INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

Projekty realizowane w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki

 

Projekty realizowane w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki

 

 1. 2021/41/B/NZ9/00722 (OPUS 21)PL: Zmienność genetyczna topoli czarnej (Populus nigra L.) w Polsce: wpływ działalności człowieka na integralność genetyczną i potencjał adaptacyjny gatunku; EN: Genetic variation of black poplar (Populus nigra L.) in Poland: the impact of human activities on genetic integrity and adaptive potential of the species; kierownik projektu: dr Weronika Żukowska; przyznana kwota: 1 223 220 PLN; czas trwania projektu: 2022 – 2026.
 1. 2021/41/N/NZ9/00433 (PRELUDIUM 20)PL: Rola miRNA i ich genów docelowych we wzroście i rozwoju korzeni Quercus robur podczas stresu suszy; EN: The role of miRNAs and their target genes in the growth and development of Quercus robur roots during drought stress; kierownik projektu: mgr Paulina Kościelniak; przyznana kwota: 202 949 PLN; czas trwania projektu: 2022 – 2025.
 1. 2021/05/X/NZ8/00545 (MINIATURA 5) – PL: Dekompozycja i akumulacja węgla organicznego w glebach zalesionych obszarów pogórniczych; EN: Decomposition and organic carbon storage in soils of afforested post-mining; kierownik projektu: dr inż. Mateusz Rawlik; przyznana kwota: 49 999 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2022.
 1. 2021/05/X/NZ8/00537 (MINIATURA 5)PL: Kontrola kiełkowania nasion świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) w obecnym i przyszłym klimacie; EN: Germination control of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) seeds in current and future climate; kierownik projektu: dr inż. Mikołaj Wawrzyniak; przyznana kwota: 49 665 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2022.
 1. 2020/39/B/NZ8/03296 (OPUS 20)PL: Zmienność wewnątrzgatunkowa cech funkcjonalnych leśnych roślin zielnych: źródła i konsekwencje; EN: Functional traits intraspecific variability of forest herbaceous species: sources and consequences; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński; przyznana kwota: 1 999 992 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2025.
 1. 2020/39/B/NZ9/03336 (OPUS 20)PL: Dlaczego komórki stają się mniejsze, aby przeżyć? Analiza komórek tytoniu BY2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego i solnego w poszukiwaniu kluczowych czynników regulujących gospodarkę energią, molekularną homeostazę i wielkość komórek; EN: Why cells become smaller to survive? Analysis of tobacco BY2 cells adapted to osmotic and salt stress in the search of key regulatory factors between energy management, molecular homeostasis and the size of the chronically stressed plant cells; kierownik projektu: dr Agnieszka Szuba; przyznana kwota: 2 620 051 PLN; czas trwania projektu: 2021 –2025.
 1. 2020/39/O/NZ8/03019 (PRELUDIUM BIS 2) – PL: Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L.; EN: Ecological consequences of clonal reproduction and dioeciousness exemplified with Populus alba L.; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Grzegorz Iszkuło; przyznana kwota: 539 606 PLN; czas trwania projektu: 2021 –2026.
 1. 2020/39/D/NZ8/01522 (SONATA 16)PL: Hybrydyzacja jako proces ewolucyjny wzmacniający potencjał adaptacyjny gatunków drzewiastych w obliczu zmian klimatycznychEN: Hybridization as an evolutionary process which reinforces the adaptive potential of tree species in the face of climate changes; kierownik projektu: dr Katarzyna Sękiewicz; przyznana kwota: 1 393 850 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2024.
 1. 2020/37/B/NZ9/01496 (OPUS 19)PL: Zmienność genetyczna ekotypów sosny zwyczajnej w Polsce i jej implikacje w badaniach ewolucyjnych i gospodarowaniu zasobami leśnymi w obliczu zmian środowiskowych; EN: Genetic variation of Scots pine ecotypes in Poland and its evolutionary and forest management implications following environmental changes; kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Wachowiak; przyznana kwota: 1 337 640 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2025.
 1. 2020/37/N/NZ9/01915 (PELUDIUM 19) PL: Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevis w siedliskach leśnych i nieleśnych; EN: Fungal communities and functional guilds accompanying roots of Ulmus laevis in forest and non-forest habitats; kierownik projektu: dr Marta Kujawska; przyznana kwota: 210 000 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2024.
 1. 2020/37/N/NZ8/00387 (PRELUDIUM 19) PL: Jak lepiej opisać funkcjonowanie gatunków w ekosystemie? Cechy reprodukcyjne i ich potencjał w ekologii funkcjonalnej roślin; EN: How to better describe the functioning of species in an ecosystem? Reproduction traits and their potential in functional ecology of plants; kierownik projektu: mgr inż. Sonia Paź-Dyderska; przyznana kwota: 210 000 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2024.
