INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

Projekty badawcze realizowane w ramach usług

Realizowane usługi badawcze:

  1. EZ.271.3.14.2021 - Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego przez testowanie potomstwa; źródło finansowania: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; usługa realizowana w ramach Konsorcjum (lider: Instytut Badawczy Leśnictwa), koordynator z ID PAN: dr hab. Daniel Chmura, prof. ID PAN; przyznana kwota: 6 388 947 PLN (ID PAN: 183 158 PLN); okres realizacji usługi: 2021 – 2025.
  1. EZ.271.3.8.2021 - Szacowanie biomasy i ilości związanego w niej węgla w młodszych fazach rozwojowych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych drzew w Polsce z uwzględnieniem czynników je determinujących; źródło finansowania: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński; przyznana kwota: 3 997 377 PLN; okres realizacji usługi: 2021 – 2026.
  1. EO.271.3.1.2021 - Prowadzenie modelowej plantacji nasiennej modrzewia w Nadleśnictwie Wejherowo; źródło finansowania: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; kierownik: prof. dr hab. Andrzej Lewandowski; przyznana kwota: 200 000 PLN; okres realizacji usługi: 2021 – 2024.
  1. EO.271.3.12.2019 - Rozbudowa inwentaryzacji urządzeniowej stanu lasu z wykorzystaniem efektów projektu REMBIOFOR; źródło finansowania: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; usługa realizowana w ramach Konsorcjum (lider: Instytut Badawczy Leśnictwa), koordynator z ID PAN: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński; przyznana kwota: 7 752 140 PLN (ID PAN: 50 000 PLN); okres realizacji usługi: 2019 – 2024.
  1. EO.271.3.7.2018 - Długoterminowe przechowywanie nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.); źródło finansowania: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; kierownik: prof. dr hab. Paweł Chmielarz; przyznana kwota: 3 200 000 PLN; okres realizacji usługi: 2018 – 2023.
  1. EK/WIŚ/01/09/2020 - Monitoring przyrodniczy kopalni piaskowców kwarcytowych „Wiśniówka” i terenów bezpośrednio do niej przylegających jako naukowa podstawa oceny wpływu eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko; źródło finansowania: EUROVIA KRUSZYWA S.A.; kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński; przyznana kwota: 734 974,20 PLN; okres realizacji usługi: 2020 – 2024.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo