INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2010/2011


11.10.2010
Tom Christian
The International Conifer Conservation Programme

18.10.2010 
dr Agnieszka Szuba
Analiza modyfikacji białek kontinuum ściana komórkowa - błona    komórkowa - cytoszkielet  komórek roślinnych wywołanych tlenkiem azotu

 

25.10.2010
dr Daniel Chmura
Powiązanie cech morfologicznych i fizjologicznych dla wyjaśnienia różnic między elitarnymi rodami sosen południowych

 

8.11.2010
mgr Karolina Przybylska
Badania nad trwałością wybranych filtrów UV identyfikowanych w środowisku

 

15.11.2010
mgr Marek Niezborała
Doskonalenie metod otrzymywania męskich roślin dihaploidalnych w kulturach pylnikowych szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.) in vitro

 

22.11.2010
mgr Dominika Bilska
Wpływ warunków aktywacji na zdolność magazynowania wodoru dla węgli aktywnych wytwarzanych z różnych prekursorów ligno-celulozowych

 

29.11.2010
mgr Maciej Sękiewicz
Zróżnicowanie i zmiany struktur populacji żab zielonych (Rana esculenta complex) zamieszkujących wyspę Bornholm

 

6.12.2010
dr Leszek Karliński
Wpływ zróżnicowania genotypu gospodarza na zbiorowiska ektomikoryzowe topoli czarnej (Populus nigra L.)

 

17.01.2011
dr Krzysztof Stobrawa
Profile białkowe korzeni drobnych i liści topoli

 

24.01.2011
dr Tomasz Leski
Zbiorowiska grzybów mikoryzowych modrzewia polskiego i sudeckiego

 

31.01.2011
dr Tomasz Pawłowski
Spoczynek nasion - podstawowe aspekty

 

14.02.2011
Mgr Marcin Pietras

Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych

 

21.02.2011
Mgr Aleksandra Staszak

Wpływ niskich temperatur na zdolność kiełkowania nasion wybranych klonów Salix viminalis L.

 

7.03.2011
Prof. dr hab. Adam Boratyński
Gatunki rodzaju Juniperus (i nie tylko) rosnące wokoło Morza Śródziemnego jako przedmiot badań prowadzonych w Instytucie Dendrologii w Kórniku

 

14.03.2011
dr Daniel Chmura
Przystosowanie lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych

 

21.03.2011
mgr Anna Jasińska

Zróżnicowanie genetyczne Pinus sylvestris na terenie ostoi flor trzeciorzędowych na południu Europy i południowo-zachodniej Azji

 

28.03.2011
dr Tomasz Pawłowski
Molekularna regulacja spoczynku fizjologicznego nasion

 

4.04.2011
mgr Agata Obarska
Potencjał do fitoekstrakcji metali ciężkich oraz regeneracji w kulturach in vitro dziewięciu odmian rzepaku (Brassica napus L.)

 

11.04.2011
mgr Katarzyna Klajbor
Zmienność i struktura jodeł z zachodniej części rejonu środziemnomorskiego

 

18.04.2011
prof. dr hab. Stanisław Gawroński
Rola drzew i krzewów w fitoremediacji terenów zurbanizowanych

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button