INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zakład Genetyki i Interakcji Środowiskowych

 

1. Skład

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Emilia Pers-Kamczyc, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

 

prof. dr hab. Andrzej Lewandowski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Witold Wachowiak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Błażej Wójkiewicz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Shirin Alipour – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Barbara Kurpisz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Agnieszka Szuba – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Weronika B. Żukowska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Martyna Lasek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mrg inż. Dominika Robak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anita Rzadkiewicz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Grewling – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 2. Tematyka badawcza

 

 • genetyka populacyjna gatunków drzewiastych
 • genetyczne podstawy zmienności fenotypowej, adaptacji i specjacji
 • wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli i selekcji drzew leśnych
 • opracowanie nowych zasobów genomowych
 • genetyka ilościowa i hodowla selekcyjna drzew leśnych
 • mechanizm regulacji spoczynku i kiełkowanie nasion - wpływ zmian klimatu na rozmnażanie się drzew z nasion (badanie interakcji genetyka i środowisko, wpływ środowiska na ekspresję genów)
 • genetyczne podstawy determinacji płci roślin dwupiennych
 • wpływ warunków środowiskowych i czynników genetycznych na jakościowe i ilościowe cechy reprodukcyjne roślin drzewiastych
 • aktywność transkrypcyjna roślin drzewiastych
 • molekularne podstawy interakcji mykoryzowych
 • mechanizmy tolerancji roślin drzewiastych na stresy środowiskowe i zanieczyszczenia przemysłowe

 

3. Projekty badawcze w trakcie realizacji  

 • Prowadzenie modelowej plantacji nasiennej modrzewia w Nadleśnictwie Wejherowo (Taking care of a model larch seed orchard in the Wejherowo Forest District). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (EO.271.3.1.2021). Okres realizacji: 2021-2024. Kierownik projektu: Lewandowski A.
 • Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku (Regulation of European beech dormancy and germination mechanisms in variable environments). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2019/33/B/NZ9/02660). Okres realizacji: 2020-2023. Kierownik projektu: Pawłowski T.
 • Zmienność genetyczna rosyjskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i ich udział w polodowcowej rekolonizacji Europy Środkowej i Fennoskandii (Genetic variation of Russian populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and their contribution to postglacial recolonization of Central Europe and Fennoscandia). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2016/21/N/NZ9/01499). Okres realizacji: 2017-2022. Kierownik projektu: Żukowska W.B. Opiekun naukowy: Wachowiak W.M.

 

4. Projekty badawcze zrealizowane

 

 • Globalne zmiany środowiska a potencjał reprodukcyjny drzewiastych roślin dwupiennych na przykładzie cisa pospolitego (Taxus baccata L.) (Global changes in the environment and the reproductive potential of woody dioecious plants on the example of the common yew (Taxus baccata L.)). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Miniatura, 2019/03/X/NZ8/01887). Okres realizacji: 2019-2020. Kierownik projektu: Pers-Kamczyc E.
 • Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli genowej i odtworzenia gatunku (wpisać tytuł po angielsku Genetic variation and population structure of black poplar (Populus nigra L.) in the Oder valley - implications for conservation and restoration of the species gene pool). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, UMO-2016/21/N/NZ9/01515). Okres realizacji: 2017-2020. Kierownik projektu: Wójkiewicz B. Opiekun naukowy: Wachowiak W.M.
 • Wykorzystanie dojrzałych powierzchni proweniencyjnych do wyboru materiału dla Leśnych Gospodarstw Węglowych (The use of close-to-maturity provenance tests for choosing material for the Carbon Forests Project). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR.271.3.6.2017). Okres realizacji: 2017-2020. Kierownik projektu: Chmura D.J.
 • Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa, jako praca naukowo-badawcza realizowana na powierzchniach doświadczalnych założonych i prowadzonych przez ID PAN w Kórniku w ramach realizacji projektu (Assessment of breeding value of Forest Basic Material by means of progeny testing). Projekt finansowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (500-439/4/2017). Okres realizacji: 2017-2020. Kierownik projektu: Chmura D.J.
 • Zależna od płci odpowiedź molekularna jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) na warunki niedoboru składników pokarmowych (The sex-related molecular response of the common juniper (Juniperus communis L.) to nutrient deficiency conditions). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2015/19/N/NZ8/03850). Okres realizacji: 2016-2020. Kierownik projektu: Rabska M. Opiekun projektu: Pers-Kamczyc E.
 • Analiza pochodzenia świerka pospolitego w Nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i Hajnówka (Analysis of the origin of Norway spruce in the Forest Divisions: Białowieża, Browsk and Hajnówka). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR.271.3.3.2016). Okres realizacji: 2016-2017. Kierownik projektu: Lewandowski A.
 • Udział w pracach badawczych jako współautor tematu „Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacji ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym” (Participation in research as a co-author of the topic "Assessment of the production potential of plantations and plantation seed crops and the optimization of their use in breeding planning). Projekt finansowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (BLP-409/1/2016, BLP-409/1/2017 i BLP-409/1/2018). Okres realizacji: 2015-2018. Kierownik projektu: Chmura D.J.
 • Udział w pracach badawczych jako współautor tematu „Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych” (Assessment and use of existing research plots as a base for selection of elite trees and for conducting special programs of forest tree improvement). Projekt finansowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (BLP-397/1/2016 i BLP-397/1/2017). Okres realizacji: 2015-2017. Kierownik projektu: Chmura D.J.
 • Genetyczna analiza korelacji polimorfizmu nukleotydowego ze zmiennością adaptacyjną i historią populacji w europejskim zasięgu gatunków sosen Pinus sylvestris i Pinus mugo (Genetic analysis of the correlation of nucleotide polymorphism with adaptive variability and population history in the European range of pine species Pinus sylvestris and Pinus mugo). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2012/05/E/NZ9/03476). Okres realizacji: 2013-2019. Kierownik projektu: Wachowiak W.
 • Założenie modelowej plantacji nasiennej modrzewia w oparciu o podkładki skarlające (Establishment of a model larch seed plantation based on dwarfing rootstocks). Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (EO-2717-5/13). Okres realizacji: 2013-2018. Kierownik projektu: Lewandowski A.
 • Analiza wpływu ektomikoryz na tolerancję topoli Populus x canescens na ołów wykonana metodami proteomicznymi i metabolomicznymi (Analysis of the impact of ectomycorrhizal fungi on the tolerance of poplar Populus x canescens to the lead - the proteomic and metabolomic approach). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2011/03/D/NZ9/05500). Okres realizacji: 2012-2017. Kierownik projektu: Szuba A.
 • Rola ektomikoryz w obiegu węgla i azotu w ekosystemie leśnym (The role of ectomycorrhizae in the carbon and nitrogen cycle in the forest ecosystem). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/D/NZ8/01760). Okres realizacji: 2011-2016. Kierownik projektu: Trocha L.
 • Rozpoznanie reakcji topoli i wierzby na zanieczyszczenia składowisk odpadów garbarskich i perspektywy ich wykorzystania do nasadzeń (Recognition of the reaction of poplars and willows to pollution of tannery landfills and the prospects of their use for planting). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Nr N N305 036340). Okres realizacji: 2011-2016. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Analiza biologicznych adaptacji olszy szarej i czarnej do wzrostu w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi (Analysis of biological adaptation of gray and black alder to growth in soil contaminated with heavy metals). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Nr N N303 799540). Okres realizacji: 2011-2016. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Anatomiczne i fizjologiczne podstawy odporności świerka pospolitego na suszę: rola zmienności wewnątrzpopulacyjnej (Anatomical and physiological foundations of drought resistance in Norway spruce: the role of within-population variation). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (N N309713340). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Chmura D.J.
 • Polodowcowa historia jodły pospolitej (Abies alba Mill.) i jej zmienność genetyczna w Polsce w oparciu o molekularne markery DNA (Postglacial history of silver fir (Abies alba Mill.) And its genetic variability in Poland based on molecular DNA markers). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (N N309 794340). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Litkowiec M.
 • Analiza funkcjonalna białek związanych z nabywaniem i ustępowaniem głębokiego spoczynku fizjologicznego nasion” (Functional analysis of proteins associated with the acquisition and release of deep physiological dormancy of seeds). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2011/01/B/NZ9/02868). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Pawłowski T.
 • Genomika procesów hybrydyzacji, zmienności adaptacyjnej i demograficznej w strefach hybrydyzacyjnych spokrewnionych gatunków sosen (rodzaj Pinus) (Genomics of the hybridization processes, adaptive and demographic variability in the hybridization zones of related pine species (Pinus genus)). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/NZ8/01634). Okres realizacji: 2011-2014. Kierownik projektu: Wachowiak W.
 • Genomika zmienności adaptacyjnej i demograficznej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) (Genomics of adaptive and demographic variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.)). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N309 297539). Okres realizacji: 2010-2013. Kierownik projektu: Wachowiak W.
 • Alternatywne wykorzystanie topoli – fitoremediacja gleb zanieczyszczonych ściekami przemysłu spożywczego (Alternative use of poplars - phytoremediation of soils contaminated with sewage from the food industry). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr N R14 0058 06). Okres realizacji: 2009-2013. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Adaptacja, specjacja i zmienność filogeograficzna taksonów kompleksu Pinus mugo w Europie (Adaptation, speciation and phylogeographic variability of taxa of the Pinus mugo complex in Europe). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN303365335). Okres realizacji: 2008-2011. Kierownik projektu: Wachowiak W.
 • Wybór genotypów i populacji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) do ochrony zmienności genetycznej (Badania wspomagające program restytucji cisa pospolitego w Polsce) (Selection of genotypes and populations of the common yew (Taxus baccata L.) to protect genetic variability (Research supporting the Yew restitution program in Poland ). Okres realizacji: 2008. Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (OR-2717/12/08). Kierownik projektu: Lewandowski A.
 • Proteomika ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion wybranych gatunków drzew (Proteomics of dormancy and germination of selected tree species). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N309 2491 33). Okres realizacji: 2007- 2011. Kierownik projektu: Pawłowski T.A.
 • Proteomika wybranych gatunków topoli w warunkach stresu Cd, Cu i Pb. Identyfikacja białek kluczowych dla mechanizmów tolerancji (Proteomics of selected poplar species under the stress of Cd, Cu and Pb. Identification of key proteins for tolerance mechanisms). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr N30508631/3289). Okres realizacji: 2006-2009. Kierownik projektu: Stobrawa K.
 • Aktywność metaboliczna korzeni drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi - metabolizm związków fenolowych (Metabolic activity of tree roots growing in an environment contaminated with industrial pollution - metabolism of phenolic compounds). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 0649/PO4/2005/29). Okres realizacji: 2005-2007. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Wskaźniki białkowe ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion wybranych gatunków drzew (Protein markers of dormancy and germination of selected tree seeds). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (3 P06L 026 24). Okres realizacji: 2003-2007. Kierownik projektu: Pawłowski T.A.
 • Aktywność metaboliczna korzeni drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi (Metabolic activity of tree roots growing in an environment contaminated with industrial pollution). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Nr 3 PO4G 075 25). Okres realizacji: 2003-2006. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Metabolizm sacharozy w liściach drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi (Sucrose metabolism in leaves of trees growing in an environment contaminated with industrial pollution). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Nr 6 PO4F 103 21). Okres realizacji: 2001-2003. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Reakcje aparatu fotosyntetycznego sosny zwyczajnej w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi – aktywność cyklu ksantofilowego (Reactions of the photosynthetic apparatus of Scots pine in an environment contaminated with industrial pollutants - activity of the xanthophyll cycle). Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Nr 6 PO4G 031 19). Okres realizacji: 2000-2002. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.
 • Zaburzenia transportu asymilatów u drzew pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych - metabolizm sacharozy (Disturbances in transport of assimilates in trees due to industrial pollution - sucrose metabolism). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr 6 PO4G 057 16). Okres realizacji: 1999-2001. Kierownik projektu: Lorenc-Plucińska G.

