INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zakład Związków Symbiotycznych

 

1. Skład

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

 

prof. dr hab. Marian J. Giertych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Maria Rudawska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Leszek Karliński – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Marta Kujawska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Robin Wilgan – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariola Matelska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Tematyka badawcza

 

 • różnorodność zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych w ekosystemach leśnych
 • wpływ ochrony obszarowej na różnorodność grzybów z różnych grup troficznych
 • czynniki kształtujące zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych w szkółkach leśnych
 • wpływ genotypu drzew i warunków środowiskowych na zbiorowiska i biomasę grzybów mykoryzowych i innych mikroorganizmów glebowych
 • globalne zmiany klimatu a relacje symbiotyczne drzew
 • interakcje pomiędzy obcymi i inwazyjnymi gatunkami drzewiastymi a grzybami w rodzimych ekosystemach leśnych
 • modelowanie nisz klimatycznych grzybów i związanych z nimi roślin drzewiastych
 • ekologia interakcji roślin drzewiastych i roślinożernych owadów
 • jemioła i jej wpływ na drzewa i drzewostany

 

3. Projekty badawcze w trakcie realizacji

 

 • Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevisw siedliskach leśnych i nieleśnych (Fungal communities and functional guilds accompanying roots of Ulmus laevis in forest and non-forest habitats). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2020/37/N/NZ9/01915). Okres realizacji: 2021-2024. Kierownik projektu: Kujawska M. Opiekun: Leski T.
 • Jak inwazja robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L.) wpływa na zbiorowiska grzybów glebowych w rodzimych lasach w Europie? (How do invasion of black locust (Robinia pseudoacacia L.), black cherry (Prunus serotina Ehrh.) and northern red oak (Quercus rubra L.) affect the soil fungal communities of native forests in Europe?). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2020/37/N/NZ8/01403). Okres realizacji: 2021-2024. Kierownik projektu: Wilgan R. Opiekun: Leski T.
 • Zbiorowiska grzybów glebowych wysp śródlądowych i czynniki je kształtujące – podejście metagenomiczne (Soil fungal communities of inland islands and the factors shaping these communities - a metagenomic approach). Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (DIAMENTOWY GRANT, 0007/DIA/201948). Okres realizacji: 2019-2022. Kierownik projektu: Janowski D. Opiekun: Leski T.
 • Czy gatunek i proweniencja drzew wpływają na zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych? Badania na przykładzie Abies alba i Abies grandis. Projekt realizowany z Funduszu Badań Własnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (konkurs wewnętrzny na realizację zadań badawczych służących  rozwojowi młodych naukowców w Instytucie Dendrologii PAN, 2021/01/ZB/FBW/00002). Okres realizacji: 2021. Kierownik projektu: Kujawska M. Opiekun: Leski T.
 • Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych obcych gatunków drzew: dębu czerwonego (Quercus rubra) oraz orzeszników (Carya spp.) w warunkach common garden w Arboretum Kórnickim. Projekt realizowany z Funduszu Badań Własnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (konkurs wewnętrzny na realizację zadań badawczych służących  rozwojowi młodych naukowców w Instytucie Dendrologii PAN, 2021/01/ZB/FBW/00005). Okres realizacji: 2021. Kierownik projektu: Wilgan R. Opiekun: Leski T.

 

4. Projekty badawcze zrealizowane

 • Różnorodność gatunkowa grzybów w drzewostanach Puszczy Białowieskiej, z uwzględnieniem zamierających drzewostanów świerkowych (Diversity of fungi in Białowieża Forest with special regard to declining Norway spruce stands). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR.271.3.17.2017). Okres realizacji: 2017-2020. Kierownik projektu: Leski T.
 • W poszukiwaniu centrów różnorodności gatunkowej grzybów ektomykoryzowych w ekosystemach leśnych: badania zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych w borach mieszanych objętych ochroną rezerwatową i w drzewostanach gospodarczych (Studies of ectomycorrhizal fungal communities in protected and managed mixed coniferous forests – seeking for hot-spots of mycorrhizal fungi). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2014/13/B/NZ9/01992). Okres realizacji: 2015-2019. Kierownik projektu: Rudawska M.
 • Ekofizjologiczne aspekty współwystępowania Cameraria ohridella Guignardia aesculi na kasztanowcu zwyczajnym (Aesculus hippocastanum) [Ecophysiological aspects of co-occurrence of Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on horse chestnut (Aesculus hippocastanum)]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2012/07/B/NZ9/01315). Okres realizacji: 2013-2018. Kierownik projektu: Giertych M.
 • Określenie czynników determinujących obfitość i różnorodność mikoryz naturalnych w celu poprawy jakości i wydajności produkcji materiału sadzeniowego w polowych szkółkach leśnych (Identification of the factors determining the abundance and diversity of natural mycorrhizae to improve the quality and efficiency of production of planting material in the field forest nurseries). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR-2717/12). Okres realizacji: 2012-2015. Kierownik projektu: Rudawska M.
 • Wpływ genotypu gospodarza i środowiska na zbiorowiska mikoryzowe u topoli (The influence of tree genotype and environment on mycorrhizal communities of poplars). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N309 115137). Okres realizacji: 2009-2013. Kierownik projektu: Karliński L.
 • Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikoryzowych u modrzewia europejskiego w Polsce, z terenów jego naturalnego zasięgu występowania i poza zasięgiem (Diversity of mycorrhizal community structure of European larch grown in and out of the natural range in Poland). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N309 184737). Okres realizacji: 2009-2013. Kierownik projektu: Leski T.

 

5. Publikacje

 

W druku:

 

2023: 

 • Giertych M.J., Leski T., 2023. Split-root system as a useful tool to study woody plant biology. Plant and Soil. https://doi.org/10.1007/s11104-023-06025-3
 • Giertych M.J., Łukowski A., Karolewski P. 2023. Cynipid galls on oak leaves are resilient to leaf vein disruption. Journal of Plant Research 136(4): 527-534. https://doi.org/10.1007/s10265-023-01462-8
 • Janowski D., Leski T., 2023. Landscape-scale mapping of soil fungal distribution: proposing a new NGS-based approach. Scientific Reports. 13: 10280. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37538-7
 • Janowski D., Leski T., 2023. Methods for identifying and measuring the diversity of ectomycorrhizal fungi. Forestry. An International Journal of Forest Research 1–14. https://doi.org/10.1093/forestry/cpad017
 • Kujawska M., Rudawska M., Wilgan R., Banach J., Leski T. 2023. Comparable ectomycorrhizal fungal species richness but low species similarity among native Abies alba and alien Abies grandis from provenance trials in Poland. Forest Ecology and Management, 546: 121355. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121355
 • Szuba A., Ratajczak E., Leski T., Jasińska A.K., Hanć A., Piechalak A., Woźniak G, Jagodziński, A. M. 2023. Physiological response of adult Salix aurita in wetland vegetation affected by flooding with As-rich fine pyrite particles. Science of the Total Environment 865: 161197.
 • Thomas P.A., Dering M., Giertych M.J., Iszkuło G., Tomaszewski D., Briggs J., 2023. Biological Flora of Britain and Ireland: Viscum album. Journal of Ecology 111: 701–739. https://doi.org/10.1111/1365-2745.14036

 

 

2022:

 

 • Frymark-Szymkowiak A., Karliński L. Impacts of hydrological conditions on the activities of soil enzymes in temperate floodplain forest sites. Soil Research. https://doi.org/10.1071/SR21156
 • Halama M., Pencakowski B., Fałtynowicz W., Leski T., Patejuk K., Wilgan R., Kowalewska A., Fałtynowicz H., Piegdoń A., Staniaszek-Kik M., Górski P., Romański M., Picińska-Fałtynowicz J., Kapruś I., Krzysztofiak L. 2022. Nowe gatunki grzybów makroskopijnych w biocie Wigierskiego Parku Narodowego. Steciana 26,3: 29-35. https://doi.org/10.12657/steciana.026.003
 • Janowski D., Leski T. 2022. Factors in the Distribution of Mycorrhizal and Soil Fungi. Diversity 14: 1122. https://doi.org/10.3390/d14121122
 • Karliński L. 2022. Grzybowi towarzysze topoli. Kórniczanin 3: #12.
 • Kujawska M., Krawiarz K. 2022. Zapomniany wiązy? Kórniczanin 18: 12-13.
 • Leski T. 2022. Czas na grzyby. Kórniczanin 16:12.
 • Rudawska M., Kujawska M. 2022. Różnorodność grzybów ektomykoryzowych w polowych szkółkach leśnych. Las Polski 24: 26-27
 • Rudawska M., Leski T., Stasińska M., Karliński L., Wilgan R., Kujawska M.B. 2022. The contribution of forest reserves and managed forests to the diversity of macrofungi of different trophic groups in European mixed coniferous forest ecosystem. Forest Ecology and Management, 518: 120274.  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120274
 • Wilgan R. 2022. Grzyby podziemne – w symbiozie z korzeniami drzew leśnych. Las Polski 13-14: 30-32
 • Wilgan R., Leski T. 2022. Ectomycorrhizal assemblages of invasive Quercus rubra L. and non-invasive Carya Nutt. trees under common garden conditions in Europe. Forests 13, 676. https://doi.org/10.3390/f13050676

 

 

2021: 

 • Karliński L. 2021. Wiele twarzy topoli. Kórniczanin 21: #16.
 • Karliński L. 2021. Axis mundi i historia jednego drzewa. Kórniczanin 13: #19.
 • Karliński L. 2021. Biomass of external mycelium of ectomycorrhizal fungi associated with poplars – The impact of tree genotype, tree age and soil environment. Applied Soil Ecology 160: #103847. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103847
 • Karliński L., Karlińska A. 2021. Bukszpan a ćma bukszpanowa, notatki z frontu. Kórniczanin 7: #12-13.
 • Karliński L. 2021. The arbuscular mycorrhizal symbiosis of trees. Structure, function and regulating factors. In: Shrivastava N., Mahajan S., Varma A. (eds.) Symbiotic  Soil Microorganisms. Biology and Applications. Soil Biology vol 60. Springer. 117-128. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51916-2_7
 • Karliński L. 2021. Ekstramatrykalna grzybnia mykoryzowa – niewidoczny sprzymierzeniec drzew. Las Polski 17: 20-21.
 • Kujawska M. 2021. Życiodajne korzenie. Drzewo Franciszka 4: 60-62.
 • Kujawska M.B.Rudawska M., Stasińska M., Pietras M., Leski T. 2021. Distribution and ecological traits of a rare and threatened fungus Hericium flagellum in Poland with the prediction of its potential occurrence in Europe. Fungal Ecology 50: #101035. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.101035
 • Kujawska M.B., Rudawska M., Wilgan R., Leski T. 2021. Similarities and Differences among Soil Fungal Assemblages in Managed Forests and Formerly Managed Forest Reserves. Forests 12, 353. https://doi.org/10.3390/f12030353
 • Łukowski, A., Giertych M.J., Żmuda M., Mąderek E., Adamczyk D., Karolewski P. 2021. Decomposition of herbivore-damaged leaves of understory species growing in oak and pine stands. Forests  12: #304. https://doi.org/10.3390/f12030304
 • Nowak K., Giertych M.J., Pers-Kamczyc E., Thomas P.A., Iszkuło G. 2021. Defence Is a Priority in Female Juveniles and Adults of Taxus baccata L. Forests 12, #844. https://doi.org/10.3390/f12070844
 • Nowak K., Giertych M.J., Pers-Kamczyc E., Thomas P.A., Iszkuło G. 2021. Rich but not poor conditions determine sex‐specific differences in growth rate of juvenile dioecious plants. Journal of Plant Research DOI: 10.1007/s10265-021-01296-2
 • Rudawska M.Leski T. 2021. Ectomycorrhizal Fungal Assemblages of Nursery-Grown Scots Pine are Influenced by Age of the Seedlings. Forests 12(2): #134. https://doi.org/10.3390/f12020134
 • Thomas P.A., Leski T., Porta N.L., Dering M., Iszkuło G. 2021. Biological Flora of the British Isles: Crataegus laevigata. Journal of Ecology 109: 572-596. https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2745.13541
 • Wilgan R. 2021. Dual and Tripartite Symbiosis of Invasive Woody Plants. In: Shrivastava N., Mahajan S., Varma A. (eds). Symbiotic Soil Microorganisms. Biology and Applications. Soil Biology vol 60. Springer. 87-98. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51916-2_5
 • Wilgan R. 2021. Jak inwazyjne gatunki drzew wpłyną na grzyby leśne? Las Polski 17: 18-19.
 • Wilgan R. 2021. Przyszłość zapisana w korzeniach. Echa Leśne 4: 25-27

 

2020: 

