718
 • Mąderek E.Łukowski A., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Influence of native and alien Prunus species and light conditions on performance of the leaf beetle Gonioctena quinquepunctata. Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 193-205. https://doi.org/10.1111/eea.12298
 • McCormack M.L., Dickie I., Eissenstat D.M., Fahey T., Fernandez C., Guo D., Helmisaari H.-S., Hobbie E., Iversen C., Jackson R., Leppälammi-Kujansuu J., Norby R., Phillips R., Pregitzer K., Pritchard S., Rewald B., Zadworny M. 2015. Redefining fine roots improves understanding of belowground contributions to terrestrial biosphere processes. New Phytologist 207: 505-518. https://doi.org/10.1111/nph.13363
 • Mucha J., Budka A., Kayzer D., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. The origin of reactive oxygen during interaction of Pinus sylvestris root and Heterobasidion annosum s.l. – the linkage with the iron. European Journal of Plant Pathology 143: 277-290. https://doi.org/10.1007/s10658-015-0679-7
 • Mucha J.Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. Accumulation of iron-binding compounds in root of Pinus sylvestris challenged by Heterobasidion annosum sensu lato. Dendrobiology 73: 103-110. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.010
 • Mucha J., Szymańska A.K., Zadworny M., Tylkowski T., Michalak M., Suszka J. 2015. Effect of seed storage temperature on fine root development and mycorrhizal colonization of Populus nigraseedlings. Annals of Forest Science 72: 539-547. https://doi.org/10.1007/s13595-015-0470-0
 • Mueller K.E., Hobbie S.E., Chorover J., Reich P.B., Eisenhauer N., Castellano M.J., Chadwick O.A., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2015. Effects of litter traits, soil biota, and soil chemistry on soil carbon stocks at a common garden with 14 tree species. Biogeochemistry 123: 313-327. https://doi.org/10.1007/s10533-015-0083-6
 • Piasta A., Skorupski M., Horodecki P.Jagodziński A.M. 2015. Zgrupowania roztoczy (Acari) pod drzewostanami sosnowymi na terenach leśnych i rekultywowanym zwałowisku zewnętrznym w Nadleśnictwie Bełchatów [Soil mite communities under Scots pine stands growing on forest sites and reclaimed lignite mine spoil heap in Bełchatów Forest District]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 279-294. PDF
 • Poorter H., Jagodzinski A.M., Ruiz-Peinado R., Kuyah S., Luo Y., Oleksyn J., Usoltsev V.A., Buckley T.N., Reich P.B., Sack L. 2015. How does biomass distribution change with size and differ among species? An analysis for 1200 plant species from five continents. New Phytologist 208: 736-749. https://doi.org/10.1111/nph.13571
 • Rawlik K.Horodecki P.Jagodziński A.M. 2015. Odnowienie naturalne drzew i krzewów w płatach dobrze zachowanego oraz spinetyzowanego grądu środkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957 [Natural regeneration in the well-preserved and Scots pine dominated oak-hornbeam forest community Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 112-124. PDF
 • Rodríguez-Calcerrada J., López R., Salomón R., González G., Valbuena-Carabana M., Oleksyn J., Gil L. 2015. Stem CO2efflux in six co-occurring tree species: underlying factors and ecological implications. Plant, Cell & Environment 38: 1104-1115. https://doi.org/10.1111/pce.12463
 • Sukovata L., Jaworski T., Karolewski P., Kolk A. 2015. The performance of Melolontha grubs on the roots of various plant species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 39: 107-116. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Bocianowski J., Janyszek M. 2015. The optimal sample size in pollen morphological studies using the example of Rosa caninaL. (Rosaceae). Palynology 39(1): 56-75. https://doi.org/10.1080/01916122.2014.933748
 • Zadworny M., McCormack M.L., Rawlik K.Jagodziński A.M. 2015. Seasonal variation in chemistry, but not morphology, in roots of Quercus robur growing in different soil types. Tree Physiology 35(6): 644-652. https://doi.org/10.1093/treephys/tpv018

 

2014:

 • Bagniewska-Zadworna A., Barakat A., Łakomy P., Smoliński D.J., Zadworny M. 2014. Lignin and lignans in plant defence: Insight from expression profiling of cinnamyl alcohol dehydrogenase genes during development and following fungal infection in Populus. Plant Science 229: 111-121. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2014.08.015
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Michałowicz D., Grodzicki W., Chałupka W. 2014. Produktywność biomasy nadziemnej i podziemnej w doświadczeniu proweniencyjno-rodowym z dębem szypułkowym [Productiviy of aboveground and belowground biomass in an experiment with provenances and half-sib families of pedunculate oak]. Sylwan 158(11): 829-839. https://doi.org/10.26202/sylwan.2014076
 • Cornwell W.K., Westoby M., Falster D.S., FitzJohn R.G., O’Meara B.C., Pennell M., McGlinn D.J., Eastman J.M., Moles A.T., Reich P.B., Tank D.C., Wright I.J., Aarssen L., Beaulieu J.M., Kooyman R.M., Leishman M.R., Miller E.T., Niinemets Ü., Oleksyn J., Ordonez A., Royer D.L., Smith S.A., Stevens P.F., Warman L., Wilf P., Zanne A.E. 2014. Functional distinctiveness of major plant lineages. Journal of Ecology 102: 345-356. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12208
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2014. Synantropizacja zbiorowisk łęgowych ze związku Salicion albaew południowej części Poznania [Synanthropisation of riparian plant communities from Salicion albae alliance in the southern part of Poznań]. Acta Botanica Silesiaca 10: 41-69. PDF
 • Gawęda T., Małek S., Zasada M., Jagodziński A.M. 2014. Allocation of elements in a chronosequence of silver birch afforested on former agricultural lands. Drewno 57(192): 107-117. PDF
 • Gdula A.K., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2014. Habitat preferences of royal fern Osmunda regalis L. in the ‘Baszków’ nature reserve. Folia Forestalia Polonica 56(4): 171-178. https://doi.org/10.2478/ffp-2014-0019
 • Horodecki P.Wiczyńska K., Jagodziński A.M. 2014. Odnowienie naturalne w rezerwacie przyrody "Czmoń" (Wielkopolska) [Natural regeneration in the 'Czmoń' nature reserve (Wielkopolska Region)]. Leśne Prace Badawcze 75(1): 61-75. https://doi.org/10.2478/frp-2014-0007
 • Jagodziński A.M., Kałucka I., Horodecki P.Oleksyn J. 2014. Aboveground biomass allocation and accumulation in a chronosequence of young Pinus sylvestris L. stands growing on a lignite mine spoil heap. Dendrobiology 72: 139-150. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.012
 • Jaworek J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2014. Zmiana powierzchni zbiorowisk o charakterze leśnym w dolinie Karpnickiego Potoku jako przykład zmian lesistości w dolnych partiach Sudetów [Changes in the area covered by woody plants communities in the Karpnicki Potok valley as an example of changes in forest area in lower parts of the Sudety Mountains]. Sylwan 158(9): 704-713. https://doi.org/10.26202/sylwan.2013121
 • Karliński L., Jagodziński A.M., Leski T., Butkiewicz P., Brosz M., Rudawska M. 2014. Fine root parameters and mycorrhizal colonization of horse chestnut trees (Aesculus hippocastanumL.) in urban and rural environments. Landscape and Urban Planning 127: 154-163. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.04.014
 • Karolewski P.Jagodziński A.M., Giertych M.J., Łukowski A., Baraniak E., Oleksyn J. 2014. Invasive Prunus serotina – a new host for Yponomeuta evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae)? European Journal of Entomology 111(2): 227-236. PDF
 • Łukowski A.Mąderek E., Karolewski P. 2014. Wpływ warunków świetlnych na namiotnika czeremszaczka – głównego szkodnika czeremchy zwyczajnej [Light conditions effect on bird cherry ermine moth – the main pest of bird cherry]. Sylwan 158(8): 595-603. https://doi.org/10.26202/sylwan.2013126
 • Mucha J.Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M. 2014. Strategies utilized by trophically diverse fungal species for Pinus sylvestris root colonization. Tree Physiology 34(1): 73-86. https://doi.org/10.1093/treephys/tpt111
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Jaworek J. 2014. Rozmieszczenie zasobów drzew z rodzaju wiąz (Ulmus spp.) w lasach Polski w świetle dokumentacji leśnej [Distribution of elms (Ulmus spp.) in Polish forests according to the forestry inventory data]. Sylwan 158(11): 811-820. https://doi.org/10.26202/sylwan.2014017
 • Reich P.B., Luo Y., Bradford J.B., Poorter H., Perry C.H., Oleksyn J. 2014. Temperature drives global patterns in forest biomass allocation in leaves, stems and roots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 13721-13726. https://doi.org/10.1073/pnas.1216053111
 • Reich P.B., Rich R.L., Lu X., Wang Y.-P., Oleksyn J. 2014. Biogeographic variation in evergreen conifer needle longevity and impacts on boreal forest carbon cycle projections. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 13703-13708. https://doi.org/10.1073/pnas.1216054110
 • Węgiel A., Bembenek M., Jagodziński A.M., Zasada M. 2014. Schätzfunktionen für Kiefer (Pinus sylvestris L.) [Funkcje szacowania dla sosny (Pinus sylvestris L.)]. In: Schröder J. (ed.). Biomasseschätzung für Wälder mittels Fernerkundung und Modellierung [Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania]. Eberswalder Forstliche Schriftenereihe [Eberswaldzka Seria Leśna] 56: 123-133. PDF in German, in Polish.
 • Wyka T., Oleksyn J. 2014. Photosynthetic ecophysiology of evergreen leaves in the woody angiosperms – a review. Dendrobiology 72: 3-27. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.001
 • Zadworny M.Jagodziński A.M., Łakomy P., Ufnalski K.Oleksyn J. 2014. The silent shareholder in deterioration of oak growth: Common planting practices affect the long-term response of oaks to periodic drought. Forest Ecology and Management 318: 133-141. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.01.017
 • Zanne A.E., Tank D.C., Cornwell W.K., Eastman J.M., Smith S.A., FitzJohn R.G., McGlinn D.J., O'Meara B.C., Moles A.T., Reich P.B., Royer D.L., Soltis D.E., Stevens P.F., Westoby M., Wright I.J., Aarssen L., Bertin R.I., Calaminus A., Govaerts R., Hemmings F., Leishman M.R., Oleksyn J., Soltis P.S., Swenson N.G., Warman L., Beaulieu J.M. 2014. Three keys to the radiation of angiosperms into freezing environments. Nature 506(7486): 89-92. https://doi.org/10.1038/nature12872

 

2013: 

