INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Staż doktorski mgr M. Terleckiej

mgr M. Terlecka

Decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr BPN/PRE/2022/1/00035/DEC/1 przyznano Doktorantce Instytutu Dendrologii PAN mgr Magdalenie Terleckiej stypendium na realizację stażu zagranicznego w ramach Programu NAWA Preludium Bis 2.

 

Staż doktorski NAWA Preludium Bis 2 realizowany będzie podczas trzymiesięcznego pobytu w Instytucie Botaniki i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu w Greifswaldzie, pod opieką prof. dr. hab.  Martina Wilmkinga. Podczas pobytu realizowane będą badania topoli białej z zakresu dendrochronologii, w ramach projektu "Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L.", którego kierownikiem jest prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło.

 

Pani Magdaleno Gratulujemy.

 

Dział Informacji Naukowej

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button