 • Giertych M.J., Chmielarz P. 2020. Size variability in embryonic axes, cotyledons, acorns and seedlings in fifteen species of the genus Quercus. Trees 34: 593-601. https://doi.org/10.1007/s00468-019-01941-3
 • Giertych M.J., Iszkuło G. 2020. O jemiole słów kilka. Kórniczanin 4: #11
 • Iszkuło G., Armatys L., Dering M., Ksepko M., Tomaszewski D., Ważna A., Giertych M.J. 2020. Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych [Mistletoe as a threat to the health state of coniferous forest]. Sylwan 164(3): 226-236. https://doi.org/10.26202
 • Giertych M.J. 2020. Skrzydlata „inżynieria środowiskowa”. Wiedza i życie 10: 22-27.
 • Karliński L. 2020. Topole, drzewa wielu kontrastów. Las Polski 22: 18-20.
 • Karliński L., Ravnskov S., Rudawska M. 2020. Soil microbial biomass and community composition relates to poplar genotypes and environmental conditions. Forests 11: #262. http://doi:10.3390/f11030262
 • Karolewski P., Łukowski A., Adamczyk D., Żmuda M., Giertych M.J., Mąderek E. 2020. Species composition of arthropods on six understory plant species growing in high and low light conditions. Dendrobiology 84: 58-80. https://doi:/10.12657/denbio.084.006
 • Kujawska M.Leski T. 2020. Aleja bukowa z perłą w tle. Kórniczanin 20: 8-9.
 • Kujawska M.Rudawska M., Stasińska M., Leski T. 2020. Świat grzybów wielkoowocnikowych kontynentalnego boru mieszanego. Las Polski 22: 27-29.
 • Pilichowski S., Giertych M.J. 2020. Two galling insects (Hartigiola annulipes and Mikiola fagi), one host plant (Fagus sylvatica) – differences between leaf and gall chemical composition. Baltic Forestry 26(2): 209–219. https://doi.org/10.46490/BF474
 • Rożek K., Rola K., Błaszkowski J., Leski T., Zubek S. 2020. How do monocultures of fourteen forest tree species affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness and composition in soil? Forest Ecology and Management 465: #118091. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118091
 • Rudawska M.Kujawska M. 2020. Gospodarować czy chronić? Różnorodność grzybów w lasach gospodarczych a objętych ochroną. Las Polski 4: 13-15.
 • Wilgan R. 2020. Symbioza mykoryzowa obcych i inwazyjnych gatunków drzew. Leśne Prace Badawcze 81(1): 43-50. https://doi.org/10.2478/frp-2020-0005
 • Wilgan R. 2020. Nie tylko dla smakoszy. Echa leśne, 2: 28-30.
 • Wilgan R. 2020. Wiosenne grzybobranie. Las Polski 9: 18-20.
 • Wilgan R. 2020. Na grzyby do ogródka, Kórniczanin 9: #15.
 • Wilgan R. 2020. Potencjał orzeszników w uprawie cennych gatunków trufli w Europie. Las Polski 5: #14.
 • Wilgan R.Leski T., Kujawska M., Karliński L., Janowski D., Rudawska M. 2020. Ectomycorrhizal fungi of exotic Carya ovata (Mill.) K. Koch in the context of surrounding native forests on Central European sites. Fungal Ecology 44: #100908. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2019.100908

 

2019: 

 • Aučina A., Rudawska M.Wilgan R., Janowski D., Skridaila A., Dapkūnienė S., Leski T. 2019. Functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities along a peatland–forest gradient. Pedobiologia 74: 15-23. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2019.03.001
 • Giertych M.J., Jagiełło R. 2019. Ucieczka z lasu jako szansa na przetrwanie. Historia, zagrożenia, badania i perspektywy, czyli co wiemy o kasztanowcu [Flee the Forest to Survive]. Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4/59-60: 58-61.
 • Iszkuło G., Armatys L., Ksepko M., Tomaszewski D., Giertych M.J. 2019. Jemioła – coraz poważniejsze zagrożenie dla polskich lasów. Las Polski 13-14: 13-15.
 • Jagiełło R., Baraniak E., Guzicka M., Karolewski P., Łukowski A., Giertych M.J. 2019. One step closer to understanding the ecology of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae): The effects of light conditions. European Journal of Entomology 116: 42-51. https://www.eje.cz/pdfs/eje/2019/01/05.pdf
 • Jagiełło R., Giertych M.J. 2019. Słów kilka o kasztanowcu. Wieści z lasu – dodatek do Życie Gostynia 14(1021): #19.
 • Jagiełło R., Łakomy P., Łukowski A., Giertych M.J. 2019. Spreading-the-hypothesis may explain Cameraria ohridella oviposition in relations to leaf blotch disease. Arthropod-Plant Interactions 13(5): 787-795. https://doi.org/10.1007/s11829-019-09697-w
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65: 33-43. https://doi.org/10.1080/09670874.2018.1454630
 • Janowski D., Wilgan R., Leski T., Karliński L., Rudawska M. 2019. Effective molecular identification of ectomycorrhizal fungi: revisiting DNA isolation methods. Forests 10(3): #218. https://doi.org/10.3390/f10030218
 • Karliński L. 2019. Torfowiska – zagrożenia i ochrona [Peatlands – Threats and Protection]. Aura Ochrona Środowiska 10: 6-10. https://doi.org/10.15199/2.2019.10.1
 • Kujawska M. 2019. Dlaczego warto jeść grzyby? Las Polski 22: 18-20.
 • Kujawska M. 2019. Superhuba w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec. Kórniczanin 17: #12.
 • Kujawska M., Stasińska M., Leski T.Rudawska M. 2019. First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the "Olbina" nature reserve in Wielkopolska Voivodship, Poland. Acta Mycologica 54(2): #1133. https://doi.org/10.5586/am.1133
 • Leski T. 2019. Grzybobranie w Arboretum. Kórniczanin 14 (545): #11.
 • Leski T.Wilgan R., Pietras M., Karliński L., Rudawska M. 2019. Podziemny świat grzybów ektomykoryzowych. Las Polski 24: 20-21.
 • Leski T.Rudawska M., Kujawska M., Stasińska, M., Janowski D., Karliński L., Wilgan R. 2019. Both forest reserves and managed forests help maintain ectomycorrhizal fungal diversity. Biological Conservation 238: #108206. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108206
 • Pilichowski S., Ulitzka M.R., Jagiełło R., Giertych M.J. 2019. Plant-mediated interaction: a first record of thrips feeding on Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) galls. Polish Journal of Ecology 67: 168-173. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2019.67.2.007
 • Rudawska M. 2019. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: O mykoryzie, czyli dlaczego grzyby rosną w lesie? Kórniczanin 15: #11.
 • Rudawska M.Kujawska M., Leski T., Janowski D., Karliński L., Wilgan R. 2019. Ectomycorrhizal community structure of the admixture tree species Betula pendulaCarpinus betulus, and Tilia cordata grown in bare-root forest nurseries. Forest Ecology and Management 43: 113-125. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.01.009
 • Rudawska M., Leski T. 2019. Wpływ zmian klimatu na grzyby ektomykoryzowe [The Impact of Climate Change on Ectomycorrhizal Fungi]. Academia 3-4: 44-47.
 • Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus× canescens with two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza 29(5): 503-517. https://doi.org/10.1007/s00572-019-00910-5
 • Wilgan R. 2019. Dęby pokazują ozory w lasach Zwierzyńca. Kórniczanin 16(547): #9.

 

2018: 

 • Rudawska M.Leski T., Wilgan R., Karliński L., Kujawska M., Janowski D. 2018. Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland. Mycorrhiza 28: 549-560. https://doi.org/10.1007/s00572-018-0846-8
 • Rudawska M.Wilgan R., Janowski D., Iwański M., Leski T. 2018. Shifts in taxonomical and functional structure of ectomycorrhizal fungal community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) underpinned by partner tree ageing. Pedobiologia 71: 20-30. 10.1016/j.pedobi.2018.08.003
 • Ciepliński M., Kasprzak M., Grandtke M., Giertych M.J., Steliga A. 2018. Pattern of secondary infection with Saprolegnia spp. in wild spawners of UDN-affected sea trout Salmo truttam. trutta (L.), the Słupia River, N Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 47(3): 230-238. https://doi.org/10.1515/ohs-2018-0022
 • Kordan B., Stec K., Słomiński P., Giertych M.J., Wróblewska-Kurdyk A., Gabryś B. 2018. Susceptibility of forage legumes to infestation by the pea aphid Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae). Crop & Pasture Science   69: 775-784. https://doi.org/10.1071/CP18065
 • Nowak-Dyjeta K., Giertych M.J., Thomas P., Iszkuło G. 2018. Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles. Acta Physiologiae Plantarum 39(8): #191. https://10.1007/s11738-017-2489-3
 • Pilichowski S., Giertych M.J. 2018. Does Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) distribute its galls randomly? European Journal of Entomology 115: 504-511. https://doi.org/10.14411/eje.2018.050

 

2017: 

 • Guzicka M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Structural modification of Quercus petraea leaf caused by Cynips quercusfolii – histological study of galls. Journal of Plant Interactions 12(1): 7-13. https://doi.org/10.1080/17429145.2016.1269214
 • Jagiełło R., Baraniak E., Karolewski P., Łakomy P., Behnke-Borowczyk J., Walczak U., Giertych M.J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum. Dendrobiology 78: 146-156. https://10.12657/denbio.078.014
 • Jasiczek N., Giertych M.J., Suszka J. 2017. Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Sylwan 161(7): 558-564.
 • Karolewski P., Łukowski A., Walczak U., Baraniak E., Mucha J., Giertych M.J. 2017. Larval food affects oviposition preference, female fecundity and offspring survival in Yponomeuta evonymellus. Ecological Entomology 42(5): 657-667. https://10.1111/een.12428
 • Łukowski A., Giertych M.J., Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2017. Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymelluson its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina. Bulletin of Entomological Research 107(2): 208-216. https://10.1017/S0007485316000791
 • Moscatelli C.M., Bonifacio E.,Chiti T., Cudlin P., Dinca L., Gömöryova E., Grego S., La Porta N., Karliński L., Pellis G., Rudawska M., Squartini A., Zhiyanski M., Broll G. 2017. Soil properties as indicators of treeline dynamics in view of anthropogenic pressure and climate change. Climate Research 73: 73-84. https://doi.org/10.3354/cr01478
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by cynipid gall wasp - proteomic analysis. Acta Physiologiae Plantarum 39: #114. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2414-9
 • Pilichowski S., Giertych M.J. 2017. Gall abundance and leaf size as factors affecting the hypersensitive reaction in the common beech (Fagus sylvatica). Baltic Forestry 23(3): 608-611.
 • Rudawska M.Leski T., Aučina A., Karliński L., Skridaila A., Ryliškis D. 2017. Forest litter amendment during nursery stage influence field performance and ectomycorrhizal community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings outplanted on four different sites. Forest Ecology and Management 395: 104-114. https://10.1016/j.foreco.2017.04.002
 • Szuba A., Karliński L., Krzesłowska M., Hazubska-Przybył T. 2017. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb tolerance of Populus × canescens under in vitro conditions. Plant and Soil 412: 253-266. https://10.1007/s11104-016-3062-3

 

2016: 

 • Kujawska M., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland. Acta Mycologica 51(2): #1085. https://doi.org/10.5586/am.1085
 • Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Danielewicz W. (red). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań. pp. 89-131.
 • Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 25(3): 1197-1204. https://doi.org/10.15244/pjoes/61230

 

2015: 

 • Bojarczuk K., Karliński L., Hazubska-Przybył T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Influence of mycorrhizal inoculation on growth of micropropagated Populus ×canescens lines in metal-contaminated soils. New Forests 46: 195-215. https://doi.org/10.1007/s11056-014-9455-3
 • Karliński L.Rudawska M.Leski T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Biomass of external mycelium of ectomycorrhizal fungi in Norway spruce stands in Poland. Acta Mycologica 50(1): #1063. https://doi.org/10.5586/am.1063
 • Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T.Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – New data and the synthesis. Acta Mycologica 50(2): #1070. https://doi.org/10.5586/am.1070
 • Pietras M., Leski T., Rudawska M. Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159(10): 831-838.
 • Rudawska M.Leski T. 2015. Mykoryza wiązu. W: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (red.). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik. pp. 95-112.
 • Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26: 57-65. https://doi.org/10.1007/s00572-015-0646-3
 • Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2015. Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance. Acta Physiologiae Plantarum 37: #216. https://doi.org/10.1007/s11738-015-1965-x
 • Łukowski A., Giertych M.J., Zadworny M., Mucha J., Karolewski P. 2015. Preferential feeding and occupation of sunlit leaves favors defense response and development in the flea beetle, Altica brevicollis coryletorum – a pest of Corylus avellana. PLOS ONE 10(4): #e0126072. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126072
 • Łukowski A., Mąderek E., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Sex ratio and body mass of adult herbivorous beetles depend on time of occurrence and light conditions. PLOS ONE 10(12): #e0144718. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144718
 • Mąderek E., Łukowski A., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Influence of native and alien Prunus species and light conditions on performance of the leaf beetle Gonioctena quinquepunctata. Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 193-205. https://doi.org/10.1111/eea.12298

 

2014:

 • Aučina A., Rudawska M.Leski T., Skridaila A., Pašakinskiene I., Riepšas E. 2014. Forest litter as the mulch improving growth and ectomycorrhizal diversity of bare-root Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings. iForest 8: 394-400. https://doi.org/10.3832/ifor1083-008
 • Karliński L., Jagodziński A.M., Leski T., Butkiewicz P., Brosz M., Rudawska M. 2014. Fine root parameters and mycorrhizal colonization of horse chestnut trees (Aesculus hippocastanum L.) in urban and rural environments. Landscape and Urban Planning 127: 154-163. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.04.014
 • Leski T.Rudawska M. 2014. Zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych modrzewia europejskiego na powierzchni proweniencyjnej w LZD Krynica w Beskidzie Sądeckim. Sylwan 158(5): 352-360.
 • Karolewski P., Jagodziński A.M., Giertych M.J., Łukowski A., Baraniak E., Oleksyn J. 2014. Invasive Prunus serotina – a new host for Yponomeuta evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae)? European Journal of Entomology 111(2): 227-236. https://doi.org/10.14411/eje.2014.026
 • Pilichowski S., Pazio D., Giertych M.J. 2014. Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation. Entomologica Fennica 25: 161-169. https://doi.org/10.33338/ef.48442

 

2013:

 • Giertych M.J., Jagodziński A.M., Karolewski P. 2013. Spatial distribution of Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae) galls on leaves and within the crowns of oak trees. European Journal of Entomology 110(4): 657-661. https://doi.org/10.14411/eje.2013.089
 • Gugerli F., Brandl R., Castagneyrol B., Franc A., Jactel H., Koelewijn H-P., Martin F., Peter M., Pritsch K., Schroder H., Smulders M.J.M., Kremer A., Ziegenhagen B. and Evoltree JERA3 Contributors: Augustin S., Brandle M., Burban C., Burczyk J., Cavers S., Chybicki I., Conord C., Cremer E., DeWoody J., Donges K., Fady B., Karliński L., Kerdelhue C., Kieliszewska-Rokicka B., Kost G., Kulczyk-Skrzeszewska M., Lakatos F., Lefevre F., Liepelt S., Oddou-Muratorio S., Rexer K.-H., Rudawska M., Schadler M., Taylor G., Tuba K., Viger M., Villani F., Villar M. 2013. Community genetics in the time of next generation molecular technologies. Molecular Ecology 22: 3198-3207. https://doi.org/10.1111/mec.12300
 • Karliński L.Rudawska M., Leski T. 2013. The influence of host genotype and soil conditions on ectomycorrhizal community of poplar clones. European Journal of Soil Biology 58: 51-58. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2013.05.007
 • Karolewski P., Giertych M.J., Żmuda M., Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2013. Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects. Acta Oecologica 53: 19-32. https://doi.org/10.1016/j.actao.2013.08.004
 • Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L. 2013. Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. Annals of Forests Sciences 70: 115-121. https://doi.org/10.1007/s13595-012-0243-y
 • Wallander H., Ekblad A., Godbold D.L., Johnson D., Bahr A., Baldrian P., Björk R.G., Kieliszewska-Rokicka B., Kjoller R., Kraigher H., Plassard C., Rudawska M. 2013. Evaluation of methods to estimate production, biomass and turnover of ectomycorrhizal mycelium in forests soils - A review. Soil Biology & Biochemistry 57: 1034-1047. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.08.027

 

2012:

 • Iszkuło G., Didukh Y., Giertych M.J., Jasińska A.K., Sobierajska K., Szmyt J. 2012. Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata. Annals of Forest Science 69(6): 705-712. https://doi.org/10.1007/s13595-012-0193-4
 • Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M.Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012. Preliminary studies of fungi in forests and inland dunes of the Biebrza National Park. Part II. Macromycetes. - Acta Mycologica 47(2): 215-240. https://doi.org/10.5586/am.2012.027
 • Leski T.Rudawska M. 2012. Ectomycorrhizal fungal community of naturally regenerated European larch (Larix decidua) seedlings. Symbiosis 56: 45-53. https://doi.org/10.1007/s13199-012-0164-4

 

2011:

 • Aučina A., Rudawska M.Leski T., Ryliškis D., Pietras M., Riepšas E. 2011. Ectomycorrhizal fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinus mugo grown on the coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania. Mycorrhiza 21: 237-245. https://doi.org/10.1007/s00572-010-0341-3
 • Giertych M.J., Jagodziński A.M. 2011. Co nowego w interakcjach między owadami a roślinami? Przegląd Leśniczy 9: #7.
 • Giertych M.J., Suszka J. 2011. Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus roburacorns before sowing. Annals of Forest Sciences 68: 433-442. https://doi.org/10.1007/s13595-011-0038-6
 • Jagodziński A.M., Giertych M.J. 2011. Jak roślina z roślinożercą. Las Polski 18: 10-11.
 • Rudawska M.Leski T., Stasińska M. 2011. Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three different sites. Annals of Forest Science 68: 5-15. https://doi.org/10.1007/s13595-010-0002-x

 

2010:

 • Bojarczuk K., Kieliszewska-Rokicka B. 2010. Effect of ectomycorrhiza on Cu and Pb accumulation in leaves and roots of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings grown in metal-contaminated soil. Water, Air and Soil Pollution 207: 227-240. https://doi.org/10.1007/s11270-009-0131-8
 • Giertych M.J., Suszka J. 2010. Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns on seedling growth and their infection by the fungus Erysiphe alphitoides in different light conditions. Dendrobiology 64: 65-70.
 • Karliński L.Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T. 2010. Relationship between genotype and soil environment during colonization of poplar roots by mycorrhizal and endophytic fungi. Mycorrhiza 20: 315-324. https://doi.org/10.1007/s00572-009-0284-8
 • Leski T., Aučina A., Skridaila A., Pietras M., Riepšas E., Rudawska M. 2010. Ectomycorrhizal community structure of different genotypes of Scots pine under forest nursery conditions. Mycorrhiza 20: 473-481. https://doi.org/10.1007/s00572-010-0298-2
 • Leski T., Pietras M.,Rudawska M. 2010. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza 20: 179-190. https://doi.org/10.1007/s00572-009-0278-6
 • Welc M., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J. 2010. Suppression of other soil microorganisms by mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi in root-free soil. Soil Biology and Biochemistry 42(9): 1534-1540. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2010.05.024

 

2009:

 • Iszkulo G., Jasinska A.K., Giertych M.J., Boratynski A. 2009. Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extinction risk of Taxus baccata? Plant Ecology 200: 229-240. https://doi.org/10.1007/s11258-008-9447-5
 • Leski T.Rudawska M., Aučina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. 2009. Wpływ ściółki sosnowej i dębowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 153(10): 675-683. https://doi.org/10.26202/sylwan.2009007
 • Rudawska M.Leski T. 2009. Znaczenie wiedzy o zbiorowiskach grzybów mikoryzowych w szkółkach leśnych dla rozwoju mikoryzacji sterowanej. Sylwan 153(1): 16-26. https://doi.org/10.26202/sylwan.2008102

 

2008:

 • Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2008. Early-season defoliation of Sorbus aucuparia (L.) and Acer platanoides (L.) can induce defense mechanisms against the spider mite Tetranychus urticae (Koch.). Polish Journal of Ecology 56(3): 443-452.
 • Leski T., Mleczko P., Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B. 2008. Metody badań jakościowych i ilościowych ektomikoryz drzew leśnych. W: Mułenko W. (red.). Mikologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ss.108-131.
 • Leski T.Rudawska M., Aučina A. 2008. The ectomycorrhizal status of European larch (Larix decidua Mill.) seedlings from bareroot forest nurseries. Forest Ecology and Management 256(12): 2136-2144. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.08.004
 • Stankeviciene D., Kasparavicius J., Rudawska M.Iwański M. 2008. Studies of ectomycorrhizal fungi aboze-and belowground in the 50-year-old Pinus sylvestris forest. Baltic Forestry 14(1): 7-15.
 • Żmuda M., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Bąkowski M., Grzebyta J., Oleksyn J. 2008. The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects. Acta Scientiarum Polonorum et Silvarum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 7(3): 47-57.

 

2007:

 • Aučina A., Rudawska M.Leski T., Skridaila A., Riepąas E., Iwanski M. 2007. Growth and mycorrhizal community structure of Pinus sylvestris seedlings following the addition of forest litter. Applied and Environmental Microbiology 73: 4867-4873. https://doi.org/10.1128/aem.00584-07
 • Cudlin P., Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Grebenc T., Alberton O., Lehto T., Bakker M. R., Borja I., Konôpka B., Leski T., Kraigher H, Kuyper T.W. 2007. Fine roots and ectomycorrhizas as indicators of environmental change. Plant Biosystems. 141: 406-425. https://doi.org/10.1080/11263500701626028
 • Giertych M.J., Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J. 2007. Feeding behavior and performance of Neodiprion sertiferlarvae reared on Pinus sylvestris needles. Forest Ecology and Management 242: 700-707. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.02.005
 • Iwański M.Rudawska M. 2007. Ectomycorrhizal colonization of naturally regenerating Pinus sylvestris L. seedlings growing in different micro-habitats in boreal forest. Mycorrhiza 17: 461-467. https://doi.org/10.1007/s00572-007-0132-7
 • Karliński L., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J. 2007. Fatty acid composition of various ectomycorrhizal fungi and ectomycorrhizas of Norway spruce. Soil Biology and Biochemistry 4: 854-866. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2006.10.003
 • Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J. 2007. Effects of temperature on larval survival rate and duration of development in Lymantria monacha (L.) on needles of Pinus sylvestris (L.) and in L. dispar (L.) on leaves of Quercus robur (L.). Polish Journal of Ecology 55: 595-600.
 • Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J. 2007. Influence of elevated temperature on the performance of Lymantria disparlarvae feeding on leaves of Quercus robur. Dendrobiology 58: 43-49.
 • Kieliszewska-Rokicka B. 2007. Mycorrhiza; Ectomycorrhizal symbiosis and environmental stresses. In: Tjoelker M.G., Boratynski A., Bugala W. (eds.). Biology and Ecology of Norway Spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 182-194.
 • Rudawska M. 2007. Mycorrhiza. In: Tjoelker M.G., Boratynski A., Bugala W. (eds.). Biology and Ecology of Norway Spruce. Springer, Forest Sciences 78: 157-182.
 • Rudawska M. 2007. Mycorrhiza; The mycorrhizal status of Norway spruce. In: Tjoelker M.G., Boratynski A., Bugala W. (eds.). Biology and Ecology of Norway Spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 182-194.
 • Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich P.B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula-fungal community growing on brick walls. Trees - Structure and Function 21: 239-247. https://doi.org/10.1007/s00468-006-0116-9

 

2006: 

 • Iwański M.Rudawska M.Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Annals of Forest Sciences 63: 715-723. https://doi.org/10.1051/forest:2006052
 • Ravnskov S., Jensen B., Knudsen I.M.B., Bødker L., Jensen D.F., Karlinski L., Larsen J. 2006. Soil inoculation with the biocontrol agent Clonostachys rosea and the mycorrhizal fungus Glomus intraradices results in mutual inhibition, plant growth promotion and alteration of soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry 38: 3453-3462. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2006.06.003
 • Rudawska M.Leski T.Trocha L.K., Gornowicz R. 2006. Ectomycorrhizal status of Norway spruce seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecology Management 236: 375-384. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.09.066
 • Trocha L.K.Rudawska M.Leski T., Dabert M. 2006. Genetic diversity of naturally established ectomycorrhizal fungi on Norway spruce seedlings under nursery conditions. Microbial Ecology 52: 418-425. https://doi.org/10.1007/s00248-006-9110-4

 

2005: 

 • Giertych M.J., Karolewski P., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2006. Differential defense strategies against herbivore between two pioneer tree species: Alnus glutinosaand Betula pendula. Polish Journal of Ecology 54(2): 181-187.
 • Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P., Żytkowiak R., Grzebyta J. 2005. Influence of mineral fertilization on feed quality of oak leaves and utilization efficiency of feed components by the gypsy moth. Entomologia Experimentalis et Applicata 117: 59-69. https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2005.00332.x
 • Grzebyta J., Karolewski P., Żytkowiak R., Giertych M.J., Werner A., Zadworny M., Oleksyn J. 2005. Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides). Dendrobiology 53: 27-33.
 • Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Żytkowiak R. 2005. Differential reaction of Pinus sylvestrisQuercus roburand Q. petraea trees to nitrogen and sulfur pollution. Water, Air, and Soil Pollution 160: 95-108. https://doi.org/10.1007/s11270-005-3941-3
 • Kieliszewska-Rokicka B. 2005. Microbial community structure and activity in the humus layer of a forest exposed to moderate pollution (Ratanica catchment, southern Poland). Polish Botanical Studies 19: 73-80.
 • Rudawska M.Leski T. 2005. Macro-and microelement contents in fruiting bodies of wild mushrooms from the Notecka forest in west-central Poland. Food Chemistry 92(3): 499-506. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.08.017
 • Rudawska M.Leski T. 2005. Trace elements in fruiting bodies of ectomycorrhizal fungi growing in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Poland. Science of the Total Environment 339: 103-115. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.08.002

 

2004: 

 • Karliński L.Kieliszewska-Rokicka B. 2004. Diversity of spruce ectomycorrhizal morphotypes in four mature forest stands in Poland. Dendrobiology 51: 25-35.
 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M., Staszewski T., Kurczyńska E., Karliński L., Kubiesa P. 2004. Ectomycorrhizal associations in Norway spruce stands influenced by long lasting air pollution (Silesian Beskid Mountains, Poland). Ekologia 23: 142-149.
 • Leski T.Rudawska M. 2004. Vertical distribution of Scots pine ectomycorrhizas under long term pollution stress from copper industrial region in Poland. Ekologia 23: 175-182.
 • Rudawska M.Leski T., Kieliszewska-Rokicka B., Staszewski T., Kubiesa P. 2004. Effect of long-term contrasting anthropogenic emmision on ectomycorrhizal diversity of Scots pine stands in Poland. Ekologia 23: 284-290.

 

2003: 

 • Kieliszewska-Rokicka B., Oleksyn J., Żytkowiak R., Reich P.B. 2003. Links between root carbohydrates and seasonal pattern of soil microbial activity of diverse European populations of Pinus sylvestris grown in a provenance plantation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72(2): 167-173. https://doi.org/10.5586/asbp.2003.023
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T., Staszewski T., Kubiesa P. 2003. Mycorrhizal community structure of Scots pine trees exposed to acidic deposition. In: Karnosky D.F., Percy K.E., Chappelka A.H., Simpson C.J. (eds.). Air Pollution, Global Change and Forest in the New Millennium. Elsevier Science Ltd. Oxford, UK.
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T., Staszewski T., Kubiesa P. 2003. Mycorrhizal community structure of Scots pine trees influenced by emissions from aluminum smelter. Developments in Environmental Science 3: 329-344. https://doi.org/10.1016/S1474-8177(03)03018-3

 

2002:

 • Bojarczuk K., Karolewski P., Oleksyn J., Kieliszewska-Rokicka B., Żytkowiak R., Tjoelker M.G., 2002. Effect of polluted soil and fertilisation on growth and physiology of Silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings. Polish Journal of Ecological Studies 11(5): 483-492.
 • Kieliszewska-Rokicka B. 2001. Badania wpływu czynników stresowych na funkcjonowanie grzybów mikoryzowych i ektomikoryz sosny zwyczajnej. PAN Działalność naukowa, Wybrane zagadnienia, 12: 69-71.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Dmuchowski W., Kurczyńska E. 2002. Ektomikoryzy sosny: zróżnicowanie morfotypów, anatomia i stan ilościowy w warunkach kontrolnych i silnie zanieczyszczonych. W: Siwecki R. (red.). Materiały IV Krajowego Sympozjum "Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe". Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Ss. 911-922
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T., Staszewski T., Kubiesa P. 2002. Struktura mikoryz na stanowiskach sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w pobliżu Huty Aluminium "Konin". W: Siwecki R. (red.). Materiały IV Krajowego Sympozjum "Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe". Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Ss. 891-904.

 

2001:

 • Kieliszewska-Rokicka B. 2001. Enzymy glebowe i ich znaczenie w badaniach aktywności mikrobiologicznej gleby. W: H. Dahm, A. Pokojska-Burdziej (red.). Drobnoustroje środowiska glebowego: aspekty fizjologiczne, biochemiczne, genetyczne. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Ss. 37-47.
 • Rudawska M.Leski T., Gornowicz R. 2001. Mycorrhizal status of Pinus sylvestris L. nursery stock in Poland as influenced by nitrogen fertilization. Dendrobiology 46: 49-58.

 

2000:

 • Giertych M.J., Karolewski P. 2000. Phenolic compounds distribution along the length of Scots pine needles in a polluted and control environment and its connection with necroses formation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 69(2): 127-130. https://doi.org/10.5586/asbp.2000.017
 • Kieliszewska-Rokicka B., Kurczyńska E.U., Leski T. 2000. Physiological activity of ectomycorrhizas in a moderately polluted forest (Ratanica catchment, southern Poland). Dendrobiology 45: 47-59.
 • Rudawska M. (red.) 2000. Ektomikoryza. Jej znaczenie i zastosowanie w leśnictwie. ID PAN, Kórnik. Ss. 102. ISBN 83-87350-10-9.
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T. 2000. Effect of aluminium on Pinus sylvestris seedlings mycorrhizal with aluminium-tolerant and aluminium-sensitive strains of Suillus luteus. Dendrobiology 45: 93-100.
 • Rudawska M.Leski T.Kieliszewska-Rokicka B. 2000. Charakterystyka i identyfikacja grzybów ektomikoryzowych i ektomikoryz - kryteria morfologiczne, biochemiczne i molekularne. W: M. Lisiecka i M. Ławrynowicz (red.). Monitoring grzybów. PTB, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Łódź. Ss. 109-121. ISBN 83-86292-31-8

 

1999:

 • Aleksandrowicz-Trzcińska M., Kieliszewska-Rokicka B. 1999. Wpływ fungicydów stosowanych w ochronie szkółek leśnych na rozwój mikoryz siewek sosny. Cześć I. Badania zawartości ergosterolu w korzeniach. Sylwan 143(6): 73-81.
 • Kieliszewska-Rokicka B. 1999. Żywotność ektomikoryz - kryteria fizjologiczne. Sylwan 143(6): 73-81.
 • Giertych M.J., Karolewski P., De Temmerman L.O. 1999. Foliage age and pollution alter content of phenolic compounds and chemical elements in Pinus nigra needles. Water, Air, and Soil Pollution 110(3/4): 363-377.

 

1998:

 • Kieliszewska-Rokicka B. 1998. Mikoryzy. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 287-302.
 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M.Leski T., Kurczyńska E.U. 1998. Effect of low pH and aluminium on growth of Pinus sylvestris L. seedlings mycorrhizal with Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray. Chemosphere 36: 751-756. https://doi.org/10.1016/s0045-6535(97)10119-9
 • Oleksyn J., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1998. Primary and secondary host plants differ in photosynthetic response to herbivory: evidence from Alnus and Betula grazed by the alder beetle, Agelastica alni. New Phytologist 140(2): 239-249. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1998.00270.x
 • Rudawska M., 1998. Mikoryzy. Struktura i funkcja mikoryz. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Ss. 276-287.
 • Rudawska M.Leski T., 1998. Aluminium tolerance of different Paxillus involutus Fr. strains originating from polluted and nonpolluted sites. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 67: 115-122. https://doi.org/10.5586/asbp.1998.015

 

1997:

 • Giertych M.J., De Temmerman L.O., Rachwał L. 1997. Distribution of elements along the length of Scots pine needles in a heavily polluted and a control environment. Tree Physiology 17(11): 697-703. https://doi.org/10.1093/treephys/17.11.697
 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M.Leski T. 1997. Ectomycorrhizal status of Scots pine in industrial regions in Poland. Proceedings of Conference: "Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996.
 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M.Leski T. 1997. Ectomycorrhizae of young and mature Scots pine trees in industrial regions in Poland. Environmental Pollution 98: 315-324. https://doi.org/10.1016/s0269-7491(97)00150-4
 • Rudawska M. 1997. Symbiozy korzeniowe drzew leśnych. W: J. Tomanek. Botanika leśna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. Ss. 17-24.
 • Rudawska M. 1997. Znaczenie mikoryzy we wzroście i rozwoju sosny. Sylwan 141(6): 81-87.
 • Rudawska M. 1997. Rola ektomikoryz w biologicznej ochronie drzew leśnych przed patogenami glebowymi. Sylwan 144(4): 27-39.
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B. 1997. Mycorrhizal formation by Paxillus involutus strains in relation to their IAA-synthesizing activity. New Phytologist 137: 509-517. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1997.00838.x

 

1996:

 • Giertych M.J., Werner A. 1996. Phenolic compounds in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) damaged by industrial pollution. Arboretum Kórnickie 41: 165-172.
 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M.Leski T. 1996. Wpływ glinu na wzrost grzybni i aktywność kwaśnej fosfatazy ektomikoryzowych symbiontów sosny. W: Siwecki R. (red.). Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. III Krajowe Sympozjum, Kórnik, 23-26.05.1994, Sorus. Ss. 471-479.
 • Oleksyn J., Karolewski P., Giertych M.J., Werner A., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1996. Altered root growth and plant chemistry of Pinus sylvestris seedlings subjected to aluminium in nutrient solution. Trees 10: 135-144. https://doi.org/10.1007/BF02340765
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T. 1996. Effect of acid rain and aluminium on the mycorrhizas of Pinus sylvestris. In: Azcon-Aguilar C., Barea M. (eds.). Mycorrhizas in integrated systems from genes to plant development. Proceedings of Fourth European Symposium on Mycorrhizas, Granada, Spain, 11-14.07.1994. Pp. 469-471
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T. 1996. Stan mikoryz jako wskaźnik stresu u sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., rosnącej pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. W: Siwecki R. (red.). Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. III Krajowe Sympozjum, Kórnik, 23-26.05.1994, Sorus. Ss. 611-623.

 

1995:

 • Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Changes in the level of phenols during needle development in Scots pine populations in a control and polluted environment. European Journal of Forest Pathology 25(6-7): 297-306. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1995.tb01345.x
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Wpływ nawożenia wapniowego na poziom fenoli u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach skażenia związkami glinu, siarki i fluoru. Arboretum Kórnickie 40: 169-184.
 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M.Leski T. 1995. Effects of acid rain and aluminium on ectomycorrhizal symbiosis: alterations of IAA-synthesizing activity in ectomycorrhizal fungi. Bulgarian Journal of Plant Physiology: 21(2-3): 111-119.
 • Leski T.Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B. 1995. Intraspecific aluminium response in Suillus luteus (L.) S.F. Gray., an ectomycorrhizal symbiont of Scots pine. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 64(1): 97-105. https://doi.org/10.5586/asbp.1995.014
 • Rudawska M., Gay G. 1995. Effect of an iaa overproducer mutant of the fungus hebeloma cylindrosporum romagnesi on the early stages of ectomycorrhizal infection and carbohydrate content in seedlings of Pinus pinaster (ait.) SOL. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 64(3): 255-264. https://doi.org/10.5586/asbp.1995.034
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B.Leski T., Oleksyn J. 1995. Mycorrhizal status of a Scots pine (Pinus sylvestrisL.) plantation affected by pollution from a phosphate fertilizer plant. Water, Air and Soil Pollution 85: 1281-1286. https://doi.org/10.1007/bf00477158

 

1994:

 • Karolewski P., Giertych M.J., 1994. Influence of aluminium, cadmium, manganese and lead ions on the level of phenols in needles and roots and on root respiration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in laboratory conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 63(1): 29-35.
 • Rudawska M.Kieliszewska-Rokicka B., Debaud J.-C., Lewandowski A., Gay G. Enzymes of ammonium metabolism in ectendomycorrhizal and ectomycorrhizal symbionts of pine. Physiologia Plantarum 92(2): 279-285. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1994.tb05338.x

 

1993:

 • Giertych M.J., Karolewski P. 1993. Changes in phenolic compounds content in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings following short term exposition to sulphur dioxide. Arboretum Kórnickie 38: 43-52.
 • Rudawska M. 1993. Mikoryza. W: Białobok S., Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia sosny zwyczajnej. Sorus, Poznań-Kórnik. Ss. 137-182.
 • Rudawska M., Bojarczuk K., Przybył K. 1993. Integrated control of Phytophthora cinnamomi by Trichoderma viride and fungicides in rooting of Ericaceae plants. Biotechnologia 1(20): 37-41.

 

1992:

 • Rudawska M., Bernillon J., Gay G. 1992. Indole compounds released by the ectendomycorrhizal fungal strain MrgX isolated from a pine nursery. Mycorrhiza 2: 17-23. https://doi.org/10.1007/BF00206279
 • Rudawska M., Kamoen O. 1992 Regulation of b-1,3-glucanase synthesis in Trichoderma harzianum. Arboretum Kórnickie 37: 51-59.

 

1991:

 • Rudawska M., Przybył K., Bojarczuk K. 1991. Antagonism of Trichoderma spp. against Phytophthora cinnamomi Rands causing root rot of Ericaceae cuttings. Arboretum Kórnickie 36: 81-95.

 

1990:

 • Kieliszewska-Rokicka B.Rudawska M. 1990. Influence of various sources of nitrogen on the growth of Scots pine seedlings and the IAA content in needles. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 59(1/4): 65-71. https://doi.org/10.5586/asbp.1990.006
 • Rudawska M. 1990. Some mechanisms of resistance of mycorrhizae to pathogenic infections. Bulletin of Finnish Forest Research Institute 360: 191-199.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button