INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

Projekty realizowane w ramach stypendiów

Stypendia:

  1. PAN.BFB.S.BDN.255.022.2022 (PACIFIC 1) EN: Extending assessment of the environmental impacts to the forest ecosystem due to forest management: a comprehensive approach to enhance sustainable forestry in the context of climate change; źródło finansowania: Pobyt Badawczy w ramach konkursu PASIFIC współfinansowany w ramach programu Horyzont 2020 MSCA na podstawie umowy nr 847639 z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych; stypendysta: mgr Francesco Latterini; przyznana kwota: 818 799,11 PLN; czas trwania stypendium: 2022 – 2024.

 

  1. PPN/ULM/2019/1/00037 (Program im. Stanisława Ulama) EN: In vitro cloning of 500-800-year-old oak trees (Quercus robur): physiological and biochemical changes during critical steps of their micropropagation; PL: Klonowanie in vitro 500-800-letnich dębów (Quercus robur): zmiany fizjologiczne i biochemiczne na krytycznych etapach ich mikropropagacji; źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; stypendysta: dr João Paulo Rodrigues Martins; przyznana kwota: 252 000 PLN; czas trwania stypendium: 2019 – 2023.

 

  1. 0007/DIA/2019/48 (Diamentowy Grant)PL: Zbiorowiska grzybów glebowych wysp śródlądowych i czynniki je kształtujące – podejście metagenomiczne; EN: Soil fungal communities of inland islands and factors shaping them – a metagenomic approach; źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki; stypendysta: inż. Daniel Janowski; przyznana kwota: 220 000 PLN; czas trwania stypendium: 2019 – 2022.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo