INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnienia ID PAN

 

 

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

  • doktora nauk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne oraz w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie nauki leśne
  • doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne oraz w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie nauki leśne

Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 w zw. z art. 179 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

Pełną informację dotyczącą zakończonych i toczących się postępowań awansowych (w sprawie nadania stopnia doktora i doktora hablilitowanego) znaleźć można na stronach BIP ID PAN.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button