 

 5. Publikacje

 

 W druku:

 

 • Łabiszak B., Zaborowska J., Wójkiewicz B., Wachowiak W. Molecular and paleo‐climatic data uncover impact of ancient bottleneck on demographic history and contemporary genetic structure of endangered Pinus uliginosa. Journal of Systematics and Evolution. https://doi.org/10.1111/jse.12573
 • Nowak K., Giertych M.J., Pers-Kamczyc E., Thomas P.A., Iszkuło G. Rich but not poor conditions determine sex-specific differences in growth rate of dioecious plants. Journal of Plant Research. https://doi.org/10.1007/s10265-021-01296-2

2022: 

 • Alipour, S., Badehian, Z., Yousefzadeh, H. Asadi, F., Espahbodi, K., Walas, Ł. 2022. Predicting past, current and future suitable habitat for endemic Hyrcanian species Populus caspica Bornm. New Forests.  https://doi.org/10.1007/s11056-022-09918-w 

 

2021:

 • Chmura D.J., Barzdajn W., Kowalkowski W., Guzicka M., Rożkowski R. 2021. Analysis of genotype-by-environment interaction in a multisite progeny test with Scots pine for supporting selection decisions. European Journal of Forest Research 140:1457-1467, doi:10.1007/s10342-021-01417-5
 • Chmura D.J. 2021. Czy warto na siłę odnawiać sosnę naturalnie? Las Polski 6/2021:  14-15.
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R. (2021) Accumulation of standing aboveground biomass carbon in Scots pine and Norway spruce stands affected by genetic variation. Forest Ecology and Management 496:119476 doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119476
 • Chmura D.J., Rożkowski R., Guzicka M., Dorobek K. 2021. Variation in aboveground biomass carbon accumulation in Scots pine seed orchards progeny. Annals of Forest Research 64:139-148.
  https://www.afrjournal.org/index.php/afr/article/view/2062
 • Hebda A., Kempf M., Wachowiak W., Pluciński B., Kauzal P., Zwijacz-Kozica T (2021) Hybridization and introgression of native and foreign Sorbus tree species in unique environments of protected mountainous areas, AoB PLANTS, Volume 13, Issue 1, February 2021, plaa070, https://doi.org/10.1093/aobpla/plaa070.
 • Jagodziński A.M., Pietras M., Iszkuło G., Chmura D.J., Ratajczak E. 2021. W czasie suszy szosa sucha. A co dzieje się w lesie? Forum Akademickie 5/2021: 35-39.
 • Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2021. Regulation of seed dormancy and germination mechanisms in a changing environment. International Journal of Molecular Sciences 22: #1357. https://doi.org/10.3390/ijms22031357
 • Lewandowski A., Pietras M., Litkowiec M. 2021 Czy w Puszczy Białowieskiej występuje świerk pochodzenia alpejskiego? Las Polski 10: 20-21.
 • Łabiszak B., Wachowiak W. (2021) Molecular signatures of reticulate evolution within the complex of European pine taxa. Forests, 12, 489, doi:10.3390/f12040489
 • Niemczyk M., Chmura D.J., Socha J., Wojda T., Mroczek P., Gil W., Thomas B.R. 2021. How geographic and climatic factors affect the adaptation of Douglas-fir provenances to the temperate continental climate zone in Europe. European Journal of Forest Research 140:1341-1361. doi:10.1007/s10342-021-01398-5
 • Nowak K., Giertych M.J., Pers-Kamczyc E., Thomas P.A., Iszkuło G. 2021. Defence is a priority in female juveniles and adults of Taxus baccata L. Forests, 12(7): #844.
 • Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. 2021. Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability. Trees 35: 24-42. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02004-8
 • Szuba A., Marczak Ł., Kozłowski R. 2021. Pb stress and ectomycorrhizas: Strong protective proteomic responses in poplar roots inoculated with Paxillus involutus isolate and characterized by low root colonization intensity.  International Journal of Molecular Sciences 22: #4300 doi: 10.3390/ijms22094300.
 • Wójkiewicz B., Lewandowski A., Żukowska W.B., Litkowiec M., Wachowiak W. 2021. Low effective population size and high spatial genetic structure of black poplar populations from the Oder valley in Poland. Annals of Forest Science 78: # 37. doi: 10.1007/s13595-021-01055-2.
 • Żukowska W.B., Wójkiewicz B., Lewandowski A. 2021. Genetyka w służbie lasom. Las Polski 4: 18-19.

 

2020:

 • Chmura D.J. 2020. Klimat i lasy – czy można przystosować się do zmian? Las Polski 1: 20-21.
 • Guzicka M., Chmura D.J. 2020. Pąki lubią zimę. Głos Lasu 1(587): 22-24.
 • Hazubska-Przybył T., Ratajczak E., Obarska A., Pers-Kamczyc E. 2020. Different roles of auxins in somatic embryogenesis efficiency in two Picea species. International Journal of Molecular Sciences 21(9): #3394. https://doi.org/10.3390/ijms21093394
 • Kamczyc J., Malica J., Urbanowski C.K., Kobusiewicz A., Pers-Kamczyc E. 2020. Soil near mature oaks is refugium for soil mites (Acari, Mesostigmata) in managed forests. International Journal of Acarology 46(5): 327-334. https://doi.org/10.1080/01647954.2020.1804997
 • Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Urbanowski C.K., Malica J., Reich P.B. Oleksyn J. 2020. An alternative, portable method for extracting microarthropods from forest soil. Acta Oecologica International Journal of Ecology 109: #103655. https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103655
 • Kamczyc J., Szemis D., Urbanowski C.K., Malica J., Pers-Kamczyc E. 2020. Soil mite (Acari; Mesostigmata) biomass, species richness and diversity in soil and decayed logs of European Beech (Fagus sylvatica L.) forests. Systematic and Applied Acarology, 25(9): 1576-1588. https://doi.org/10.11158/saa.25.9.5
 • Lewandowski A., Wójkiewicz B., Żukowska W. 2020. Zmiany klimatyczne – czas na decyzje w polskim leśnictwie. Las Polski 22: 16-17.
 • Pawłowski T.A. 2020. Globalne zmiany klimatu a rozmnażanie się drzew. Wszechświat 121: 10-12.
 • Pawłowski T.A. 2020. Kiełkowanie nasion drzew – jak przystosować się do zmian klimatu? Las Polski 1: 16-17.
 • Pawłowski T.A., Bujarska-Borkowska B., Suszka J., Tylkowski T., Chmielarz P., Klupczyńska E.A., Staszak A.M. 2020. Temperature regulation of primary and secondary seed dormancy in Rosa canina L.: findings from proteomic analysis. International Journal of Molecular Sciences 21: #7008. https://doi.org/10.3390/ijms21197008
 • Pers-Kamczyc E. 2020. Ślimak, ślimak, pokaż rogi… Kórniczanin 16: #13.
 • Pers-Kamczyc E., Jaskulska M., Horodecki P., Suszka J., Kamczyc J. 2020. Ślimak, ślimak, zabierz rogi… Głos Lasu 9: 19-21.
 • Pers-Kamczyc E., Tyrała-Wierucka Ż., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2020. The higher availability of nutrients increases the production but decreases the quality of pollen grains in Juniperus communis L. Journal of Plant Physiology 248: #153156. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2020.153156
 • Rabska M., Pers-Kamczyc E., Żytkowiak R., Adamczyk D., Iszkuło G. 2020. Sexual dimorphism in the chemical composition of male and female in the dioecious tree, Juniperus communis L., growing under different nutritional conditions. International Journal of Molecular Sciences 21: #8094. https://doi.org/10.3390/ijms21218094
 • Robakowski P., Wyka T., Kowalkowski W., Barzdajn W., Pers-Kamczyc E., Jankowski A., Politycka B. 2020. Practical implications of different phenotypic and molecular responses of evergreen conifer and broadleaf deciduous forest tree species to regulated water deficit in a container nursery. Forests 11(9): #1011. https://doi.org/10.3390/f11091011
 • Sobierajska K., Wachowiak W., Zaborowska J., Łabiszak B., Wójkiewicz B., Sękiewicz M., Jasińska A.K., Sękiewicz K., Boratyńska K., Marcysiak K., Boratyński A. 2020. Genetic consequences of hybridization in relict isolated trees Pinus sylvestris and the Pinus mugo complex. Forests 11(10): #1086. https://doi.org/10.3390/f11101086
 • Szuba A. 2020. Jak „ekologicznie” pozbyć się metali ciężkich i innych zanieczyszczeń ze skażonego środowiska – czyli do czego służy fitoremediacja. Przegląd Leśniczy 8: 7-9.
 • Szuba A. 2020. Jak drzewa odpowiadają na stres? Las Polski 15-16: 18-20.
 • Szuba A. 2020. Metody fitoremediacji wykorzystywane w rekultywacji terenów skażonych metalami ciężkimi. Przegląd Leśniczy 9: 26-27.
 • Szuba A., Marczak Ł., Kozłowski R. 2020. Role of the proteome in providing phenotypic stability in control and ectomycorrhizal poplar plants exposed to chronic mild Pb stress. Environmental Pollution 264: #114585. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114585
 • Szuba A., Marczak Ł., Ratajczak I. 2020. Metabolome adjustments in ectomycorrhizal Populus × canescens associated with strong promotion of plant growth by Paxillus involutus despite a very low root colonization rate. Tree Physiology 40(12): 1726-1743. https://doi.org/10.1093/treephys/tpaa100
 • Szuba A., Marczak Ł., Ratajczak I., Kasprowicz-Maluśki A., Mucha J. 2020. Integrated proteomic and metabolomic analyses revealed molecular adjustments in Populus × canescens colonized with the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus, which limited plant host growth. Environmental Microbiology 22(9): 3754-3771. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15146
 • Wojciechowska N., Alipour S., Stolarska E., Bilska K., Rey P., Kalemba E.M. 2020. Peptide-bound methionine sulfoxide (MetO) levels and MsrB2 abundance are differentially regulated during the desiccation phase in contrasted Acer seeds. Antioxidants (Basel) 9(5): #391. https://doi.org/10.3390/antiox9050391
 • Wójkiewicz B., Żukowska W.B., Lewandowski A. 2020. Topola czarna – gatunkiem ustępującym z siedlisk lasów łęgowych w Polsce. Las Polski 23: 23-24.
 • Zaborowska J., Labiszak B., Wachowiak W. 2020. Population history of European mountain pines Pinus mugo and Pinus uncinata revealed by mitochondrial DNA markers. Journal of Systematics and Evolution 58(4): 474-486. https://doi.org/10.1111/jse.12520
 • Żukowska W.B., Wójkiewicz B., Lewandowski A. 2020. Selekcja genomowa w hodowli drzew leśnych – podstawowe założenia, problemy i perspektywy. Sylwan 164(5): 384-391. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019100

 

2019:

 • Chudzińska M., Litkowiec M., Pałucka M., Pasławska A., Lewandowski A., Kozioł C. 2019. Struktura klonalna wiązu polnego (Ulmus minor Mill.) w Polsce. Sylwan 163: 839-845. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019042
 • Hebda A.M., Wachowiak W. 2019. Heterogeneous patterns of genetic variation at nuclear genes and quantitative traits in a Scots pine provenance trial. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88(2): #3623. https://doi.org/10.5586/asbp.3623
 • Jagodziński A.M., Ratajczak E., Pers-Kamczyc E. 2019. Prof. dr Stefan Białobok – wybitny dendrolog i zasłużony kórniczanin. Kórniczanin 540: 12-13.
 • Lewandowski A. 2019. Modelowa plantacja nasienna modrzewia polskiego w Nadleśnictwie Wejherowo. Las Polski 3: 12-13.
 • Lewandowski A., Chmura D., Wójkiewicz B., Żukowska W. 2019. Hodowla lasu w zmieniającym się klimacie. Academia 3-4/59-60: 19-21.
 • Lorenc-Plucińska G. 2019. Koniec trwogi przed smogiem, czas na kreatywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Kórniczanin 13: #12.
 • Łabiszak B., Zaborowska J., Wachowiak W. 2019. Patterns of mtDNA variation reveal complex evolutionary history of relict and endangered peat bog pine (Pinus uliginosa). AOB Plants 11(2): #plz015. https://doi.org/10.1093/aobpla/plz015
 • Mucha J, Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Guzicka M., Zadworny M. 2019. The effect of hydroxamic siderophores structure on acetylation of histone H3 and alpha tubulin in Pinus sylvestris root cells. International Journal of Molecular Sciences 20(23): #6099. https://doi.org/10.3390/ijms20236099
 • Mucha J., Napierała-Filipiak A., Gabała E., Pawłowski T.A., Zadworny M. 2019. Redistribution of iron and hydrogen peroxide in Pinus sylvestris roots in response to trophically diverse fungi. European Journal of Plant Pathology 153: 1275-1286. https://doi.org/10.1007/s10658-018-01641-7
 • Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Staszak A.M., Suszka J. 2019. Proteomic analysis of black poplar (Populus nigra L.) seed storability. Annals of Forest Science 76: #104. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0887-y
 • Pers-Kamczyc E. 2019. Globalne zmiany: azot - las - alergia? Academia 59-60: 86-89.
 • Pers-Kamczyc E., Iszkuło G., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2019. More isn’t always better – The effect of environmental nutritional richness on male reproduction of Taxus baccata L. Environmental and Experimental Botany 162: 468-478. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.01.015
 • Rożkowski R., Mejnartowicz L., Guzicka M., Dorobek K., Chmura D.J. 2019. Zmienność proweniencyjna olszy czarnej w Polsce. Sylwan 163(10): 830-838. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019061
 • Staszak A.M., Pers-Kamczyc E., Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. Expression of abscisic and gibberellic acid signalling factors in Fagus sylvatica L. seeds during dormancy breaking and germination. Dendrobiology 81: 22-30. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.003
 • Staszak A.M., Rewers M., Sliwinska E, Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. DNA synthesis pattern, proteome, and ABA and GA signaling in developing seeds of Norway maple (Acer platanoides). Functional Plant Biology 46(2): 152-164. https://doi.org/10.1071/FP18074
 • Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus × canescens with two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza 29: 503-517. https://doi.org/10.1007/s00572-019-00910-5
 • Wójkiewicz B., Żukowska W., Urbaniak L., Kowalczyk J., Litkowiec M., Lewandowski A. 2019. Określenie pochodzenia wyłączonych drzewostanów nasiennych sosny rychtalskiej (Pinus sylvestris L.) z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych. Sylwan 163: 637-644. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019059
 • Wójkiewicz B., Żukowska W., Wachowiak W., Lewandowski A. 2019. The genetic assessment of the natural regeneration capacities of black poplar populations in the modern river valley landscapes. Forest Ecology and Management 448: 150-159. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.06.003

 

2018:

 • Anderegg W., Wolf A; Arango-Velez A., Choat B., Chmura D.J., Jansen S., Kolb S., Li S., Meinzer F., Pita P., Resco de Dios V., Sperry J., Wolfe B., Pacala S. 2018. Woody plants optimize stomatal behavior relative to hydraulic risk. Ecology Letters 21(7): 968-977. https://doi.org/10.1111/ele.12962
 • Chmura D.J., Matras J., Barzdajn W., Buraczyk W., Kowalkowski W., Kowalczyk J., Rożkowski R., Szeligowski H. 2018. Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series. Silvae Genetica 67: 26-33. https://doi.org/10.2478/sg-2018-0004
 • Dering M., Sękiewicz K., Iszkuło G., Chojnacka A., Tomaszewski D., Pers-Kamczyc E., Karolewski P. 2018. Spatial genetic structure and clonality of Prunus serotina Ehrh. during invasive spread into Scots pine forests. Silva Fennica 52: #9987. https://doi.org/10.14214/sf.9987
 • Guzicka M., Pawłowski T.A., Staszak A., Rożkowski R., Chmura D.J. 2018. Molecular and structural changes in vegetative buds of Norway spruce during dormancy in natural weather conditions. Tree Physiology 38(5): 721-734. https://doi.org/10.1093/treephys/tpx156
 • Litkowiec M., Lewandowski A., Burczyk J. 2018. Genetic status of Polish larch (Larix decidua subsp. polonica (Racib. Domin)) from Chełmowa Mountain: implications for gene conservation. Dendrobiology 80: 101-111. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.080.010
 • Litkowiec M., Lewandowski A., Wachowiak W. 2018. Genetic variation in Taxus baccata L.: A case study supporting Poland's protection and restoration program. Forest Ecology and Management 409: 148-160. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.026
 • Pietras M., Litkowiec M., Golebiewska J. 2018. Current and potential distribution of the ectomycorrhizal fungus Suillus lakei ((Murrill) AH Sm. & Thiers) in its invasion range. Mycorrhiza 28: 467-475. https://doi.org/10.1007/s00572-018-0836-x
 • Robakowski P., Pers-Kamczyc E., Ratajczak E., Thomas P.A., Ye Z.-P., Rabska M., Iszkuło G., 2018. Photochemistry and antioxidative capacity of female and male Taxus baccata L. acclimated to different nutritional environments. Frontiers in Plant Science 9: #742. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00742
 • Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Krzesiński, W., Spiżewski, T. 2018. Cold and heat stress diversely alter both cauliflower respiration and distinct mitochondrial proteins including OXPHOS components and matrix enzymes. International Journal of Molecular Sciences 19(3): #877. https://doi.org/10.3390/ijms19030877
 • Szuba A., Lorenc-Plucińska G. 2018. Field proteomics of Populus alba grown in a heavily modified environment – An example of a tannery waste landfill. Science of the Total Environment 610–611: 1557-1571. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.102.
 • Wachowiak W., Perry A., Donnelly K., Cavers S. 2018. Early phenology and growth trait variation in closely related European pine species. Ecology and Evolution 8(1): 655-666. https://doi.org/10.1002/ece3.3690
 • Walas Ł., Dering M., Ganatsas P., Pietras M., Pers-Kamczyc E., Iszkuło G. 2018. The present status and potential distribution of relict populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece and the diverse infestation by Cameraria ohridella Deschka & Dimić. Plant Biosystems 152: 1048-1058. https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1415991

 

2017

 • Anderegg W., Wolf A; Arango-Velez A., Choat B., Chmura D.J., Jansen S., Kolb S., Li S., Meinzer F., Pita P., Resco de Dios V., Sperry J., Wolfe B., Pacala S. 2017. Plant water potential improves prediction of empirical stomatal models. PLOS One 12(10): #e0185481. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0185481
 • Chmura D.J., Burczyk J., Kowalczyk J., Lewandowski A., 2017. Plantacje a bioróżnorodność. Las Polski 2: #35.
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2017. Allometry varies among related families of Norway spruce. Annals of Forest Science 74(36): 1-12 https://doi.org/10.1007/s13595-017-0631-4
 • Chmura D.J., Modrzyński J., Chmielarz P., Tjoelker M.G. 2017. Plasticity in seedling morphology, biomass allocation and physiology among ten temperate tree species in response to shade is related to shade tolerance and not leaf habit. Plant Biology 19: 172-182. https://doi.org/10.1111/plb.12531
 • Donnelly K., Cottrell J., Ennos RA., Vendramin GG., A'Hara S., King S. Perry A., Wachowiak W., Cavers S. 2017. Reconstructing the plant mitochondrial genome for marker discovery: a case study using Pinus. Molecular Ecology Resources 17(5): 943-954. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12646
 • González-Díaz P., Jump A.S., Perry A., Wachowiak W., Lapshina E., Cavers S. 2017. Ecology and management history drive spatial genetic structure in Scots pine. Forest Ecology and Management 400: 68-76. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.05.035
 • Hebda A.M., Wójkiewicz B., Wachowiak W. 2017. Genetic characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Poland and reference populations based on nuclear and chloroplast microsatellite loci markers. Silva Fennica 51(2): #172. https://doi.org/10.14214/sf.1721
 • Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Watral P., Sokołowski J., Bułaj B. 2017. To what extent do pine and oak clear-cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in temperate forests? Turkish Journal of Zoology 41: 860-875. https://doi.org/10.3906/zoo-1606-35
 • Kamczyc J., Urbanowski C., Pers-Kamczyc E. 2017. Mite communities (Acari: Mesostigmata) in young and mature coniferous forests after surface wildfire. Experimental and Applied Acarology 72: 145-160. https://doi.org/10.1007/s10493-017-0148-4
 • Lewandowski A., Litkowiec M. 2017. Genetic structure of the old black poplar population along the bank of the Vistula river in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(1): #3524. https://doi.org/10.5586/asbp.3524
 • Lorenc-Plucińska G., Walentynowicz M., Lewandowski A. 2017. Poplar growth and wood production on a grassland irrigated for decades with potato starch wastewater. Agroforestry Systems 91: 307-324. https://doi.org/10.1007/s10457-016-9930-2
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by cynipid gall wasp: proteomic analysis. Acta Physiologiae Plantarum 39: #114. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2414-9
 • Staszak A.M., Guzicka M., Pawłowski T.A. 2017. Signalling regulators of abscisic and gibberellic acid pathways are involved in dormancy breaking of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds. Acta Physiologiae Plantarum 39(11): #251. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2544-0
 • Szuba A., Karliński L., Krzesłowska M., Hazubska-Przybył T. 2017. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb tolerance of Populus × canescens under in vitro conditions. Plant and Soil 412: 253-266. https://doi.org/10.1007/s11104-016-3062-3
 • Wachowiak W., Perry A., Donnelly K., Cavers S. 2018. Early phenology and growth trait variation in closely related European pine species. Ecology and Evolution 8(1): 655-666. https://doi.org/10.1002/ece3.3690
 • Żukowska W.B., Boratyńska K., Wachowiak W. 2017. Comparison of range-wide chloroplast microsatellite and needle trait variation patterns in Pinus mugo Turra (dwarf mountain pine). IForest-Biogeosciences and Forestry 10: 250-258. https://doi.org/10.3832/ifor1860-009
 • Żukowska W.B., Wachowiak W. 2017. Nuclear microsatellite markers reveal the low genetic structure of Pinus mugo Turra (dwarf mountain pine) populations in Europe. Plant Systematics and Evolution 303(5): 641-651. https://doi.org/10.1007/s00606-017-1395-x
 • Żukowska W.B., Wojkiewicz B., Litkowiec M., Wachowiak W. 2017. Cross-amplification and multiplexing of cpSSRs and nSSRs in two closely related pine species (Pinus sylvestris L. and P. mugo Turra). Dendrobiology 77: 59-64. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.077.005

 

2016:

 • Barzdajn W., Kowalkowski W., Chmura D.J. 2016. Variation in growth and survival among European provenances of Pinus sylvestrisin a 30-year-old experiment. Dendrobiology 75: 67-77. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.007
 • Chmura D.J., Guzicka M., McCulloh K.A., Żytkowiak R. 2016. Limited variation found among Norway spruce half-sib families in physiological response to drought and resistance to embolism. Tree Physiology 36(2): 252-266. https://doi.org/10.1093/treephys/tpv141
 • Cieslak A., Zmora P., Matkowski A., Nawrot-Hadzik I., Pers-Kamczyc E., El-Sherbiny M., Bryszak M., Szumacher-Strabel M. 2016. Tannins from Sanguisorba officinalis affect in vitro rumen methane production and fermentation. The Journal of Animal & Plant Sciences 26: 54-62. PDF
 • El-Sherbiny M., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Szumacher-Strabel M. 2016. Short communication: A nanoemulsified form of oil blends positively affects the fatty acid proportion in ruminal batch cultures. Journal of Dairy Science 99(1): 399-407. https://doi.org/10.3168/jds.2015-9328
 • Iszkuło G., Pers-Kamczyc E., Nalepka D., Rabska M., Walas Ł., Dering M. 2016. Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata. Dendrobiology 76: 81-89. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.008
 • Kowalczyk J., Chałupka W., Chmura D.J. 2016. Co wynika z zebranych doświadczeń w czasie dotychczasowych prac? w: Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu testowania potomstwa. Postępy Techniki w Leśnictwie 134: 47-54.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2016. Analysis of the embryo proteome of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) seeds reveals a distinct class of proteins regulating dormancy release. Journal of Plant Physiology 195: 9-22. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2016.02.017
 • Perry A., Wachowiak W., Brown A.W., Ennos R.A., Cottrell J.E., Cavers S. 2016. Substantial heritable variation for susceptibility to Dothistroma septosporum within populations of native British Scots pine (Pinus sylvestris). Plant Pathology 65(6): 987-996. https://doi.org/10.1111/ppa.12528
 • Rzońca M., Wojda T., Guziejko A., Przybylski P., Sułkowska M., Chmura D.J. 2016. Lasy przyszłości a modelowanie klimatu. Las Polski 12: 26-27.
 • Staszak, A.M., Pawłowski T.A. 2016. Proteomika nasion – w poszukiwaniu markerów spoczynku i kiełkowania. [w:] „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne” (wersja elektroniczna). Pod redakcją Andrzeja Bajguza i Iwony Ciereszko. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok. pp: 73-85. ISBN 978-83-62069-72-9.
 • Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Pers-Kamczyc E., Pawlak P., Cieslak A. 2016. Rumen fermentation, methane concentration and fatty acid proportion in the rumen and milk of dairy cows fed condensed tannin and/or fish-soybean oils blend. Animal Feed Science and Technology 216: 93-107. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2016.03.014
 • Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Bryszak M., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Cieslak A. 2016. The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. The Journal of Agricultural Science 154: 532-541. https://doi.org/10.1017/S0021859615001070
 • Wachowiak W., Żukowska W.B., Wójkiewicz B., Cavers S., Litkowiec M. 2016. Hybridization in contact zone between temperate European pine species. Tree Genetics & Genomes 12(3): #48. https://doi.org/10.1007/s11295-016-1007-x
 • Wójkiewicz B., Cavers S., Wachowiak W. 2016. Current approaches and perspectives in population genetics of Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Forest Science 62: 343-354. https://doi.org/10.5849/forsci.15-040
 • Wójkiewicz B., Litkowiec M., Wachowiak W. 2016. Contrasting patterns of genetic variation in core and peripheral populations of highly outcrossing and wind pollinated forest tree species. AoB Plants 8: #plw054. https://doi.org/10.1093/aobpla/plw054
 • Wójkiewicz B., Wachowiak W. 2016. Substructuring of Scots pine in Europe based on polymorphism at chloroplast microsatellite loci. Flora 220: 142-149. https://doi.org/10.1016/j.flora.2016.03.005
 • Zemleduch-Barylska A., Lorenc-Plucińska G. 2016. Response of leaf and fine roots proteomes of Salix viminalis L. to growth on Cr-rich tannery waste. Environmental Science Pollution Research: 23: 18394-18406. https://link.springer.com/10.1007/s11356-016-7026-1
 • Żukowska W.B., Wachowiak W. 2016. Utility of closely related taxa for genetic studies of adaptive variation and speciation: Current state and perspectives in plants with focus on forest tree species. Journal of Systematics and Evolution, 54: 17-28. https://doi.org/10.1111/jse.12177

 

2015:

