INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

46:03-08

Adam Boratyński, Yakiv Didukh, Mykola Lucak 

The yew (Taxus baccata L.) population in Knyazhdvir Nature Reserve in the Carpathians (Ukraine)

Dendrobiology 2001, vol. 46: 03-08 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

46:13-19

Izabela Dobrowolska, Ewa U. Kurczyńska, Wojciech Dmuchowski

Anatomy of abscission zone of Betula pendula (Roth.) leaves from trees growing under different levels of pollution

Dendrobiology 2001, vol. 46: 13-19 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

46:27-31

Marzenna Guzicka

Changes in starch distribution within an embryonic shoot of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] before resumption of mitotic activity

Dendrobiology 2001, vol. 46: 27-31 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

46:43-48

Stanisława Pukacka

Loss of tolerance to desiccation in germinated Norway maple (Acer platanoides L.) seeds. Changes in carbohydrate content

Dendrobiology 2001, vol. 46: 43-48 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

46:49-58

Maria Rudawska, Tomasz Leski, Roman Gornowicz

Mycorrhizal status of Pinus sylvestris nursery stock in Poland as influenced by nitrogen fertilization

Dendrobiology 2001, vol. 46: 49-58 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

46:65-73

Antoni Werner

Growth of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref through bark of one-year-old Pinus sylvestris seedlings grown in pure culture

Dendrobiology 2001, vol. 46:65-73 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button