 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2013. Variation in aboveground and belowground biomass in progeny of selected stands of Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 724-734. https://doi.org/10.1080/02827581.2013.844269
 • Giertych M.J., Jagodziński A.M.Karolewski P. 2013. Spatial distribution of Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae) galls on leaves and within the crowns of oak trees. European Journal of Entomology 110(4): 657-661. http://www.eje.cz/pdfs/110/4/657
 • Guzicka M. 2013. Strukturalne podstawy spoczynku wegetatywnych pąków świerka pospolitego Picea abies (L.) H.Karst. Poznań–Kórnik, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Ss. 137.
 • Hazubska-Przybył T., Michalak M., Chmielarz P., Guzicka M., Bojarczuk K., Obarska A. 2013. Perspectives of application of the vitrification method in cryopreservation of embryogenic cultures of conifers (Picea abies and P. omorica). In: Pukacki P.M., Pukacka S. (eds.). Proceedings of the 18th Cold Hardiness Seminar in Poland, Institute of Dendrology PAS, Kórnik. Pp. 43-53.
 • Jagodziński A.M.Oleksyn J. 2013. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Kórniczanin 26(410): #6.
 • Jagodziński A.M., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S. 2013. Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Galio sylvatici-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze 74(1): 35-47. https://doi.org/10.2478/frp-2013-0005
 • Jagodziński A.M., Węgiel A. 2013 (eds.). Forest Biomass Conference. Book of Abstracts. Mierzęcin, 7-9 October 2013. Wydawnictwo Ornaus, Poznań. Pp. 60. PDF
 • Kałucka I., Jagodziński A.M. 2013. Grzyby ektomykoryzowe w obiegu węgla w ekosystemach leśnych [Ectomycorrhizal fungi and carbon dynamics in forest ecosystems]. Sylwan 157(11): 817-830. https://doi.org/10.26202/sylwan.2013035
 • Karolewski P., Giertych M.J., Żmuda M., Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2013. Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects. Acta Oecologica 53: 19-32. https://doi.org/10.1016/j.actao.2013.08.004
 • Karolewski P.Jagodziński A.M. 2013. Udział węgla w związkach obronnych przed czynnikami biotycznymi u roślin drzewiastych [The share of carbon in defense compounds against biotic factors in woody plants]. Sylwan 157(11): 831-841. https://doi.org/10.26202/sylwan.2013036
 • Mucha J.Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2013. Production of Metal Chelating Compounds by Species of Heterobasidion annosum sensu lato. Journal of Phytopathology 161(11-12): 791-799. https://doi.org/10.1111/jph.12135
 • Mueller K.E., Eissenstat D.M., Müller C.W., Oleksyn J., Reich P.B., Freeman K.H. 2013. What controls the concentration of various aliphatic lipids in soil? Soil Biology and Biochemistry 63: 14-17. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.03.021
 • Pastwik E., Skorupski M., Piasta A., Jagodziński A.M. 2013. Mesostigmata mites of afforested post-industrial habitats on a lignite mine spoil heap in Bełchatów – a preliminary study. In: Neményi M., Varga L., Facskó F., Lőrincz I. (eds.). Science for Sustainability. Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students. Győr, March 19-20, 2013. University of West Hungary Press, Sopron. Pp. 251-257. PDF
 • Pukacki P.M., Guzicka M., Rachocki A., Zenkteler E. 2013. Molecular aspects of tolerance to low temperature stress in embyronic axes of suborthodox and recalcitrant seeds. In: Pukacki P.M., Pukacka S. (eds.). Proceedings of the 18th Cold Hardiness Seminar in Poland, Institute of Dendrology PAS, Kórnik. Pp. 30-39.
 • Skorupski M., Horodecki P.Jagodziński A.M. 2013. Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce [Mite species of Mesostigmata order (Arachnida, Acari) in industrial and postindustrial areas of Poland]. Nauka Przyroda Technologie 7(1): #11. PDF
 • Skorupski M., Kurzawska K., Wierzbicka A., Pastwik E., Piasta A., Jagodziński A.M. 2013. Roztocze (Acari, Mesostigmata) rezerwatu przyrody "Ostrów Panieński" i przylegających plantacji topól euroamerykańskich [Mites (Acari, Mesostigmata) of the ''Ostrów Panieński" nature reserve and adjacent poplar plantations]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(3): 25-32.
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2013 (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 roku. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 390. PDF
 • Wiczyńska K.Horodecki P., Jagodziński A.M. 2013. Stand structure and species composition in the 'Czmoń' nature reserve. Nauka Przyroda Technologie 7(4): #69. https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_69.pdf
 • Wrońska-Pilarek D., Bocianowski J., Jagodziński A.M. 2013. Comparison of pollen grain morphological features of selected species of the genus Crataegus (Rosaceae) and their spontaneous hybrids. Botanical Journal of the Linnean Society 172(4): 555-571. https://doi.org/10.1111/boj.12033
 • Wrońska-Pilarek D., Kiciński P., Jagodziński A.M. 2013. The vascular plants and plant communities of the "Źródła rzeki Łyny im. Prof. R. Kobendzy" nature reserve. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 392, Botanika – Steciana 17: 101-109. http://merlin.up.poznan.pl/steciana/artykuly/botanika-steciana-17
 • Wyka T., Oleksyn J.Karolewski P., Schnitzer S.A. 2013. Phenotypic correlates of the lianescent growth form: a review. Annals of Botany 112: 1667-1681. https://doi.org/10.1093/aob/mct236
 • Zadworny M.Guzicka M., Łakomy P., Samardakiewicz S., Smoliński D.J., Mucha J. 2013. Analysis of microtubule and microfilament distribution in Pinus sylvestris roots following infection by Heterobasidion species. Forest Pathology 43(3): 222-231. https://doi.org/10.1111/efp.12017

 

2012:

 • Bagniewska-Zadworna A., Byczyk J., Eissenstat D.M., Oleksyn J.Zadworny M. 2012. Avoiding transport bottlenecks in an expanding root system: Xylem vessel development in fibrous and pioneer roots under field conditions. American Journal of Botany 99: 1417-1426. https://doi.org/10.3732/ajb.1100552
 • Chałupka W., Guzicka M. 2012. Doc. dr hab. Alina Hejnowicz – in memoriam. Wiadomości Botaniczne 56 (1/2): 37-42.
 • Falster D.S., Reich P.B., Ellsworth D.S., Wright I.J., Westoby M., Oleksyn J., Lee T.D. 2012. Lifetime return on investment increases with leaf life span among 10 Australian woodland species. New Phytologist 193: 409-419. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2011.03940.x
 • Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosaspecies (Rosaceae). Dendrobiology 68: 77-87.
 • Hortal S., Trocha L.K., Murat C., Chybicki I.J., Buée M., Trojankiewicz M., Burczyk J., Martin F. 2012. Beech roots are simultaneously colonized by multiple genets of the ectomycorrhizal fungus Laccaria amethystine clustered in two genetic groups. Molecular Ecology 21(9): 2116-2129. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2012.05515.x
 • Jagodziński A.M., Jarosiewicz G., Karolewski P., Oleksyn J. 2012. Zawartość węgla w biomasie pospolitych gatunków krzewów podszycia leśnego [Carbon concentration in the biomass of common species of understory shrubs]. Sylwan 156(9): 650-662. https://doi.org/10.26202/sylwan.2012034
 • Jagodziński A.M., Nowak-Dyjeta K. 2012. Przyrodniczy pomnik historii. Arboretum Kórnickie. Las Polski 12: 18-19. PDF
 • Koele N., Dickie I.A., Oleksyn J., Richardson S.J., Reich P.B. 2012. No globally consistent effect of ectomycorrhizal status on foliar traits. New Phytologist 196(3): 845-852. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04297.x
 • Mucha J.Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2012. Iron and reactive oxygen responses in Pinus sylvestris root cortical cells infected with different species of Heterobasidion annosum sensu lato. Planta 236: 975-988. https://doi.org/10.1007/s00425-012-1646-6
 • Mueller K.E., Eissenstat D.M., Hobbie S.E., Oleksyn J., Jagodzinski A.M., Reich P.B., Chadwick O.A., Chorover J. 2012. Tree species effects on coupled cycles of carbon, nitrogen, and acidity in mineral soils at a common garden experiment. Biogeochemistry 111: 601-614. https://doi.org/10.1007/s10533-011-9695-7
 • Mueller K.E., Hobbie S.E., Oleksyn J., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2012. Do evergreen and deciduous trees have different effects on net N mineralization in soil? Ecology 93(6): 1463-1472. https://doi.org/10.1890/11-1906.1
 • Mueller K.E., Polissar P.J., Oleksyn J., Freeman K.H. 2012. Differentiating temperate tree species and their organs using lipid biomarkers in leaves, roots and soil. Organic Geochemistry 52: 130-141. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2012.08.014
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2012. Higher resistance of the offspring of Scots pine trees resulting from natural regeneration in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Scandinavian Journal of Forest Research 27: 794-799. https://doi.org/10.1080/02827581.2012.685748
 • Poorter H., Niklas K.J., Reich P.B., Oleksyn J., Poot P., Mommer L. 2012. Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. New Phytologist 193(1): 30-50. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2011.03952.x
 • Rawlik M., Jagodziński A.M., Janyszek S. 2012. Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowegoStellario holosteae-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze 73(3): 221-235. PDF
 • Skorupski M., Jagodziński A.M.Żytkowiak R., Karolewski P. 2012. Differences in chemical composition of needle and leaf litter from exotic and native tree species stands. Dendrobiology 68: 101-112.
 • Trocha L.K., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012. Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22: 121-134. https://doi.org/10.1007/s00572-011-0387-x
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2012. Intra- and interindividual variability of selected quantitative features of pollen grain morphology based on the example of Rosa canina L. (Rosaceae). Dendrobiology 67: 25-39.
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Maliński T. 2012. Morphological studies of pollen grains of the Polish endemic species of the genus Rubus L. (Rosaceae). Biologia 67(1): 87-96. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0141-z
 • Wyka T.P., Oleksyn J.Żytkowiak R., Karolewski P., Jagodziński A.M., Reich P.B. 2012. Responses of leaf structure and photosynthetic properties to intra-canopy light gradients: a common garden test with four broadleaf deciduous angiosperm and seven evergreen conifer tree species. Oecologia 170: 11-24. https://doi.org/10.1007/s00442-012-2279-y
 • Zadworny M., Smoliński D.J., Świdzinski M., Guzicka M., Łakomy P., Mucha J. 2012. Callose synthase in Pinus sylvestris response during infection by species of Heterobasidion annosum sensu lato with varied host preferences. Journal of Phytopathology 160(11-12): 745-751. https://doi.org/10.1111/jph.12003
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula [Significance of stem and leaf indumentum in distinguishing Populus ×canescens from its parent species P. alba and P. tremula]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 11-20.