 • Chmielewski M., Meyza K., Chybicki I.J., Dzialuk A., Litkowiec M., Burczyk J. 2015. Chloroplast microsatellites as a tool for phylogeographic studies the case of white oaks in Poland. iForest – Biogeosciences and Forestry 8(6): 765-771. https://doi.org/10.3832/ifor1597-008
 • Cieślak A., El-Sherbiny M., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Pers-Kamczyc E., Szulc P., Jóźwik A., Szumacher-Strabel M. 2015. Rapeseed and fish oil mixtures supplied at low dose can modulate milk fatty acid composition without affecting rumen fermentation and productive parameters in dairy cows. Animal Science Papers and Reports 33: 357-372.
 • Kalemba E.M., Litkowiec M. 2015. Functional characterization of a dehydrin protein from Fagus sylvatica seeds using experimental and in silico approaches. Plant Physiology and Biochemistry 97: 246-254. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2015.10.011
 • Litkowiec M., Plita-Michalak B., Lewandowski A., Iszkuło G. 2015. Homogenous genetic structure in populations of Taxus baccata with varied proportions of male and female individuals. Silva Fennica 49(4): #1236. http://dx.doi.org/10.14214/sf.1236
 • Modrzyński J., Chmura D.J., Tjoelker M.G. 2015. Seedling growth and biomass allocation in relation to leaf habit and shade tolerance among 10 temperate tree species. Tree Physiology 35(8): 879-893. https://doi.org/10.1093/treephys/tpv053
 • Sękiewicz K., Dering M., Sękiewicz M., Boratyńska K., Iszkuło G., Litkowiec M., Ok T., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyński A. 2015. Effect of geographic range discontinuity on species differentiation East-Mediterranean Abies cilicica: a case study. Tree Genetics & Genomes 11: #810. https://doi.org/10.1007/s11295-014-0810-5
 • Szuba A. 2015. Ectomycorrhiza of Populus. Forest Ecology and Management 347: 156-169. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.03.012
 • Szuba A., Kasprowicz-Maluśki A., Wojtaszek P. 2015. Nitration of plant apoplastic proteins from cell suspension cultures. Journal of Proteomics 120: 158-168. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2015.03.002
 • Szuba A., Lorenc-Plucińska G. 2015. Utilization of proteomics in experimental field conditions — A case study of poplars growing on grassland affected by long-term starch wastewater irrigation. Journal of Proteomics 126: 200-217. http://dx.doi.org/10.1016/j.jprot.2015.06.002
 • Tan K., Iszkuło G., Dering M., Pers-Kamczyc E. 2015. Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl. Phytologia Balcanica 21: 382-383. PDF
 • Wachowiak W. 2015. Genetic relationships between Polish and reference populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Europe based on nucleotide polymorphism study at nuclear loci. Sylwan 159: 53-61. https://doi.org/10.26202/sylwan.2014032
 • Wachowiak W., Cavers S., Żukowska W. 2015. Interspecific gene flow and ecological selection in a pine (Pinus sp.) contact zone. Plant Systematics and Evolution 301: 1643-1652. https://doi.org/10.1007/s00606-014-1182-x
 • Wachowiak W., Trivedi U., Perry A., Cavers S. 2015. Comparative transcriptomics of a complex of four European pine species. BMC Genomics 16: #234. https://doi.org/10.1186/s12864-015-1401-z
 • Zemleduch-Barylska A., Lorenc-Plucińska G. 2015. Populus × canescens grown on Cr-rich tannery waste: Comparison of leaf and root biochemical and proteomic responses. Plant Physiology and Biochemistry 90: 1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2015.02.014

 

2014:

 • Boratynski A., Wachowiak W., Dering M., Boratynska K., Sekiewicz K., Sobierajska K., Jasińska A.K., Klimko M., Montserrat J.M., Romo A., Ok. T., Didukh Y. 2014. The biogeography and genetic relationships of Juniperus oxycedrus and related taxa from the Mediterranean and Macaronesian regions. Botanical Journal of the Linnean Society 174: 637-653. https://doi.org/10.1111/boj.12147
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Michałowicz D., Grodzicki W., Chałupka W. 2014. Produktywność biomasy nadziemnej i podziemnej w doświadczeniu proweniencyjno-rodowym z dębem szypułkowym. Sylwan 158(11): 829-839. https://doi.org/10.26202/sylwan.2014076
 • Cieslak A., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Sadowinska A., Salem A.Z.M., Kowalczyk D., Zbonik P., Szumacher-Strabel M. 2014. Effects of two sources of tannins (Quercus L. and Vaccinium vitis idaea L.) on rumen microbial fermentation: an in vitro study. Italian Journal of Animal Science 13: 290-294. https://doi.org/10.4081/ijas.2014.3133
 • Cieslak A., Zmora P., Stochmal A., Pecio L., Oleszek W., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Nowak A., Szumacher-Strabel M. 2014. Rumen antimethanogenic effect of Saponaria officinalis L. phytochemicals in vitro. Journal of Agricultural Science 152: 981-993. https://doi.org/10.1017/S0021859614000239
 • Lewandowski A., Chmura D.J. 2014. Narodowy Program Leśny bez hodowli selekcyjnej? Las Polski 11: #17. PDF
 • Lewandowski A., Chmura D.J. 2014. Co nowego w genetyce drzew leśnych? Las Polski 3: #10.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2014. Putative markers of seed dormancy breaking and germination. Proceedings and results of the international workshop: Current technologies of forest seed treatment. J. V. Muller, C. Kozioł, M. Pałucka (red.). The Kostrzyca Forest Gene Bank, SAR Pomorze, Bydgoszcz, Poland. P. 93.
 • Staszak A.M., Pawłowski T.A. 2014. Proteomic analysis of embryogenesis and the acquisition of seed dormancy in Norway maple (Acer platanoides L.). International Journal of Molecular Sciences 15(6): 10868-10891. https://doi.org/10.3390/ijms150610868
 • Stobrawa K., 2014. Poplars (Populus spp.): Ecological Role, Applications and Scientific Perspectives in the 21st Century. Baltic Forestry 20: 204-213.
 • Wachowiak W., Wόjkiewicz B., Cavers S., Lewandowski A. 2014. High genetic similarity between Polish and North European Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations at nuclear gene loci. Tree Genetics & Genomes 10(4): 1015-1025. https://doi.org/10.1007/s11295-014-0739-8
 • Wojnicka-Półtorak A., Wachowiak W., Prus-Głowacki W., Celinski K., Korczyk A. 2014. Genetic heterogeneity in age classes of naturally regenerated old growth forest of Picea abies (L.) Karst. Silvae Genetica 63-65: 185-190. https://doi.org/10.1515/sg-2014-0024

 

2013:

 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2013. Variation in aboveground and belowground biomass in progeny of selected stands of Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 724-734. https://doi.org/10.1080/02827581.2013.844269
 • Chmura D.J., Lewandowski A. 2013. Jest miejsce dla genetycznego ulepszania drzew. Las Polski 8: 24-25.
 • Litkowiec M., Plitta B.P., Lewandowski A. 2013. Znaczenie zmienności genetycznej dla ochrony zasobów genowych cisa pospolitego w Europie. Sylwan 157: 754-760. https://doi.org/10.26202/sylwan.2013062
 • Lorenc-Plucińska G., Walentynowicz M., Niewiadomska A. 2013. Capabilities of alders (Alnus incana and A. glutinosa) to grow in metal-contaminated soil. Ecological Engineering 58: 214-227. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.07.002
 • Szuba A., Wojakowska A., Lorenc-Plucińska G. 2013. An optimized method to extract poplar leaf proteins for two-dimensional gel electrophoresis guided by analysis of polysaccharides and phenolic compounds. Electrophoresis 34: 3234-3243. https://doi.org/10.1002/elps.201300223
 • Wachowiak W., Boratyńska K., Cavers S. 2013. Geographical patterns of nucleotide diversity and population differentiation in three closely related European pine species in the Pinus mugo complex. Botanical Journal of the Linnean Society 172: 225-238. https://doi.org/10.1111/boj.12049
 • Wachowiak W., Iason GR., Cavers S. 2013. Among population differentiation at nuclear genes in native Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Scotland. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 208: 79-86. https://doi.org/10.1016/j.flora.2012.12.009

 

2012:

 • Chmura D.J. 2012. O skuteczną poprawę wizerunku leśnictwa. Przegląd Leśniczy 8: 12.
 • Chmura D.J., Rożkowski R., Chałupka W. 2012. Growth and phenology variation in progeny of Scots pine seed orchards and commercial seed stands. European Journal of Forest Research 131: 1229-1243. https://doi.org/10.1007/s10342-012-0594-9
 • Pawłowski T.A. 2012. Perspektywy rozwoju firm z branży zabezpieczeń, scenariusze zmian. Foresight w przedsiębiorstwach. NAUKA – TECHNOLOGIA – WDROŻENIE. Krzysztof Borodako, Michał Nowosielski (eds.). Instytut Zachodni, Poznań. str. 15-31. ISBN 978-83-61736-37-0
 • Staszak A.M., Pawłowski T.P. 2012. Forest tree research in post genomic era. Introduction to system biology of broadleaves. Dendrobiology 68: 113-123. PDF

