INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zakład Biologii Rozwoju

 

1. Skład

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy: 

 

prof. dr hab. Paweł Chmielarz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Ewa M. Kalemba, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Teresa Hazubska-Przybył – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Mikołaj Wawrzyniak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Hanna Fuchs – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Ewelina Klupczyńska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Joao Paulo Rodrigues Martins – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Jan Suszka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Magdalena Sobczak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Juan Manuel Ley López – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Agata Obarska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Paulina Pilarz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Ratajczak

 

 

2. Tematyka badawcza

 

 • biologiczne mechanizmy ustępowania spoczynku nasion, indukcji spoczynku, wtórnego, kiełkowania nasion oraz wzrostu i rozwoju siewek w aspekcie poznawczym oraz wykorzystania wiedzy w praktyce leśnej
 • mikrorozmnażanie drzew i krzewów metodą kultur tkankowych oraz somatyczna embriogeneza w ochronie cennych genotypów drzew i krzewów
 • zachowanie zasobów genowych dębów z wykorzystaniem nowych technologii
 • długoterminowe przechowywanie zasobów genowych gatunków drzewiastych (w klasycznych warunkach oraz w ciekłym azocie) w ochronie bioróżnorodności roślin drzewiastych ex situ w bankach genów
 • rola kwasu askorbinowego i oddziaływanie egzogennych regulatorów wzrostu na proces somatycznej embriogenezy drzew
 • mechanizmy tolerancji nasion na desykację
 • regulacja epigenetyczna zachodząca w nasionach
 • opracowywanie i wdrażanie do praktyki nowych technologii i technik w przysposabiania nasion do siewu w nasiennictwie leśnym w odpowiedzi na aktualne wyzwania leśnictwa
 • regulacja epigenetyczna zachodząca w nasionach
 • biochemiczne podstawy długowieczności nasion (antyoksydanty, reaktywne formy tlenu, markery starzenia się nasion)
 • odwracalne i nieodwracalne procesy utleniania białek w nasionach
 • metabolizm oddechowy nasion

 

3. Projekty badawcze w trakcie realizacji 

 

 • Długoterminowe przechowywanie nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.) (Long term storage of pedunculate oak (Quercus robur L.) seeds). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (EO.271.3.7.2018). Okres realizacji: 2018-2023. Kierownik projektu: Chmielarz P.
 • Kontrola kiełkowania nasion świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) w obecnym i przyszłym klimacie (Control of seed germination of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) in the present and future climate). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 5, 2021/05/X/NZ8/00537). Okres realizacji: 2021-2022. Kierownik projektu: Wawrzyniak M.K.
 • Udział białek zawierających utlenioną metioninę oraz systemu reduktaz sulfotlenku metioniny w regulacji podstawowych etapów rozwojowych w fizjologii nasion (The involvement of proteins containing an oxidized methionine and a methionine sulfoxide reductase system in the regulation of important developmental stages and physiology in seeds). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2015/18/E/NZ9/00729). Okres realizacji: 2016-2021. Kierownik projektu: Kalemba E.M.
 • Wpływ tiolowych regulatorów redoks na jakość nasion i proces ich starzenia (The effect of thiol redox regulators on seed quality and the aging proces). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2018/31/B/NZ9/01548). Okres realizacji: 2019-2023. Kierownik projektu: Ratajczak E.

 

4. Projekty badawcze zrealizowane

 

 • Epigenetyczne konsekwencje podsuszania nasion (Epigenetic consequences of seed desiccation). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2012/07/B/NZ9/01312). Okres realizacji: 2013-2018. Kierownik projektu: Chmielarz P.
 • Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w leśnym banku genów (II etap) oraz ochrona zasobów genowych najstarszych drzew w Polsce, poprzez sklonowanie in vitro i kriokonserwację (Preservation of genetic resources of threatened and endangered species using cryogenic methods in a forest gene bank (II stage) and protection of germplasm of the oldest trees in Poland using in vitro cloning and cryopreservation). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (EO-2717-4/13). Okres realizacji: 2013-2017. Kierownik projektu: Chmielarz P.
 • Gatunki rodzimych drzew i krzewów owocowych w aspekcie długoterminowego przechowywania oraz przysposobienia nasion do produkcji kontenerowej: czereśnia ptasia (Prunus avium), grusza pospolita (Pyrus communis), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), jabłoń dzika (Malus sylvestris), czeremcha zwyczajna (Prunus padus) oraz dereń świdwa (Cornus sanguinea) (Long-term seed storage and preparation of seeds for container production of native fruit tree species: sweet cherry (Prunus avium), European pear (Pyrus communis), European hazel (Sorbus aucuparia), wild apple tree (Malus sylvestris), bird cherry (Prunus padus), Sanguinea dogwood (Cornus sanguinea). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR-2717-2/12). Okres realizacji: 2012-2016. Kierownik projektu: Chmielarz P.
 • Kriokonserwacja zasobów genowych rodzimych gatunków dzikich drzew i krzewów owocowych: Malus sylvestris (L.) Miller, Pyrus communis L. i Corylus avellana L. (Cryopreservation of genetic resources of native wild fruit tree and shrub species: Malus sylvestris (L.) Miller, Pyrus communis L. and Corylus avellana L.). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2011/01/B/NZ9/02864). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Chmielarz P.
 • Wykorzystanie metody somatycznej embriogenezy do wegetatywnego rozmnażania i długoterminowego przechowywania buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) (The application of somatic embryogenesis in vegetative propagation and long-term storage of European beech (Fagus sylvatica L.). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NN309 705240). Okres realizacji: 2011-2015 Kierownik projektu: Hazubska-Przybył T.
 • Rola peroksyredoksyn i zmiany w statusie redoks komórek nasion wybranych gatunków drzew liściastych podczas ich rozwoju, podsuszania i przechowywania (The role of peroxyredoxins and changes in redox status in seeds of the orthodox, recalcitrant and suborthodox categories of selected tree species during their development, drying and storage). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (0705/B/P01/2009/36). Okres realizacji: 2009-2014. Kierownik projektu: Ratajczak E.
 • Somatyczna embriogeneza i kriokonserwacja kultur embriogennych Picea abies (L.) Karst. i Picea omorika (Pancić) Purk. metodą witryfikacji (Somatic embryogenesis and cryopreservation of embryogenic cultures Picea abies (L.) Karst. and Picea omorika (Pancić) Purk. by the vitrification method). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (1308/B/P01/2009/37). Okres realizacji: 2009-2012. Kierownik projektu: Hazubska-Przybył T.
 • Stabilność epigenetyczna nasion oraz tkanek roślin drzewiastych poddanych kriogenicznemu przechowaniu (Epigenetic stability of seeds and tissues of woody plants subjected to cryogenic storage). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (0720/B/P01/2009/36). Okres realizacji: 2009-2012. Kierownik projektu: Chmielarz P.
 • Karbonylacja białek w nasionach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) podczas długoterminowego przechowywania (Carbonylation of proteins in seeds of European beech (Fagus sylvatica L.) during long-term storage). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2980/B/P01/2010/39). Okres realizacji: 2010-2011. Kierownik projektu: Kalemba E.M.
 • Analiza funkcjonalna dehydryn i białek podobnych do LEA (LEA-like) w nasionach wybranych gatunków drzew liściastych (Functional analysis of dehydrines and LEA-like proteins in seeds of selected species of deciduous trees). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (1365/B/P01/2008/35). Okres realizacji: 2008-2011. Kierownik projektu: Kalemba E.M.
 • Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w leśnym banku genów (Preservation of genetic resources of threatened and endangered species by cryogenic methods in a forest gene bank). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (umowa z dnia 9.11.2005 r.). Okres realizacji: 2005-2010. Kierownik projektu: Chmielarz P.

 

5. Publikacje

 

2022: 

 • Hazubska-Przybył T. 2022. Nasiono – podróżnik w czasie i przestrzeni. Biologia w szkole 3/2022 (46): 15 - 19.
 • Hazubska-Przybył T. 2022. Rozmnażanie buka w szkle? Kórniczanin 5: 13.
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M.K., Kijowska-Oberc J., Staszak A.M., Ratajczak E. 2022. Somatic Embryogenesis of Norway Spruce and Scots Pine: Possibility of Application in Modern Forestry. Forests 13(2). DOI 10.3390/f13020155
 • Mikuła A., Gaj M., Grzyb M., Hazubska-Przybył T., Kępczyńska E., Kęczyński J., Rybczyński J., Tomiczak K., Wójcik A.M. 2022. Polish Contribution to Global Research on Somatic Embryogenesis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 91: 9115. DOI: 10.5586/asbp.9115

 

2021: 

 • Alipour S., Bilska K, Stolarska E., Wojciechowska N., Kalemba E.M. 2021. Nicotinamide adenine dinucleotides are associated with distinct redox control of germination in Acer seeds with contrasting physiology. PLOS One. 16(1): #e0245635. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245635
 • Chmielarz P. 2021. Bluszcz: szansa czy zagrożenie? Kórniczanin 10: 9.
 • Chmielarz P. 2021. Jak wyhodować krzewiastą formę bluszczu ? Kórniczanin 17: 22.
 • Chmielarz P., Wawrzyniak M., Suszka J., Młynarczyk A. 2021. Karpacki Bank Genów – w ochronie beskidzkiego świerka. Las Polski 9/2021: 22-24.
 • Fuchs H. 2021. Barkody-biologiczne kody kreskowe. Salamandra 2/2021 (50).
 • Fuchs H. 2021. Nasiona a ocieplenie klimatu. Kórniczanin 15: 12.
 • Hazubska-Przybył T. 2021. Rośliny lecznicze i trujące żyją obok nas. Biologia w szkole, 5: 1-60.
 • Hazubska-Przybył T. 2021. Świerk serbski – nie tylko dla ozdoby. Kórniczanin 11: 18.
 • Jagodziński A.M., Pietras M., Iszkuło G., Chmura D.J., Ratajczak E. 2021. W czasie suszy szosa sucha. A co dzieje się w lesie? Forum Akademickie 5: 35-39.
 • Kalemba E.M. 2021. Zielona armia. Wiedza i Życie 9: 10-15.
 • Kalemba E.M., Alipour S., Wojciechowska N. 2021. NAD(P)H Drives the ascorbate–glutathione cycle and abundance of catalase in developing beech seeds differently in embryonic axes and cotyledons. Antioxidants 10(12), #2021 https://doi.org/10.3390/antiox10122021
 • Kalemba E.M., Wawrzyniak M.K., Suszka J., Chmielarz P. 2021. Thermotherapy and storage temperature manipulations limit the production of reactive oxygen species in stored pedunculate oak acorns. Forests 12 (10), #1338. https://doi.org/10.3390/f12101338
 • Kijowska-Oberc J., Ratajczak E., H. Fuchs H., A. M. Staszak A.M. 2021. Alarm energetyczny nasion. Academia 1: 103-107.
 • Kijowska-Oberc J., Staszak A. M., Wawrzyniak M. K., Ratajczak E. 2021. Changes in proline levels during seed development of orthodox and recalcitrant seeds of genus Acer in a climate change scenario. Forests, 11(12): #1362. https://doi.org/10.3390/f11121362
 • Kijowska-Oberc J., Staszak A. M., Ratajczak E. 2021. Climate change affects seed aging? Initiation mechanism and consequences of loss of forest tree seed viability. Trees 1-10. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02072-w
 • Klupczyńska E. A. 2021. Obrona i epigenetyka w świecie roślin: pamięć immunologiczna i kontrola nad genomem. Defence and epigenetics in the World of the Plants: immunological memory and genome control. Wszechświat 122: 4-6.
 • Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2021. Regulation of seed dormancy and germination mechanisms in a changing environment.  International Journal of Molecular Sciences 22(3): #1357. https://doi.org/10.3390/ijms22031357
 • Klupczyńska E.A., Ratajczak E. 2021. Can forest trees cope with climate change?—Effects of DNA methylation on gene expression and adaptation to environmental change. International Journal of Molecular Sciences 22(24), #13524. https://doi.org/10.3390/ijms222413524
 • Małecka A, Ciszewska L., Staszak A.M., Ratajczak E. 2021. Relationship between mitochondrial changes and seed aging as a limitation of viability for the storage of beech seed (Fagus sylvatica L.). PeerJ: #e10569. 10.7717/peerj.10569/supp-1
 • Małecka A., Konkolewska A., Hanć A., Ciszewska L., Staszak A.M., Jarmuszkiewicz W., Ratajczak E. 2021. Activation of antioxidative and detoxifcative systems in Brassica juncea L. plants against the toxicity of heavy metals. Scientifc Reports 11, #22345. doi: 10.1038/s41598-021-01827-w
 • Plitta-Michalak B.P., Naskret-Barciszewska M. Z., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2021. Epigenetic integrity of orthodox seeds stored under conventional and cryogenic conditions. Forests 12(3): #288. https://doi.org/10.3390/f12030288
 • Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. 2021. Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability. Trees 35: 27-42. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02004-8
 • Ratajczak E., Mośkowiak I., Staszak A.M. 2021. MIKROplastik - MEGAproblemem. Wszechświat 122(1-3): 68-72.
 • Ratajczak E., Wójkiewicz B., Staszak A.M. 2021. Czy przeminą z wiatrem? Las Polski 23: 26-27.
 • Sokołowska J., Fuchs H., Celiński K. 2021. New insight into taxonomy of european mountain Pines, Pinus mugo complex, based on complete chloroplast genomes sequencing.  Plants 10(7), #1331. https://doi.org/10.3390/plants10071331
 • Staszak A.M., Kijowska-Oberc J., Ratajczak E. 2021. Czyńcie sobie ziemie poddaną - gdzie zmierzają zmiany klimatu? Magazyn Drzewo Franciszka 4: 17-19.
 • Suszka J.,  Bujarska-Borkowska B., Tylkowski T.,  Wawrzyniak M.K. 2021. Effects of temperature, moisture content and storage on dormancy release and germination of European hornbeam (Carpinus betulus L.) seeds. Forestry 2021: 1–9. https://doi.org/10.1093/forestry/cpab053  
 • Suszka J., Chmielarz P., Wawrzyniak M. 2021. Skąd się bierze las? Kórniczanin 16/2021: 12.
 • Välimäki S., Hazubska-Przybył T., Ratajczak E., Mikko T. Varis S., Arone T. 2021. Somatic embryo yield and quality from Norway spruce embryogenic tissue proliferated in suspension culture. Frontiers in Plant Science 12: #791549. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.791549
 • Wawrzyniak M. 2021. Kwietne aleje owocowe. Kórniczanin 8: 12.
 • Wawrzyniak M. 2021. Nasiona na straży przyszłości. Salamandra. Magazyn Przyrodniczy 2/2021.
 • Wojciechowska N., Bagniewska-Zadworna A., Minicka J., Michalak K.M., Kalemba E.M. 2021. Localization and dynamics of the methionine sulfoxide reductases MsrB1 and MsrB2 in beech seeds. International Journal of Molecular Sciences 22(1): #402. 10.3390/ijms22010402 

 

2020: 

 • Alipour S., Wojciechowska N., Stolarska E., Bilska K., Kalemba E.M. 2020. NAD(P)-driven redox status contributes to desiccation tolerance in Acer seeds. Plant Cell Physiology 61(6): #11581167. https://doi.org/10.1093/pcp/pcaa044
 • Celiński K., Sokołowska J., Zemleduch-Barylska A., Kuna R., Kijak H., Staszak A.M., Wojnicka‑Półtorak A., Chudzińska E. 2020. Seed total protein profiling in discrimination of closely related Pines: evidence from the Pinus mugo complex. Plants 9(7): #872. https://doi.org/10.3390/plants9070872
 • Celiński K., Kijak H., Wiland-Szymańska J. 2020. Complete chloroplast genome sequence and phylogenetic inference of the Canary Islands dragon tree (Dracaena draco L.). Forests 11(3): #309. https://doi.org/10.3390/f11030309
 • Chmielarz P. 2020. Wizjoner nasiennictwa roślin drzewiastych. Las Polski 13–14: 32-33.
 • Giertych M.J., Chmielarz P. 2020. Size variability in embryonic axes, cotyledons and seedlings in fifteen species of the genus Quercus. Trees 34: 593-601. https://doi.org/10.1007/s00468-019-01941-3
 • Hazubska-Przybył T. 2020. Lasy z probówki. Czy to możliwe? [Test-tube forests. Is it possible?] Wszechświat t. 121, 10-12: 337-346.
 • Hazubska-Przybył T. 2020. In vitro wsparciem dla współczesnego leśnictwa. Kórniczanin 18: 16-17.
 • Hazubska-Przybył H.Ratajczak E., Obarska A., Pers-Kamczyc E. 2020. Different roles of auxins in somatic embryogenesis efficiency in two Picea species. International Journal of Molecular Sciences 21(9): #3394. https://doi.org/10.3390/ijms21093394
 • Kalemba E.M. 2020. Jak rozmnaża się klon zwyczajny? Kórniczanin 22: #13.
 • Kalemba E.M. 2020. Cenne nasiona. Wiedza i Życie 11: 62-65
 • Kijak H. 2020. (Nie)Dobre GMO. Czy modyfikacje genetyczne roślin są rzeczywiście takie straszne. Wiedza i Życie 8(1028).
 • Kijak H.Ratajczak E. 2020. What do we know about the genetic basis of seed desiccation tolerance and longevity? International Journal of Molecular Sciences 21(10): #3612. https://doi.org/10.3390/ijms21103612
 • Kijowska-Oberc J., Kołacz A. 2020. Czy nasiona są bezbronne? Susza a jakość materiału siewnego. Las Polski 18-19: 18-21.
 • Kijowska-Oberc J., Mośkowiak I. 2020. Kompostownik - oręże w walce z plastikiem. Kórniczanin 17: #13.
 • Kijowska-Oberc J., Pietras M., Ratajczak E. 2020. Dopóki susza ich nie rozłączy [Till drought do them part]. Academia 2(62): 26-29.
 • Kijowska-Oberc J., Staszak A.M., Kamiński J., Ratajczak E. 2020. Adaptation of forest trees to rapidly changing climate. Forests 11(2): #123. https://doi.org/10.3390/f11020123
 • Kijowska-Oberc J., Staszak A.M., Wawrzyniak M.K., Ratajczak E. 2020. Changes in proline levels during seed development of orthodox and recalcitrant seeds of Genus Acerin a climate change scenario. Forests 11: #1362. https://doi.org/10.3390/f11121362
 • Kijowska-Oberc J., Kalemba E.M., Ratajczak E. 2020. Wszystko zaczyna się od nasion. Głos Lasu 2: 24-26.
 • Kijowska-Oberc J., Ratajczak E. 2020. Czynniki kształtujące odpowiedź adaptacyjną drzew leśnych na zmieniający się klimat [w:] Najnowsze doniesienia z zakresu ochrony środowiska i nauk pokrewnych. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL 254-266.
 • Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. 2020. Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability. Trees 35(1): 27-42. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02004-8
 • Ratajczak E.Kijowska-Oberc J. 2020. Ziarno - początek nowego życia. Magazyn Drzewo Franciszka ISSN 2719-6046, 2: 40-42.
 • Ratajczak E., Staszak A.M. 2020. Buk bukowi nierówny. Echa Leśne 4.
 • Staszak A.M., Małecka A., Ciereszko I., Ratajczak E. 2020. Differences in stress defense mechanisms in germinating seeds of Pinus sylvestris exposed to various lead chemical forms. PLOS One 15(9): #e0238448. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238448
 • Staszak A.M., Ratajczak E. 2020. Cechy nasion a przyszłość upraw. Las Polski 12: 22-23.
 • Stolarska E., Bilska K., Wojciechowska N., Bagniewska-Zadworna A., Rey P., Kalemba E.M. 2020. Integration of MsrB1 and MsrB2 in the redox network during the development of orthodox and recalcitrant Acer seeds. Antioxidants (Basel) 9(12): #1250. https://doi.org/10.3390/antiox9121250
 • Wawrzyniak M.K., Chmielarz P. 2020. Ochrona leśnych zasobów genowych w dobie zmian klimatycznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76(3): 38-43.
 • Wawrzyniak M.K., Jasińska A.K., Chmielarz P., Kozlowski G. 2020. Desiccation, dormancy, and storage of Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) seeds: application in Hyrcanian and Colchian conservation. Canadian Journal of Forest Research 50: 24-31. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0519
 • Wawrzyniak M.K., Kalemba E.M., Ratajczak E., Chmielarz P. 2020. Oxidation processes related to seed storage and seedling growth of Malus sylvestris, Prunus avium and Prunus padus. PLOS One 15(6): #e0234510. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234510
 • Wawrzyniak M.K., Michalak M., Chmielarz P. 2020. Effect of different conditions of storage on seed viability and seedling growth of six European wild fruit woody plants. Annals of Forest Science 77: 1-20. https://doi.org/10.1007/s13595-020-00963-z
 • Wojciechowska N., Alipour S., Stolarska E., Bilska K., Rey P., Kalemba E.M. 2020. Involvement of the MetO/Msr system in two Acer species that display contrasting characteristics during germination. International Journal of Molecular Sciences 21(23): #9197. https://doi.org/10.3390/ijms21239197
 • Wojciechowska N., Marzec-Schmidt K., Kalemba E.M., Ludwików A., Bagniewska-Zadworna A. 2020. Seasonal senescence of leaves and roots of Populus trichocarpa - is the scenario the same or different? Tree Physiology 40(8): 987-1000. https://doi.org/10.1093/treephys/tpaa019
 • Wojciechowska N., Alipour S., Stolarska E., Bilska K., Rey P., Kalemba E.M. 2020. Peptide-Bound Methionine Sulfoxide (MetO) levels and MsrB2 abundance are differentially regulated during the desiccation phase in contrasted Acer seeds. Antioxidants 9(5): #391. https://doi.org/10.3390/antiox9050391

 

2019:

 • Bilska K., Wojciechowska N., Alipour S., Kalemba E.M. 2019. Ascorbic Acid – the little-known antioxidant in woody plants. Antioxidants 8(12): #645. https://doi.org/10.3390/antiox8120645
 • Bujarska-Borkowska B., Suszka J. 2019. Seed dormancy breaking under controlled conditions in ornamental Cotoneaster spp. Dendrobiology 81: 97-104. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.011
 • Chybicki I.J., Iszkuło G., Suszka J. 2019. Bayesian quantification of ecological determinants of outcrossing in natural plant populations: Computer simulations and the case study of biparental inbreeding in English yew. Molecular Ecology 28: 4077-4096. https://doi.org/10.1111/mec.15195
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Drzewa i krzewy in vitro w Kórniku. Kórniczanin 22: #18.
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Propagation of juniper species by plant tissue culture: a mini-review. Forests 10: #1028. https://doi.org/10.3390/f10111028
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Rośliny drzewiaste korzystają z in vitro. Wiedza i Życie 11: 66-69.
 • Kalemba E.M., Bagniewska-Zadworna A., Suszka J., Pukacka S. Dehydration Sensitivity at the Early Seedling Establishment Stages of the European Beech (Fagus sylvatica L.). Forests 10: #900. https://doi.org/10.3390/f10100900
 • Kalemba E.M. 2019. Ożeż ty orzeszku! czyli o dobrodziejstwie drzew dla człowieka i zwierząt. Przyroda Polska 11(978): 8-9.
 • Kalemba E.M., Bagniewska-Zadworna A., Suszka J., Pukacka S. 2019. Dehydration sensitivity at the early seedling establishment stages of the European beech (Fagus sylvatica L.). Forests 10: #900. https://doi.org/10.3390/f10100900
 • Kalemba E.M., Stolarska E. 2019. Regulation of gene expression of methionine sulfoxide reductases and their new putative roles in plants. International Journal of Molecular Sciences 20(6): #1309. https://doi.org/10.3390/ijms20061309
 • Kijowska-Oberc J. 2019. Dobry owoc na jesienne słoty. Kórniczanin 20: #12.
 • Kijowska-Oberc J. 2019. Kapryśne nasiona, czyli o przechowywaniu bukwi. Las Polski 19: 13-15.
 • Kotlarski Sz., Michalak M., Chmielarz P. 2019. Klonowanie najstarszych dębów pomnikowych rosnących w Polsce z wykorzystaniem metody in vitro. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 53-60.
 • Kurek K., Plitta-Michalak B., Ratajczak E. 2019. Reactive oxygen species as potential drivers of the seed aging process. Plants 8(6): #174. https://doi.org/10.3390/plants8060174
 • Małecka A., Konkolewska A., Hanc A., Barałkiewicz D., Ciszewska L., Ratajczak E., Staszak A.M., Kmita H., Jarmuszkiewicz W. 2019. Insight into the phytoremediation capability of Brassica juncea (v. Malopolska): metal accumulation and antioxidant enzyme activity. International Journal of Molecular Sciences 20(18): #4355. https://doi.org/10.3390/ijms20184355
 • Mucha J, Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Guzicka M., Zadworny M. 2019. The effect of hydroxamic siderophores structure on acetylation of histone H3 and alpha tubulin in Pinus sylvestris root cells. International Journal of Molecular 20(23): #6099. https://doi.org/10.3390/ijms20236099
 • Mucha J., Suszka J., Zadworny M. 2019. Wpływ przechowywania nasion topoli czarnej na rozwój system korzeniowego. Przegląd Leśniczy 12: 14-15. 
 • Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Staszak A.M., Suszka J. 2019. Proteomic analysis of black poplar (Populus nigra L.) seed storability. Annals of Forest Science 76: #104. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0887-y
 • Ratajczak E., Dietz K.J., Kalemba E.M. 2019. The occurrence of peroxiredoxins and changes in redox state in Acer platanoides and Acer pseudoplatanus during seed development. Journal of Plant Growth Regulation 38: 298-314. https://doi.org/10.1007/s00344-018-9841-8
 • Ratajczak E., Malecka A., Ciereszko I., Staszak A.M. 2019. Mitochondria are important determinants of the aging of seeds. International Journal of Molecular Sciences 20(7): #1568. https://doi.org/10.3390/ijms20071568
 • Ratajczak E., Staszak A.M., Wojciechowska N., Bagniewska-Zadworna A., Dietz K.J. 2019. Regulation of thiol metabolism as a factor that influences the development and storage capacity of beech seeds. Journal of Plant Physiology 239: 61-70. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2019.06.002
 • Ratajczak E., Staszak A.M. 2019. O potrzebie monitoringu żywotności nasion. Las Polski 9: 16-17.
 • Staszak A.M., Pers-Kamczyc E., Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. Expression of abscisic and gibberellic acid signaling factors in Fagus sylvatica L. seeds during dormancy breaking and germination. Dendrobiology 81: 22-30. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.003
 • Staszak A.M., Rewers M., Sliwinska E, Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. DNA synthesis pattern, proteome, and ABA and GA signaling in developing seeds of Norway maple (Acer platanoides). Functional Plant Biology 46(2): 152-164. https://doi.org/10.1071/FP18074
 • Staszak A.M., Ratajczak E. 2019. Wolnoć Tomku w swoim domku? Echa Leśne 3(637): 23-25.
 • Wawrzyniak M.K. 2019. Nasiona-skrzynki pełne skarbów. Kórniczanin 19: 16-17.
 • Wawrzyniak M.K., Ratajczak E., Kalemba E.Chmielarz P. 2019. Las zaczyna się od nasion [The forest starts with the seeds]. Academia 3-4: 59-60.

 

2018: 

 • Bogdziewicz M., Bonal R., Espelta J.M., Kalemba E.M., Steele M.A., Zwolak R. 2018. Invasive oaks escape pre-dispersal insect seed predation and trap enemies in their seeds. Integrative Zoology 13(3): 228-237. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12285
 • Kalemba E.M., Ratajczak E. 2018. The effect of a doubled glutathione level on parameters affecting the germinability of recalcitrant Acer saccharinum seeds during drying. Journal of Plant Physiology 223: 72-83. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.02.010
 • Plitta-Michalak B.P., Naskręt-Barciszewska M.Z., Kotlarski S., Tomaszewski D., Tylkowski T., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2018. Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoidesL.) and recalcitrant (Acer pseudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiology 38: 617-629. https://doi.org/10.1093/treephys/tpx134
 • Robakowski P., Pers-Kamczyc E., Ratajczak E., Thomas P.A., Ye Z.P., Rabska M., Iszkuło G. 2018. Photochemistry and antioxidative capacity of female and male Taxus baccata L. acclimated to different nutritional. Environments Frontiers Plant Science 9: #742. 10.3389/fpls.2018.00742
 • Wojciechowska N., Marzec-Schmidt K., Kalemba E.M., Zarzyńska-Nowak A., Jagodziński A.M., Bagniewska-Zadworna A. 2018. Autophagy counteracts instantaneous cell death during seasonal senescence of the fine roots and leaves in Populus trichocarpa. BMC Plant Biology 18(1): #260. https://doi.org/10.1186/s12870-018-1439-6

 

2017: 

 • Borek S., Kalemba E.M., Pukacka S., Pietrowska-Borek M., Stawiński S., Ratajczak L. 2017. Nitrate simultaneously enhances lipid and protein accumulation in developing yellow lupin cotyledons cultured in vitro, but not under field conditionsJournal Plant Physiology 216: 26-34. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2017.03.021
 • Chmura D.J., Modrzyński J., Chmielarz P., Tjoelker M.G. 2017. Plasticity in seedling morphology, biomass allocation and physiology among ten temperate tree species in response to shade is related to shade tolerance and not leaf habit. Plant Biology 19: 172-182. https://doi.org/10.1111/plb.12531
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M. 2017. Stimulation of embryo growth and development in Picea spp. by polyethylene glycol. Dendrobiology 78: 168-178. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.016
 • Hazubska-Przybył T., Dering M. 2017. Somaclonal variation during Picea abies and P. omorika somatic embryogenesis and cryopreservation. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59/1: 93-101. http://dx.doi.org/10.1515/abcsb-2017-0003  
 • Jasiczek N., Giertych M. J., Suszka J. 2017. Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). [Influence of mistletoe (Viscum album) on the quality of Scots pine (Pinus sylvestris) seeds]. Sylwan 161 (7): 558-564.
 • Ratajczak E., Dietz K.J. 2017. Regulatory redox state in tree seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(4): 35-67. https://doi.org/10.5586/asbp.3567
 • Szuba A., Karliński L., Krzesłowska M., Hazubska-Przybył T. 2017. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb-tolerance of Populus x canescens under in vitro conditions. Plant and Soil 412(1-2): 253-266. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-016-3062-3

 

2016: 

 • Chybicki I.J., Dering M., Iszkuło G., Meyza K., Suszka J. 2016. Relative strength of fine-scale spatial genetic structure in paternally vs biparentally inherited DNA in a dioecious plant depends on both sex proportions and pollen-to-seed dispersal ratio. Heredity 117: 449-459. https://doi.org/10.1038/hdy.2016.65
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2016. Tree somatic embryogenesis in science and forestry. Dendrobiology 76: 105-116. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.010
 • Hazubska-Przybył T., Kalemba E.M., Ratajczak E., Bojarczuk K. 2016. Effect of abscisic acid and an osmoticum on the maturation, starch accumulation and germination of Picea spp. somatic embryos. Acta Physiologiae Plantarum 38: #59. http://dx.doi.org/10.1007/s11738-016-2078-x
 • Wawrzyniak M.K., Szwengiel A., Stelmach-Mardach M., Hołubowicz R. 2016. Effects of Chlorocholine Chloride (CCC) on plant height and inulin content in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 73(2): 210-216. http://dx.doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:11957
 • Wyka T., Karolewski P., Żytkowiak R., Chmielarz P., Oleksyn J. 2016. Whole-plant allocation to storage and defense in juveniles of related evergreen and deciduous shrub species. Tree Physiology 36(5): 536-547. https://doi.org/10.1093/treephys/tpv108  

 

2015: 

 • Bojarczuk K., Karliński L., Hazubska-Przybył T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Influence of mycorrhizal inoculation on growth of micropropagated Populu x canescenslines in metal-contaminated soils. New Forests 46(2): 195-215. https://doi.org/10.1007/s11056-014-9455-3
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Bojarczuk K. 2015. In vitro responses of various explants of Fagus sylvatica. Dendrobiology 73: 135-144. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.014
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M.Obarska A., Bojarczuk K. 2015. Effect of partial drying and desiccation on somatic seedling quality in Norway and Serbian spruce. Acta Physiologiae Plantarum 37(1): 1-9. https://doi.org/10.1007/s11738-014-1735-1
 • Kalemba E.M., Bagniewska-Zadworna A., Ratajczak E. 2015. Multiple subcellular localizations of dehydrin-like proteins in the embryonic axes of common beech (Fagus sylvatica L.) seeds during maturation and dry storage. Journal of Plant Growth Regulation 34: 137-149. https://doi.org/10.1007/s00344-014-9451-z
 • Kalemba E.M., Litkowiec M. 2015. Functional characterization of a dehydrin protein from Fagus sylvatica seeds using experimental and in silico approaches. Plant Physiology Biochemistry 97: 246-54. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2015.10.011
 • Kalemba E.M., Suszka J.Ratajczak E. 2015. The role of oxidative stress in determining the level of viability of black poplar (Populus nigra) seeds stored at different temperatures. Functional Plant Biology 42: 630-642. https://doi.org/10.1071/FP14336
 • Michalak M., Plitta B., Tylkowski T., Chmielarz P., Suszka J. 2015. Desiccation tolerance and cryopreservation of seeds of black poplar (Populus nigra L.), a disappearing tree species in Europe. European Journal of Forest Research 134: 53-60. https://doi.org/10.1007/s10342-014-0832-4
 • Michalak M., Plitta B.P., Chmielarz P. 2015. Desiccation tolerance and cryopreservation of wild apple (Malus sylvestris) seeds. Seed Science and Technology 43: 1-12. https://doi.org/10.15258/sst.2015.43.3.20
 • Michalak M., Plitta-Michalak B.P., Bujarska-Borkowska B., Naskręt-Barciszewska MZ., Barciszewski J., Chmielarz P. 2015. Global 5-methylcytosine alterations in DNA during aging of Quercus robur L. seeds. Annals of Botany 116(3): 369-376. https://doi.org/10.1093/aob/mcv104
 • Michalak M., Plitta-Michalak B.P., Chmielarz P. 2015. A new insight in desiccation tolerance and cryopreservation of mazzard cherry (Prunus avium L.) seeds. Open Life Science 10: 354-364. https://doi.org/10.1515/biol-2015-0036
 • Mucha J., Szymańska AK., Zadworny M., Tylkowski T., Michalak M., Suszka J. 2015. Effect of seed storage temperature on fine root development and mycorrhizal colonization of Populus nigra seedlings. Annals of Forest Science 72: 539-547. https://doi.org/10.1007/s13595-015-0470-0
 • Ratajczak E., Małecka A., Bagniewska-Zadworna A., Kalemba E.M. 2015. The production, localization and spreading of reactive oxygen species contributes to the low vitality of long-term stored common beech (Fagus sylvaticaL.) seeds. Journal Plant Physiology 174: 147-156. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.08.021
 • Ratajczak E.Kalemba E.M., Pukacka S. 2015. Age-related changes in protein metabolism of beech (Fagus sylvatica L.) seeds during alleviation of dormancy and in early stage of germination. Plant Physiology and Biochemistry 94: 114-121. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2015.06.003

 

2014:

 • Michalak M., Plitta B.P., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2014. Czy kriokonserwacja jest bezpieczna? Określenie potencjalnych zmian w tkankach roślinnych poddanych kriogenicznemu przechowywaniu [Cryopreservation – is it safe? Possible changes in cryostored plant geneticresources]. Sylwan 158: 795-800.
 • Mucha J., Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M. 2014. Strategies utilized by trophically diverse fungal species for Pinus sylvestris root colonization. Tree Physiology 34: 73-86. https://doi.org/10.1093/treephys/tpt111
 • Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowaska B., Barciszewska M.Z., Barciszewski J., Chmielarz P. 2014. Effect of desiccation on the dynamics of genome-wide DNA methylation in orthodox seeds of Acer platanoides L. Plant Physiology and Biochemistry 85: 71-77. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.10.014
 • Plitta B.P., Michalak M., Naskręt-Barciszewska M. Z., Barciszewski J., Chmielarz P. 2014. DNA methylation of Quercus roburL. plumules following cryo-pretreatment and cryopreservation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 117: 31-37. https://doi.org/10.1007/s11240-013-0417-9
 • Ratajczak E., Małecka A., Bagniewska-Zadworna A., Kalemba E.M. 2015. The production, localization and spreading of reactive oxygen species contributes to the low vitality of long-term stored common beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Journal Plant Physiology 174: 147-156. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.08.021
 • Ratajczak E., Kalemba E.M., Pukacka S. 2015. Age-related changes in protein metabolism of beech (Fagus sylvatica L.) seeds during alleviation of dormancy and in early stage of germination. Plant Physiology and Biochemistry 94: 114-121. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2015.06.003
 • Suszka J., Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowska B., Tylkowski T., Chmielarz P. 2014. Optimal seed water content and storage temperature for preservation of Populus nigra L. germplasm. Annals of Forest Sciences 71: 543-549. https://doi.org/10.1007/s13595-014-0368-2

 

2013:

 • Hazubska-Przybyl T., Ratajczak E., Kalemba E.M., Bojarczuk K. 2013. Growth regulators and guaiacol peroxidase activity during the induction phase of somatic embryogenesis in Picea species. Dendrobiology 69: 77-86. https://dx.doi.org/10.12657/denbio.069.009
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Dering M., Bojarczuk K.2013. Survival and genetic stability of Picea abies embryogenic cultures after cryopreservation using a pregrowth dehydration method. Plant Cell Tissue and Organ Culture: 113: 303-313. https://doi.org/10.1007/s11240-012-0270-2
 • Michalak M., Barciszewska M.Z., Barciszewski J., Plitta B.P., Chmielarz P. 2013. Global Changes in DNA Methylation in Seeds and Seedlings of Pyrus communis after Seed Desiccation and Storage. PLOS One 8(8): #e70693. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070693
 • Michalak M., Plitta B.P., Chmielarz P. 2013. Desiccation sensitivity and successful cryopreservation of oil seeds of European hazelnut (Corylus avellana). Annals of Applied Biology 163: 351-358. https://doi.org/10.1111/aab.12059
 • Plitta B.P., Michalak M., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2013. Kriogeniczne przechowywanie nasion [Cryogenic storage of seeds]. Sylwan 157(10): 723-729.
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2013. Factors influencing the storability of Fagus sylvatica L. seeds after release from dormancy. Plant Growth Regulation 72: 17-27. https://doi.org/10.1007/s10725-013-9832-5
 • Ratajczak E., Ströher E., Oelze M.L., Kalemba E.M., Pukacka S., Dietz K.J. 2013. The involvement of the mitochondrial peroxiredoxin Prx IIF in defining physiological differences between orthodox and recalcitrant seeds of two Acer species. Functional Plant Biology 40: 1005-1017. https://doi.org/10.1071/FP13002

 

2012:

 • Kalemba E.M., Pukacka S. 2012. Association of protective proteins with dehydration and desiccation of orthodox and recalcitrant category seeds of three Acer genus species. Journal of Plant Growth Regulation 31: 351-362. https://doi.org/10.1007/s00344-011-9246-4

 

2011:

 • Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U. 2011. Successful cryopreservation of Quercus robur plumules. Plant Cell Reports 30: 1405-1414. https://doi.org/10.1007/s00299-011-1049-3
 • Giertych M.J., Suszka J. 2011. Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus robur acorns before sowing. Annals of Forest Science 68: 433-442. https://doi.org/10.1007/s13595-011-0038-6
 • Pukacka S., Malec M., Ratajczak E. 2011. ROS production and antioxidative system activity in embryonic axes of Quercus robur seeds under different desiccation rate conditions. Acta Physiologiae Plantarum 33: 2219-2227. https://doi.org/10.1007/s11738-011-0761-5
 • Pukacka S., Ratajczak E.Kalemba E.M. 2011. The protective role of selenium in recalcitrant Acer saccharinum L. seeds subjected to desiccation. Journal Plant Physiology 168: 220-225. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2010.07.021

 

2010:

 • Bujarska-Borkowska B., Chmielarz P. 2010. Stratification, germination and emergence of mazzard seeds following 15- or 20-year storage. Forestry 83: 189-194. https://doi.org/10.1093/forestry/cpq006
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of conditionally dormant orthodox seeds of Betula pendula. Acta Physiologiae Plantarum 32: 591-596. https://doi.org/10.1007/s11738-009-0437-6
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of dormant orthodox seeds of European hornbeam (Carpinus betulus). Seed Science and Technology 38: 146-157. https://doi.org/10.15258/sst.2010.38.1.15
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of orthodox seeds of Alnus glutinosa. Cryoletters 31: 139-146.
 • Chmielarz P. 2010. Cryopreservation of the non-dormant orthodox seeds of Ulmus glabra. Acta Biologica Hungarica 61: 224-233. https://doi.org/10.1556/abiol.61.2010.2.10
 • Giertych M.J., Suszka J. 2010. Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns before sowing and of light conditions for seedlings growth on damage caused by Erysiphe alphitoides. Dendrobiology 64: 73-77.
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2010. Induction, proliferation and maintenance of embryonic tissues of Serbian spruce in liquid nitrogen. Biotechnologia 2(89): 96-104.
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Bojarczuk K. 2010. Cryopreservation of embryogenic tissues of Picea omorika (Serbian spruce). Plant Cell Tissue and Organ Culture 102: 35-44. https://doi.org/10.1007/s11240-010-9701-0
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2010. Ascorbate and glutathione metabolism during development and desiccation of beech (Fagus sylvaticaL.) seeds. Plant Growth Regulation 62: 77-83. https://doi.org/10.1007/s10725-010-9492-7
 • Szczygieł K., Hazubska-Przybył T. 2010. Światowe tendencje wykorzystania metod wegetatywnego rozmnażania drzew. [World trends in the use of methods of vegetative reproduction of trees]. Leśne Prace Badawcze 71(2 Misc.): 208-211.

 

2009:

 

2008:

 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K., Guzicka M. 2008. Structure of embryogenic tissues and accumulation of storage materials in somatic embryos of Picea abies and P. omorika. Dendrobiology 60: 19-28.
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2008. Somatic embryogenesis of selected spruce species (Picea abies, P. omorika, P. pungens ‘Glauca’ and P. breweriana). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(3): 189-199. https://doi.org/10.5586/asbp.2008.023
 • Kalemba E.M., Pukacka S. 2008. Changes in late embryogenesis abundant proteins and small heat shock protein during storage of beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Environmental and Experimental Botany 63: 274-280. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2007.12.011
 • Walters C., Wesley-Smith J., Crane J., Hill L.M., Chmielarz P., Pammenter N.W., Berjak P. 2008. Cryopreservation of Recalcitrant (i.e. Desiccation-Sensitive) Seeds. In: Reed B. Plant Cryopreservation: A Practical Guide. Springer New York. Pp. 465-484. https://doi.org/10.1007/978-0-387-72276-4_18

 

2007:

 • Chmielarz P., Walters C. 2007. Desiccation sensitivity of white and black (red) oak embryonic axes. South African Journal of Botany 73(3): 498-498. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2007.04.042
 • Kalemba E.M., Pukacka S. 2007. Possible roles of LEA proteins and sHSPs in seed protection, a short review. Biological Lettres 44: 1-8.
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2007. Age-related biochemical changes during storage of beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Seed Science Research 17: 45-53. https://doi.org/10.1017/S0960258507629432
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2007. Ascorbate and glutathione metabolism during development and desiccation of orthodox and recalcitrant seeds of the genus Acer. Functional Plant Biology 34: 601-613. https://doi.org/10.1071/FP07013
 • Szczygieł K., Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2007. Somatic embryogenesis of selected coniferous tree species of the genera Picea abies and Larix. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 7(1): 7-15. https://doi.org/10.5586/asbp.2007.001

 

2006:

 • Daws M.I., Cleland H., Chmielarz P., Gorian F., Leprince O., Mullins C. E. Thanos C.A., Vandvik V., Pritchard H.W. 2006. Variable desiccation tolerance in Acer pseudoplatanus seeds in relation to developmental conditions: a case of phenotypic recalcitrance? Functional Plant Biology 33: 59-66. https://doi.org/10.1071/fp04206
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2006. Antioxidative response of ascorbate-glutathione pathway enzymes and metabolites to desiccation of recalcitrant Acer saccharinumseeds. Journal Plant Physiology 163: 1259-1266. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2005.10.003
 • Ratajczak E., Pukacka S. 2006. Changes in the ascorbate-glutathione system during storage of recalcitrant seeds of Acer saccharinumL. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1: 23-27. https://doi.org/10.5586/asbp.2006.004

 

2005:

 • Chmielarz P., Grenier-de March G., de Boucaud M.T. 2005. Cryopreservation of Quercus robur L. embryogenic calli. CryoLetters 26: 349-356.
 • Grenier-de March G., de Boucaud M.T., Chmielarz P. 2005. Cryopreservation of Prunus avium L. embryogenic tissues. CryoLetters 26: 341-348.
 • Suszka, B., Chmielarz P., Walkenhorst, R. 2005. How long can seeds of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) be stored? Annals of Forest Science 62(1): 73-78. https://doi.org/10.1051/forest:2004082
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2005. Production and scavenging of reactive oxygen species in Fagus sylvaticaseeds during storage at varied temperature and humidity. Journal Plant Physiology 162: 873-885. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2004.10.012
 • Ratajczak E., Pukacka S. 2005. Decrease of beech (Fagus sylvatica) seed viability caused by temperature and humidity conditions as related to membrane damage and lipid composition. Acta Physiologiae Plantarum 27: 3-12. https://doi.org/10.1007/s11738-005-0030-6

 

2004:

 • Daws M.I., Lydall E., Chmielarz P., Leprince O. Matthews S., Thanos C.A. Pritchard H.W. 2004. Developmental heat sum influences recalcitrant seed traits in Aesculus hippocastanum across Europe. New Phytologist 162(1): 157-166. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2004.01012.x

 

2003:

 • Pukacka S., Wójkiewicz E. 2003. The effect of the temperature of drying on viability and some factors affecting storability of Fagus sylvaticas seeds. Acta Physiologiae Plantarum 25: 163-169. https://doi.org/10.1007/s11738-003-0049-5
 • Pukacka S., Hoffmann S.K., Goslar J., Pukacki P.M., Wójkiewicz E. 2003. Water and lipid reactions in beech (Fagus sylvaticaL.) seeds and its effect on storage behaviour. Biochimica et Biophysica Acta 1621: 48-56. https://doi.org/10.1016/S0304-4165(03)00046-1
 • Pukacka S., Wójkiewicz E. 2002. Carbohydrate metabolism in Norway maple and sycamore seeds in relation to desiccation tolerance. Journal Plant Physiology 159: 273-279. https://doi.org/10.1078/0176-1617-00641
 • Hazubska T., Szczygieł K. 2003. Induction of somatic embryogenesis in spruce: Picea omorika, P. pungens Glauca’, P. breweriana and P. abies. Dendrobiology 50: 17-24.

 

2002:

 • Chmielarz P. 2002. Sensitivity of Tilia cordata seeds to dehydration and temperature of liquid nitrogen. Dendrobiology 47(Suppl.): 71-77.
 • Chmielarz P. 2002. Możliwości zastosowania kriogeniki w przechowywaniu nasion-metody, technologie, urządzenia i sprzęt [Possibilities of applying cryogenics in seed storage - methods, technologies, devices and equipment]. Postępy techniki w leśnictwie 82: 47-52.
 • Pukacka S., Wójkiewicz E. 2002. Carbohydrate metabolism in Norway maple and sycamore seeds in relation to desiccation tolerance. Journal Plant Physiology 159: 273-279. https://doi.org/10.1078/0176-1617-00641
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button