 

2011:

 • Giertych M.J., Jagodziński A.M. 2011. Co nowego w interakcjach między owadami a roślinami? Przegląd Leśniczy 9: #7.
 • Goebel M., Hobbie S.E., Bulaj B., Zadworny M., Archibald D.D., Oleksyn J., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2011. Decomposition of the finest root branching orders: Linking carbon and nutrient dynamics belowground to fine root function and structure. Ecological Monographs 81(1): 89-102. https://doi.org/10.1890/09-2390.1
 • Jagodziński A.M.,Giertych M.J. 2011. Jak roślina z roślinożercą. Las Polski 18: 10-11.
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. 2011. Fine root biomass and morphology in an age-sequence of post-agricultural Pinus sylvestris L. stands. Dendrobiology 66: 71-84.
 • Jagodziński A.M., Kubiak M., Warnkowska A., Ziółkowski J., Dopierała N., Rosik S., Motyl A., Łukowski A., Koter A., Kątna B., Opiełka K., Barycza A., Janiszewski K., Prais H., Wrońska-Pilarek D. 2011. Występowanie klonu polnegoAcer campestre L. na terenie rezerwatów przyrody „Ostrów Panieński” i „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim” koło Chełmna. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 30(1-2): 33-48.
 • Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A, Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P.Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10(4): 5-15. https://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2011.pdf
 • Karolewski P.Jagodziński A.M., Grzebyta J. 2011. Wpływ wieku drzew oraz wieku i lokalizacji igieł w koronie na zawartość związków fenolowych w igłach młodych sosen [Influence of tree age, needle age and location in the crown on the phenolic compounds content in needles of young Scots pines]. Sylwan 155(12): 797-807. https://doi.org/10.26202/sylwan.2011104
 • Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. 2011. The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10(4): 17-27. https://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2011.pdf
 • Kattge J., Díaz S., Lavorel S., Prentice C., Leadley P., Bönisch G., Garnier E., Westoby M., Reich P.B., Wright I.J., Cornelissen J.H.C., Violle C., Harrison S.P., van Bodegom P.M., Reichstein M., Soudzilovskaia N.A., Ackerly D.D., Anand M., Atkin O., Bahn M., Baker T.R., Baldocchi D., Bekker R., Blanco C., Blonder B., Bond W., Bradstock R., Bunker D.E., Casanoves F., Cavender-Bares J., Chambers J., Chapin F.S., Chave J., Coomes D., Cornwell W.K., Craine J.M., Dobrin B.H., Durka W., Elser J., Enquist B.J., Esser G., Estiarte M., Fagan W.F., Fang J., Fernández F., Fidelis A., Finegan B., Flores O., Ford H., Frank D., Freschet G.T., Fyllas N.M., Gallagher R., Green W., Gutierrez A.G., Hickler T., Higgins S., Hodgson J.G., Jalili A., Jansen S., Kerkhoff A.J., Kirkup D., Kitajima K., Kleyer M., Klotz S., Knops J.M.H., Kramer K., Kühn I., Kurokawa H., Laughlin D., Lee T.D., Leishman M., Lens F., Lenz T., Lewis S.L., Lloyd J., Llusia J., Louault F., Ma S., Mahecha M.D., Manning P., Massad T., Medlyn B., Messier J., Moles A., Müller S., Nadrowski K., Naeem S., Niinemets Ü., Nöllert S., Nüske A., Ogaya R., Oleksyn J., Onipchenko V.G., Onoda Y., Ordonez J., Overbeck G., Ozinga W., Patino S., Paula S., Pausas J.G., Penuelas J., Phillips O.L., Pillar V., Poorter H., Poorter L., Poschlod P., Proulx R., Rammig A., Reinsch S., Reu B., Sack L., Salgado B., Sardans J., Shiodera S., Shipley B., Sosinski E., Soussana J.-F., Swaine E., Swenson N., Thompson K., Thornton P., Waldram M., Weiher E., White M., Wright S.J., Zaehle S., Zanne A.E., Wirth C. 2011. TRY – a global database of plant traits. Global Change Biology 17(9): 2905-2935. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02451.x
 • Morozowska M., Czarna A., Kujawa M., Jagodzinski A.M. 2011. Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae, and Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Systematics and Evolution 291: 159-172. https://doi.org/10.1007/s00606-010-0374-2
 • Mucha J. 2011. Changes in hyphal morphology and activity of phenoloxidases during interaction between selected ectomycorrhizal fungi and two species of Trichoderma. Antonie van Leeuwenhoek 100: 155-160. https://doi.org/10.1007/s10482-011-9556-3
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2011. Effects of Scots pine (Pinus sylvestris) natural selection in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Dendrobiology 66: 63-69.
 • Rożkowski R., Chmura D.J., Chałupka W., Guzicka M. 2011. Cechy przyrostowe i jakościowe modrzewia polskiego [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] z Góry Chełmowej w 37-letnim doświadczeniu rodowym [Growth and quality traits of half−sib progeny of Polish larch [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] from Góra Chełmowa during 37 years of growth]. Sylwan 155(9): 599-609. https://doi.org/10.26202/sylwan.201102
 • Sigiel-Dopierała A., Jagodziński A.M. 2011. Materials to the vascular flora of the neglected Evangelical cemeteries in the western part of Drawsko Landscape Park (Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 390, Botanika-Steciana 15: 57-64. http://www1.up.poznan.pl/steciana/artykuly/botanika-steciana-15
 • Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska S., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis(Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10(4): 39-49. https://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2011.pdf
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2011. Systematic importance of pollen morphological features of selected species from the genus Rosa (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 295: 55-72. https://doi.org/10.1007/s00606-011-0462-y
 • Zadworny M., Eissenstat D. 2011. Contrasting the morphology, anatomy and fungal colonization of new pioneer and fibrous roots. New Phytologist 190(1): 213-221. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2010.03598.x

 

2010:

 • Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jagodzinski A.M., Kayzer D., Klimko M. 2010. Variation of seed morphology of Trollius europaeusL. and Trollius altissimus Crantz (Ranunculaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(2): 117-123. https://doi.org/10.5586/asbp.2010.016
 • Dickie I.A., Kałucka I., Stasińska M., Oleksyn J. 2010. Plant host drives fungal phenology. Fungal Ecology 3(4): 311-315. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2009.12.002
 • Hobbie S.E., Oleksyn J., Eissenstat D.E., Reich P.B. 2010. Fine root decomposition rates do not mirror those of leaf litter among temperate tree species. Oecologia 162: 505-513. https://doi.org/10.1007/s00442-009-1479-6
 • Jagodzinski A.M., Banaszczak P. 2010. Stem volume and aboveground woody biomass in Noble fir (Abies proceraRehder) stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 9(2): 9-24. https://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2010.pdf
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. 2010. Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Pinus sylvestrisstands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap. Dendrobiology 64: 19-30.
 • Karolewski P.Zadworny M., Mucha J., Napierała-Filipiak A., Oleksyn J. 2010. Link between defoliation and root vitality in five understory shrubs with different resistance to insect herbivores. Tree Physiology 30(8): 569-578. https://doi.org/10.1093/treephys/tpq060
 • Reich P.B., Oleksyn J., Wright I.J., Niklas K.J., Hedin L., Elser J.J. 2010. Evidence of a general 2/3-power law of scaling leaf nitrogen to phosphorus among major plant groups and biomes. Proceedings of the Royal Society – B Biological Sciences 277(1683): 877-883. https://doi.org/10.1098/rspb.2009.1818
 • Sukovata L., Kolk A., Karolewski P., Smolewska M., Isidorov V. 2010. Wpływ żerowania owadów roślinożernych sosny na skład chemiczny igliwia, ściółki i gleby [Effect of the Scots pine defoliation by herbivorous insects on chemical composition of needles, litter and soil]. Sylwan 154(9): 639-648. https://doi.org/10.26202/sylwan.2010021
 • Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J., Guzicka M. 2010. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae). Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. Flora 205(6): 370-375. https://doi.org/10.1016/j.flora.2009.12.006
 • Trocha L.K.Mucha J., Eissenstat D.M., Reich P.B., Oleksyn J. 2010. Ectomycorrhizal identity determines respiration and concentrations of nitrogen and non-structural carbohydrates in root tips: a test using Pinus sylvestris and Quercus robur saplings. Tree Physiology 30(5): 648-654. https://doi.org/10.1093/treephys/tpq014
 • Wronska-Pilarek D., Janyszek M., Jagodzinski A.M. 2010. Pollen morphology of selected Central European species from subgenera Vignea and Carex (Carex, Cyperaceae) and its relation to taxonomy. Botanical Journal of the Linnean Society 164(4): 422-439. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2010.01093.x
 • Zieliński J., Guzicka M., Tomaszewski D., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Pericarp anatomy of wild roses (RosaL., Rosaceae). Flora 205(6): 363-369. https://doi.org/10.1016/j.flora.2009.12.002
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Stomata on the pericarp of species of the genus RosaL. (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 284(1-2): 49-55. https://doi.org/10.1007/s00606-009-0234-0

 

2009:

 • Dauer J.M., Withington J.M., Oleksyn J., Chorover J., Chadwick O.A., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2009. A scanner-based approach to soil profile-wall mapping of root distribution. Dendrobiology 62: 35-40.
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2009. Effect of canopy density on the defoliation of the European silver fir (Abies alba Mill.) due to heavy industrial pollution. Dendrobiology 62: 17-22.
 • Guzicka M. 2009. Wybrane aspekty ekospoczynku pąków świerka pospolitego. W: Pukacki P. (red.). Reakcje roślin na stres niskich temperatur. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 29-39.
 • Guzicka M., Woźny A. 2009. Skrobia – fascynujący wielocukier. W: Koroniak H., Barciszewski J. (red.). Na pograniczu chemii i biologii, tom XXII. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Ss. 195-214.
 • Jagodziński A.M. 2009. Zasady opracowywania przewodników po ścieżkach dydaktycznych. W: Gwiazdowicz D.J. (red.). Edukacja przyrodniczo-leśna. Oficyna Wydawnicza G & P, Poznań. Ss. 75-83.
 • Jagodziński A.M.Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. I. Wzrost i rozwój drzewostanu [Ecological consequences of silviculture at variable stand densities. I. Stand growth and development]. Sylwan 153(2): 75-85. https://doi.org/10.26202/sylwan.2008061
 • Jagodziński A.M.Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. II. Produkcja i alokacja biomasy, retencja biogenów [Ecological consequences of silviculture at variable stand densities. II. Biomass production and allocation, nutrient retention]. Sylwan 153(3): 147-157. https://doi.org/10.26202/sylwan.2008062
 • Jagodziński A.M.Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. III. Stabilność drzewostanu, fitoklimat i różnorodność biologiczna [Ecological consequences of silviculture at variable stand densities. III. Stand stability, phytoclimate and biodiversity]. Sylwan 153(4): 219-230. https://doi.org/10.26202/sylwan.2008077
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M. 2009. Variability of perigynium morphology of Central European members of Carex sect. Phaestoglochin (Cyperaceae) from variable plant communities. Plant Systematics and Evolution 278(1): 87-99. https://doi.org/10.1007/s00606-008-0136-6
 • Mucha J.Zadworny M., Werner A. 2009. Cytoskeleton and mitochondrial morphology of saprotrophs and the pathogen Heterobasidion annosum in the presence of Suillus bovinus metabolites. Mycological Research 113(9): 981-990. https://doi.org/10.1016/j.mycres.2009.06.002
 • Reich P.B., Falster D.S., Ellsworth D.S., Wright I.J., Westoby M., Oleksyn J., Lee T.D. 2009. Controls on declining carbon balance with leaf age among 10 woody species in Australian woodland: do leaves have zero daily net carbon balances when they die? New Phytologist 183(1): 153-166. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02824.x
 • Reich P.B., Oleksyn J., Wright I.J. 2009. Leaf phosphorus influences the photosynthesis-nitrogen relation: a cross-biome analysis of 314 species. Oecologia 160: 207-212. https://doi.org/10.1007/s00442-009-1291-3
 • Rożkowski R., Guzicka M. 2009. Wpływ przechowywania sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w komorze chłodniczej na wzrost i przeżywalność w uprawie. W: Pulacki P. (red.). Reakcje roślin na stres niskich temperatur. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Ss. 97-105.
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Lorenc-Plucinska G., Reich P.B. 2009. Acclimation of respiratory temperature responses in northern and southern populations of Pinus banksiana. New Phytologist 181(1): 218-229. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02624.x
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2009. Pollen morphological variability of Polish native species of Rosa L. (Rosaceae). Dendrobiology 62: 71-82.

 

2008:

 • Bagniewska-Zadworna A., Zenkteler E., Karolewski P.Zadworny M. 2008. Phenolic compound localisation in Polypodium vulgare L. rhizomes after mannitol-induced dehydrated and controlled desiccation. Plant Cell Reports 27: 1251-1259. https://doi.org/10.1007/s00299-008-0548-3
 • Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2008. Early-season defoliation of Sorbus aucuparia (L.) and Acer platanoides (L.) can induce defense mechanisms against the spider mite Tetranychus urticae (Koch.) Polish Journal of Ecology 56(3): 443-452. https://www.miiz.waw.pl/pliki/article/ar56_3_06.pdf
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K., Guzicka M. 2008. Structure of embryogenic tissues and accumulation of storage materials in somatic embryos of Picea abies and P. omorica. Dendrobiology 60: 19-28.
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. 2008. Age-related changes in leaf area index of young Scots pine stands. Dendrobiology 59: 57-65.
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2008. Zmiany we florze rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński” koło Chełmna w latach 1965-2001 [Changes in flora of the "Ostrów Panieński" nature reserve near Chełmno during the years 1965-2001]. Studia Naturae 54(2): 121-131.
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S., Wronska-Pilarek D. 2008. Morphological variability of Carex spicata Huds. utricles among plant communities. Flora 203(5): 386-395. https://doi.org/10.1016/j.flora.2007.06.007
 • Knight K.S., Oleksyn J.Jagodzinski A.M., Reich P.B., Kasprowicz M. 2008. Overstory tree species regulate colonization by native and exotic plants: a source of positive relationships between understorey diversity and invasibility. Diversity and Distributions 14(4): 666-675. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00468.x
 • Mucha J.Zadworny M., Werner A., Napierała-Filipiak A., Łakomy P. 2008. Antagonistic activity of the ectomycorrhizal fungus Suillus bovinus challenged by saprotrophic fungi from different soils. Nova Hedwigia 87(3-4): 373-385. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2008/0087-0373
 • Przybył K., Karolewski P.Oleksyn J., Łabędzki A., Reich P.B. 2008. Fungal diversity of Norway spruce litter: effects of site conditions and premature leaf fall caused by bark beetle outbreak. Microbial Ecology 56(2): 332-340. https://doi.org/10.1007/s00248-007-9350-y
 • Reich P.B., Oleksyn J. 2008. Climate warming will reduce growth and survival of Scots pine except in the far north. Ecology Letters 11(6): 588-597. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2008.01172.x
 • Reich P.B., Tjoelker M.G., Pregitzer K.S., Wright I.J., Oleksyn J., Machado J.-L. 2008. Scaling of respiration to nitrogen in leaves, stems, and roots of higher land plants. Ecology Letters 11(8): 793-801. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2008.01185.x
 • Strzeliński P., Jagodziński A.M., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T. 2008. Szacowanie zasobów węgla w lasach z wykorzystaniem technik geomatycznych. W: Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red.). Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu – potrzeby i możliwości. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Ss. 114-125.
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J.Żytkowiak R., Reich P.B. 2008. Coupling of respiration, nitrogen, and sugars underlies convergent temperature acclimation in Pinus banksiana across wide-ranging sites and populations. Global Change Biology 14(4): 782-797. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01548.x
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Olejniczak S. 2008. Vascular plants of the 'Uroczysko Wielkie Łunawy' (Chełmno Region). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 7(1): 93-114. https://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2008.pdf
 • Wyka T., Robakowski P., Żytkowiak R. 2008. Leaf age as a factor in anatomical and physiological acclimative responses of Taxus baccata L. needles to contrasting irradiance environments. Photosynthesis Research 95(1): 87-99. https://doi.org/10.1007/s11120-007-9238-1
 • Zadworny M.,Górski Z., Koczorowska E., Werner A. 2008. Conidia of Trichoderma virens as a phosphorus source for mycorrhizal Pinus sylvestris seedlings. Mycorrhiza 19: 61-66 https://doi.org/10.1007/s00572-008-0201-6
 • Żmuda M.Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Bąkowski M., Grzebyta J., Oleksyn J. 2008. The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 7(3): 47-57. https://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2008.pdf

 

2007:

 • Dauer J.M., Chorover J., Chadwick O.A., Oleksyn J., Tjoelker M.G., Hobbie S.E., Reich P.B., Eissenstat D.E. 2007. Controls over leaf and litter calcium concentrations among temperate trees. Biogeochemistry 86(2): 175-187. https://doi.org/10.1007/s10533-007-9153-8
 • Finér L., Helmisaari H.-S., Lohmus K., Majdi H., Brunner I., Borja I., Eldhuset T.D., Godbold D.L., Grebenc T., Konôpka B., Kraigher H., Möttönen M.-R., Ohashi M., Oleksyn J., Ostonen I., Uri V., Vanguelova E. 2007. Variation in fine root biomass of three European tree species: Beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies L. Karst.), and Scots pine (Pinus sylvestris L.). Plant Biosystems 141(3): 394-405. https://doi.org/10.1080/11263500701625897
 • Giertych M.J., Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J. 2007. Feeding behavior and performance of Neodiprion sertifer larvae reared on Pinus sylvestris needles. Forest Ecology and Management 242(2-3): 700-707. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.02.005
 • Hobbie S.E., Ogdahl M., Chorover J., Chadwick O.A., Oleksyn J.Zytkowiak R., Reich P.B. 2007. Tree species effects on soil organic matter dynamics: the role of soil cation composition. Ecosystems 10: 999-1018. https://doi.org/10.1007/s10021-007-9073-4
 • Jagodziński A.M., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A. 2007. Symulacja tempa akumulacji węgla na gruntach przeznaczonych do zalesienia w „Powiatowym Programie Zwiększenia Lesistości Miasta Wrocławia". Przegląd Przyrodniczy 18(1-2): 279-289.
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S. 2007. Morphological variability of vegetative organs of Carex spicata Huds., originated from different types of plant communities, in experimental conditions. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 386, Botanika – Steciana 11: 125-129. http://merlin.up.poznan.pl/steciana/artykuly/botanika-steciana-11
 • Karolewski P. 2007. Susceptibility to industrial pollutants. In: Tjoelker M.G., Boratynski A., Bugala W. (eds.). Biology and Ecology of Norway Spruce. Kluwer Academic Publishers. Pp. 311-323.
 • Karolewski P.Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J. 2007. Effects of temperature on larval survival rate and duration of development in Lymantria monacha (L.) on needles of Pinus sylvestris (L.) and in L. dispar (L.) on leaves of Quercus robur (L.). Polish Journal of Ecology 55(3): 595-600. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar55_3_15.pdf
 • Karolewski P.Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J. 2007. Influence of elevated temperature on the performance of Lymantria dispar larvae feeding on leaves of Quercus robur. Dendrobiology 58: 43-49.
 • Łakomy P., Broda Z., Werner A. 2007. Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway spruce and European silver fir stands. Acta Mycologica 42(2): 203-210.
 • Łukasiewicz S., Oleksyn J. 2007. Zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych i ich wpływ na rozwój kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.) w warunkach miejskich Poznania [Heterogeneity of spatial meteorological traits and their effects on horsechestnut (Aesculus hippocastanum L.) development in urban conditions of Poznan]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Ser. A – Geografia Fizyczna 58: 47-78.
 • Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W., Jagodziński A.M., Bylka W., Witkowska-Banaszczak E. 2007. Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Polish Journal of Environmental Studies 16 (4): 605-615.
 • Mucha J., Dahm H., Werner A. 2007. Influence of autoclaved saprotrophic fungal mycelia on proteolytic activity in ectomycorrhizal fungi. Antonie van Leeuwenhoek 92: 137-142. https://doi.org/10.1007/s10482-006-9136-0
 • Oleksyn J., Kloeppel B.D., Lukasiewicz S., Karolewski P., Reich P.B. 2007. Ecology of Aesculus hippocastanum in degraded and restored urban site. Polish Journal of Ecology 55(2): 245-260. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar55_2_04.pdf
 • Reich P.B., Tjoelker M.G., Machado J.-L., Oleksyn J. 2007. Biological scaling: Does the exception prove the rule? (Reply). Nature 445: #E11. https://doi.org/10.1038/nature05550
 • Surówka E., Karolewski P., Niewiadomska E., Libik M., Miszalski Z. 2007. Antioxidative response of Mesembryanthemum crystallinumplants to exogenous SO2 application. Plant Sciences 172(1): 76-84. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2006.07.018
 • Trocha L.K.Oleksyn J.Turzanska E., Rudawska M., Reich P.B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula-fungal community growing on brick walls. Trees 21(2): 239-247. https://doi.org/10.1007/s00468-006-0116-9
 • Wyka T., Robakowski P., Zytkowiak R. 2007. Acclimation of leaves to contrasting irradiance in juvenile trees differing in shade tolerance. Tree Physiology 27(9): 1293-1306. https://doi.org/10.1093/treephys/27.9.1293
 • Zadworny M., Smoliński D.J., Idzikowska K., Werner A. 2007. Ultrastructural and cytochemical aspects of the interaction between the ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata and the saprotrophic fungi, Trichoderma harzianum and T. virens. Biocontrol Science and Technology 17(9-10): 921-932. https://doi.org/10.1080/09583150701543117
 • Zadworny M., Tuszuńska S., Samardakiewicz S., Werner A. 2007. Effects of mutual interaction of Laccaria laccata with Trichoderma harzianum and T. virens on the morphology of microtubules and mitochondria. Protoplasma 232: 45-53. https://doi.org/10.1007/s00709-007-0276-5

 

2006:

 • Bojarczuk K., Oleksyn J.Karolewski P., Żytkowiak R. 2006. Response of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings to aluminum. Polish Journal of Ecology 54(2): 189-199. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar54_2_03.pdf
 • Dickie I.A., Oleksyn J., Reich P.B., Karolewski P.Zytkowiak R., Jagodzinski A.M., Turzanska E. 2006. Soil modification by different tree species influences the extent of seedling ectomycorrhizal infection. Mycorrhiza 16(2): 73-79. https://doi.org/10.1007/s00572-005-0013-x
 • Giertych M.J., Karolewski P.Żytkowiak R., Oleksyn J. 2006. Differential defense strategies against herbivore between two pioneer tree species: Alnus glutinosa and Betula pendula. Polish Journal of Ecology 54(2): 181-187. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar54_2_02.pdf
 • Guzicka M., Hejnowicz A. 2006. Anatomia i embriologia. W: Bugała W. (red.). Dęby (Quercus roburL. Q. petraea (Matt.) Liebl.) – Nasze drzewa leśne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Tom 11. Ss. 147-156.
 • Hobbie S.E., Reich P.B., Oleksyn J., Ogdahl M., Zytkowiak R., Hale C., Karolewski P. 2006. Tree species effects on decomposition and forest floor dynamics in a common garden. Ecology 87(9): 2288-2297. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2006)87[2288:TSEODA]2.0.CO;2
 • Karolewski P.2006. Wpływ czynników abiotycznych. W: Bugała W. (red.). Dęby (Quercus robur L. Q. petraea (Matt.) Liebl.) – Nasze drzewa leśne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Tom 11. Ss. 679-742.
 • Mucha J., Dahm H., Strzelczyk E., Werner A. 2006. Synthesis of enzymes connected with mycoparasitism by ectomycorrhizal fungi. Archives of Microbiology 185: 69-77. https://doi.org/10.1007/s00203-005-0068-2
 • Reich P.B., Tjoelker M.G., Machado J.-L., Oleksyn J. 2006. Universal scaling of respiratory metabolism, size and nitrogen in plants. Nature 439: 457-461. https://doi.org/10.1038/nature04282
 • Savva Y., Oleksyn J., Reich P.B., Tjoelker M.G., Vaganov E.A., Modrzynski J. 2006. Interannual growth response of Norway spruce to climate along an altitudinal gradient in the Tatra Mountains, Poland. Trees 20: 735-746. https://doi.org/10.1007/s00468-006-0088-9
 • Werner A., Łakomy P., Idzikowska K., Zadworny M.2006. Early stage development of IS-group isolates of Heterobasidion annosum on Abies alba roots – scanning electron microscopical studies. Dendrobiology 55: 57-63.
 • Withington J.M., Reich P.B., Oleksyn J., Eissenstat D.M. 2006. Comparisons of structure and life span in roots and leaves among temperate trees. Ecological Monographs 76: 381-397. https://doi.org/10.1890/0012-9615(2006)076[0381:COSALS]2.0.CO;2
 • Woźny A., Guzicka M. 2006. Typy komórek roślinnych. W: Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Ss. 328-357.
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Sigiel A. 2006. The vascular plants of the early medieval settlement ‘Poganka’ near Wabcz in the Chełmno Region. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5(1): 107-122. https://www.forestry.actapol.net/pub/11_1_2006.pdf

 

2005:

 • Bajda A., Chojnacki T., Hertel J., Swiezewska E., Wójcik J., Kaczkowska A., Marczewski M., Bojarczuk T., Karolewski P.Oleksyn J. 2005. Light conditions alter accumulation of long chain polyprenols in leaves of trees and shrubs throught the vegetation season. Acta Biochimica Polonica 52(1): 233-241. http://www.actabp.pl/pdf/1_2005/233.pdf
 • Daszkiewicz P., Oleksyn J. 2005. Introdukcja „sosny ryskiej” w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Francji [Introduction of the "Riga pine" in the 18th and 19th century France]. Rocznik Dendrologiczny 45: 7-40. https://pbsociety.org.pl/ind/rd/artykuly/vol53/daszkiewicz.pdf
 • Daszkiewicz P., Oleksyn J. 2005. Odkrycie „prawa wzrostu sosny” – mało znana praca Augusta Bravais ["Law of Scots pine growth" – little known publication of August Bravais]. Rocznik Dendrologiczny 45: 41-54. https://pbsociety.org.pl/ind/rd/artykuly/vol53/daszkiewicz2.pdf
 • Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P.Żytkowiak R., Grzebyta J. 2005. Influence of mineral fertilization on feed quality of oak leaves and utilization efficiency of feed components by the gypsy moth. Entomologia Experimentalis et Applicata 117(1): 59-69. https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2005.00332.x
 • Grzebyta J.Karolewski P., Żytkowiak R., Giertych M.J., Werner A., Zadworny M., Oleksyn J. 2005. Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides). Dendrobiology 53: 27-33.
 • Guzicka M., Wozny A. 2005. Cytomixis in shoot apex of Norway spruce [Picea abies(L.) Karst.]. Trees 18: 722-724. https://doi.org/10.1007/s00468-004-0331-1
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Flora naczyniowa i roślinność rezerwatu „Ostrów Panieński” koło Chełmna [Vascular flora and plant communities of the “Ostrów Panieński’’ reserve near Chełmno]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24(1-4): 61-87.
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Warunki przyrodnicze rezerwatu „Ostrów Panieński” koło Chełmna w ujęciu historycznym [Ecology of the “Ostrów Panieński’’ reserve near Chełmno; a historical review]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24(1-4): 39-59.
 • Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Żytkowiak R. 2005. Differential reaction of Pinus sylvestris, Quercus robur and Q. petraea trees to nitrogen and sulfur pollution. Water, Air, and Soil Pollution 160: 95-108. https://doi.org/10.1007/s11270-005-3941-3
 • Reich P.B., Oleksyn J., Modrzynski J., Mrozinski P., Hobbie S.E., Eissenstat D.M., Chorover J., Chadwick O.A., Hale C.M., Tjoelker M.G. 2005. Linking litter calcium, earthworms and soil properties: a common garden test with 14 tree species. Ecology Letters 8(8): 811-818. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00779.x
 • Werner A., Łakomy P., Idzikowska K., Zadworny M. 2005. Initial stages of host pathogen interaction between Pinus sylvestris seedling and the P-, S- and F-intersterility group isolates of Heterobasidion annosum. Dendrobiology 54: 57-63.
 • Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falser D.S., Garnier E., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee W., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Villar R., Warton D.I., Westoby M. 2005. Assessing the generality of global leaf trait relationships. New Phytologist 166(2): 485-496. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2005.01349.x
 • Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falser D.S., Groom P.K., Hikosaka K., Lee W., Lusk C.H., Niinemets Ü., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Warton D.I., Westoby M. 2005. Modulation of leaf economic traits and trait relationships by climate. Global Ecology and Biogeography 14(5): 411-421. https://doi.org/10.1111/j.1466-822x.2005.00172.x
 • Żytkowiak R., Przybyl K., Karolewski P.,Oleksyn J. 2005. Etiology of premature leaf shedding in geographically diverse Pinus sylvestris populations. Polish Journal of Environmental Studies 14(3): 357-364. http://www.pjoes.com/pdf-87767-21626?filename=Etiology%20of%20Premature.pdf

 

2004:

 • Majewska B., Werner A., Łakomy P. 2004. Tolerance of intersterility group isolates of Heterobasidion annosum to low pH and aluminium on solid medium. Dendrobiology 51: 37-41.
 • Nawrocka-Grześkowiak U. 2004. Effect of growth substances on the rooting of cuttings of rhododendron species. Folia Horticulturae 16(1): 115-123. PDF
 • Nawrocka-Grześkowiak U. 2004. Effect of stock and grafting method on succesful graft union in rhododendrons. Dendrobiology 51: 53-57.
 • Reich P.B., Oleksyn J. 2004. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101: 11001-11006. https://doi.org/10.1073/pnas.0403588101
 • Werner A.Karolewski P. 2004. Effect of toxic metals, content of nutrients and inoculation with mycorrhizal fungi on the levels of phenolics in roots and growth of Scots pine seedlings. Acta Physiologiae Plantarum 26(2): 177-186. https://doi.org/10.1007/s11738-004-0007-x
 • Werner A.Napierała-Filipiak A., Mardarowicz M., Gawdzik P. 2004. The effects of heavy metals, content of nutrients and inoculation with mycorrhizal fungi on the level of terpenoids in roots of Pinus sylvestris seedlings. Acta Physiologiae Plantarum 26(2): 187-196. https://doi.org/10.1007/s11738-002-0003-y
 • Wright I.J., Reich P.B., Westoby M., Ackerly D.D., Baruch Z., Bongers F., Cavender-Bares J., Chapin F.S., Cornelissen J.H.C., Diemer M., Flexas J., Garnier E., Groom P.K., Gulias J., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee T., Lee W., Lusk C., Midgley J.J., Navas M-L., Niinemets Ü., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Poot P., Prior L., Pyankov V.I., Roumet C., Thomas S.C., Tjoelker M.G., Veneklaas E., Villar R. 2004. The worldwide leaf economics spectrum. Nature 428(6985): 821-827. https://doi.org/10.1038/nature02403
 • Zadworny M.Werner A., Idzikowska K. 2004. Behaviour of the hyphae of Laccaria laccata in the presence of Trichoderma harzianum in vitro. Mycorrhiza 14: 401-405. https://doi.org/10.1007/s00572-004-0323-4

 

2003:

 • Daszkiewicz P., Oleksyn J. 2003. W poszukiwaniu sosny masztowej: „Misja Chersońska”, szpiegowska operacja wywiadu króla Francji w lasach Rzeczypospolitej w świetle dokumentów z paryskiego archiwum marynarki [Looking for mast pine: the Kherson mission, French espionnage in Polish forests as documented in French Naval Archives]. Sylwan 147(3): 71-83. https://doi.org/10.26202/sylwan.2003031
 • Guzicka M., Woźny A. 2003. Mid-winter ultrastructural changes in the vegetative embryonic shoot of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.]. Annals of Forest Sciences 60: 461-466. https://doi.org/10.1051/forest:2003039
 • Kieliszewska-Rokicka B., Oleksyn J.Żytkowiak R., Reich P.B. 2003. Links between root carbohydrates and seasonal pattern of soil microbial activity of diverse European populations of Pinus sylvestris grown in a provenance plantation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72(2): 167-173. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2003.023/23
 • Łakomy P., Werner A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. Forest Pathology 33: 105-112. https://doi.org/10.1046/j.1439-0329.2003.00309.x
 • Oleksyn J., Reich P.B., Żytkowiak R.Karolewski P., Tjoelker M.G. 2003. Nutrient conservation increases with latitude of origin in European Pinus sylvestris populations. Oecologia 136: 220-235. https://doi.org/10.1007/s00442-003-1265-9
 • Reich P.B., Wright I.J., Cavender-Bares J., Craine J.M., Oleksyn J., Westoby M., Walters M.B. 2003. The evolution of plant functional variation: traits, spectra, and strategies. International Journal of Plant Sciences 164(S3): S143-S164. https://doi.org/10.1086/374368
 • Samardakiewicz S., Guzicka M., Latowski K., Woźny A. 2003. Druga międzynarodowa konferencja anatomii i morfologii roślin. Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 83-86.
 • Szadel A., Lorenc-Plucińska G., Karolewski P., Matysiak R. 2003. Fluorescence parameters, photosynthetic pigments, total nonstructural carbohydrates and starch in poplar leaves under the influence of sulphur dioxide. Dendrobiology 49: 57-61.
 • Werner A.Zadworny M. 2003. In vitro evidence of mycoparasitism of the ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata against Mucor hiemalis in the rhizosphere of Pinus sylvestris. Mycorrhiza 13: 41-47. https://doi.org/10.1007/s00572-002-0195-4
 • Withington J.M., Elkin A.D., Bułaj B., Olesiński J., Tracy K.N., Bouma T.J., Oleksyn J., Anderson L.J., Modrzyński J., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2003. On the choice of material used for minirhizotron tubes for root research. New Phytologist 160(3): 533-544. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2003.00903.x

