INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2013/2014

7.10.2013
mgr Błażej Wójkiewicz
Ocena molekularna i cytogenetyczna potencjalnie podwójnie transgenicznej świni (Sus scrofa) stworzonej na potrzeby ksenotransplantacji

 

14.10.2013
mgr Weronika Żukowska
Mechanizmy antyoksydacyjny i detoksykacyjny w tkankach rzepaku niskoerukowego w odpowiedzi na zanieczyszczenie ziemi olejem napędowym i obecność bakterii degradujących związki ropopochodne

 

28.10.2013
dr Marcin Pietras

Wykorzystanie metod molekularnych w badaniach nad różnorodnością biologiczną grzybów mykoryzowych

 

4.11.2013
Enrico Gatti (University of Modena and Reggio Emilia, Italy)
In vitro propagation of Quercus robur and Italian cultivars of Vitis vinifera

 

18.11.2013
mgr Elżbieta Rudy
Analiza porównawcza retrogenów ortologicznych człowieka i myszy

 

25.11.2013
dr Marzenna Guzicka
Wykorzystanie cech morfologicznych igieł w analizie genetycznego i geograficznego zróżnicowania świerka pospolitego [Picea abies (L.) H.Karst.]

 

2.12.2013
Roberto Salomón (Forest Genetics and Ecophysiology Research Group, Technical University of Madrid (UPM), Madrid, Spain)
Genetic structure and physiology of Quercus pyrenaica Willd. coppice forest

 

9.12.2013
dr hab. Marian Giertych
Prezentacja wyników badań przyrodniczych z wykorzystaniem technik multimedialnych

 

16.12.2013
dr hab. Grzegorz Iszkuło
Założenia i cele projektu koordynowanego w Pracowni Systematyki i Geografii Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku: "Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych. Przystosowanie ewolucyjne czy konsekwencja różnej strategii alokacji zasobów?"

 

28.01.2014
doc. dr Mehmet Çiçek - Pamukkale University, Faculty of Arts and Science, Department of Biology, Turkey
The floristic structure of Turkey. The endemic plants of Turkey.

 

3.02.2014
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Krótka historia gospodarki leśnej w dawnej Wielkopolsce

 

17.02.2014
dr Ewa Kalemba
Udział modyfikacji potranslacyjnej białek typu ubikwitynacja oraz proteasomu w regulacji kiełkowania nasion słonecznika

 

24.02.2014
prof. dr hab. Jan Holeksa (UAM)
Dwa wieki historii lasów tatrzańskich - na podstawie dendrochronologicznej rekonstrukcji zaburzeń drzewostanów

 

27.02.2014
dr Antonin Martinik (Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology)
Acorn production ­ problems issues of the pedunculate oak regeneration in Czech floodplain forest

 

24.03.2014, godz. 10
Mikołaj Rudawski
Praktyczne aspekty rynku biomasy drzewnej w Polsce

 

10.03.2014
prof. dr hab. Adam Boratyński
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

 

31.03.2014
Dzmitry Kulahin
The main research areas of the Forest Research Institute of the National Academy of Sciences of Belarus

7.04.2014
dr Emilia Pers-Kamczyc
Sekwencjonowanie nowej generacji

 

14.04.2014
dr Marzena Guzicka
Izolacja zawiązków pędów w spoczynkowych pąkach świerka 

 

28.04.2014
dr Lidia Trocha
Niezwykły świat grzybów

 

5.05.2014
dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek (Katedra Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Morfologia, zmienność i przeżywalność ziarn pyłku wybranych gatunków z rodzaju Rosa L. (Rosaceae)

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button