 1. 2020/37/N/NZ8/01403 (PRELUDIUM 19) PL: Jak inwazja robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L.) wpływa na zbiorowiska grzybów glebowych w rodzimych lasach w Europie? EN: How do invasion of black locust (Robinia pseudoacacia L.), black cherry (Prunus serotina Ehrh.) and northern red oak (Quercus rubra L.) affect the soil fungal communities of native forests in Europe? kierownik projektu: mgr Robin Wilgan; przyznana kwota: 209 988 PLN; czas trwania projektu: 2021 – 2024.
 1. 2019/35/B/NZ8/01381 (OPUS 18) PL: Wpływ inwazyjnych gatunków drzew na usługi ekosystemowe: różnorodność biologiczną roślin, obieg węgla i azotu i regulację klimatuEN: Impact of invasive tree species on ecosystem services: plants biodiversity, carbon and nitrogen cycling and climate regulation; kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Dyderski, prof. ID PAN; przyznana kwota: 1 465 980 PLN; czas trwania projektu: 2020 – 2024.
 1. 2019/35/B/ST10/04141 (OPUS 18)PL: Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka; EN: Linking soil substrate biogeochemical properties and spontaneous succession on post-mining areas: novel ecosystems in a human-transformed landscape; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński; przyznana kwota: 2 924 640 PLN; czas trwania projektu: 2020 –2024.
 1. 2019/35/B/NZ8/01361 (OPUS 18) PL: Jak pochodzenie Pinus sylvestris wpływa na podziemne procesy? EN: How the origin of Pinus sylvestris affects belowground processes? kierownik projektu: dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN; przyznana kwota: 1 888 800 PLN; czas trwania projektu: 2020 – 2024.
 1. 2019/35/B/NZ8/01798 (OPUS 18) PL: Struktura genetyczna populacji oraz wpływ potencjalnie inwazyjnych gatunków grzybów niepatogenicznych na rodzime ekosystemyEN: Population genetics and influence of potentially invasive non-pathogenic fungi on native ecosystems; kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN; przyznana kwota: 2 021 040 PLN; czas trwania projektu: 2020 – 2024.
 1. 2019/35/N/NZ8/01576 (PRELUDIUM 18) PL: Jak rośliny runa leśnego spełniają światowe wzorce? Badania związku pomiędzy dekompozycją a cechami funkcjonalnymi roślin; EN: How herbaceous forest understory plant species reflect global patterns? Study of relationship between decomposition and plant functional traits; kierownik projektu: mgr Katarzyna Rawlik; przyznana kwota: 209 728 PLN; czas trwania projektu: 2020 – 2023.
 1. 2019/33/B/NZ9/02660 (OPUS 17)PL: Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku; EN: Regulation of European beech dormancy and germination mechanisms in variable environments; kierownik projektu: dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN; przyznana kwota: 2 377 300 PLN; czas trwania projektu: 2020 – 2023.
 1. 2018/31/B/NZ9/01548 (OPUS 16)PL: Wpływ tiolowych regulatorów stanu redoks na jakość nasion i proces ich starzenia; EN: The effect of thiol redox regulators on seed quality and the aging process; kierownik projektu: dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN; przyznana kwota: 2 288 290 PLN, czas trwania projektu: 2019 – 2023.
 1. 2018/31/N/NZ8/01602 (PRELUDIUM 16)PL: W jaki sposób dekompozycja liści oraz konkurencja wpływa na sukces ekologiczny inwazyjnych oraz rodzimych gatunków drzew? EN: How leaf litter decomposition as well as plant competition affect the ecological success of invasive and native tree species? kierownik projektu: dr inż. Paweł Horodecki; przyznana kwota: 209 250 PLN; czas trwania projektu: 2019 – 2023.
 1. 2018/29/B/NZ9/00272 (OPUS 15) PL: Endogenne czynniki regulujące rozwój korzeni palowych dębów - konsekwencje dla uprawy kontenerowej i polowej; EN: Identification of endogenous factors that regulate oak taproot development - implication on initial seedling growth in containers and subsequent growth in forest stands; kierownik projektu: dr hab. Marcin Zadworny, prof. ID PAN; przyznana kwota: 2 299 673 PLN; czas trwania projektu: 2019 – 2023.
 1. 2017/26/E/NZ8/01049 (SONATA BIS 7) PL: Rekonstrukcja ewolucyjnej historii lasów Kaukazu: filogeografia porównawcza sześciu gatunków drzewiastych; EN: Reconstruction of the evolutionary history of the Caucasian forests: comparative philogeography of six forest tree species; kierownik projektu: dr hab. Monika Dering; przyznana kwota: 1 384 000 PLN; czas trwania projektu: 2018 – 2023.
 1. 2016/21/N/NZ9/01499 (PRELUDIUM 11)PL: Zmienność genetyczna rosyjskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i ich udział w polodowcowej rekolonizacji Europy środkowej i Fennoskandii; EN: Genetic variation of Russian populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and their contribution to postglacial recolonization of Central Europe and Fennoscandia; kierownik projektu: dr Weronika Żukowska; przyznana kwota: 150 000 PLN; czas trwania projektu: 2017 – 2022.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo