INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

68: 43-54

Robert Jankowiak 

Ophiostomatoid fungi associated with Ips sexdentatus on Pinus sylvestris in Poland

Dendrobiology 2012, vol. 68: 43-54

Full text (pdf)

 Abstract: The six-toothed bark beetle (Ips sexdentatus) is known to be associated with ophiostomatoid fungi. However, very little is known about these fungi in Poland. The aim of this study was: 1) to identify fungi of Ophiostoma s. lato carried by this bark beetle and 2) to test the pathogenicity of several commonly occurring fungi. Isolations were carried out from the beetles and their galleries at three sites in Poland. Samples yielded a total 3162 cultures, which included 10 species of Ophiostoma s. lato. The most frequently encountered fungal associates of I. sexdentatus were L. cf. truncatum, O. brunneo-ciliatum and O. ips. Ophiostoma cf. rectangulosporium, O. cf. abietinum, O. quercus and O. floccosum appeared to be also specifically associated with I. sexdentatus. Leptographium cf. truncatum and O. minus were most virulent and can be consideredas serious pine pathogens.

Additional key words: bark beetles; insect-fungal associations; Leptographium; Ophiostoma

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button