 

2011:

 • Chmura D.J., Anderson P.D., Howe G.T., St.Clair J.B., Harrington C.A., Halofsky J.E., Peterson D.L., Shaw D.C., Brad St.Claire J. 2011. Forest responses to climate change in the northwestern United States: Ecophysiological foundations for adaptive management. Forest Ecology and Management 261: 1121-1142. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.12.040
 • Młynarczyk A., Sabor J., Banach J., Rożkowski R. 2011. Ocena zasobów genowych świerka istebniańskiego na powierzchniach zachowawczych in situ i ex situ. Sylwan 155: 674-686. https://doi.org/10.26202/sylwan.2010097
 • Rożkowski R., Chmura D.J., Chałupka W., Guzicka M. 2011. Cechy przyrostowe i jakościowe modrzewia polskiego [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] z Góry Chełmowej w 37-letnim doświadczeniu rodowym. Sylwan 155: 599-609. https://doi.org/10.26202/sylwan.2011020
 • Wachowiak W., Palmé A.E., Savolainen O. 2011. Speciation history of three closely related pines Pinus mugo (T.), P. uliginosa (N.) and P. sylvestris (L.). Molecular Ecology 20: 1729-1743. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2011.05037.x
 • Wachowiak W., Salmela M.J., Ennos R.E., Iason G., Cavers S. 2011. High genetic diversity at the extreme range edge: nucleotide variation at nuclear loci in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Scotland. Heredity 106: 775-787. https://doi.org/10.1038/hdy.2010.118
 • Zemleduch A., Lorenc-Plucińska G. 2011. Nasadzenia topolowe na odpadach pogarbarskich sposobem połączenia ekonomii i ochrony środowiska. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 417-432. PDF

 

2010:

 • Chmura D.J., Howe G.T., Anderson P. D., St.Clair J. B. 2010. Przystosowanie drzew, lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych. Sylwan 154(9): 587-602. https://doi.org/10.26202/sylwan.2010033
 • Jasińska A.K., Wachowiak W., Muchewicz E., Boratyńska K., Montserrat J.M., Boratyński A. 2010. Cryptic hybrids between Pinus uncinata and P. sylvestris. Botanical Journal of the Linnean Society 163: 473-485. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2010.01065.x
 • Lorenc-Plucińska G. 2010. Chrom problemem dla roślin. [w]: Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIV; Koroniak H., Barciszewski J. [red.], ISBN: 83-232-3353-8, Wydawnictwo Naukowe UAM, 315-329.
 • Pawłowski T. 2010. Proteomic approach to analyze dormancy breaking of tree seeds. Plant Molecular Biology 73: 15-25. https://doi.org/10.1007/s11103-010-9623-6
 • Salmela M.J., Cavers S., Wachowiak W., Cottrell J.E., Iason G.R., Ennos R.A. 2010. Understanding the evolution of native pinewoods in Scotland will benefit their future management and conservation. Forestry 88(5): 535-545. https://doi.org/10.1093/forestry/cpq036
 • Trocha L.K., Mucha J., Eissenstat D.M., Reich P.B., Oleksyn J. 2010. Ectomycorrhizal identity determines respiration and concentrations of nitrogen and non-structural carbohydrates in root tips: a test using Pinus sylvestris and Quercus robur saplings. Tree Physiology 30: 648-654. https://doi.org/10.1093/treephys/tpq014

 

2009:

 • Chmura D.J., Tjoelker M.G., Martin T.A. 2009. Environmental and genetic effects on crown shape in young loblolly pine plantations. Canadian Journal of Forest Research. 39 (3): 691-698. https://doi.org/10.1139/X08-200
 • Dering M., Lewandowski A. 2009. Finding the meeting zone: Where have the northern and southern ranges of Norway spruce overlapped? Forest Ecology and Management 259: 229-235. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.10.018
 • Litkowiec M., Dering M., Lewandowski A. 2009. Utility of two mitochondrial markers for identification of Picea abies refugial origin. Dendrobiology 61: 65-71. PDF
 • Palmé A.E., Pyhäjärvi T., Wachowiak W., Savolainen O. 2009. Selection on nuclear genes in a Pinus phylogeny. Molecular Biology and Evolution 26(4): 893-905. https://doi.org/10.1093/molbev/msp010
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Lorenc-Plucińska G., Reich P.B. 2009. Acclimation of respiratory temperature responses in northern and southern populations of Pinus banksiana. New Phytologist 181: 218-229. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02624.x
 • Wachowiak W., Balk P.A., Savolainen O. 2009. Search for nucleotide diversity patterns of local adaptation in dehydrins and other cold-related candidate genes in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Tree Genetics & Genomes 5: 117-132. https://doi.org/10.1007/s11295-008-0188-3
 • Wachowiak W., Prus-Głowacki W. 2009. Different patterns of genetic structure of relict and isolated populations of endangered peat-bog pine Neumann. Journal of Applied Genetics 50(4): 329-339. https://doi.org/10.1007/BF03195691

 

2008:

 • Chałupka W., Mejnartowicz L., Lewandowski A. 2008. Reconstruction of a lost forest tree population: A case study of Nowary spruce (Picea abies [L.] Karst.). Forest Ecology and Management 255: 2103-2108. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.12.014
 • Chmura D.J., Tjoelker M.G. 2008. Leaf traits in relation to crown development, light interception, and growth of elite families of loblolly and slash pine. Tree Physiology 28(5): 729-742. https://doi.org/10.1093/treephys/28.5.729
 • Dering M., Lewandowski A., Ufnalski K., Kędzierska A. 2008. How far to the east was the migration of white oaks from the Iberia refugium? Silva Fennica42: 327-335. https://doi.org/10.14214/sf.240
 • Seltzer V., Pawłowski T., Evrard J.-L, Canaday J., Herzog E., Schmit A.-C. 2008. Plant gamma-TuSC-like components: their role in microtubule nucleation. In: The Plant Cytoskeleton: a Key Tool for Agro-Biotechnology. Blume Y.B. , Baird W.V., Yemetz A.I., Brevario D. Eds, Springer Verlag. pp 11-20. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8843-8_1
 • Stobrawa K., Lorenc-Plucińska G. 2008. Thresholds of heavy-metal toxicity in cuttings of European black poplar (Populus nigra L.) determined according to antioxidant status of fine roots and morphometrical disorders. Science of the Total Environment 390: 86-96. https://doi org/10.1016/j.scitotenv.2007.09.024
 • Wachowiak W., Prus-Głowacki W. 2008. Hybridization processes in sympatric populations of pines Pinus sylvestris L., P. mugo and P. uliginosa. Plant Systematics and Evolution 271: 29-40. https://doi.org/10.1007/s00606-007-0609-z

 

2007:

 • Chmura D.J., Rahman M.S., Tjoelker M.G. 2007. Crown structure and biomass allocation patterns modulate aboveground productivity in young loblolly and slash pine. Forest Ecology and Management 243(2–3): 219-230. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.02.027
 • Dering M., Lewandowski A. 2007. Unexpected disproportion observed in species composition between oak mixed stands and their progeny populations. Annals of Forest Science 64: 413-417. https://doi.org/10.1051/forest:2007018
 • Faurobert M., Mihr C., Bertin N., Pawłowski T., Negroni L., Sommerer N. and Causse M. 2007. Major proteome variations associated with cherry tomato pericarp development and ripening. Plant Physiology 143: 1327-1346. https://doi.org/10.1104/pp.106.092817
 • Kosinska J., Lewandowski A., Chalupka W. 2007. Genetic variability of Scots Pine maternal populations and their progenies. Silva Fennica41: 5-12. https://doi.org/10.14214/sf.304
 • Pawłowski T. 2007. Proteomics of European beech (Fagus sylvatica L.) seed dormancy breaking: influence of abscisic and gibberellic acids. Proteomics 7: 2246-2257. https://doi.org/10.1002/pmic.200600912
 • Pyhäjärvi T., García-Gil M.R., Knürr T., Mikkonen M., Wachowiak W., Savolainen O. 2007. Demographic history has influenced nucleotide diversity in European Pinus sylvestris populations. Genetics 177: 1713-1724. https://doi.org/10.1534/genetics.107.077099
 • Stobrawa K., Lorenc-Plucińska G. 2007. Changes in antioxidant enzyme activity in the fine roots of black poplar (Populus nigra L.) and cottonwood (Populus deltoides Bartr. ex Marsch) in a heavy-metal-polluted environment. Plant and Soil 298: 57-68. https://doi.org/10.1007/s11104-007-9336-z
 • Stobrawa K., Lorenc-Plucińska G. 2007. Changes in carbohydrate metabolism in fine roots of the native European black poplar (Populus nigra L.) in a heavy-metal-polluted environment. Science of the Total Environment 373: 157-165. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.11.019
 • Wachowiak W., Bączkiewicz A., Chudzińska E., Buczkowska K. 2007. Cryptic speciation in liverworts - a case study in the Aneura pinguis complex. Botanical Journal of the Linnean Society 155(2): 273-282. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00692.x

 

2006:

 • Chmura D.J., 2006. Phenology differs among Norway spruce populations in relation to local variation in altitude of maternal stands in the Beskidy Mountains. New Forests 32(1): 21-31. https://doi.org/10.1007/s11056-005-3390-2
 • Wachowiak W., Stephan B.R., Schulze I., Prus-Głowacki W., Ziegenhagen B. 2006. A critical evaluation of reproductive barriers between closely related species using DNA markers - a case study in Pinus. Plant Systematics and Evolution 257: 1-8. https://doi.org/10.1007/s00606-005-0363-z
 • Buczkowska K., Adamczak M., Chudzińska E., Wachowiak W., Bączkiewicz A. 2006. In vitro propagation of cryptic species of Aneura pinguis (Hepaticae, Metzgeriales). Cryptogamie Bryologie 27(2): 241-251. PDF
 • Wachowiak W., Odrzykoski I., Myczko Ł., Prus-Głowacki W. 2006. Lack of evidence on hybrid swarm in the sympatric population of Pinus mugo and P. sylvestris. Flora 4: 307-316. https://doi.org/10.1016/j.flora.2005.08.004
 • Lewandowski A., Wiśniewska M. 2006. Crossability between Pinus uliginosa and its putative parental species Pinus sylvestris and Pinus mugo. Silvae Genetica55: 52-54. https://doi.org/10.1515/sg-2006-0008

 

2005:

 • Adamczak M., Buczkowska K., Baczkiewicz A., Wachowiak W. 2005. Comparison of allozyme variability in Polish populations of two species of Ptilidium Nees (Hepaticae) with contrasting degrees of sexual reproduction. Cryptogamie Bryologie 26(2): 151-165.
 • Bączkiewicz A., Buczkowska K., Wachowiak W. 2005. Anatomical and morphological variability of needles of Pinus mugo Turra on different substrata in the Tatra Mountains. Biological Letters 42: 21-32.
 • Chmura D.J. 2005. Leśnictwo klonalne staje się faktem. Las Polski 15-16: 32-33.
 • Lewandowski A., Burczyk J., Wachowiak W., Boratyński A., Prus-Głowacki W. 2005. Genetic evaluation of seeds of highly endangered Pinus uliginosa Neumann from Wegliniec reserve for ex-situ conservation program. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74 (3): 237-242. https://doi.org/10.5586/asbp.2005.030
 • Lorenc-Plucińska G., Stobrawa K. 2005. Acclimation of poplar trees to heavy metals in polluted habitats: I. Carbohydrate metabolism in fine roots of Populus deltoides. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74: 11-16. https://doi.org/10.5586/asbp.2005.002
 • Mihr C., Faurobert M., Pawłowski T., Bouchet J.P, Sommerer N., Rossignol M., Negroni L., Causse M. 2005. Proteome analysis of organoleptic quality in tomato. Acta Horticulturae 682: 277-283.
 • Pawłowski T., Grandbastien M. A., Faurobert M., Mihr C., Causse M. 2005. Proteomics of genetic diversity in relation to tomato fruit size. Acta Horticulturae 682: 285-290. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.682.31
 • Pawłowski T., Rurek M., Janicka S., Raczyńska K.D., Augustyniak H. 2005. Preliminary analysis of the cauliflower mitochondrial proteome. Acta Physiologiae Plantarum 27: 275-281. https://doi.org/10.1007/s11738-005-0003-9
 • Wachowiak W., Celiński K., Prus-Głowacki W. 2005. Evidence of natural reciprocal hybridisation between Pinus uliginosa and P. sylvestris in the sympatric population of the species. Flora 200: 563-568. https://doi.org/10.1016/j.flora.2005.06.007
 • Wachowiak W., Lewandowski A., Prus-Głowacki W. 2005. Reciprocal controlled crosses between Pinus sylvestris and P. mugo verified by a species-specific cpDNA marker. Journal of Applied Genetics 46(1): 41-43.

 

2004:

 • Krawiarz K., Pawłowski T. 2004. Toxin of Scotch pine pathogen Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Acta Physiologiae Plantarum 26: 268-269.
 • Pawłowski T., Bergervoet J.H.W., Bino R.J., Groot S.P.C. 2004. Cell cycle activity and α-tubulin accumulation during dormancy breaking of Acer platanoides L. seeds. Biologia Plantarum 48: 211-218. https://doi.org/10.1023/B:BIOP.0000033447.27149.85
 • Wachowiak W., Bączkiewicz A., Celiński K., Prus-Głowacki W. 2004. Species-specific chloroplast DNA polymorphism in the trnV-rbcL region in Pinus sylvestris and P. mugo. Dendrobiology 51: 67-72. PDF

 

2003:

 • Boratyński A., Boratyńska K., Lewandowski A., Gołąb Z., Kiciński P. 2003. Evidence of the possibility of natural reciprocal crosses between Pinus sylvestris and P. uliginosa based on the phenology of reproductive organs. Flora198: 377-388. https://doi.org/10.1078/0367-2530-00110
 • Chmura D.J., Giertych M., Rożkowski R. 2003. Early height growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from Polish clonal seed orchards. Dendrobiology 49: 15-23. PDF
 • Pawłowski T., Kalinowski A. 2003. Qualitative and quantitative changes in proteins in Acer platanoides L. seeds during maturation. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45(2): 139-144.
 • Seltzer V., Pawłowski T., Campagne S., Canaday J., Erhardt M., Evrard J.L., Herzog E., Schmit A.C. 2003. Multiple microtubule nucleation sites in higher plants. Cell Biology International 27: 267-269. https://doi.org/10.1016/S1065-6995(02)00345-1
 • Szczotka Z., Pawłowski T., Krawiarz K. 2003. Proteins and polyamines relation during dormancy breaking of European beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Acta Physiologiae Plantarum 25: 423-435. https://doi.org/10.1007/s11738-003-0025-0

 

2002:

 • Chmura D.J., Rożkowski R. 2002. Variability of beech provenances in spring and autumn phenology. Silvae Genetica. 51(2–3): 123-127. PDF
 • Chmura D.J. 2002. Fenologia wiosennego rozwoju polskich proweniencji dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i bezszypułkowego (Q. petraea [Matt.] Liebl.). Sylwan 146(4): 97-103.

 

2001:

 • Pawłowski T., Szczotka Z. 2001. Qualitative changes in the proteins of cotyledons during cold and warm stratification of Acer platanoides seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 17-23. https://doi.org/10.5586/asbp.2001.003

 

2000:

 • Chmura D.J., 2000. Analysis of results from a 59-year-old provenance experiment with Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Lubień, Poland. Dendrobiology 45: 23-29. PDF
 • Chmura D.J., 2000. Rezultaty badań 84-letniego doświadczenia proweniencyjnego z sosną zwyczajną (Pinus sylvestris L.) w Puławach. Sylwan 144(1): 19-25.
 • Wachowiak W., Leśniewicz K., Odrzykoski I., Augustyniak H., Prus-Głowacki W. 2000. Species specific cpDNA markers useful for studies on the hybridization between Pinus mugo and P. sylvestris. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 69: 273-276. PDF
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button