INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47:59-68

Antoni Werner, Piotr Łakomy

Host specialization of IS-group isolates of Heterobasidion annosum to Scots pine, Norway spruce and common fir in field inoculation experiments

Dendrobiology 2002, vol. 47: 59-68 Full text (pdf)

Abstract: Two field inoculation experiments were conducted to study intraspecific variation in vertical spread of the P-, S- andF-IS-group isolates of Heterobasidion annosum in stems of Pinus sylvestris, Picea abies and Abies alba. Host-plants were inoculated with four isolates of each IS group after 10 mm long wounds made with a sterile knife (experiment 1) or 3 mm diameter radial holes made with a drill (experiment 2). On pine, the P-group isolates were more virulent than S andF isolates in terms of infection frequency, mortality rate andvertical spread in sapwood. The S isolates had higher incidence of infection and extensive growth on spruce than on pine. The F isolates were significantly less virulent on pine andspruce than on fir. Vertical spreadof all IS groups on fir was similar. In spite of between-strain-within-IS group variation in vertical spreadon each host, the study provided strong evidence for the occurrence of intraspecific differences in the host preference. In the interspecific analysis with three hosts, the isolates, IS groups andhost × strain andhost × IS group interactions accountedfor most of the explainedvariation, while host-plants accountedfor the smallest portion of the variance.

Additional key words: between-strain-within-hosts variation, host preference, intersterility groups, vertical spread in sapwood, wounding methods

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button