INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2020/2021

Seminaria Instytutu Dendrologii 2020/2021

 

Seminaria, które się odbędą:

   

Seminaria, które już się odbyły:

 

10.11.2020, godz. 9:00
dr Łukasz Dylewski
Zapylacze w miejskiej dżungli - czynniki wpływające na liczebność i różnorodność owadów zapylających w krajobrazie miejskim
 
17.11.2020, godz. 9:00
mgr Paulina Kościelniak
Analiza odpowiedzi na jasmoniany mutantów jęczmienia niosących zmiany w genie HvSNAC1 (Stress-responsive NAC1)

 

24.11.2020, godz. 9:00
mgr Małgorzata Wastowska
Reakcje kompleksowania kwasu galusowego z (II)-wartościowymi jonami metali

 

1.12.2020, godz. 9.00
dr inż. Marcin Pietras
Nie taki leśnik straszny - wpływ gospodarki leśnej na mykobiotę kwaśnej buczyny niżowej

 

8.12.2020, godz. 9.00
dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Stypendia DAAD

 

14.12.2020 r. godz. 11.00

dr Agata Kostro-Ambroziak (Uniwersytet w Białymstoku)
To be, or not to be ... ? (Nie)łatwe życie parazytoidów os klecanek i pająków.

 

18.01.2021 r., godz. 9.00
dr inż. Mateusz Rawlik
Kształtowanie się runa pod drzewostanami na rekultywowanych gruntach poprzemysłowych

 


15.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00
dr Radosław Puchałka
Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Drzewa i rośliny zielne lasów w zmieniającym się klimacie: zmiany w fenologii i potencjalnych zasięgach geograficznych gatunków

 

23.03.2021 r. (wtorek), godz. 9.00

dr Agata Buchwał
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Dendrochronologia w Arktyce - badania przyrostów rocznych i anatomii drewna krzewinek tundrowych w Arktyce niskiej i wysokiej.

 

12.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00
MSc Sakari Välimäki
Natural Resources Institute Finland (Luke) 
Scaling up Norway spruce somatic embryogenesis for commercial use

 

19.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

MSc Quadri Agbolade Anibaba

Mexican Sunflower (Tithonia diversifolia) invasion - an evidence from a typical tropical savannah landscape

 

26.04.2021 r., godz. 9.00
dr Paweł Matulewski

Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przyrosty roczne i zmiany anatomii drewna korzeni sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)  jako indykatory zmian środowiskowych (Pojezierze Brodnickie)

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button