 

2002:

 • Bojarczuk K., Karolewski P.Oleksyn J., Kieliszewska-Rokicka B., Żytkowiak R., Tjoelker M.G. 2002. Effect of polluted soil and fertilisation on growth and physiology of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings. Polish Journal of Environmental Studies 11(5): 483-492. PDF
 • Napierała-Filipiak A. 2002. The role of mycorrhizal fungi in protection of Scots pine (Pinus sylvestris L.) against root rot caused by Heterobasidion annosum (fr.) Bref. Phytopathologia Polonica 23: 81-83.
 • Napierała-Filipiak A.Werner A., Karolewski P. 2002. Content of phenolics in mycorrhizal roots of Pinus sylvestris seedlings grown in vitro. Acta Physiologiae Plantarum 24(3): 243-247. https://doi.org/10.1007/s11738-002-0047-z
 • Napierała-Filipiak A.Werner A., Mardarowicz M., Gawdzik J. 2002. Concentrations of terpenes in mycorrhizal roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in vitro. Acta Physiologiae Plantarum 24(2): 137-143. https://doi.org/10.1007/s11738-002-0003-y
 • Oleksyn J., Reich P.B., Żytkowiak R.Karolewski P., Tjoelker M.G. 2002. Needle nutrients in geographically diverse Pinus sylvestris L. populations. Annals of Forest Science 59: 1-18. https://doi.org/10.1051/forest:2001001
 • Oleszek W., Stochmal A, Karolewski P., Simonet A.M., Macias F.A., Tava A. 2002. Flavonoids from Pinus sylvestrisneedles and their variation in trees of different origin grown for near a century at the same area. Biochemical Systematics and Ecology 30(10): 1011-1022. https://doi.org/10.1016/S0305-1978(02)00060-1
 • Werner A., Łakomy P. 2002. Host specialization of IS-group isolates of Heterobasidion annosum to Scots pine, Norway spruce and common fir in field inoculation experiments. Dendrobiology 47: 59-68.
 • Werner A., Łakomy P. 2002. Intraspecific variation in Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. for mortality rate on Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) Karst. seedlings grown in pure culture. Mycologia 94(5): 856-861. https://doi.org/10.1080/15572536.2003.11833179
 • Werner A.Zadworny M. 2002. Interactions between Heterobasidion annosum and microfungi from arable and fallow land. Dendrobiology 47: 51-58.
 • Werner A.Zadworny M., Idzikowska K. 2002. Interaction between Laccaria lacccata and Trichoderma virens in the rhizosphere of Pinus sylvestris grown in vitro- light and scanning electron microscopy. Mycorrhiza 12: 139-145. https://doi.org/10.1007/s00572-002-0159-8

 

2001: 

 • Guzicka M. 2001. Changes in starch distribution within an embryonic shoot of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) before resumption of mitotic activity. Dendrobiology 46: 27-31.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Tjoelker M.G., Chalupka W. 2001. Biogeographic differences in shoot elongation pattern among European Scots pine populations. Forest Ecology and Management 148: 207-220. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00537-5
 • Predieri S., Figaj J., Rachwał L., Gatti E., Rapparini F. 2001. Selection of woody species with enhanced uptake capacity: the case-study of Niedwiady resort pollution by pesticides stored in bunkers. Minerva Biotechnologica 13(2): 111-116.
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Lee T.D., Reich P.B. 2001. Direct inhibition of leaf dark respiration by CO2is minor in 12 grassland species. New Phytologist 150(2): 419-424. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2001.00117.x
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 2001. Modeling respiration of vegetation: evidence for a general temperature-dependant Q10. Global Change Biology 7(2): 223-230. https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.2001.00397.x
 • Werner A. 2001. Growth of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. through bark of one-year-old Pinus sylvestris seedlings grown in pure culture. Dendrobiology 46: 65-73.
 • Werner A.2001. Mikoryza erikoidalna [Ericoid mycorrhizas]. Erica Polonica 12: 83-94.
 • Werner A., Idzikowska K. 2001. Host/pathogen interactions between Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) and the P-strains of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in pure culture. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(2): 119-132. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2001.017/478
 • Werner A.Zadworny M. 2001. Protection of Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) against Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. by mycorrhizal fungi in greenhouse conditions. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 49(3): 232-242.

 

2000:

 • Giertych M.J., Karolewski P. 2000. Phenolic compounds distribution along the length of Scots pine needles in a polluted and control environment and its connection with necroses formation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 69(2): 127-130. PDF
 • Innes J.L., Oleksyn J. (eds.). 2000. Forest Dynamics in Heavily Polluted Regions. IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York. Pp. 248.
 • Innes J.L., Oleksyn J. 2000. The future of forests in heavily polluted regions. In: Innes J.L., Oleksyn J. (eds.). Forest Dynamics in Heavily Polluted Regions. IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York. Pp. 231-237.
 • Karolewski P., Siepak J., Gramowska H. 2000. Response of Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) needles to environment pollution with fluorine compounds. Dendrobiology 45: 41-47.
 • Karolewski P.Werner A. 2000. Wpływ grzybów ekto- i ektendomikoryzowych na poziom fenoli w korzeniach siewek sosny zwyczajnej rosnących w glebie skażonej przez toksyczne metale. Sylwan 144(4): 69-75.
 • Łakomy P., Kowalski T., Werner A. 2000. Preliminary report on distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. Acta Mycologica 35(2): 303-309.
 • Oleksyn J., Innes J.L. 2000. Air pollution and forests in heavily industrialized regions: and introduction. In: Innes J.L., Oleksyn J. (eds.). Forest Dynamics in Heavily Polluted Regions. IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York. Pp. 1-7.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Rachwał L., Tjoelker M.G., Karolewski P. 2000. Variation in aboveground net primary production of diverse European Pinus sylvestris populations. Trees 14(7): 415-421. https://doi.org/10.1007/PL00009775
 • Oleksyn J.Żytkowiak R.Karolewski P., Reich P.B., Tjoelker M. 2000. Genetic and environmental control of seasonal carbohydrate in trees of diverse Pinus sylvestris populations. Tree Physiology 20(12): 837-847. https://doi.org/10.1093/treephys/20.12.837
 • Oleksyn J.Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G., Karolewski P. 2000. Ontogenetic patterns of leaf CO2 exchange, morphology and chemistry in Betula pendula trees. Trees 14(5): 271-281. https://doi.org/10.1007/PL00009768
 • Vancura K., Raben G., Gorzelak A., Mikułowski M., Caboun V., Oleksyn J. 2000. Impact of air pollution on the forests of Central and Eastern Europe. In: Innes J.L., Oleksyn J. (eds.). Forest Dynamics in Heavily Polluted Regions. IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York. Pp. 121-145.

 

1999:

 • Giertych M.J., Karolewski P., De Temmerman L.O. 1999. Foliage age and pollution alter content of phenolic compounds and chemical elements in Pinus nigra needles. Water, Air, and Soil Pollution 110(3/4): 363-377. https://doi.org/10.1023/A:1005009214988
 • Karolewski P. 1999. Wpływ czynników abiotycznych. W: Bugała W. (red.). Klony - Acer platanoides L. i A. pseudoplatanus L. Nasze drzewa leśne. Tom 16. Wydawnictwo Sorus, Poznań. Ss. 389-425.
 • Oleksyn J. 1999. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Klony (Acer pseudoplatanus L. i Aplatanoides L.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 95-126.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Chałupka W., Tjoelker M.G. 1999. Differential above- and belowground biomass accumulation of European Pinus sylvestris populations in a 12-year-old provenance experiment. Scandinavian Journal of Forest Research 14(1): 7-17. https://doi.org/10.1080/02827589908540804
 • Oleksyn J., Reich P.B., Karolewski P., Tjoelker M.G., Chalupka W. 1999. Nutritional status of pollen and needles of diverse Pinus sylvestris populations grown at sites with contrasting pollution. Water, Air, and Soil Pollution 110: 195-212. https://doi.org/10.1023/A:1005064218004
 • Prus-Głowacki W., Wojnicka-Półtorak A., Oleksyn J., Reich P.B. 1999. Industrial pollutants tend to increase genetic diversity: evidence from field-grown European Scots pine populations. In: Shepard L.J., Cape J.N. (eds.). Forest Growth Responses to the Pollution Climate of the 21stCentury. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London. Pp. 395-402.
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1999. Acclimation of respiration to temperature and CO2in seedlings of boreal tree species in relation to plant size and relative growth rate. Global Change Biology 5(6): 679-692. https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.1999.00257.x
 • Tjoelker M.G., Reich P.B., Oleksyn J. 1999. Changes in leaf nitrogen and carbohydrates underlie temperature and CO2 acclimation of dark respiration in five boreal tree species. Plant, Cell & Environment 22(7): 767-778. https://doi.org/10.1046/j.1365-3040.1999.00435.x

 

1998:

 • Gramowska H., Karolewski P., Siepak J. 1998. The effect of speciation forms of fluorine on the decay of spruce and juniper trees. Polish Journal of Environmental Studies 7(1): 17-19.
 • Karolewski P. 1998. Wrażliwość na zanieczyszczenia przemysłowe. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 591-598.
 • Karolewski P. 1998. Zaburzenia procesów fizjologicznych i metabolizmu pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 598-613.
 • Oleksyn J. 1998. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego spruce [Picea abies (L.) Karst.]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 105-126.
 • Oleksyn J.Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1998. Primary and secondary host plants differ in photosynthetic response to herbivory: evidence from Alnusand Betula grazed by the alder beetle, Agelastica alni. New Phytologist 140(2): 239-249. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1998.00270.x
 • Oleksyn J., Modrzyński J., Tjoelker M.G., Żytkowiak R., Reich P.B., Karolewski P. 1998. Growth and physiology of Picea abies populations from elevational transects: commongarden evidence for altitudinal ecotypes and cold adaptation. Functional Ecology 12(4): 573-591. https://doi.org/10.1046/j.1365-2435.1998.00236.x
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1998. Adaptation to changing environments in European Scots pine populations across a latitudinal gradient. Silva Fennica 32(2): 129-140. https://doi.org/10.14214/sf.691
 • Prus-Głowacki W., Oleksyn J., Reich P.B. 1998. Relation between genetic structure and susceptibility to air pollution of European Pinus sylvestris populations from a IUFRO-1982 provenance experiment. Chemosphere 36(4-5): 813-818. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(97)10129-1
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1998. Seedlings of five boreal tree species differ in acclimation of net photosynthesis to elevated CO2and temperature. Tree Physiology 18(11): 715-726. https://doi.org/10.1093/treephys/18.11.715
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1998. Temperature and ontogeny mediate growth response to elevated CO2in seedlings of five boreal tree species. New Phytologist 140: 179-210. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1998.00272.x

 

1997:

 • Ellsworth D.S., Oleksyn J. 1997. Evaluating the risk of air pollution to forests in Central and Eastern Europe. In: Gutkowski R.M., Winnicki T. (eds.). Restoration of Forests. Environmental Challenges in Central and Eastern Europe. NATO ASI Series 2: Environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Pp. 121-132. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-011-5548-9_9.pdf
 • Giertych M.J., De Temmerman L.O., Rachwał L. 1997. Distribution of chemical elements along the length of Scots pine needles in a heavily polluted and a control environment. Tree Physiology 17(11): 697-703. https://doi.org/10.1093/treephys/17.11.697
 • Oleksyn J., Modrzyński J., Prus-Głowacki W., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1997. Możliwości zastosowania istniejących doświadczeń leśnych do poznania ekofizjologicznych i genetycznych mechanizmów interakcji drzew i środowiska. Sylwan 141(4): 103-117.
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Lorenc-Plucińska G., Konwińska A., Żytkowiak R.Karolewski P., Reich P.B. 1997. Needle CO2exchange, structure and defense traits in relation to needle age in Pinus heldreichii Christ – a relict of Tertiary flora. Trees 12: 82-89. https://doi.org/10.1007/PL00009700

 

1996:

 • Giertych M.J., Werner A. 1996. Phenolic compounds in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) damaged by industrial pollution. Arboretum Kórnickie 41: 165-172.
 • Karolewski P. 1996. Rola proliny u roślin wyższych w warunkach stresu abiotycznego [Role of proline in higher plants under conditions of abiotic stress]. Wiadomości Botaniczne 40(3/4): 67-81. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2018/02/wb.1996.037_ev_s.pdf
 • Oleksyn J.Karolewski P., Giertych M.J., Werner A., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1996. Altered root growth and plant chemistry of Pinus sylvestris seedlings subjected to aluminium in nutrient solution. Trees 10: 135-144. https://doi.org/10.1007/BF02340765
 • Reich P.B., Oleksyn J., Modrzynski J., Tjoelker M.G. 1996. Evidence that longer needle retention of spruce and pine populations at high elevations and high latitudes is largely a phenotypic response. Tree Physiology 16(7): 643-647. https://doi.org/10.1093/treephys/16.7.643
 • Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G. 1996. Needle respiration and nitrogen concentration in Scots pine populations from a broad latitudinal range: a common garden test with field-grown trees. Functional Ecology 10(6): 768-776. https://doi.org/10.2307/2390512

 

1995:

 • Karolewski P. 1995. Odporność na czynniki abiotyczne. W: Bugała W. (red.). Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.). Wydawnictwo Sorus, Poznań-Kórnik. Ss. 443-468.
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Changes in the level of phenols during needle development in Scots pine populations in a control and polluted environment. European Journal of Forest Pathology 25(6-7): 297-306. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1995.tb01345.x
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Wpływ nawożenia wapniowego na poziom fenoli u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach skażenia związkami glinu, siarki i fluoru. Arboretum Kórnickie 40: 169-184.
 • Karolewski P., Pukacki P. 1995. Free proline as an indicator of sensitivity of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to low temperature. Arboretum Kórnickie 40: 159-167.
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T., Oleksyn J. 1995. Mycorrhizal status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation affected by pollution from a phosphate fertilizer plant. Water, Air, and Soil Pollution 85: 1281-1286. https://doi.org/10.1007/BF00477158
 • Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J., Reich P.B. 1995. Interaction of ozone pollution and light on photosynthesis in a forest canopy experiment. Plant, Cell & Environment 18(8): 895-905. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.1995.tb00598.x
 • Żytkowiak R. 1995. Indukcja sometycznej embriogenezy w kulturach kalusowych modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) [Induction of somatic embryogenesis in callus cultures of larch (Larix decidua Mill.)]. Arboretum Kórnickie 40: 117-123.

 

1994:

 • Bojarczuk K., Oleksyn J. 1994. Rozwój jednorocznych sadzonek sosny (Pinus sylvestris L.) i brzozy (Betula pendula Routh.) w zanieczyszczonych podłożach inokulowanych grzybem Trichoderma harzianum Rifai. Arboretum Kórnickie 39: 163-177.
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1994. Influence of aluminium, cadmium, manganese and lead ions on the level of phenols in needles and roots and on root respiration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in laboratory conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 63(1): 29-35. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/download/asbp.1994.022/851
 • Lorenc-Plucińska G., Karolewski P. 1994. Aluminium effects on pyridine nucleotide redox state in roots of Scots pine. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 63(2): 167-171. https://doi.org/10.5586/asbp.1994.022
 • Oleksyn J., Prus-Głowacki W., Giertych M., Reich P.B. 1994. Relation between genetic diversity and pollution impact in a 1912 experiment with East European Pinus sylvestris provenances. Canadian Journal of Forest Research 24(12): 2390-2394. https://doi.org/10.1139/x94-308
 • Oleksyn J.Rachwał L. 1994. Wzrost europejskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestrisL.) w doświadczeniu proweniencyjnym SP-IUFRO-1982 w Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 138(9): 57-69.
 • Oleksyn J., Reich P.B. 1994. Pollution, Habitat Destruction, and Biodiversity in Poland. Conservation Biology 8(4): 943-960. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1994.08040943.x
 • Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G. 1994. Relationship of aluminum and calcium to net CO2exchange among diverse Scots pine provenances under pollution stress in Poland. Oecologia 97: 82-92. https://doi.org/10.1007/BF00317911
 • Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G. 1994. Seed mass effects on germination and growth of diverse European Scots pine populations. Canadian Journal of Forest Research 24: 306-320. https://doi.org/10.1139/x94-044
 • Shevyakova N.I., Karolewski P. 1994. K voprosu o mechanizmach otvetnych reakcij na zasolenije razlicznych po soleustojczivosti sortov fasoli. Sel'skochozjajstvennaja biologija 1: 84-88.
 • Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J., Reich P.B. 1994. An open-air system for exposing forest-canopy branches to ozone pollution. Plant, Cell & Environment 17(2): 211-218. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.1994.tb00285.x
 • Werner A., Chojnacki B. 1994. Wpływ skażonych gleb na wzrost siewek sosny, typ i stopień infekcji mikoryzowej. Arboretum Kórnickie 39: 179-206.
 • Werner A., Siwecki R. 1994. Embryogenesis and characteristics of hybrids between resistant to poplar rust Populus lasiocarpaand susceptible Populus nigra. Arboretum Kórnickie 39: 145-154.

 

1993:

 • Giertych M.J., Karolewski P. 1993. Changes in phenolic compounds content in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings following short term exposition to sulphur dioxide. Arboretum Kórnickie 38: 43-52.
 • Karolewski P., Lorenc-Plucińska G. 1993. Zaburzenia w procesach fizjologicznych i metabolizmie pod wpływem gazowych zanieczyszczeń powietrza. W: Białobok S., Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia sosny zwyczajnej. Wydawnictwo Sorus, Poznań. Ss. 103-207.
 • Lindroth R.L., Reich P.B., Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J. 1993. Light environment alters response to ozone stress in seedlings of Acer saccharum Marsh. and hybrid Populus L. III. Consequences for performance of gypsy moth. New Phytologist 124(4): 647-651. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1993.tb03854.x
 • Oleksyn J. 1993. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Białobok S., Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia sosny zwyczajnej. Sorus, Poznań-Kórnik. Ss. 89-101.
 • Oleksyn J. 1993. Zróżnicowanie wrażliwości na działanie szkodliwych czynników abiotycznych. W: Białobok S., Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia sosny zwyczajnej. Sorus, Poznań-Kórnik. Ss. 395-404.
 • Oleksyn J., Fritts H.C., Hughes M.K. 1993. Tree-ring analysis of different Pinus sylvestris provenances, Quercus robur, Larix decidua and L. decidua L. kaempferi affected by air pollution. Arboretum Kórnickie 38: 87-111.
 • Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J., Reich P.B. 1993. Light environment alters response to ozone stress in seedlings of Acer saccharum Marsh. and hybrid Populus L. I. In situ net photosynthesis, dark respiration and growth. New Phytologist 124(4): 627-636. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1993.tb03852.x
 • Volin J.C., Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1993. Light environment alters response to ozone stress in seedlings of Acer saccharum Marsh. and hybrid Populus L. II. Diagnostic gas exchange and leaf chemistry. New Phytologist 124(4): 637-646. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1993.tb03853.x
 • Werner A. 1993. Pathological anatomy of of Scots pine thin woody roots invaded by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Arboretum Kórnickie 38: 113-130.
 • Werner A. 1993. Presumable mechanisms of antagonism involved in protection of standing oaks with Trichoderma. Biotechnologia 1(20): 20-26.
 • Werner A. 1993. Spores germination and mycelium development of Trichoderma in oak sapwood. In: Luisi N., Lerario P., Vannini A. (eds.). Recent advances in studies on oak decline. Tipolitografia Radio – Putignano, Bari, Italy. Pp. 397-404.

 

1992:

 • Giertych M., Oleksyn J. 1992. Studies on genetic variation in Scots pine (Pinus sylvestris L.) coordinated by IUFRO. Silvae Genetica 41(3): 133-143. PDF
 • Karolewski P. 1992. Ocena wrażliwości jedenastu gatunków z rodzaju Pinus na działanie SO2, HF, NO2 i O3 w kontrolowanych warunkach. Arboretum Kórnickie 37: 75-81.
 • Oleksyn J., Chałupka W., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1992. Geographic origin of Pinus sylvestris populations influences the effects of air pollution on flowering and growth. Water, Air and Soil Pollution 62: 201-212. https://doi.org/10.1007/BF00480255
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1992. Growth and biomass partitioning of populations of European Pinus sylvestris L. under simulated 50° and 60°N daylengths: evidence for photoperiodic ecotypes. New Phytologist 120(4): 561-574. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1992.tb01806.x
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1992. Whole-plant CO2exchange of seedlings of two Pinus sylvestris L. provenances grown under simulated photoperiodic conditions of 50° and 60°N. Trees 6: 225-231. https://doi.org/10.1007/BF00224340

 

1991:

 • Oleksyn J. 1991. Inheritance of resistance to abiotic factors. In: Giertych M., Matyas C. (eds.). Genetics of Scots pine. Development in Plant Genetics and Breeding 3, Elsevier (Amsterdam). Pp. 219-229.
 • Oleksyn J., Fritts H.C. 1991. Influence of climatic factors upon tree-rings of Larix decidua and L. decidua L. kaempferi from Pulawy, Poland. Trees 5: 75-82. https://doi.org/10.1007/BF00227488
 • Werner A. 1991. Odporność drzew sosny zwyczajnej pierwszej i drugiej generacji w ognisku choroby wywołanej przez grzyb Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Arboretum Kórnickie 36: 113-126.

 

1990:

 • Karolewski P. 1990. Visible and invisible injury to Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles caused by sulphur dioxide. Arboretum Kórnickie 35: 127-136.
 • Karolewski P., Shevyakova N.I. 1990. Effect of sulphite ions on the proline and polyamine content in the bean Phaseolus vulgaris. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 59(1-4): 55-64. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/download/asbp.1990.005/975
 • Lorenc-Plucińska G., Białobok S., Karolewski P., Werner A., Siwecki R. 1990. Direct effect of sulfur dioxide on Scots pine. Bulletin of the Finnish Forest Research Institute 360: 203-208.
 • Oleksyn J. 1990. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Białobok S. (red.). Buk (Fagus sylvatica L.). PWN, Warszawa-Poznań. Ss. 97-122.
 • Werner A. 1990. Tissue responses of thin roots of Scots pine to infection by Heterobasidion annosum. Bulletin of the Finnish Forest Research Institute 360: 161-169.

 

1989:

 • Karolewski P. 1989. Fotochemiczne związki utleniające. W: Białobok S. (red.). Życie drzew w skażonym środowisku. PWN, Warszawa-Poznań. Ss. 143-157.
 • Karolewski P. 1989. Free proline content and susceptibility of poplar (Populus) cuttings to the action of SO2, NaCl and PEG at different temperatures. Environmental Pollution 57(4): 307-315. https://doi.org/10.1016/0269-7491(89)90086-9
 • Karolewski P. 1989. Free proline content of 18 European provenances of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and their susceptipbility to the action of SO2, NO2 and HF. Folia Dendrologica 16: 365-382.
 • Karolewski P. 1989. Oddziaływanie tlenków azotu na rośliny drzewiaste. W: Białobok S. (red.). Życie drzew w skażonym środowisku. PWN, Warszawa-Poznań. Ss. 129-142.
 • Karolewski P. 1989. Przeliczniki i wzory. W: Białobok S. (red.). Życie drzew w skażonym środowisku. PWN, Warszawa-Poznań. Ss. 489-499.
 • Karolewski P. 1989. Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na procesy fizjologiczne i metabolizm roślin. W: Białobok S. (red.). Życie drzew w skażonym środowisku. PWN, Warszawa-Poznań. Ss. 273-339.
 • Oleksyn J. 1989. Fotosynteza drzew w skażonym środowisku. W: Białobok S. (red.). Życie drzew w skażonym środowisku. PWN, Warszawa-Poznań. Ss. 341-376.
 • Werner A. 1989. Pathological changes induced in anatomical structure of leaves by industrial gases. Aquilo Ser. Botanica 27: 35-43.

 

1988:

 • Karolewski P., Daszkiewicz P. 1988. Wpływ dwutlenku siarki na poziom fenoli w liściach topoli o zróżnicowanej wrażliwości na działanie tego gazu. Arboretum Kórnickie 33: 231-238.
 • Oleksyn J. 1988. Height growth of different European Scots pine Pinus sylvestris L. provenances in a heavily polluted and a control environment. Environmental Pollution 55(4): 289-299. https://doi.org/10.1016/0269-7491(88)90251-5
 • Oleksyn J. 1988. Report on the IUFRO-1982 provenance experiment on Scots pine (Pinus sylvestris L.). Arboretum Kórnickie 33: 211-229.
 • Oleksyn J.Karolewski P.Rachwał L. 1988. Susceptibility of European Pinus sylvestris L. populations to the action of SO2, NO2, SO2+NO2 and HF in laboratory and field conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 57(1): 107-115. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.1988.010/2437

 

1987:

 • Oleksyn J. 1987. Air pollution effects on 15 European and Siberian Scots pine (Pinus sylvestrisL.) provenances growing in a 75-years-old experiment. Arboretum Kórnickie 32: 151-162.
 • Oleksyn J., Oleksynowa K., Kozlowska E., Rachwal L. 1987. Mineral content and the sensitivity of black pine (Pinus nigra) of various provenances to industrial air pollution. Forest Ecology and Management 21(3-4): 237-247. https://doi.org/10.1016/0378-1127(87)90046-6
 • Oleksyn J., Przybyl K. 1987. Oak decline in the Soviet Union – Scale and hypotheses. European Journal of Forest Pathology 17(6): 321-336. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1987.tb01325.x
 • Rachwal L.Oleksyn J. 1987. Growth and development of Black pine (Pinus nigra Arn.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Niepolomice Forest provenance experimentsActa Agraria et Silvestria, Series Silvestris 26: 163-181.
 • Werner A. 1987. Responses of in vitro grown pine seedlings to infection by four strains of Heterobasidion annosum. European Journal of Forest Pathology 17: 93-101. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1987.tb00733.x

 

1986:

 • Bialobok S.Karolewski P., Oleksyn J. 1986. Reaktionen von Geholzen auf industrielle Umweltbelastungen. Wiss. Z. Techn. Univ. Dresden 35: 206-209.
 • Karolewski P. 1985. The role of free proline in the sensitivity of poplar (Populus ‘Robusta’) plant to the action of SO2. European Journal of Forest Pathology 15(4): 199-206. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1985.tb00886.x
 • Oleksyn J.Bialobok S. 1986. Net photosynthesis, dark respiration and susceptibility to air pollution of 20 European provenances of Scots pine Pinus sylvestris L. Environmental Pollution, Ser. A 40(4): 287-302. https://doi.org/10.1016/0143-1471(86)90063-2
 • Oleksyn J., Giertych M., Ryedko G.I. 1986. A new look at the Scots pine provenance experiments of V.D. Ogievskij. Lesnoy Zhurnal 6: 20-24.

 

1985:

 • Oleksyn J. 1985. Scientific activity of Salomon Zakharievich Kurdiani – one of the first investigators of heredity in trees. Folia dendrologica 12: 349-368.

 

1984:

 • Karolewski P. 1984. Influence of SO2on changes in the content of proline and hydroxyproline in the leaves of rooted Weigela cuttings. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 53(2): 237-245. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.1984.022/2678
 • Oleksyn J. 1984. Effect of SO2, HF and NO2on net photosynthetic and dark respiration rates of Scots pine needles of various ages. Photosynthetica 18: 259-262.
 • Oleksyn J., Giertych M. 1984. Results of a 70-years old provenance experiment with Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Pulawy, Poland. Silvae Genetica 33: 22-27. PDF

 

1983:

 • Oleksyn J. 1983. Effect of industrial air pollution from a fertilizer factory on the growth of 70 years old Scots pine in a provenance experiment. Aquilo, Seria Botanica 19: 332-342.

 

1982:

 • Krawiarz K., Oleksyn J., Karolewski P. 1982. Effect of NO2 on photosynthetic pigments in the leaves of Populus 'Hybrida 280'. Arboretum Kórnickie 26: 163-172.
 • Lorenc-Plucinska G.Oleksyn J. 1982. Effect of HF on the photosynthesis, photorespiration and dark respiration in Scotch pine. Fluoride 15: 149-166.
 • Siwecki R., Werner A., Krzan Z., Młodzianowski F. 1982. Resistance mechanisms in interactions between poplars and rusts. In: Heybroek H. M., Stephan B. R., von Weissenberg K. (eds.). Resistance to disease and pests in forest trees. PUDOC, Wageningen. Pp. 130-142.
 • Werner A. 1982. Histological changes induced in Weigela, Japanese larch and Scots pine leaves by SO2. Arboretum Kórnickie 26: 189-201.
 • Werner A. 1982. Histologiczne badania zależności gospodarz-patogen w przebiegu choroby liści topoli wywołnej przez Melampsora larici-populina Kleb. Arboretum Kórnickie 26: 51-99.
 • Werner A. 1982. Rozmieszczenie metabolitów w mezofilu topoli porażonych rdząMelampsora larici-populina Kleb. Arboretum Kórnickie 26: 101-121.

 

1981:

 • Giertych M., Oleksyn J. 1981. Summary of results on Scots pine (Pinus sylvestris L.) volume production in Ogievskij's pre-revolutionary Russian provenance experiments. Silvae Genetica 30(2-3): 56-72. PDF
 • Oleksyn J. 1981. Effect of sulphur dioxide on net photosynthesis and dark respiration of Scots pine individuals differing in susceptibility to this gas. Archiwum Ochrony Środowiska 2-4: 49-58.

 

1980:

 • Białobok S., Karolewski P.Oleksyn J. 1980. Sensitivity of Scots pine needles from mother trees and their progenies to the action of SO2, O3 a mixture of these gases, NO2 and HF. Arboretum Kórnickie 25: 289-303.
 • Białobok S., Oleksyn J.Karolewski P. 1980. Zróżnicowanie we wrażliwości na działanie dwutlenku siarki 6 polskich proweniencji świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.). [Differentiation in sensitivity of six Polish provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to sulphur dioxide]. Arboretum Kórnickie 25: 305-310.
 • Oleksyn J. 1980. Influence of sun spot activity on the cyclic changes in annual ring width in Scots pine and pitch pine from the Niepolomice Forest. Arboretum Kórnickie 25: 311-317.

 

1979:

 • Karolewski P. 1979. Effect of the action of some chemical substances on the degree of injury caused by SO2. Arboretum Kórnickie 24: 307-312.
 • Karolewski P., Białobok S. 1979. Wpływ dwutlenku siarki, ozonu, mieszaniny tych gazów i fluorowodoru na uszkodzenie igieł modrzewia europejskiego [Effect of sulphur dioxide, ozone, a mixture of these gases and of hydrogen fluoride on the damage to needles of European Larch]. Arboretum Kórnickie 24: 297-305.
 • Krawiarz K., Oleksyn J.Karolewski P. 1979. Changes in chlorophyll a and b content in leaves of the poplar Populus 'Hybrida 275' subjected to action of SO and in the needles of European larch treated with HF. Arboretum Kórnickie 24: 321-328.
 • Siwecki R., Werner A. 1979. Resistance mechanisms involved in the penetration and colonization of poplar leaf tissues by Melampsora rust. Phytopathologia Mediterranea 19: 27-29.
 • Werner A., Krzan Z. 1979. Etiology of Puccinia pori (Sow.) Wint. and behaviour of its urediniospores on poplar leaves. Arboretum Kórnickie 24: 201-207.

1978:

 • Białobok S., Karolewski P. 1978. Ocena stopnia odporności drzew matecznych sosny zwyczajnej i ich potomstwa na działanie SO2, O3 oraz mieszaniny tych gazów [Evaluation of the degree of resistance of maternal Scots pine trees and their progeny to the action of SO2, O3 and a mixture of these gases]. Arboretum Kórnickie 23: 299-310.
 • Białobok S., Karolewski P.Rachwał L. 1978. Charakterystyka urządzeń służących do badania wpływu szkodliwych gazów na rośliny [Description of equipment developed for the study of the effect of injurious gases on plants]. Arboretum Kórnickie 23: 239-249.
 • Mejnartowicz L., Białobok S., Karolewski P. 1978. Genetic characteristics of Scots pine specimens resistant and susceptible to SO2 action. Arboretum Kórnickie 23: 233-238.
 • Młodzianowski F., Werner A., Siwecki R. 1978. Germination of Melampsora larici-populina uredospores on poplar leaves. European Journal of Forest Pathology 8: 119-125. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1978.tb00624.x
 • Werner A. 1978. Rozwój grzybów z rodzaju Melampsora w porażonych liściach topoli. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych – Phytopathologia Polonica II, 198: 272-274.
 • Werner A., Siwecki R. 1978. Histological studies on infection processes by Dothichiza populea Sacc. et Briard in susceptible and resistant poplar clones. European Journal of Forest Pathology 8: 217-226. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1978.tb00629.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button